ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ

08.12.2011

м. Київ

N 24

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1539/20277

Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі України з контролю за наркотиками

З метою виконання Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) та унормування порядку надання безоплатної правової допомоги в Державній службі України з контролю за наркотиками

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі України з контролю за наркотиками, що додається.

2. Юридичному управлінню Державної служби України з контролю за наркотиками забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби України з контролю за наркотиками.

 

Голова

В. Тимошенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України з контролю за наркотиками
08.12.2011 N 24

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1539/20277

ПОРЯДОК
надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі України з контролю за наркотиками

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру надання безоплатної первинної правової допомоги суб'єктам права на безоплатну первинну правову допомогу у Державній службі України з контролю за наркотиками (далі - ДСКН України).

1.2. Визначення понять:

безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел;

безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя;

законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників;

правова допомога - надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення;

правові послуги - надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.3. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.4. Правове регулювання відносин, пов'язаних із наданням первинної безоплатної правової допомоги в ДСКН України, здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про державну таємницю", "Про захист персональних даних", міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

При наданні первинної безоплатної правової допомоги посадові особи ДСКН України також керуються Законами України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Положенням про Державну службу України з контролю за наркотиками, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 N 457 (Указ N 457/2011), Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040.

1.5. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) (далі - Закон) мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

II. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги в ДСКН України

2.1. Порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги:

2.1.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до ДСКН України.

2.1.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

2.1.3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

2.2. У разі письмового звернення особи про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, такі послуги надаються протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення, крім випадків, передбачених пунктом 2.6 цього розділу.

2.3. Відповіді на звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, готуються тими структурними підрозділами, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва ДСКН України. Проекти письмових відповідей на звернення обов'язково погоджуються з Юридичним управлінням.

2.4. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, надається за підписом Голови ДСКН України або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Відповідь може бути надана посадовими особами з числа керівників структурних підрозділів згідно з резолюцією керівництва ДСКН України.

2.5. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг повинна містити достовірну, точну та повну запитувану інформацію.

2.6. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

2.7. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції ДСКН України, то протягом п'яти календарних днів це звернення надсилається до відповідного органу, про що повідомляється особа, яка подала звернення.

2.8. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз'яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.9. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

III. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги

3.1. В ДСКН України відповідно до встановленого окремим наказом графіка особистого прийому громадян посадовими особами ДСКН України проводиться особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції ДСКН України.

3.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені графіком особистого прийому громадян посадовими особами ДСКН України дні та години.

3.3. Під час особистого прийому особам, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, надаються роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

3.4. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Начальник
Юридичного управління

В. І. Ніколаєць

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали