КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 січня 2012 р. N 8

Київ

Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2012 р. N 8

ПОРЯДОК І УМОВИ
укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

Загальні положення

1. Ці Порядок і умови визначають відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) механізм укладення центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги при головному управлінні юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - центр) контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі.

2. Предметом контрактів (договорів) є надання адвокатами за дорученням центру безоплатної вторинної правової допомоги, що включає такі види правових послуг:

1) захист від обвинувачення;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

3. Контракти (договори) з адвокатами укладаються з урахуванням принципу незалежності адвокатської діяльності, положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), "Про адвокатуру", інших актів законодавства та цих Порядку і умов.

Особливості укладення контрактів

4. Адвокати залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги у неробочий час, вихідні та святкові дні, у випадках, встановлених законом.

5. Розподіл справ між адвокатами здійснюється центром у порядку, встановленому Мін'юстом, зокрема з урахуванням коефіцієнта навантаження кожного адвоката або шляхом визначення у контракті кількості запитів, відповідно до яких має бути надана безоплатна вторинна правова допомога за конкретний період.

6. З адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, укладається контракт за формою згідно з додатком 1.

Особливості укладення договорів

7. З адвокатом укладається договір за формою згідно з додатком 2 у разі неможливості надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами, які надають таку допомогу на постійній основі за контрактом, зокрема конфлікту інтересів, надмірного навантаження тощо.

8. У договорі зазначаються обсяг безоплатної вторинної правової допомоги, строк, протягом якого така допомога надаватиметься, та розмір плати.

9. Договір укладається з адвокатом для надання ним безоплатної вторинної правової допомоги на тимчасовій основі на строк, тривалість якого залежить від надання такої допомоги.

Оплата послуг адвокатів

10. Оплата послуг адвокатів, що надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом або тимчасовій основі на підставі договору, здійснюється у встановленому порядку.

11. Надана за контрактом (договором) безоплатна вторинна правова допомога повинна відповідати встановленим стандартам якості надання такої допомоги.

 

Додаток 1
до Порядку і умов

ПРИМІРНИЙ КОНТРАКТ
з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі

Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги _______
__________
                                                                                    (місцезнаходження Центру)
(далі - Центр) в особі ___________, що діє на підставі 
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові керівника Центру)
Положення про Центр, з однієї сторони, та адвокат __,
                                                                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)
що проживає за адресою: _ та провадить 
адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю N _____,
 виданого ___________ (далі - адвокат), з іншої сторони (далі - сторони),
                                                        (ким, коли)
уклали контракт про таке.

Предмет контракту

1. Адвокат зобов'язується за дорученням Центру надати безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), а Центр - здійснити оплату послуг адвоката.

Строк дії контракту

2. Контракт укладається строком на ________.

Обов'язки сторін

3. Центр зобов'язується:

1) надати доручення для підтвердження повноважень адвоката відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI);

2) забезпечити надання необхідного приміщення, обладнання та матеріально-технічних засобів, необхідних для належного надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги;

3) ознайомити адвоката з регламентом роботи Центру, порядком розподілу справ, складення графіка чергування адвокатів, стандартами якості надання безоплатної вторинної правової допомоги;

4) здійснити оплату послуг адвоката відповідно до пункту 8 контракту.

4. Адвокат зобов'язується:

1) надати безоплатну вторинну правову допомогу якісно, в повному обсязі та визначені строки;

2) дотримуватися вимог Конституції України, Законів України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), "Про адвокатуру", інших актів законодавства, здійснювати обов'язки відповідно до Правил адвокатської етики;

3) чергувати згідно з графіком чергування адвокатів, у тому числі у неробочий час, вихідні та святкові дні, з метою забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги особам з моменту їх затримання;

4) подавати Центру звіт про надання безоплатної вторинної правової допомоги у встановленому порядку та на його вимогу інформацію про стан надання такої допомоги;

5) захищати інтереси особи, якій надається безоплатна вторинна правова допомога, всіма законними способами, діяти виключно в інтересах такої особи;

6) не вчиняти будь-яких дій та не допускати бездіяльності, що може завдати шкоди особі, якій надається безоплатна вторинна правова допомога;

7) повідомляти Центру про виникнення конфлікту інтересів під час надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Права сторін

5. Центр має право:

1) вимагати від адвоката з метою проведення перевірки якості та обсягу безоплатної вторинної правової допомоги подання інформації про стан надання такої допомоги;

2) надсилати у разі невиконання або неналежного виконання умов контракту відповідну інформацію до адвокатського об'єднання, де працює (членом якого є) адвокат, або дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а також головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом.

6. Адвокат має право на:

1) гарантії, встановлені Законом України "Про адвокатуру", іншими законами, зокрема невтручання в адвокатську діяльність та захист інформації, отриманої під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) належне організаційне забезпечення надання послуг;

3) оплату послуг;

4) інші права, встановлені законом.

Відповідальність сторін

7. Сторони несуть відповідальність за дотримання принципу незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги, інших обов'язків, визначених законодавством та контрактом.

Оплата послуг адвоката

8. Вартість послуг адвоката становить ________ гривень.

9. Розрахунки та оплата послуг адвоката здійснюються у встановленому порядку.

Припинення дії контракту

10. Контракт припиняє дію:

1) у випадках, передбачених Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI);

2) у разі закінчення строку його дії;

3) за згодою сторін;

4) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення іншою стороною умов контракту;

5) в інших випадках, передбачених контрактом або законом.

Інші положення

11. Зміни до контракту вносяться за згодою сторін, якщо інше не визначено контрактом або законом, шляхом укладення додаткової угоди між Центром та адвокатом.

12. Контракт укладається в письмовій формі у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін, а також Центрі правової реформи і законопроектних робіт при Мін'юсті і мають однакову юридичну силу.

Реквізити сторін

Центр

 

Адвокат

___________
___________
___________
(підпис керівника Центру)

 

___________
___________
___________
(підпис адвоката)

М. П.

___ 20__ р.

 

М. П.

___ 20__ р.

 

Додаток 2
до Порядку і умов

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги ________
___________
                                                                                  (місцезнаходження Центру)
(далі - Центр) в особі _, що діє на підставі 
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові керівника Центру)
Положення про Центр, з однієї сторони, та адвокат __ ,
                                                                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
що проживає за адресою: ___ та провадить адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю N ____, виданого
_____ (далі - адвокат), з іншої сторони (далі - сторони),
                                           (ким, коли)
уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Адвокат зобов'язується за дорученням Центру надати безоплатну вторинну правову допомогу,
що включає ___________,
                                                                                   (зазначається вид (види) правових послуг)
відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), а Центр - здійснити оплату послуг адвоката.

Строк дії договору

2. Договір укладається строком на __________.

3. Строк дії договору в разі потреби може бути продовжений для завершення надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Обов'язки сторін

4. Центр зобов'язується:

1) надати доручення для підтвердження повноважень адвоката відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI);

2) забезпечити надання необхідного приміщення, обладнання та матеріально-технічних засобів, необхідних для належного надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги;

3) ознайомити адвоката з регламентом роботи Центру, порядком розподілу справ, правилами складення графіка чергування адвокатів, стандартами якості надання безоплатної вторинної правової допомоги;

4) здійснити оплату послуг адвоката відповідно до пункту 9 договору.

5. Адвокат зобов'язується:

1) надати безоплатну вторинну правову допомогу якісно, в повному обсязі та визначені строки;

2) дотримуватися вимог Конституції України, Законів України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), "Про адвокатуру", інших актів законодавства, здійснювати обов'язки відповідно до Правил адвокатської етики;

3) чергувати згідно з графіком чергування адвокатів, у тому числі у неробочий час, вихідні та святкові дні, у разі неможливості чергування адвокатами, що залучені Центром на постійній основі, з метою забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги особам з моменту їх затримання;

4) подавати Центру звіт про надання безоплатної вторинної правової допомоги у встановленому порядку та на його вимогу інформацію про стан надання такої допомоги;

5) захищати інтереси особи, якій надається безоплатна вторинна правова допомога, всіма законними способами, діяти виключно в інтересах такої особи;

6) не вчиняти будь-яких дій та не допускати бездіяльності, що може завдати шкоди особі, якій надається безоплатна вторинна правова допомога;

7) повідомляти Центру про виникнення конфлікту інтересів під час надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Права сторін

6. Центр має право:

1) вимагати від адвоката з метою проведення перевірки якості та обсягу безоплатної вторинної правової допомоги подання інформації про стан надання такої допомоги;

2) надсилати у разі невиконання або неналежного виконання умов договору відповідну інформацію до адвокатського об'єднання, де працює (членом якого є) адвокат, або дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а також головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.

7. Адвокат має право на:

1) гарантії, встановлені Законом України "Про адвокатуру", іншими законами, зокрема невтручання в адвокатську діяльність та захист інформації, отриманої під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) належне організаційне забезпечення надання послуг;

3) оплату послуг;

4) інші права, встановлені законом.

Відповідальність сторін

8. Сторони несуть відповідальність за дотримання принципу незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги, інших обов'язків, визначених законодавством та договором.

Оплата послуг адвоката

9. Вартість послуг адвоката становить гривень.

10. Розрахунки та оплата послуг адвоката здійснюються у встановленому порядку.

Припинення дії договору

11. Договір припиняє дію:

1) у випадках, передбачених Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI);

2) у разі закінчення строку його дії;

3) за згодою сторін;

4) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення іншою стороною умов договору;

5) в інших випадках, передбачених договором або законом.

Інші положення

12. Зміни до договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом, шляхом укладення додаткового договору між Центром та адвокатом.

13. Договір укладається в письмовій формі у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін, а також Центрі правової реформи і законопроектних робіт при Мін'юсті і мають однакову юридичну силу.

Реквізити сторін

Центр

 

Адвокат

___________
___________
___________
(підпис керівника Центру)

 

___________
___________
___________
(підпис адвоката)

М. П.

___ 20__ р.

 

М. П.

___ 20__ р.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали