Додаткова копія: Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.10.2011

м. Київ

N 105

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2011 р. за N 1188/19926

Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 N 689 (Постанова N 689), з метою проведення конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, що додається.

2. Департаменту розвитку реального сектору економіки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Копилова В. А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

А. М. Близнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
06.10.2011 N 105

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2011 р. за N 1188/19926

Порядок
конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Держенергоефективності) конкурсного відбору енергоефективних проектів (далі - проектів) за напрямами, передбаченими в підпунктах 3 (Постанова N 689), 4 (Постанова N 689) і 7 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки (Постанова N 689), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 N 689 (далі - конкурс).

2. Оголошення про проведення конкурсу розміщується Держенергоефективності в засобах масової інформації, зокрема в газеті "Урядовий кур'єр" і на офіційному веб-сайті Держенергоефективності.

3. Відбір проектів здійснюється на засіданнях конкурсної комісії (далі - комісія), до складу якої входять три представники від Держенергоефективності та по одному представнику від Мінекономрозвитку України, Мінрегіону України, Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України та Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України (за згодою).

Комісію очолює Голова Держенергоефективності.

Склад комісії затверджується наказом Держенергоефективності.

4. Комісія проводить засідання у міру надходження проектів, які надаються на участь у конкурсі.

5. Проекти до Держенергоефективності не пізніше ніж у двотижневий строк після опублікування оголошення про проведення конкурсу в газеті "Урядовий кур'єр" подають Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (далі - замовник проекту).

Проекти, які подаються на конкурс замовниками проектів, повинні бути включені до плану заходів затвердженої регіональної або галузевої програми підвищення енергоефективності чи програми зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання на відповідний рік і відповідати напрямам та завданням Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

оформлений відповідно до законодавства проект (проектно-кошторисна документація);

інформаційна картка проекту за формою згідно з додатком;

копія позитивного висновку державної експертизи з енергозбереження щодо встановлення відповідності показників проекту вимогам нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів з питань енергозбереження;

витяг із плану заходів до затвердженої регіональної або галузевої програми підвищення енергоефективності чи програми зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання на відповідний рік, до якої включено проект;

довідка замовника проекту щодо визначення розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, якому будуть спрямовані кошти на реалізацію проекту;

довідка замовника проекту щодо балансоутримувача об'єкта та форми власності підприємства, установи, організації, на яких буде впроваджуватися проект.

6. Голова комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії для розгляду проектів, поданих на конкурс, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення засідання комісії.

7. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи комісії здійснює Держенергоефективності.

8. Документи, які подаються на конкурс, підписуються керівником відповідного органу виконавчої влади і скріплюються печаткою.

Замовник проекту забезпечує надання достовірної інформації, що міститься у поданих документах.

9. Держенергоефективності проводить перевірку комплектності та змісту пакета документів, наведеного у пункті 5 цього Порядку, та, у разі якщо він є повним, оформленим належним чином та за своїм змістом відповідає вимогам цього Порядку, реєструє проект у журналі.

10. Якщо замовник проекту подав неповний або оформлений неналежним чином комплект документів, Держенергоефективності протягом двох робочих днів письмово повідомляє замовника проекту про відмову у реєстрації поданого проекту. У разі усунення недоліків, які стали підставою для відмови, замовник проекту має право повторно подати його до Держенергоефективності.

11. Держенергоефективності не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання комісії розсилає її членам копії інформаційних карток проектів.

12. Комісія на своєму засіданні розглядає та надає оцінку поданим проектам, які розподіляються за такими категоріями:

1) проекти з упровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики - відповідно до таких критеріїв:

зниження енергоємності виробництва 1 кВт·год електричної та 1 ГКал теплової енергії встановленої якості в натуральному виразі порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва - порівняно із середньостатистичними показниками енергоємності виробництва електричної та теплової енергії в Україні) (0 - 5 балів) становить:

5 - 20 % і більше;

4 - від 15 до 20 %;

3 - від 10 до 15 %;

2 - від 5 до 10 %;

1 - до 5 %;

0 - проект не передбачає зниження енергоємності виробництва енергії встановленої якості;

термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить:

2 - 5 років та менше;

1 - від 5 до 7 років;

0 - більше 7 років;

термін реалізації проекту (0 - 2 бали) становить:

2 - 2 роки та менше;

1 - від 2 до 3 років;

0 - більше 3 років;

2) проекти з упровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, на підприємствах комунальної форми власності та в бюджетних установах - відповідно до таких критеріїв:

для підприємств комунальної форми власності - частка заміщення горючих корисних копалин загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.94 N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення"), які використовуються для виробництва одиниці продукції (надання послуг) встановленої якості, відновлюваними джерелами енергії (0 - 3 бали) становить:

3 - 80 % і більше;

2 - від 50 до 80 %;

1 - від 20 до 50 %;

0 - 20 % і менше;

для бюджетних установ - скорочення бюджетних видатків (у цінах 2011 року) на оплату послуг із теплозабезпечення та гарячого водопостачання порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва - порівняно з нормативними показниками для об'єктів відповідної площі та чисельності людей, для опалення та гарячого водопостачання яких використовуються горючі корисні копалини загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ, або надаються послуги централізованого теплопостачання) (0 - 3 бали) становить:

3 - 20 % і більше;

2 - від 10 до 20 %;

1 - від 1 до 10 %;

0 - 1 % і менше;

зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва - порівняно з показниками аналогічних об'єктів, що використовують природний газ) (0 - 2 бали) становить:

2 - 20 % і більше;

1 - від 10 до 20 %;

0 - 10 % і менше;

термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить:

2 - 5 років та менше;

1 - від 5 до 10 років;

0 - більше 10 років;

термін реалізації проекту (0 - 2 бали) становить:

2 - 1 рік та менше;

1 - від 1 до 2 років;

0 - більше 2 років;

3) проекти з упровадження технологій, які передбачають використання електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання, на підприємствах комунальної форми власності та в бюджетних установах - відповідно до таких критеріїв:

для підприємств комунальної форми власності - скорочення обсягу споживання горючих корисних копалин загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.94 N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення"), які використовуються для виробництва одиниці продукції (надання послуг) встановленої якості, порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва - порівняно із середньостатистичними показниками в Україні) (0 - 3 бали) становить:

3 - 80 % і більше;

2 - від 50 до 80 %;

1 - від 20 до 50 %;

0 - 20 % і менше;

для бюджетних установ - скорочення бюджетних видатків (у цінах 2011 року) на оплату послуг із теплозабезпечення та гарячого водопостачання порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва - порівняно з нормативними показниками для об'єктів відповідної площі та чисельності людей, для опалення та гарячого водопостачання яких використовуються горючі корисні копалини загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ, або надаються послуги централізованого теплопостачання) (0 - 3 бали) становить:

3 - 20 % і більше;

2 - від 10 до 20 %;

1 - від 1 до 10 %;

0 - 1 % і менше;

зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва - порівняно з показниками аналогічних об'єктів, що використовують природний газ) (0 - 2 бали) становить:

2 - 20 % і більше;

1 - від 10 до 20 %;

0 - 10 % і менше;

термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить:

2 - 5 років та менше;

1 - від 5 до 10 років;

0 - більше 10 років;

термін реалізації проекту (0 - 2 бали) становить:

2 - 1 рік та менше;

1 - від 1 до 2 років;

0 - більше 2 років;

4) проекти з проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, які обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, - відповідно до таких критеріїв:

частка заміщення горючих корисних копалин загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.94 N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення"), які використовуються для виробництва одиниці продукції (надання послуг) встановленої якості, альтернативними видами палива та/або відновлюваними джерелами енергії (0 - 3 бали) становить:

3 - 80 % і більше;

2 - від 50 до 80 %;

1 - до 50 %;

0 - проектом не передбачено використання альтернативних видів палива та/або відновлюваних джерел енергії;

зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва - порівняно з показниками аналогічних об'єктів, що використовують природний газ) (0 - 2 бали) становить:

2 - 20 % і більше;

1 - від 10 до 20 %;

0 - 10 % і менше;

термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить:

2 - 3 роки та менше;

1 - від 3 до 5 років;

0 - більше 5 років;

термін реалізації проекту (0 - 2 бали) становить:

2 - 1 рік та менше;

1 - від 1 до 2 років;

0 - більше 2 років.

13. Оцінювання проектів здійснюється у межах кожної категорії за максимальною кількістю балів, нарахованих за критеріями, визначеними в пункті 12 цього Порядку.

У разі набрання проектами однакової кількості балів перевага надається проекту, який набрав більшу кількість балів за першим критерієм.

У разі участі в конкурсі у межах однієї категорії одного проекту державна підтримка для реалізації останнього буде надана за умови набрання ним кількості балів не менше 1 за першим критерієм.

14. Рішення комісії приймається на її засіданні за умови присутності не менше двох третин її складу.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні, але не менше половини складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комісії при прийнятті рішення є вирішальним.

Держенергоефективності у тижневий строк після прийняття рішення комісії інформує учасників конкурсу про його результати.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

В. А. Копилов

 

Додаток
до Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

Інформаційна картка проекту

N
з/п

Стаття (найменування)

Форма надання інформації

Назва проекту

____

____

Основні відомості

1

Тип проекту

  нове будівництво

  реконструкція/модернізація діючого об'єкта

(потрібне відмітити)

2

Адреса місця реалізації проекту

 

3

Мета та завдання проекту

(у довільній формі коротко)

4

Програмна відповідність

(у довільній формі коротко)

5

Заплановані результати реалізації проекту

(обсяги виробництва продукції, надання послуг, скорочення споживання енергоресурсів, скорочення бюджетних видатків відповідно для підприємств комунальної форми власності або бюджетних установ)

Показники проекту

1

Обсяг необхідних інвестицій для реалізації проекту (тис. гривень):
загальні сума інвестиції,
у тому числі:
кошти державного бюджету;
кошти місцевого бюджету;
інші джерела

(вказати суму коштів)

2

Зниження енергоємності виробництва 1 кВт·год електричної та 1 ГКал теплової енергії встановленої якості в натуральному виразі
(кг у. п./ кВт·год, кг у. п./ ГКал)*

(навести інформацію щодо показників енергоємності виробництва 1 кВт·год електричної та 1 ГКал теплової енергії до реконструкції/модернізації об'єкта, для об'єктів нового будівництва - порівняно із середньостатистичними показниками енергоємності виробництва електричної та теплової енергії в Україні)

3

Використання для виробництва одиниці продукції (надання послуг) встановленої якості альтернативних видів палива та/або відновлюваних джерел енергії**
(у відсотках)

(вказати частку заміщення горючих корисних копалин загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.94 N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення"), які використовуються для виробництва одиниці продукції (надання послуг) встановленої якості, альтернативними видами палива та/або відновлюваними джерелами енергії)

4

Скорочення обсягу споживання горючих корисних копалин (для підприємств комунальної форми власності)***
(у відсотках)

(вказати частку скорочення використання горючих корисних копалин, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.94 N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення"), які використовуються для виробництва одиниці продукції (надання послуг) встановленої якості, порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва - порівняно із середньостатистичними показниками в Україні))

5

Скорочення бюджетних видатків (у цінах 2011 року) на оплату послуг з теплозабезпечення та гарячого водопостачання****
(у відсотках)

(вказати у відсотках порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва - порівняно із нормативними показниками для об'єктів відповідної площі та чисельності людей, для опалення та гарячого водопостачання яких використовуються горючі корисні копалини загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ, або надаються послуги централізованого теплопостачання))

6

Екологічний ефект від впровадження проекту*****
(у відсотках)

(вказати зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва - порівняно із показниками аналогічних об'єктів, що використовують природний газ))

7

Термін окупності проекту (роки)

 

8

Термін реалізації (роки)

___________ рік __________ рік

(зазначаються рік початку реалізації
проекту та рік його завершення)

Поточний стан формалізації проекту

1

Ступінь готовності проекту до впровадження в експлуатацію

  проектно-кошторисна документація

  придбання обладнання

  будівельно-монтажні роботи

  режимно-налагоджувальні роботи

(потрібне відмітити)

2

Проведення державної експертизи з енергозбереження проекту

(дата та номер висновку)

3

Профінансовано коштів за проектом станом на 01.10.2011 (тис. гривень)

(вказати суму коштів)


* Для проектів з упровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики.

** Для проектів з упровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, на підприємствах комунальної форми власності та проектів з проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, які обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

*** Для проектів з упровадження технологій, які передбачають використання електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності.

**** Для проектів, які передбачають використання теплових насосів або електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання в бюджетних установах.

***** Для проектів з упровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики не заповнюється.

__________
(посада керівника замовника проекту)

__
(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

__
(дата)

М. П.

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали