МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.10.2011

м. Київ

N 3177/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2011 р. за N 1197/19935

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (Умови N 3176/5), що додається.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством юстиції України повноважень державного органу з питань банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. М. Яцишина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3177/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2011 р. за N 1197/19935

Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (Умови N 3176/5)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 27.08.2008 N 747 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) з визначенням періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)".

1.2. Цей Порядок поширюється на всіх фізичних осіб - підприємців, які отримали в установленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

1.3. Контроль за додержанням арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) (далі - арбітражні керуючі) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 N 3176/5 (Умови N 3176/5), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за N 1196/19934 (далі - Ліцензійні умови), здійснюють Міністерство юстиції України як орган ліцензування та за дорученням Міністерства юстиції України головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як територіальні органи з питань банкрутства (далі - орган державного контролю).

1.4. Цей Порядок встановлює:

процедуру організації та проведення перевірок щодо дотримання арбітражними керуючими Ліцензійних умов (Умови N 3176/5);

повноваження осіб, які здійснюють перевірки;

права й обов'язки арбітражних керуючих;

порядок оформлення результатів перевірки;

порядок контролю за виконанням розпоряджень про усунення порушень арбітражним керуючим Ліцензійних умов (Умови N 3176/5);

порядок прийняття рішення про анулювання ліцензії.

II. Організація перевірок

2.1. Контроль за додержанням арбітражними керуючими Ліцензійних умов (Умови N 3176/5) здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

2.2. Планові перевірки проводяться відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються наказом Міністерства юстиції України до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Періодичність здійснення планових заходів визначається відповідно до вимог Критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) з визначенням періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 747.

2.3. Позапланові перевірки здійснюються органами державного контролю на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а саме:

подання арбітражним керуючим письмової заяви до органу державного контролю про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих арбітражним керуючим;

перевірка виконання арбітражним керуючим розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов (Умови N 3176/5), виданих за результатами проведення планових заходів органом державного контролю;

звернення фізичних та юридичних осіб (письмові повідомлення, заяви, скарги, звернення, листи тощо) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов (Умови N 3176/5);

неподання у встановлений термін арбітражним керуючим документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

Позапланова перевірка у разі звернення фізичних та юридичних осіб про порушення ліцензіатом вимог законодавства здійснюється тільки за наявності згоди Міністерства юстиції України на його проведення.

Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих перевірок (предмет перевірки).

2.4. Перевірки проводяться за місцем провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (місцем проживання арбітражного керуючого, зазначеним в ліцензії, або місцезнаходженням службового приміщення арбітражного керуючого (у разі наявності у нього такого службового приміщення) або місцезнаходженням (місцем проживання) боржника (банкрута), стосовно якого арбітражний керуючий виконує відповідні повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

2.5. Для проведення перевірки орган державного контролю видає наказ про створення комісії, призначення голови та членів комісії, у якому вказуються арбітражний керуючий, щодо якого буде здійснюватись захід, предмет перевірки, встановлюються строки проведення перевірки, визначаються організаційні заходи, спрямовані на забезпечення проведення перевірки.

На підставі наказу оформлюється посвідчення на проведення перевірки (додаток 1), яке підписується керівником або заступником керівника органу державного контролю і засвідчується печаткою органу державного контролю.

Посвідчення на проведення перевірки реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки арбітражних керуючих (додаток 2), сторінки якого нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.

2.6. Орган державного контролю здійснює планові перевірки за умови письмового повідомлення арбітражного керуючого про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3) надсилається арбітражному керуючому рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного контролю або вручається особисто під розписку.

Про проведення позапланової перевірки арбітражний керуючий заздалегідь не попереджається.

Арбітражному керуючому надається копія звернення у письмовій формі про порушення Ліцензійних умов (Умови N 3176/5), яке стало підставою для проведення позапланової перевірки.

2.7. Строк проведення перевірки не може перевищувати для:

планової - п'яти робочих днів;

позапланової - двох робочих днів.

Продовження строку проведення планової чи позапланової перевірки не допускається.

III. Права й обов'язки комісії та арбітражного керуючого

3.1. Голова та члени комісії мають право:

доступу на територію боржника (банкрута), до службового приміщення арбітражного керуючого (у разі наявності у нього такого службового приміщення) для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

отримувати необхідні для проведення перевірки документи;

ознайомлюватися з нормативними документами, обліково-звітною, розпорядчою, статистичною та іншою документацією;

отримувати копії (фотокопії) необхідних документів;

одержувати від арбітражного керуючого або його уповноваженого представника письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки;

складати акти перевірки; акти, які відповідно до вимог законодавства є підставою для анулювання ліцензії; акти, які фіксують факти, пов'язані з організаційними питаннями стосовно проведення перевірки чи неможливості її проведення.

3.2. Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі нормами законодавства України;

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

на будь-якій стадії перевірки приймати від арбітражного керуючого заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки та проводити перевірку викладених у них питань, про що зазначати в акті перевірки;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм під час проведення перевірки;

ознайомити арбітражного керуючого з результатами перевірки;

виконувати інші обов'язки, передбачені частиною другою статті 8 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3.3. Арбітражний керуючий під час здійснення перевірки має право:

вимагати від комісії додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у членів комісії службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення перевірки;

не допускати комісію до проведення перевірки у разі неодержання повідомлення про проведення планової перевірки, а також у випадках якщо перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених законом, або якщо голова або член комісії не надали копію посвідчення на проведення перевірки або наданий документ не відповідає вимогам Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

бути присутнім під час здійснення перевірки або забезпечити присутність свого уповноваженого представника;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

ознайомлюватися з актом(ами), складеним(и) за результатом перевірки, в день його (їх) складання та одержувати примірник акта перевірки та розпорядження органу державного контролю про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов (Умови N 3176/5);

підписувати акт перевірки із зауваженнями або відмовитися від підписання акта перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

подавати до терміну, визначеного у розпорядженні, особисто або через уповноваженого представника до органу державного контролю, який видав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (Умови N 3176/5), письмове повідомлення у письмовій формі про його виконання, яке повинно бути підтверджено документально та мати відповідні додатки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії комісії та її членів.

3.4. Арбітражний керуючий зобов'язаний:

забезпечити за умови дотримання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" доступ комісії для здійснення заходів державного контролю на територію боржника (банкрута), а також допускати комісію до службового приміщення арбітражного керуючого (у разі наявності у нього такого службового приміщення);

надавати необхідні документи та їх копії, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань, що виникають під час перевірки;

виконувати вимоги органу державного контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства.

IV. Порядок проведення перевірки

4.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен пред'явити арбітражному керуючому посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особи голови та членів комісії, і надати арбітражному керуючому копію посвідчення на проведення перевірки.

4.2. У разі якщо арбітражний керуючий веде журнал відвідувань представниками органів державного контролю, перед початком здійснення державного контролю посадова особа органу державного контролю вносить запис до відповідного журналу арбітражного керуючого.

4.3. При відмові арбітражного керуючого в проведенні перевірки комісією складається акт про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки (додаток 4) у двох примірниках.

В акті про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки вказуються факти та додаються відповідні зауваження (пояснення) арбітражного керуючого.

Відмовою арбітражного керуючого в проведенні перевірки вважаються:

відсутність арбітражного керуючого або його уповноваженого представника у час, визначений органом державного контролю, для проведення перевірки;

відмова арбітражного керуючого забезпечити умови для проведення перевірки або надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним вимог Ліцензійних умов (Умови N 3176/5);

безпідставна відмова арбітражного керуючого в доступі комісії з перевірки на територію, до будівель, споруд та інших приміщень боржника (банкрута) або арбітражного керуючого для з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою.

Відомості, включені до акта про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки, повинні бути підтверджені документально, а відповідні документи є невід'ємною частиною акта.

Один примірник акта вручається арбітражному керуючому або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення за адресою місця проживання арбітражного керуючого, зазначеною в ліцензії, другий зберігається в органі державного контролю.

4.4. При плановій перевірці арбітражного керуючого комісія перевіряє такі питання:

відповідність документів, на підставі яких арбітражний керуючий здійснює свою діяльність, вимогам чинного законодавства;

відповідність відомостей, наведених в ліцензії, відомостям виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та паспортним даним;

своєчасність повідомлення державного органу з питань банкрутства про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

додержання Ліцензійних умов (Умови N 3176/5).

4.5. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення.

4.6. Усі копії та витяги з документів, які стосуються предмета перевірки, отримані членами комісії, повинні бути засвідчені підписом та печаткою арбітражного керуючого (за наявності).

4.7. Отримані від арбітражного керуючого пояснення з питань, які стосуються предмета перевірки, долучаються до акта перевірки.

V. Порядок оформлення результатів перевірки

5.1. За результатами перевірки орган державного контролю в останній її день складає та підписує акт планової (позапланової) перевірки додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов (Умови N 3176/5) (додаток 5) (далі - акт перевірки) у двох примірниках.

Один примірник акта перевірки надається арбітражному керуючому, який перевірявся, другий зберігається в органі державного контролю.

5.2. Арбітражний керуючий засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, що засвідчується печаткою (за наявності), та дату.

5.3. Арбітражний керуючий має право протягом двох робочих днів після складення акту перевірки надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки. Вони оформляються в письмовій формі та є невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед його підписом робиться запис "Із зауваженнями".

5.4. У разі відмови арбітражного керуючого від підписання акта перевірки голова комісії в акті перевірки робить запис про те, що арбітражний керуючий від підписання відмовився.

5.5. Порушення, виявлені під час перевірки додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов (Умови N 3176/5), мають бути викладені в акті перевірки з посиланням на конкретні структурні одиниці нормативно-правових актів.

Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

5.6. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (Умови N 3176/5) (додаток 6) складається органом державного контролю після розгляду акту перевірки та пояснень, зауважень або заперечень арбітражного керуючого у двох примірниках: один примірник не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня складання акта надається арбітражному керуючому для виконання, а другий примірник з підписом арбітражного керуючого щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавства залишається в органі державного контролю.

У разі відмови арбітражного керуючого від отримання розпорядчого документа щодо усунення порушень вимог законодавства він направляється рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, яка залишається в органі державного контролю, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

5.7. У разі усунення арбітражним керуючим зазначених в акті перевірки порушень Ліцензійних умов (Умови N 3176/5) протягом п'яти робочих днів з дня складання акта та до надання розпорядчого документа щодо усунення порушень і надання органу державного контролю документів, які це підтверджують, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

Арбітражний керуючий, який одержав від органу державного контролю розпорядження про усунення ним порушень Ліцензійних умов (Умови N 3176/5), зобов'язаний подати органу державного контролю інформацію про усунення цих порушень.

Якщо арбітражний керуючий надав органу державного контролю інформацію про усунення порушень Ліцензійних умов (Умови N 3176/5) і документи, які це підтверджують, то перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не проводиться.

5.8. У разі неподання арбітражним керуючим інформації про усунення порушень до органу державного контролю протягом строку, зазначеного в розпорядженні про усунення порушень Ліцензійних умов (Умови N 3176/5), проводиться позапланова перевірка виконання розпорядження.

Позапланова перевірка виконання розпорядження проводиться після закінчення строку, зазначеного в розпорядженні, протягом якого арбітражний керуючий зобов'язаний усунути порушення та подати до органу державного контролю відповідну інформацію.

5.9. Повторне порушення арбітражним керуючим Ліцензійних умов (Умови N 3176/5); виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ним для одержання ліцензії; встановлення факту передачі ліцензії, її копії іншій особі для провадження господарської діяльності; невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; неможливість арбітражного керуючого забезпечити виконання Ліцензійних умов; відмова арбітражного керуючого в проведенні перевірки органом державного контролю оформлюються актом, форма якого наведена у додатку 7 до цього Порядку.

5.10. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (Умови N 3176/5), який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта позапланової перевірки виконання розпорядження.

5.11. Акт про неможливість арбітражного керуючого забезпечити виконання Ліцензійних умов (Умови N 3176/5), який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов (Умови N 3176/5), зокрема, вважаються:

установлення фактів злісного систематичного невиконання арбітражним керуючим своїх повноважень;

установлення фактів неналежного виконання арбітражним керуючим своїх повноважень, що спричинили завдання значної матеріальної шкоди боржнику (банкруту), кредиторам боржника (банкрута);

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо арбітражного керуючого за вчинення корисливого злочину або яким арбітражному керуючому заборонено здійснювати цей вид господарської діяльності чи займати керівні посади.

5.12. Якщо під час перевірки виявлено підстави для анулювання ліцензії, орган державного контролю в день складання акта перевірки додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов (Умови N 3176/5) складає відповідний акт у двох примірниках.

Усі примірники актів підписуються особами, які проводили перевірку, та арбітражним керуючим, який перевірявся.

Один примірник акта перевірки надається арбітражному керуючому, який перевірявся, другий зберігається в органі державного контролю.

VI. Рішення про анулювання ліцензії

6.1. Підставами для анулювання ліцензії відповідно до статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" є:

заява арбітражного керуючого про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення арбітражним керуючим Ліцензійних умов (Умови N 3176/5);

рішення про скасування державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих фізичною особою - підприємцем для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії, її копії іншій особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (Умови N 3176/5);

акт про неможливість арбітражного керуючого забезпечити виконання Ліцензійних умов (Умови N 3176/5);

акт про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки органом державного контролю або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Один примірник акта вручається арбітражному керуючому або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі державного контролю.

6.2. Міністерство юстиції України приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання. Рішення вручається (надсилається) арбітражному керуючому із зазначенням підстав анулювання не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

6.3. Розгляд питань про анулювання ліцензій на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих фізичною особою - підприємцем для одержання ліцензії, акта про виявлення факту передачі ліцензії іншій особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (Умови N 3176/5) здійснюється Міністерством юстиції України з обов'язковим запрошенням арбітражного керуючого.

Міністерство юстиції України обов'язково повідомляє ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії. Відповідне повідомлення надсилається арбітражному керуючому рекомендованим листом або вручається особисто під розписку.

6.4. У разі неявки арбітражного керуючого або його уповноважених представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

6.5. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення арбітражним керуючим Ліцензійних умов (Умови N 3176/5) здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов (Умови N 3176/5), у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення арбітражним керуючим Ліцензійних умов;

попереднього акта перевірки додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов (Умови N 3176/5);

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (Умови N 3176/5);

розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалася відповідна перевірка.

6.6. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру Міністерства юстиції України не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

6.7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дати його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою арбітражного керуючого про анулювання ліцензії та в разі смерті арбітражного керуючого, які набирають чинності з дати їх прийняття.

6.8. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення арбітражним керуючим Ліцензійних умов (Умови N 3176/5), акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих фізичною особою - підприємцем для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов фізична особа - підприємець може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення Міністерством юстиції України про анулювання попередньої ліцензії.

VII. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

7.1. У разі подання арбітражним керуючим протягом тридцяти днів з дня прийняття Міністерством юстиції України рішення про анулювання ліцензії скарги до Експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування дія даного рішення зупиняється до прийняття ним відповідного рішення.

7.2. Рішення Експертно-апеляційної ради щодо скарги арбітражного керуючого є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених Міністерством юстиції України як органом ліцензування.

7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

 

Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу

К. І. Чижмарь

 

Додаток 1
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Міністерство юстиції України

___________
(найменування територіального органу Міністерства юстиції України, який проводить перевірку)

ПОСВІДЧЕННЯ на проведення
_______
(планової, позапланової)
перевірки

від "___" 20__ року N ___

Видане голові комісії _______
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членам комісії:
_
_
                                                                                (посади, прізвища, імена та по батькові)
відповідно до наказу від ___.___.20__ N __ для проведення __________
                                                                                                                                                                    (планова, позапланова)
перевірки арбітражного керуючого _______
_
                                              (прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця)
у строк з "___" 20__ року до "___" 20__ року.

Підстави для здійснення перевірки: _______
_
_
 (річний (квартальний) план перевірок, письмове повідомлення про порушення Ліцензійних умов (Умови N 3176/5))

Предмет перевірки: ________
_
(перевірка додержання Ліцензійних умов (Умови N 3176/5) чи окремих їх пунктів або виконання розпорядження про усунення порушень)

Попередній захід __________
                                                                            (номер, дата акта попередньої планової перевірки)

Керівник (заступник керівника) органу державного контролю
__
 (підпис)
__
(прізвище та ініціали)

М. П.

Копію посвідчення отримав _
                                                                                           (підпис, прізвище та ініціали арбітражного керуючого)

 

Додаток 2
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Журнал обліку
посвідчень на проведення перевірки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

N
з/п

Номер посвідчення та дата його видачі

Прізвища та ініціали арбітражних керуючих

Склад комісії

Термін перевірки

Реєстраційний номер та дата наказу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Міністерство юстиції України

_________
(найменування територіального органу Міністерства юстиції України, який проводить перевірку)

від "___" 20__ року

N ______

_
(прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання арбітражного керуючого)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки

     Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (Умови N 3176/5), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 N 3177/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за N 1197/19935, та згідно з планом-графіком перевірок ліцензіатів на _____ рік, затвердженим наказом _____,
                                                                                                                 (дата, номер)
органом державного контролю __________
                                                                                                (найменування органу державного контролю)
у період з "___" 20__ року до "___" 20__ року буде проведено перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 N 3176/5 (Умови N 3176/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за N 1196/19934,
_
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого)

     Вам необхідно забезпечити умови для проведення перевірки та бути присутнім особисто.

Уповноважена особа органу державного контролю
__
 (підпис)
_____
 (прізвище та ініціали)

М. П.

 

Додаток 4
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Міністерство юстиції України

__________
(найменування територіального органу Міністерства юстиції України, який проводить перевірку)

АКТ
про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки

від "___" 20__ року N ___

Під час перевірки (планова, позапланова) додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 N 3176/5 (Умови N 3176/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за N 1196/19934, арбітражним керуючим ____ _ _ _,        (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))

ліцензія на право провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора): серія ___, N ________, видана "___" 20__ року, було відмовлено у проведенні перевірки, а саме:
_
_
_
_

Голова комісії
______
 (підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії: _
                               (підписи, прізвища та ініціали)

З актом ознайомлений, один примірник отримав _______
                                                                                                      (підпис, прізвище та ініціали)

Зауваження (пояснення, заперечення) арбітражного керуючого:
_
_

 

Додаток 5
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Міністерство юстиції України

_________
(найменування територіального органу Міністерства юстиції України, який проводить перевірку)

АКТ
планової (позапланової) перевірки додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов (Умови N 3176/5)

від "___" 20__ року N _______

_
_
                                       (назва населеного пункту, де проводиться перевірка, номер та дата посвідчення)

Голова комісії _
                                                                                              (посада, прізвище, ініціали)
та члени комісії: ___________
_
_
                                                                                              (посади, прізвища, ініціали)
за участю представника(ів) _
_
 (найменування органу державного контролю, який проводить перевірку, посади, прізвища, ініціали представників)

Перевірка додержання Ліцензійних умов (Умови N 3176/5):
_
_
                                                                                               (планова, позапланова)
з "___" 20__ року до "___" 20__ року у
_
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)
_,  (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
_
                                                                                                  (місце проживання)
_,
свідоцтво про державну реєстрацію від N ____, видане
_
, місце здійснення діяльності ,
ліцензія: серія __, N _____, видана "___" 20__ року,
_
_  (найменування органу, що видав ліцензію, вид господарської діяльності, який ліцензується)
_,
у присутності арбітражного керуючого або його уповноваженого представника
_
                                                                                               (прізвище, ініціали)

провели перевірку діяльності ліцензіата з питань додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 N 3176/5 (Умови N 3176/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за N 1196/19934,

 

Перевіркою встановлено:
_
_
_
                                        (кожне порушення, записане в акт перевірки, має бути зазначене з посиланням
                                                      на конкретний підпункт, пункт, розділ нормативно-правового акта)

     Акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії ______
                             (підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії: _
                               (підписи, прізвища та ініціали)

З актом ознайомлений, один примірник отримав _______
                                                                                                        (підпис, прізвище та ініціали)

     Зауваження (пояснення, заперечення) арбітражного керуючого або уповноваженого представника ліцензіата, у присутності якого проведено перевірку:
_
_

 

Додаток 6
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Міністерство юстиції України

__________
(найменування територіального органу Міністерства юстиції України, який проводить перевірку)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов

від "___" 20__ року N ___

     За результатами планової (позапланової) перевірки
_
_,               (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))

ліцензія на право провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів): серія _____, N ________, видана "___" 20__ року, згідно з актом перевірки від "___" N _____, проведеної __________
_,
                          (найменування органу державного контролю, посада, прізвище, ім'я, по батькові голови комісії)

було виявлено такі порушення додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 N 3176/5 (Умови N 3176/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за N 1196/19934: ______
_
_

     Вирішено:

     У термін до "___" 20__ року усунути вищезазначені порушення Ліцензійних умов (Умови N 3176/5) та подати в цей самий термін у письмовій формі інформацію про їх усунення з наданням завірених копій документів, що підтверджують усунення порушень.

    У разі невиконання цього розпорядження або встановлення факту повторного порушення ліцензію буде анульовано.

     Керівник (заступник керівника) органу державного контролю
________
 (підпис, прізвище та ініціали)

М. П.

 

Додаток 7
до Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Міністерство юстиції України

___________
(найменування територіального органу Міністерства юстиції України, який проводить перевірку)

АКТ

_______
від "___" 20__ року N ___

За результатами перевірки ___
_,
  (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
                та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від
            прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні
                                                                     органи державної влади та мають відмітку у паспорті))

ліцензія: серія _____, N ________, видана "___" 20__ року, згідно з актом перевірки від "___" N _____
було виявлено такі порушення:
_
_  (кожне порушення, записане в акт перевірки, має бути зазначене з посиланням на конкретну структурну одиницю   нормативно-правового акта)

   Цей акт є підставою для анулювання ліцензії відповідно до  статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

     Розгляд питання щодо анулювання ліцензії відбудеться "___" 20__ року о __ годині в приміщенні _
_.
                                                                                                (місцезнаходження)

Голова комісії
___
(підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії:
_
 (підписи, прізвища та ініціали)

Арбітражний керуючий або його уповноважений представник,
у присутності якого проведено перевірку
___________
(підпис, прізвище та ініціали)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали