МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2012

м. Київ

N 10

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2012 р. за N 146/20459

Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Відповідно до пункту 15 Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1084, та з метою посилення відповідальності замовників - головних розпорядників бюджетних коштів за впровадження результатів замовлення та моніторингу реалізації ними пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності та трансферу технологій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 N 1180 "Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2009 за N 33/16049.

3. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України (Семиноженко В. П.):

3.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3.2. Щорічно відповідно до цього Порядку:

узагальнювати відомості про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій, подані головними розпорядниками бюджетних коштів;

проводити аналіз результативності виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у різних сферах суспільного виробництва, ефективності застосування суб'єктами господарювання науково-технічних розробок;

подавати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України аналітичну довідку про стан розвитку науки і техніки, реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій для її подання до Кабінету Міністрів України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
11.01.2012 N 10

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 січня 2012 р. за N 146/20459

Порядок
надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 15 Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1084.

1.2. Цей Порядок спрямований на посилення відповідальності замовників за впровадження результатів замовлення, забезпечення безперервності виконання етапів наукового процесу (фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних розробок) та здійснення контролю за доведенням результатів замовлення до стадії їх практичного застосування, а також визначає основні вимоги до організації підготовки, структури та форм подання замовниками відомостей про основні результати виконання замовлення (зокрема в частині реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки), заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції (далі - НТП), який здійснюється протягом трьох років з моменту її створення, про результати провадження інноваційної діяльності та трансферу технологій за звітний період (далі - відомості).

II. Організація підготовки та подання відомостей

2.1. Для організації підготовки та подання відомостей про основні результати виконання замовлення замовники забезпечують:

надання інформації про фінансування замовлення, результати його виконання та впровадження (зокрема в частині реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки) за формами згідно з додатками 1 - 8;

надання інформації про фінансування та провадження інноваційної діяльності та трансферу технологій за формою згідно з додатком 9;

надання інформації про основні напрями та результати трансферу технологій за формою згідно з додатком 10;

підготовку аналітичної записки за формою згідно з додатком 11 за результатами узагальнення та аналізу інформації, наданої згідно з додатками 1 - 10;

подання відомостей Держінформнауки України на паперових та електронних носіях за встановленими формами не пізніше 15 березня року, що настає за звітним.

2.2. Держінформнауки України узагальнює подані замовниками відомості, проводить аналіз результативності виконання замовлення у різних сферах суспільного виробництва, ефективності застосування суб'єктами господарювання науково-технічних розробок, подає МОНмолодьспорту України аналітичну довідку про стан розвитку науки і техніки, реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій для її подання до Кабінету Міністрів України не пізніше 15 червня року, що настає за звітним.

III. Загальні вимоги до заповнення форм NN 1 - 11

3.1. У формі N 1 "Динаміка фінансування сфери наукової і науково-технічної діяльності в розрізі напрямів бюджетного фінансування" (далі - форма N 1) наводяться дані щодо планових і фактичних видатків державного бюджету у звітному році (з урахуванням змін), планові показники наступного року в розрізі бюджетних програм замовника і напрямів бюджетного фінансування.

3.2. У формі N 2 "Бюджетне фінансування наукової сфери у розрізі базового та програмно-цільового методів, видів робіт та секторів науки" (далі - форма N 2) наводяться дані щодо фактичних обсягів базового та програмно-цільового фінансування (видатки загального фонду державного бюджету) за напрямами бюджетного фінансування, секторами науки та видами наукових і науково-технічних робіт.

3.3. У формі N 3 "Основні дані про стан виконання та фінансування проектів за державними цільовими науковими і науково-технічними програмами та науковими частинами державних цільових програм" (далі - форма N 3) наводяться дані щодо стану виконання та фактичного фінансування робіт (проектів) за державними цільовими науковими і науково-технічними програмами та науковими частинами державних цільових програм (ДЦНТП) у розрізі ДЦНТП, бюджетних програм, пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

3.4. У формі N 4 "Основні результати виконання замовлення" (далі - форма N 4) наводяться показники результативності виконання замовлення у звітному році в розрізі напрямів бюджетного фінансування за загальним і спеціальним фондами.

3.5. У формі N 5 "Дані щодо найбільш вагомих результатів виконання замовлення" (далі - форма N 5) наводяться дані щодо найбільш вагомих результатів виконання замовлення.

3.6. У формі N 6 "Дані щодо створення наукової (науково-технічної) продукції та підсумків моніторингу її впровадження" (далі - форма N 6) наводяться дані щодо створення НТП та моніторингу її впровадження протягом трьох років з моменту створення.

3.7. У формі N 7 "Дані щодо забезпечення безперервності етапів (видів) наукового процесу" (далі - форма N 7) наводяться дані щодо забезпечення практичного застосування результатів замовлення та безперервності етапів (видів) наукового процесу.

3.8. У формі N 8 "Фінансове забезпечення і стан реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки" (далі - форма N 8) наводяться дані щодо фактичних обсягів фінансування за загальним фондом державного бюджету, кількісної оцінки виконуваних у звітному році наукових робіт, створеної та впровадженої НТП за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

3.9. У формі N 9 "Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій" (далі - форма N 9) наводяться дані (за загальним і спеціальним фондами державного бюджету) щодо фактичних обсягів фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій у звітному році та планових показників наступного року за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності (у розрізі напрямів інноваційної діяльності та трансферу технологій).

3.10. У формі N 10 "Основні напрями та результати трансферу технологій" (далі - форма N 10) наводяться дані щодо фактичного обсягу витрат на здійснення трансферу технологій та надходжень від передання нових технологій за звітний період у розрізі пріоритетних напрямів інноваційної діяльності і форм придбання (передання) технологій.

3.11. Дані щодо обсягів фінансування, основних результатів замовлення та впровадження НТП, результатів провадження інноваційної діяльності і трансферу технологій наводяться у таблицях за формами NN 1 - 10. Таблиці готуються у Microsoft Excel (шрифт Times New Roman).

3.12. У формах NN 1 - 10 обов'язково мають бути заповнені всі графи та рядки. У разі відсутності значення показника проставляється нуль. За умов неможливості визначення значення показника замовник у розділах аналітичної записки пояснює причини відсутності інформації.

3.13. Форма N 11 "Аналітична записка про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, інших напрямів фінансової підтримки сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності і трансферу технологій" (далі - форма N 11) містить аналітичну інформацію про основні результати виконання замовлення та інших напрямів фінансової підтримки сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності і трансферу технологій.

3.13.1. За кожним напрямом бюджетного фінансування замовлення на проведення наукових досліджень і розробок наводяться дані щодо:

особливостей бюджетного фінансування, зокрема причин наявності залишку невикористаних бюджетних коштів на рахунках у органах Державної казначейської служби України; залишку річних бюджетних призначень, а також обсяги видатків, на які було зменшено бюджетні асигнування відповідно до Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 N 255 (Постанова N 255), чи повернуто відповідно до Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1163 (за даними форм NN 1 - 3);

результативності виконання замовлення (за даними форми N 4) з детальною розшифровкою показника "інше" (звіт, наукова праця, наукова доповідь, наукове відкриття, програмний продукт тощо);

найбільш вагомих результатів (до п'яти прикладів) із зазначенням основних характеристик створеної НТП (за даними форми N 5);

підсумків моніторингу впровадження у звітному році НТП, яку створено протягом звітного та попередніх трьох років (за даними форми N 6);

ужитих заходів для забезпечення практичного застосування основних результатів виконання замовлення, зокрема безперервності етапів (видів) наукового процесу (за даними форми N 7);

фінансування та стану реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (у розрізі пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок) (за даними форми N 8).

3.13.2. За кожним напрямом бюджетного фінансування підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльності наводяться дані щодо:

особливостей бюджетного фінансування, зокрема причин наявності залишку невикористаних бюджетних коштів на рахунках у органах Державної казначейської служби України; залишку річних бюджетних призначень, а також обсяги видатків, на які було зменшено бюджетні асигнування відповідно до Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 N 255 (Постанова N 255), чи повернуто відповідно до Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1163 (за даними форм NN 1, 2);

основних результатів підтримки розвитку наукової інфраструктури, оновлення матеріально-технічної бази, інших напрямів підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльності.

3.13.3. За кожним напрямом інноваційної діяльності та трансферу технологій наводяться дані щодо:

особливостей бюджетного фінансування, зокрема причин наявності залишку невикористаних бюджетних коштів на рахунках у органах Державної казначейської служби України; залишку річних бюджетних призначень, а також обсяги видатків, на які було зменшено бюджетні асигнування відповідно до Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 2011 N 255 (Постанова N 255), чи повернуто відповідно до Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1163;

результатів використання бюджетних коштів за кожним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності з детальною розшифровкою всіх показників (за даними форми N 9);

результатів створення та розвитку інноваційної інфраструктури за кожним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності у розрізі її елементів (за даними форми N 9);

результатів трансферу технологій за кожним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності та формами придбання (передання) технологій (за даними форми N 10);

ужитих заходів для розвитку інноваційної діяльності і трансферу технологій.

3.13.4. Надаються пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення для підвищення результативності виконання замовлення, ефективності впровадження НТП, провадження інноваційної діяльності та трансферу технологій.

3.13.5. Текст аналітичної записки (форма N 11) поділяється на розділи та підрозділи, які мають назву та нумеруються. Замовник не заповнює розділи (підрозділи) у разі відсутності діяльності за відповідними напрямами, не змінюючи при цьому їхні назви та нумерацію.

3.13.6. У всіх розділах та підрозділах аналітичної записки (форма N 11) обов'язково вказуються коди бюджетних програм (КПКВК). Дані щодо фінансування, результативності замовлення, упровадження НТП, результатів провадження інноваційної діяльності та трансферу технологій мають відповідати значенням показників форм NN 1 - 10.

3.13.7. Обсяг аналітичної записки не повинен перевищувати 15 сторінок, що готуються у Microsoft Word (шрифт Times New Roman чотирнадцятого кегля). До неї може додаватися інформаційно-довідковий матеріал, який замовник вважає доцільним для поглиблення аналізу, обсягом не більше ніж 5 сторінок.

 

Директор департаменту наукової
діяльності та ліцензування
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України

О. В. Якименко

 

Додаток 1
до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Форма N 1

 

Динаміка фінансування сфери наукової і науково-технічної діяльності у розрізі напрямів бюджетного фінансування

___
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

тис. грн. з одним десятковим знаком

Код програмної класифікації видатків

Код функціо-нальної класифікації видатків

Код напряму бюджетного фінансу-
вання (102 - 108)
1

Код піднапряму (для кодів
107 - 108)
2

Обсяги фінансування

____ рік (звітний)

____ рік (наступний за звітним)

план

факт

касові видатки

план

усього

у т. ч.

усього

у т. ч.

у т. ч.

усього

у т. ч.

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 - обсяг фінансування - усього;


1 102 - фундаментальні дослідження;

   103 - прикладні дослідження і науково-технічні розробки;

   104 - державні цільові наукові і науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм (ДЦНТП);

   105 - розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням;

   106 - програми і проекти у сфері міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва;

   107 - фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази;

   108 - інші роботи.

2 107: 2.1 - технічне забезпечення наукової бази та придбання обладнання; 2.2 - національне надбання; 2.3 - розвиток інфраструктури;
       2.4 - виставки, конференції; 2.5 - випуск та придбання друкованої продукції.

   108: 2.6 - підготовка наукових кадрів; 2.7 - державні премії та державні стипендії в галузі науки і техніки;
       2.8 - наукова і організаційна діяльність апарату президій академій наук; 2.9 - сплата внесків України до міжнародних
             організацій; 2.10 - спецінформації.

Відповідальний виконавець

___
(підпис)

_______
(прізвище)

Контактний телефон

 

______

Керівник структурного підрозділу

___
(підпис)

_______
(прізвище)

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Форма N 2

Бюджетне фінансування наукової сфери у розрізі базового та програмно-цільового методів, видів робіт та секторів науки

в ____ році

____
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

тис. грн. з одним десятковим знаком

Код
програ-мної класифі-кації видатків

Код
напряму
бюджет-
ного
фінансу-
вання1

Код
під-
напряму
бюджет-
ного
фінансу-
вання2

Обсяги бюджетного фінансування

Розподіл обсягів фінансування за секторами науки

усього

у тому числі

акаде-
мічний

галу-
зевий

вузівсь-
кий

заводсь-
кий

базове
фінан-
суван-
ня4

з нього3

прог-
рамно-
цільове
фінан-
суван-
ня5

з нього3

фунда-
мента-
льні
дослід-
ження

приклад-
ні дослід-
ження

науково-
технічні
розроб-
ки

науково-
технічні
послуги

фунда-
мента-
льні
дослід-
ження

приклад-
ні дослід-
ження

науково-
технічні
розроб-
ки

науково-
технічні
послуги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1, 2 Коди напрямів і піднапрямів бюджетного фінансування відповідно до форми N 1.

3 За класифікацією видів робіт Державної служби статистики України.

4 Базове фінансування надається для забезпечення:

розвитку фундаментальних наукових досліджень;

підтримки найважливіших напрямів прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок, зокрема в інтересах національної безпеки та оборони;

збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання;

розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності;

підготовки наукових кадрів.

5 Програмно-цільове фінансування надається на конкурсних засадах для забезпечення:

підтримки фундаментальних наукових досліджень за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень та інших державних
фондів, створених з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності;

виконання державних цільових наукових і науково-технічних програм та наукових частин цільових програм;

розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням;

реалізації проектів у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва;

розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах, проведення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, державних програм;

розвитку матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності.

Відповідальний виконавець

_________
(підпис)

____
(прізвище)

Контактний телефон

___

Керівник структурного підрозділу

_________
(підпис)

____
(прізвище)

 

 

 

Додаток 3
до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Форма N 3

Основні дані про стан виконання та фінансування проектів за державними цільовими науковими і науково-технічними програмами та науковими частинами державних цільових програм

у ____ році

___
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

Код
програмної класифікації видатків

Код функціональної класифікації видатків

Найменування ДЦНТП

Коли і яким документом затверджена, реєстраційний номер ДЦНТП

Пріоритетний тематичний напрям, за яким реалізуються проекти ДЦНТП1

Кількість проектів, що виконувались у звітному році

Фактичний обсяг фінансування ДЦНТП у звітному році, тис. грн з одним десятковим знаком

усього

з них завершених

усього

у тому числі за рахунок

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Проставляються коди відповідних пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних
розробок (згідно з даними форми N 8), а також кількість проектів, що виконуються за даним напрямом
(відмічається у дужках).

Відповідальний виконавець

___________
(підпис)

 


(прізвище)

Контактний телефон

_____

Керівник структурного підрозділу


(підпис)

 


(прізвище)

 

 

 

Додаток 4
до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Форма N 4

Основні результати виконання замовлення

у ____ році

_
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

Показники

код рядка

Напрями бюджетного фінансування

Разом

Фундаментальні дослідження

Прикладні дослідження і розробки

ДЦНТП

Розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням

Програми і проекти у сфері міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Кількість наукових і науково-технічних робіт, що виконувались у звітному році

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість завершених наукових та науково-технічних робіт у звітному році

402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створена НТП1:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

види виробів

403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі техніки

404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технології

405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріали

406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сорти рослин та породи тварин

407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методи, теорії

408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше2

409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість друкованих робіт - усього, у тому числі:

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

монографії

411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них, що видані за кордоном

412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статті в наукових фахових журналах

413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них, що входять до міжнародних баз даних

414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підручники, навчальні посібники

415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші публікації

416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подано заявок на видачу охоронних документів - усього, у тому числі:

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Україні

418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за кордоном

419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримано охоронних документів - усього, у тому числі:

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Україні

421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за кордоном

422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 За результатами виконуваних у звітному році робіт (уключаючи
проміжні етапи).

 

  

2 Детально вказати в аналітичній
записці (форма N 11).

Відповідальний виконавець

_______
(підпис)

______
(прізвище)

Контактний телефон

_

 

Керівник структурного підрозділу

_______
(підпис)

______
(прізвище)

 

 

 

 

Додаток 5
до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Форма N 5

Дані щодо найбільш вагомих результатів виконання замовлення

у ____ році

___
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

Найменування НДДКР

Пріоритет-
ний тематичний напрям наукових досліджень і науково-
технічних розробок1

Організація-
виконавець НДДКР

Термін виконання НДДКР

Напрям бюджетного фінансування (відповідно до форми N 1)

КПКВК

Загальний обсяг запланованих видатків на проведення досліджень і створення НТП, тис. грн з одним десятковим знаком

Обсяг запланованих видатків на проведення досліджень і створення НТП у звітному році, тис. грн з одним десятковим знаком

Назва НТП2

Вид НТП (відповідно до форми N 4)

Вагомість НТП3

Стадія завершеності НТП4

Соціально-
економічна спрямованість НТП
5

Сфера впровадження НТП

Організація-
користувач НТП

усього

у т. ч. за рахунок

усього

у т. ч. за рахунок

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Проставляються коди відповідних пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок (згідно з даними форми N 8).

 

 

2 Назва НТП має надаватися лаконічною формою, відображати сутність результату.

 

 

3 Проставляються номери відповідних критеріїв вагомості НТП без розділових знаків (наприклад, 1279 або 457):

1. Отримано патенти в Україні.

2. Отримано патенти в країнах СНД.

3. Отримано патенти в США та інших розвинутих країнах світу.

4. Подано заявки на отримання патентів.

5. НТП представлено на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, виставках.

6. Інформацію про НТП опубліковано в міжнародних фахових виданнях.

7. Розробників НТП відзначено державною премією.

8. Розробників НТП представлено до почесних звань.

4 Стадія завершеності НТП (проставляються номери відповідних стадій завершеності через розділовий знак (;):

1. Наукова праця (1.1), наукова доповідь (1.2), наукове повідомлення про науково-дослідну роботу (1.3), монографічне дослідження (1.4), наукове відкриття (1.5), в яких зафіксовано одержання і використання нових знань.

2. Проект стандарту (2.1), керівного документа (2.2), нормативного документа (2.3), положення (2.4), методики (2.5), інструкції (2.6), прогнозно-аналітичного документа (2.7).

3. Макет (3.1), модель (3.2), експериментальний зразок (3.3) майбутніх виробів, програм, алгоритмів.

4. Комплект документів ескізного проекту (4.1), технічного проекту (4.2), робоча конструкторська документація (4.3).

5. Проект ТЗ на розробку продукції (виробів, технологій) (5.1).

6. Попередній проект технологічної документації (6.1), технологічна документація (6.2).

7. Дослідний зразок (дослідна партія) (7.1), промисловий зразок (7.2), програмний продукт (7.3).

8. Інше (указати) (8).

5 Проставляються номери відповідних напрямів соціально-економічної спрямованості НТП без розділових знаків (наприклад, 1279 або 457):

1. Створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту.

2. Збільшення обсягів виробництва.

3. Поліпшення стану навколишнього середовища.

4. Економія енергоресурсів.

5. Економія матеріалів.

6. Зменшення зносу обладнання.

7. Підвищення продуктивності праці.

8. Поліпшення якості життя та здоров'я населення, ефективності діагностики та лікування хворих.

9. Підвищення рівня автоматизації виробничих процесів.

10. Забезпечення промисловості чи населення новим видом інформаційно-комунікаційних послуг.

11. Інше (указати).

Відповідальний виконавець

___________
(підпис)


(прізвище)

Контактний телефон

_________

 

Керівник структурного підрозділу

___________
(підпис)


(прізвище)

 

 

 

 

Додаток 6
до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Форма N 6

Дані щодо створення наукової (науково-технічної) продукції та підсумків моніторингу її впровадження

у ____ році

________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

Створена НТП у розрізі бюджетних програм та напрямів фінансування1

Код рядка

Створено НТП (одиниць)

Упроваджено в звітному році НТП (одиниць), створеної у відповідні періоди

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

звітний рік -3

звітний рік -2

звітний рік -1

звітний рік

звітний рік -3

звітний рік -2

звітний рік -1

звітний рік

звітний рік -3

звітний рік -2

звітний рік -1

звітний рік

звітний рік -3

звітний рік -2

звітний рік -1

звітний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

КПКВК_________

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Код напряму бюджетного фінансування (102 - 106) _____

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

НТП:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

види виробів

403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі техніки

404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технології

405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріали

406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сорти рослин та породи тварин

407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методи, теорії

408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше2

409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Дані надаються за кожною бюджетною програмою (КПКВК) і кожним напрямом бюджетного фінансування (102 - 106).

2 Детально вказати в аналітичній записці (форма N 11).

Відповідальний виконавець

________
(підпис)

___________
(прізвище)

Контактний телефон

______

 

Керівник структурного підрозділу

________
(підпис)

___________
(прізвище)

 

 

 

 

Додаток 7
до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Форма N 7

Дані щодо забезпечення безперервності етапів (видів) наукового процесу

в ____ році

__________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

Етапи (види) наукового процесу, бюджетні програми

Код напряму бюджетного фінансування

Кількість виконуваних робіт (проектів) у звітному році1 (одиниць)

Кількість завершених робіт (проектів) у звітному році1 (одиниць)

Кількість робіт (проектів), відкритих у поточному році за результатами завершених робіт звітного року (одиниць)

Прикладні дослідження

Науково-технічні розробки

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

Фундаментальні дослідження

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

КПКВК______

102

 

 

 

 

 

 

КПКВК______

102

 

 

 

 

 

 

Прикладні дослідження

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

КПКВК______

103

 

 

 

 

 

 

КПКВК______

103

 

 

 

 

 

 


1 Указується кількість робіт (проектів), що виконувались у рамках базового фінансування.

Відповідальний виконавець

___________
(підпис)

 


(прізвище)

 

Контактний телефон

_____

Керівник структурного підрозділу


(підпис)

 


(прізвище)

 

 

 

Додаток 8
до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Форма N 8

Фінансове забезпечення і стан реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

у ____ році

_
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

Показники

код рядка

Напрями бюджетного фінансування

Разом

Створено у звітному році НТП, од.2

Упроваджено у звітному році НТП, од.

Фундаментальні дослідження

Прикладні дослідження і науково-
технічні розробки

ДЦНТП

Розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням

Програми і проекти у сфері міжнародного наукового і науково-
технічного співробітництва

види виробів

у тому числі техніки

технології

матеріали

сорти рослин та породи тварин

методи, теорії

інше3

види виробів

у тому числі техніки

технології

матеріали

сорти рослин та породи тварин

методи, теорії

інше3

кількість робіт, од.

обсяг фінансу-
вання1, тис. грн.

кількість робіт, од.

обсяг фінансу-
вання1, тис. грн.

кількість робіт, од.

обсяг фінансу-
вання1, тис. грн.

кількість робіт, од.

обсяг фінансу-
вання1, тис. грн.

кількість робіт, од.

обсяг фінансу-
вання1, тис. грн.

кількість робіт, од.

обсяг фінансу-
вання1, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Дослідження і розробки - усього, у тому числі:

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки за пріоритетними напрямами4- усього, з них:

8100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-
технічного, соціально-
економічного, суспільно-
політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-
спроможності України та сталого розвитку суспільства і держави - усього, з них:

8110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найважливіші проблеми фізико-
математичних і технічних наук

8111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фундаментальні проблеми сучасного матеріало-
знавства

8112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

8113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій

8114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

8115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні та комунікаційні технології - усього, з них:

8120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій

8121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-
аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси

8122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суперкомп'ютерні програмно-
технічні засоби, телекомунікаційні мережі та системи. Грід- та клауд-
технології

8123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем

8124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення

8125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології та інструментальні засоби електронного урядування. Інформаційно-
аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень. Ситуаційні центри

8126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології та засоби захисту інформації

8127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика та енерго-
ефективність - усього, з них:

8130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд

8131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології електроенергетики

8132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології атомної енергетики

8133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології енергетичного машинобудування

8134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології використання нових видів палива, скидних енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії. 
Теплонасосні технології

8135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нанотехнології створення нового покоління мастильних матеріалів для промисловості. Технології та засоби експертно-
аналітичного контролю якості моторних палив (автомобільних бензинів та дизельного палива згідно з вимогами "Євро-4", "Євро-5"; скрапленого нафтового газу і біопалива)

8136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способи застосування сучасного енерго-
менеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки

8137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раціональне природо-
користування - усього, з них:

8140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття

8141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища

8142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів

8143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів

8144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря

8145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості

8146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно безпечного видобування

8147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості

8148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань - усього, з них:

8150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя

8151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування

8152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-
економічна політика

8153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геномні технології в біомедицині та сільському господарстві

8154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості

8155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів

8156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології створення молекулярно-
діагностичних систем та терапевтичних засобів, ферментних та бактеріальних препаратів

8157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нові речовини і матеріали - усього, з них:

8160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з'єднання і оброблення

8161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів

8162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів

8163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення та застосування технологій отримання нових речовин хімічного виробництва

8164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки за найважливішими напрямами прикладних досліджень і розробок у відповідних галузях економіки

8200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 За загальним фондом державного бюджету.

2 За результатами виконуваних у звітному році робіт (уключаючи проміжні етапи).

3 Детально вказати в аналітичній записці (форма N 11).

4 Дані надаються за кожним пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки та кожним пріоритетним тематичним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок.

Відповідальний виконавець

________
(підпис)

_________
(прізвище)

 

Контактний телефон

______

Керівник структурного підрозділу

________
(підпис)

_________
(прізвище)

 

 

 

 

Додаток 9
до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Форма N 9

Фінансування інноваційної діяльності та трансферу технологій

у ____ році

_______
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

Показники

Код рядка

КФКВ

КПКВК2

____ рік (звітний)

____ рік (наступний за звітним)

Кількість (од., осіб, заходів)

Фактичне фінансування, тис. грн.

Кількість (од., осіб, заходів)

Обсяг фінансування (план), тис. грн.

Обсяг фінансування (факт), тис. грн.

у т. ч. за видами фінансування, тис. грн.

усього

у т. ч.

усього

у т. ч.

повне або часткове безвідсоткове кредитування

повна або часткова компенсація відсотків комерційних банків

майнове страхування реалізації інноваційних проектів

інше

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Фінансування інноваційної діяльності та трансферу технологій - усього,
у тому числі за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності1:

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії - усього,
у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формі)

9130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури,
у тому числі

9150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоєння нових технологій високо-
технологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки - усього,
у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формі)

9230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури,
у тому числі

9250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій - усього,
у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формі)

9330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури,
у тому числі

9350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу - усього, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формі)

9430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури,
у тому числі

9450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики - усього,
у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формі)

9530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури,
у тому числі

9550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища - усього,
у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формі)

9630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури,
у тому числі

9650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки - усього,
у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формі)

9730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури,
у тому числі

9750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Дані надаються за кожним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності (вказуються код і назва).

2 За кожним КПКВК окремо.

Відповідальний виконавець

___________
(підпис)

_______
(прізвище)

Контактний телефон

 

______

Керівник структурного підрозділу

___________
(підпис)

_______
(прізвище)

 

 

 

 

Додаток 10
до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Форма N 10

Основні напрями та результати трансферу технологій

у ____ році

_________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

Показники

Код рядка

КПКВК

____ рік (звітний)

Витрати бюджетних коштів на придбання нових технологій

Обсяг надходжень від передання нових технологій, створених частково або повністю за рахунок бюджетних коштів

Кількість, од.

усього, тис. грн.

у т. ч.

Кількість, од.

усього, тис. грн.

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Трансфер технологій (придбання (передання) нових технологій) - усього, з них:

10000

 

 

 

 

 

 

 

На внутрішньому ринку - усього, у тому числі:

10010

 

 

 

 

 

 

 

нових для України - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10020

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10021

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10022

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угод на придбання (передання) технологій

10023

 

 

 

 

 

 

 

На зовнішньому ринку - усього, у тому числі:

10030

 

 

 

 

 

 

 

принципово нових - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10040

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10041

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10042

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угоди на придбання (передання) технологій

10043

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності1:

х

 

х

х

х

х

х

х

Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії - усього, з них:

10100

 

 

 

 

 

 

 

На внутрішньому ринку - усього, у тому числі:

10110

 

 

 

 

 

 

 

нових для України - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10120

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10121

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10122

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угод на придбання (передання) технологій

10123

 

 

 

 

 

 

 

На зовнішньому ринку - усього, у тому числі:

10130

 

 

 

 

 

 

 

принципово нових - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10140

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10141

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10142

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угоди на придбання (передання) технологій

10143

 

 

 

 

 

 

 

Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки; у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій - усього, з них:

10200

 

 

 

 

 

 

 

На внутрішньому ринку - усього, у тому числі:

10210

 

 

 

 

 

 

 

нових для України - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10220

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10221

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10222

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угод на придбання (передання) технологій

10223

 

 

 

 

 

 

 

На зовнішньому ринку - усього, у тому числі:

10230

 

 

 

 

 

 

 

принципово нових - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10240

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10241

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10242

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угоди на придбання (передання) технологій

10243

 

 

 

 

 

 

 

Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій - усього, з них:

10300

 

 

 

 

 

 

 

На внутрішньому ринку - усього, у тому числі:

10310

 

 

 

 

 

 

 

нових для України - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10020

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10321

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10022

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угод на придбання (передання) технологій

10323

 

 

 

 

 

 

 

На зовнішньому ринку - усього, у тому числі:

10330

 

 

 

 

 

 

 

принципово нових - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10340

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10341

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10342

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угоди на придбання (передання) технологій

10343

 

 

 

 

 

 

 

Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу - усього, з них:

10400

 

 

 

 

 

 

 

На внутрішньому ринку - усього, у тому числі:

10410

 

 

 

 

 

 

 

нових для України - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10020

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10421

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10422

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угод на придбання (передання) технологій

10423

 

 

 

 

 

 

 

На зовнішньому ринку - усього, у тому числі:

10430

 

 

 

 

 

 

 

принципово нових - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10440

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10441

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10442

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угоди на придбання (передання) технологій

10443

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики - усього, з них:

10500

 

 

 

 

 

 

 

На внутрішньому ринку - усього, у тому числі:

10510

 

 

 

 

 

 

 

нових для України - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10020

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10521

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10022

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угод на придбання (передання) технологій

10523

 

 

 

 

 

 

 

На зовнішньому ринку - усього, у тому числі:

10530

 

 

 

 

 

 

 

принципово нових - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10540

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10541

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10542

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угоди на придбання (передання) технологій

10543

 

 

 

 

 

 

 

Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища - усього, з них:

10600

 

 

 

 

 

 

 

На внутрішньому ринку - усього, у тому числі:

10610

 

 

 

 

 

 

 

нових для України - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10020

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10621

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10622

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угод на придбання (передання) технологій

10623

 

 

 

 

 

 

 

На зовнішньому ринку - усього, у тому числі:

10630

 

 

 

 

 

 

 

принципово нових - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10640

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10641

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10642

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угоди на придбання (передання) технологій

10643

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки - усього, з них:

10700

 

 

 

 

 

 

 

На внутрішньому ринку - усього, у тому числі:

10710

 

 

 

 

 

 

 

нових для України - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10720

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10721

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10722

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угод на придбання (передання) технологій

10723

 

 

 

 

 

 

 

На зовнішньому ринку - усього, у тому числі:

10730

 

 

 

 

 

 

 

принципово нових - усього,
з них за формами придбання (передання) технологій:

10740

 

 

 

 

 

 

 

виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі

10741

 

 

 

 

 

 

 

ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

10742

 

 

 

 

 

 

 

ноу-хау, угоди на придбання (передання) технологій

10743

 

 

 

 

 

 

 


1 Дані надаються за кожним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності (вказуються код і назва).

 

Відповідальний виконавець

________
(підпис)

______
(прізвище)

Контактний телефон

__________

 

Керівник структурного підрозділу

________
(підпис)

______
(прізвище)

 

 

 

Додаток 11
до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Форма N 11

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, інших напрямів фінансової підтримки сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності і трансферу технологій

у ____ році

__________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

1. Основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок та їх практичне застосування у розрізі напрямів бюджетного фінансування:

1.1 фундаментальні дослідження;

1.2 прикладні дослідження та науково-технічні розробки;

1.3 державні цільові наукові і науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм (ДЦНТП);

1.4 розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням;

1.5 програми і проекти у сфері міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва.

2. Основні результати підтримки розвитку наукової інфраструктури, оновлення матеріально-технічної бази, інших напрямів підтримки сфери наукової та науково-технічної діяльності у розрізі піднапрямів бюджетного фінансування:

2.1 технічне забезпечення наукової бази та придбання обладнання;

2.2 національне надбання;

2.3 розвиток інфраструктури;

2.4 виставки, конференції;

2.5 випуск та придбання друкованої продукції;

2.6 підготовка наукових кадрів;

2.7 державні премії та державні стипендії в галузі науки і техніки;

2.8 наукова й організаційна діяльність апарату президій академій наук;

2.9 сплата внесків України до міжнародних організацій;

2.10 спецінформації.

3. Основні результати інноваційної діяльності за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності, видами фінансування у розрізі напрямів інноваційної діяльності та трансферу технологій:

3.1 реалізація інноваційних проектів, програм;

3.2 придбання машин, обладнання та програмного забезпечення;

3.3 придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формі);

3.4 навчання та підготовка персоналу;

3.5 створення і розвиток інноваційної інфраструктури;

3.6 маркетинг, реклама;

3.7 інше.

4. Основні результати здійснення трансферу технологій за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності у розрізі форм придбання (передання) технологій (з обов'язковим зазначенням КПКВК та назви бюджетної програми):

4.1 виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі;

4.2 ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей;

4.3 ноу-хау, угод на придбання (передання) технологій.

5. Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення для підвищення результативності виконання замовлення, ефективності впровадження наукової (науково-технічної) продукції, провадження інноваційної діяльності та трансферу технологій.

Відповідальний
виконавець

  
_________
(підпис)

  
_
(прізвище)

Контактний
телефон

  
___________

Керівник структурного
підрозділу

  
_________
(підпис)

  
_
(прізвище)

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали