Додаткова копія: Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області

Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області

Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
від 31 січня 2019 року N 66

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області
25 лютого 2019 р. за N 5/1759

Відповідно до вимог статті 16 Закону України "Про рекламу", законів України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про автомобільні дороги", Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року N 1135 (Постанова N 1135), керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою врегулювання відносин, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області:

1. Затвердити Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області, що додається.

2. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на управління транспорту та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації.

3. Начальнику управління транспорту та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації Соценку В. В. подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Херсонській області в установленому чинним законодавством України порядку.

4. Заступнику начальника управління інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації - начальнику відділу видавничої діяльності, моніторингу ЗМІ та забезпечення роботи сайту ОДА Федорчук Н. Д. забезпечити публікацію даного розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 25 листопада 2013 року N 774 "Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області" (Розпорядження N 774), зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Херсонській області 04 грудня 2013 року за N 67/1446.

6. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його оприлюднення.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Рищука Є. М.

 

Голова Херсонської обласної
державної адміністрації

А. Гордєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
31 січня 2019 року N 66

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області
25 лютого 2019 р. за N 5/1759

ПОРЯДОК
надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області

I. Загальні положення

1. Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області (далі - Порядок) регулює відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області.

Розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області проводиться на підставі дозволів, що видаються Херсонською обласною державною адміністрацією згідно з цим Порядком.

2. Дія Порядку поширюється на всю територію Херсонської області, що знаходиться поза межами населених пунктів. Цей Порядок є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами господарювання, що здійснюють розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області.

3. У даному Порядку терміни вживаються у такому значенні:

дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів (далі - дозвіл) - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації, яким надається право на розміщення зовнішньої реклами протягом визначеного строку в певному місці;

інформаційний банк даних - автоматизована інформаційно-довідкова система, призначена для накопичення відомостей про місця розташування рекламних засобів, планів їх розміщення, реєстрації заяв, видачу (відмову у видачі, переоформлення, анулювання) дозволів;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні споруди, спеціальні тимчасові та стаціонарні конструкції на відкритій місцевості, в межах смуги відведення автомобільних доріг, над проїжджою частиною таких доріг, площа відведеної території на відкритій місцевості, які розташовані поза межами населеного пункту і надаються розповсюджувачеві зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

рекламний засіб - тимчасова чи стаціонарна спеціальна конструкція (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), яка використовується для доведення реклами до споживача;

робочий орган - управління транспорту та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в законах України "Про рекламу", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про автомобільні дороги".

II. Оформлення видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області

1. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про рекламу".

2. Оформлення видачі дозволу здійснюється робочим органом за формою, визначеною згідно з додатком до цього Порядку, без залучення заявника в межах строку видачі дозволу.

III. Організація діяльності з видачі дозволів

1. Розміщення зовнішньої реклами на територіях і спорудах здійснюється за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників і типології елементів місцевого середовища.

2. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає до центру надання адміністративних послуг за місцем розміщення зовнішньої реклами (далі - адміністратор) заяву, в якій повинна міститися така інформація:

1) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів, має відмітку в паспорті) та згода на обробку персональних даних;

3) місце розташування рекламного засобу;

4) підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування.

3. Перелік документів, необхідних для видачі дозволу, є вичерпним.

4. Робочий орган протягом не більше ніж 10 робочих днів з дня надходження заяви про видачу дозволу оформляє дозвіл або готує письмове повідомлення суб'єкту господарювання про відмову у видачі дозволу.

5. У процесі видачі дозволів забороняється проведення конкурсів.

6. Справляння плати за видачу (переоформлення, анулювання) дозволів забороняється.

7. Під час видачі дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

8. У разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг дозвіл оформляється робочим органом за участю Укравтодору або власників автомобільних доріг та органів Національної поліції України, а у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць - за участю органів виконавчої влади, визначених частиною п'ятою статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини".

9. У разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг, на пам'ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць робочий орган не пізніше дня, наступного за днем одержання заяви від заявника, надсилає її копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним у пункті 8 цього розділу, та встановлює строк розгляду згаданих документів, але не менше трьох днів.

10. За результатами розгляду документації, надісланої робочим органом, органи, вказані в пункті 8 цього розділу, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають до робочого органу.

11. У разі ненадання органами, зазначеними у пункті 8 цього розділу, погодження протягом встановленого строку вважається, що дозвіл оформлено за участю відповідного органу.

12. Робочий орган забезпечує створення та поповнення інформаційного банку даних щодо видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Херсонській області.

IV. Демонтаж рекламних засобів

1. Рекламні засоби, розміщені з порушенням вимог цього Порядку, підлягають демонтажу.

2. Демонтаж рекламних засобів, розміщених з порушенням вимог у межах смуги відведення автомобільних доріг, здійснюється за рішенням Укравтодору за поданням Херсонської обласної державної адміністрації.

V. Правила розміщення зовнішньої реклами

1. Розміщення рекламних засобів здійснюється відповідно до вимог законів України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги".

2. Відстань між опорами рекламних засобів, що розміщуються вздовж автомобільних доріг загального користування, визначається з додержанням вимог техніки безпеки, але не може бути меншою ніж 100 метрів.

3. Підключення рекламних засобів до мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

4. Рекламні засоби маркуються шляхом нанесення на каркас найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

 

Начальник управління транспорту
та зв'язку Херсонської обласної
державної адміністрації

В. Соценко

 

Додаток
до Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області
(пункт 2 розділу II)

Форма

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області

Виданий ___ 20__ р. на підставі розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 20___ року N ______.
__
 (найменування розповсюджувача зовнішньої реклами - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
__
                              (місцезнаходження (місце проживання), банківські реквізити, податковий номер (у разі наявності)

Адреса місця розташування рекламного засобу __________

Характеристика, зокрема технічна, рекламного засобу ____
                                                                                                                                                                  (вид, розміри,
__
                                                                                                      площа місця розташування)

Голова
обласної державної
адміністрації

___
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали