ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.03.2011 р. N 134

Про затвердження Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на вапнування кислих грунтів

Відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 209 Земельного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 27.08.2010 N 42/13 "Про Програму охорони родючості ґрунтів Волинської області на 2010 - 2015 роки у новій редакції":

1. Затвердити Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на вапнування кислих грунтів (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
28.03.2011 N 134


ПОРЯДОК
надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на вапнування кислих ґрунтів

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на вапнування кислих ґрунтів (далі - Порядок) розроблено відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 209 Земельного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 27 серпня 2010 року N 42/13 "Про Програму охорони родючості ґрунтів Волинської області на 2010 - 2015 роки у новій редакції".

1.2. Порядок регулює механізм надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на вапнування кислих ґрунтів (далі - субвенція).

1.3. Головними розпорядниками коштів районних бюджетів визначаються управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

2. Надання і використання субвенції

2.1. Субвенція надається за рахунок надходжень до спеціального фонду обласного бюджету коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2.2. Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними бюджетами формує Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації залежно від наявності площ кислих ґрунтів та наявних проектів землеустрою з вапнування кислих ґрунтів.

2.3. Кошти субвенції спрямовуються виконавцям робіт для здійснення заходів з вапнування кислих ґрунтів, які проводяться на основі проектно-кошторисної документації. Заходи охоплюють роботи з вапнування кислих ґрунтів.

2.4. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюють комісії з питань використання субвенції, до складу яких входять фахівці управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій та управління Держкомзему у районі.

2.5. Комісія визначає перелік власників землі або землекористувачів незалежно від організаційно-правової форми власності та господарювання, включаючи заклади профтехосвіти та аграрні коледжі, на території яких проводитиметься вапнування кислих ґрунтів за рахунок субвенції відповідно до проектів землеустрою з вапнування кислих ґрунтів.

2.6. До комісії подається письмова заява землевласника (землекористувача) на проведення робіт з вапнування кислих ґрунтів (форма додається) та проект землеустрою з вапнування кислих ґрунтів.

2.7. Комісія розглядає подані документи та приймає рішення про включення до реєстру землевласників (землекористувачів), на території яких проводитиметься вапнування кислих ґрунтів (форма додається).

2.8. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій укладають договори з виконавцями робіт з вапнування кислих ґрунтів.

2.9. Виконавці робіт подають в управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій акти виконаних робіт та довідку про вартість робіт (форми додаються).

2.10. На підставі актів виконаних робіт управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій складають та подають щомісяця до 21 числа зведені реєстри фактично нарахованих сум видатків фінансовим управлінням райдержадміністрацій (форма додається).

2.11. Фінансові управління райдержадміністрацій щомісяця до 22 числа надсилають зведені реєстри Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

2.12. Головне фінансове управління облдержадміністрації щомісяця до 26 числа здійснює перерахування коштів субвенції на рахунки районних бюджетів, відкриті в органах державного казначейства, відповідно до помісячного розпису субвенції, в межах фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2.13. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій у межах фактичних надходжень коштів субвенції беруть бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду за КФКВ 200200 "Охорона і раціональне використання земель", КЕКВ 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм" та здійснюють видатки.

У випадку подання виконавцями робіт актів виконаних робіт після 20 грудня відповідного року виплата коштів субвенції не здійснюється і претензії по бюджетних зобов'язаннях не розглядаються.

2.14. Операції, пов'язані з використанням коштів субвенції, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 року N 205.

2.15. Не використані відповідно до цього Порядку кошти субвенції перераховуються до обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня відповідного бюджетного періоду.

3. Відповідальність, звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання коштів субвенції складається і подається в установленому порядку.

3.2. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несуть головні розпорядники коштів, за достовірність звітності - керівники та головні бухгалтери підприємств, що виконують роботи з вапнування.

3.3. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають звіт Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації (форма додається).

3.4. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів субвенції згідно з цим Порядком здійснює Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

3.5. Контроль за виконанням робіт з вапнування кислих ґрунтів покладається на землекористувачів.

 

До пункту 2.6
Розділу 2 Порядку


Голові комісії управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
___


ЗАЯВА

Прошу розглянути пропозицію щодо вапнування кислих ґрунтів за рахунок субвенції з обласного бюджету на наступних ділянках

1. ______, площа ___ га,
                                                  (назва урочища)

2. ______, площа ___ га,
                                                  (назва урочища)

3. ______, площа ___ га,
                                                  (назва урочища)

4. ______, площа ___ га,
                                                  (назва урочища)

Назва підрядної організації __

З порядком використання коштів ознайомлений і зобов'язуюсь дотримуватися.

 

Дата

Підпис землекористувача

М. П.

 


 

До пункту 2.7
Розділу 2 Порядку


РЕЄСТР
виконавців робіт, які мають право на одержання субвенції з обласного бюджету для проведення вапнування кислих ґрунтів

N
з/п

Назва землекорис-
тувача, де проводитиметься вапнування

Назва виконавців робіт з вапнування кислих ґрунтів

Площа, на якій необхідно провести вапнування кислих ґрунтів (га)

Загальна вартість робіт згідно з проектно-
кошторисною документацією, грн.

У т. ч. підлягає відшкодуванню (навантаження і транспортування вапняків), грн.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 


Голова комісії

__
підпис

_______
прізвище та ініціали

 

__

______

Заступник голови комісії

__
підпис

_______
прізвище та ініціали

 

__
підпис

_______
прізвище та ініціали

Секретар комісії

__
підпис

_______
прізвище та ініціали

Члени комісії:

__
підпис

_______
прізвище та ініціали

 

__
підпис

_______
прізвище та ініціали

М. П.

 

 


 

До пункту 2.9
Розділу 2 Порядку


Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

Замовник
__

Виконавець
__

Контракт (договір) N від "___" 20__ року

Найменування ділянки
__
__

Проектно-кошторисна документація
__


АКТ N ____
приймання виконаних підрядних робіт

за 20__ рік

N
з/п

Види робіт

Обґрунтування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн.

Виконано робіт, грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 


Виконавець:

М. П.

Землекористувач

М. П.

Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

М. П.

Відповідальний спеціаліст
центру "Облдержродючість"

М. П.


 

До пункту 2.9
Розділу 2 Порядку


Місяць

Шифр

 

виконавець

ділянка

________
                (підприємство, організація)

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ ___

Замовник
__

Виконавець
__

Контракт (договір) N __ від "___" 20__ року

Найменування
ділянки _______
__


Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрат

за 20__ рік

(грн.)


Вартість виконаних робіт з початку року по звітний місяць

Усього по ділянці

 

Податок на додану вартість
(ПДВ)

 

Усього по ділянці з урахуванням
ПДВ

 

Виконавець:

М. П.

Землекористувач

М. П.

Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

М. П.


 

До пункту 2.10
Розділу 2 Порядку


РЕЄСТР
фактично нарахованих сум видатків по КФКВ 200200, КЕКВ 1171 за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на вапнування кислих ґрунтів

за січень - 2011 року
по __________ району

грн.

Назва адміністративно-
територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано
(зареєстровано фінансових зобов'язань)

Перераховано коштів одержувачам

Залишок на рахунках в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації

Кредиторська заборгованість
к. 6 = (к. 3 - к. 4 - к. 5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 


Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

М. П.


 

До пункту 3.3
Розділу 3 Порядку


ЗВІТ
про використання субвенції з обласного бюджету, що виділяється на вапнування кислих ґрунтів

за _____ рік

Найменування робіт

Обсяг робіт (га)

Загальна вартість виконаних робіт, грн.

Касові видатки, грн.

план

факт.

%

план

Вапнування кислих ґрунтів

 

 

 

 

 


Виконавець:

М. П.

Землекористувач

М. П.

Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

М. П.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали