Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць

Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць

Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації,
Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
від 15 лютого 2018 року N 132

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області
06 березня 2018 р. за N 21/1777

Відповідно до статті 6, пункту 4 частини першої статті 13, статей 19, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", абзацу третього частини першої статті 1 (Закон N 141-VIII), пунктів 4 (Закон N 141-VIII), 8 частини третьої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), статей 9, 16 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", статті 70 Бюджетного кодексу України, з метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва в області та необхідністю забезпечення його фінансової підтримки:

1. Затвердити Порядок надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації (Костенко О. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в офіційних друкованих виданнях обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Клименка Ю. Ю.

 

Голова обласної державної
адміністрації - керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Г. Гарбуз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
15 лютого 2018 року N 132

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області
06 березня 2018 р. за N 21/1777

ПОРЯДОК
надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць

I. Загальні положення

1.1. Порядок надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць (далі - Порядок), визначає умови та механізм надання прямої фінансової допомоги шляхом часткового фінансування інвестиційних проектів (бізнес-планів) суб'єктів малого і середнього підприємництва (далі - фінансова підтримка).

1.2. Фінансова підтримка здійснюється в рамках регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на відповідні роки і спрямовується на часткове фінансування інвестиційних проектів (бізнес-планів) (далі - проекти) суб'єктів малого і середнього підприємництва.

1.3. Фінансова підтримка надається за результатами конкурсного відбору інвестиційних проектів, що проводиться серед суб'єктів малого та середнього підприємництва (далі - отримувачі), які:

1) відповідають критеріям, визначеним частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України;

2) включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зареєстровані як платники податків;

3) здійснюють діяльність на території Луганської області (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) та перебувають на обліку в територіальних органах Державної фіскальної служби у Луганській області.

1.4. Фінансова підтримка надається одноразово на безповоротній основі і спрямовується на реалізацію проектів у галузях економіки, визначених пунктом 2.2 розділу II цього Порядку.

1.5. Фінансова підтримка здійснюється у національній валюті в розмірі до 1,0 млн грн відповідно до відібраного проекту, за умов залучення на його реалізацію від 30 % та більше власних коштів отримувачів.

1.6. Кошти обласного бюджету не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних санкцій або пені на заборгованість за кредитами.

II. Умови та порядок проведення конкурсного відбору

2.1. Організація проведення конкурсного відбору здійснюється Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

2.2. У конкурсному відборі беруть участь отримувачі, які будуть реалізовувати проекти, що передбачають створення нових робочих місць, у тому числі для громадян України, що мають статус внутрішньо переміщеної особи і постійно проживають на території Луганської області, у таких галузях економіки: виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення; металургія та оброблення металу; машинобудування; хімічна, вугільна, будівельна, целюлозно-паперова, легка, харчова промисловість; агропромисловий комплекс (у тому числі сільськогосподарські кооперативи); транспорт; житлово-комунальний комплекс.

Пріоритетними є проекти, спрямовані на:

1) впровадження енергозберігаючих технологій, альтернативних видів палива;

2) модернізацію, оновлення та придбання основних фондів;

3) будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

4) освоєння виробництва та розроблення високотехнологічних виробів;

5) впровадження екологічних технологій та технологій із переробки твердих побутових відходів;

6) виробництво імпортозамінних товарів та товарів експортного спрямування;

7) впровадження інноваційних технологій.

2.3. До участі у конкурсному відборі не допускаються отримувачі, які:

1) є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3) здійснюють виробництво або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;

8) мають заборгованість перед бюджетами, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов щодо її надання або цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому законодавством порядку;

10) отримують аналогічну за видами фінансову підтримку.

2.4. Для підготовки та проведення конкурсного відбору розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації створюється конкурсна комісія, затверджується її персональний склад та положення про неї.

Члени конкурсної комісії зобов'язані не допускати виникнення конфлікту інтересів.

2.5. Оголошення про проведення конкурсного відбору розміщується в офіційних друкованих виданнях та на офіційному сайті Луганської обласної державної адміністрації не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати його проведення.

У тексті оголошення про проведення конкурсного відбору вказується інформація про:

умови, місце та дату проведення;

адресу місцезнаходження конкурсної комісії;

граничний термін подання документів для участі у конкурсному відборі.

2.6. Отримувачі, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають конкурсній комісії такі документи (далі - пакет документів):

1) заявку на участь у конкурсному відборі для отримання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць (далі - заявка), у двох примірниках за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) анкету на участь у конкурсному відборі для отримання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

3) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням проекту, який повинен містити інформацію про:

назву, мету, вартість, соціальні та екологічні наслідки впровадження проекту;

фінансово-економічні показники роботи суб'єкта підприємницької діяльності протягом попередніх двох років та на останню звітну дату поточного року;

фінансово-економічні показники ефективності реалізації проекту: фактичне збільшення обсягів виробництва; відрахувань до бюджету; досягнутий (або буде) рівень рентабельності; термін його окупності;

рівень заробітної плати працівників, які будуть працевлаштовані на нові робочі місця, динаміку зміни рівня середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

створення нових робочих місць (за умови збереження наявних);

доцільність впровадження проекту;

5) календарний план реалізації проекту;

6) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, у якій відкрито розрахунковий рахунок;

7) довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати станом не пізніше ніж за 30 днів до дня подання заявки;

8) копії податкової звітності за попередній рік та останній звітний період поточного року за такими формами:

для фізичних осіб - підприємців: заповнена податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року N 578 (Наказ N 578), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за N 799/27244, або заповнена податкова декларація про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859 (Декларація N 859), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за N 1298/27743;

для юридичних осіб: заповнена податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) (Наказ N 578) або податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи (Наказ N 578) за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року N 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за N 799/27244, або заповнена податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897 (Декларація N 897), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1415/27860;

9) копії фінансової звітності за попередній рік та останній звітний період поточного року за такими формами:

для фізичних осіб - підприємців: книги обліку доходів (Порядок N 579) або книги обліку доходів і витрат (Порядок N 579) відповідно до обраної ними системи оподаткування (сторінок з підсумками доходів та/або витрат за попередній рік та останній звітний період поточного року);

для юридичних осіб:

суб'єктів малого підприємництва - форми N 1-м (форма N 1-мс) "Баланс", N 2-м (форма N 2-мс) "Звіт про фінансові результати" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382;

суб'єктів середнього підприємництва - форми N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (Положення N 73), N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (Положення N 73), N 3 (Положення N 73) (форма N 3-н) "Звіт про рух грошових коштів" (Положення N 73), N 4 "Звіт про власний капітал" (Положення N 73) згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (Положення N 73), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

10) письмове зобов'язання отримувача (для юридичних осіб - за підписом керівника та головного бухгалтера) повернути у місячний строк до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання;

11) довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, що контролюються органами Державної фіскальної служби України;

12) довідку про отриману протягом попередніх трьох років державну допомогу (у разі її надання).

2.7. Кожен отримувач може подати заявку на отримання тільки одного виду фінансової державної підтримки, що надається за рахунок коштів обласного бюджету у вигляді фінансової допомоги або часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію його проекту.

2.8. Конкурсна комісія розпочинає приймання пакета документів на участь у конкурсному відборі з дня публікації оголошення.

2.9. Пакет документів подається конкурсній комісії отримувачем або уповноваженим ним представником.

Департамент забезпечує збереження отриманої від отримувача інформації.

2.10. Обробка персональних даних отримувачів здійснюється за їх згодою відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

2.11. Якщо пакет документів, вказаний у пункті 2.6 розділу II цього Порядку, подано не у повному обсязі або виявлено невідповідність отримувача вимогам пунктів 1.3 розділу І, 2.2 розділу II цього Порядку, або реалізація проекту не передбачає створення нових робочих місць, документи не реєструються та повертаються отримувачу у день його подання. У разі усунення виявлених недоліків до закінчення граничного терміну подання пакета документів позичальник має право подати його повторно.

У разі прийняття поданого пакета документів один примірник заявки повертається отримувачу з відміткою про отримання.

2.12. Прийняття пакета документів припиняється не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення конкурсного відбору. У разі, якщо на участь у конкурсному відборі подано пакет документів лише одним отримувачем, конкурсний відбір не проводиться та оголошується повторно.

2.13. Конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає поданий пакет документів, встановлює їх достовірність та приймає рішення про допущення або недопущення отримувача до участі у конкурсному відборі.

Недопущення отримувача до участі у конкурсному відборі можливе у разі виявлення розбіжностей між відомостями, зазначеними в поданих документах, недостовірної інформації, про що йому надсилається письмове повідомлення протягом двох робочих днів.

III. Критерії визначення переможців

3.1. Визначення переможців конкурсного відбору здійснюється за результатами оцінки відповідності отримувача критеріям, визначеним у пункті 3.2 розділу III цього Порядку, та співбесіди з його керівником, який обґрунтовує фінансово-економічні показники ефективності проекту та перспективи його реалізації.

3.2. Визначення переможців конкурсного відбору здійснюється за такими критеріями:

1) відповідність проекту пріоритетам, визначеним у пункті 2.2 розділу II цього Порядку:

п'ятьом і більше - 20 балів;

від двох до п'яти - 10 балів;

одному - 5 балів;

не відповідає - 0 балів;

2) реалізація проекту направлена на:

виробництво продукції з високою доданою вартістю - 20 балів;

виробництво продукції - 10 балів;

виконання робіт, надання послуг - 5 балів;

3) кількість створених нових робочих місць (7 балів за кожне);

4) розмір середньомісячної заробітної плати працівників: вище розміру мінімальної заробітної плати:

на 20 % і вище - 20 балів;

на 10 % до 19 % - 10 балів;

на 1 % до 9 % - 5 балів;

відповідає розміру мінімальної заробітної плати - 0 балів;

5) частка власних коштів у вартості проекту (обов'язково):

від 40 % до 90 % - 40 балів;

від 30 % до 40 % - 25 балів.

3.3. Загальна оцінка складається із суми балів за кожним критерієм. Отримувачі, які за результатами оцінки набрали 70 і більше балів та пройшли співбесіду, вважаються такими, що пройшли конкурсний відбір. Сумарний бал кожного отримувача вказується у протоколі конкурсної комісії.

3.4. Переможцями конкурсного відбору визнаються отримувачі, які отримали найбільшу кількість балів Переможців конкурсного відбору може бути декілька, їх кількість визначається окремо за результатами кожного конкурсного відбору в межах коштів, передбачених на фінансову підтримку.

У разі наявності однакової кількості балів у декількох отримувачів перевага надається тим, які отримали більше балів за критерієм "кількість створених нових робочих місць", зазначеним у підпункті 3 пункту 3.2 розділу III цього Порядку.

Рішення конкурсної комісії про визначення переможців оформлюється протоколом, який підписується головою та членами конкурсної комісії.

3.5. Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про переможців конкурсного відбору оприлюднює його результати на офіційному сайті Луганської обласної державної адміністрації та видає переможцям витяги з протоколу.

Протокол конкурсної комісії про переможців конкурсного відбору є підставою для укладання угоди про фінансову підтримку між Департаментом та переможцем (далі - угода).

У разі відмови в наданні фінансової підтримки конкурсна комісія надсилає отримувачу протягом десяти робочих днів з дати проведення конкурсного відбору обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причин відмови.

3.6. Отримувачі мають право оскаржити рішення конкурсної комісії у встановленому чинним законодавством порядку.

IV. Порядок надання фінансової підтримки

4.1. Угода укладається не пізніше ніж на десятий робочий день з дня оприлюднення остаточних результатів конкурсного відбору на офіційному сайті Луганської обласної державної адміністрації.

В угоді зазначається розмір та умови її надання, зобов'язання (календарний план) отримувача щодо реалізації ним проекту, що був поданий на розгляд конкурсної комісії та на виконання якого направляються бюджетні кошти, умови повернення бюджетних коштів у разі невиконання умов, передбачених вказаною угодою.

4.2. Для надання фінансової підтримки Департамент відкриває рахунок у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Луганській області, на який перераховуються кошти, передбачені угодами.

4.3. Після укладення з отримувачами угод Департамент складає реєстр виплат і подає Головному управлінню Державної казначейської служби України у Луганській області разом з платіжними дорученнями для здійснення видатків на фінансову підтримку.

4.4. Відповідно до угоди кошти перераховуються отримувачу на окремий розрахунковий рахунок, відкритий у банківській установі, про що він інформує Департамент.

4.5. Протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня укладання угоди, але не раніше дня отримання необхідної суми коштів, Департамент перераховує кошти на розрахунковий рахунок отримувача.

4.6. Отримувач має використати кошти, отримані на реалізацію проекту, протягом одного року від дня отримання фінансової підтримки.

V. Звітність та контроль

5.1. Департамент здійснює постійний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів шляхом моніторингу реалізації проектів, на які надавалася фінансова підтримка.

5.2. Для проведення моніторингу отримувачі подають звіт у порядку та за формою, установленою чинним законодавством.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна

 

Додаток 1
до Порядку надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць
(підпункт 1 пункту 2.6 розділу II)

 

Примірник N _____

ЗАЯВКА
на участь у конкурсному відборі для отримання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць

Прошу допустити _________
_
_
_
                                                                   (повна назва суб'єкта малого або середнього підприємництва)
до участі у конкурсному відборі для отримання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць.

Відомості про суб'єкта малого або середнього підприємництва: _______
_
_
_
                                                          (повна назва або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_
                                                                                                   (скорочена назва)
керівник _____
_
                                                                                                 (П. І. Б., назва посади)
місцезнаходження _________
_
_
телефон _______ факс ______
e-mail ________
форма власності ___________
вид діяльності (основний) __

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, чи реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) _
_

Дата і номер державної реєстрації ________

Повна назва органу державної реєстрації __
_
_

Банківські реквізити:
р/р ___________, банк ______
_________, МФО __________

Очікувана сума фінансової підтримки (грн):
__ термін: ____
місяців _______

Цільове призначення фінансової підтримки
_
_
_

З вимогами Порядку надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць, ознайомлений(а) та зобов'язуюся їх виконувати.

Надаю згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Керівник


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць
(підпункт 2 пункту 2.6 розділу II)

АНКЕТА
на участь у конкурсному відборі для отримання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва області, спрямованих на створення нових робочих місць

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця
_
_
_

Відомості про органи управління (для юридичних осіб), П. І. Б. голови та його заступників
_
_
_

Назва проекту
_
_
_

Чи отримує заявник фінансову допомогу за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій? (так, ні) _______

Якщо так, то яких? _________
_

Чи отримує заявник інший вид фінансової підтримки за іншими бюджетними програмами?
(так, ні) ______

Якщо так, то за якими? _____
_

Пріоритетні напрями проекту (відповідно до п. 2.2 розділу II Порядку)
_
_
_

Територія, на якій реалізується проект (область, район, місто, селище, село)
_

Реалізація проекту направлена на виробництво продукції/виконання робіт/надання послуг (зазначити, яких саме) _____

Кількість створених нових робочих місць (одиниць) ____

Кількість найманих працівників (осіб) ____

Середньомісячна заробітна плата працівників (грн) _____
_
_

Загальна вартість реалізації проекту (грн) __
у тому числі:
власні кошти (грн) _________

Частка власних коштів у вартості проекту (%) __________

Прибуток за минулий рік (грн) ___________

Відсоток прибутку до вартості проекту (%)

Обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (тис. грн)
_
_

Перспективи реалізації проекту __________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Керівник


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали