Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку організації та супроводу виконання робіт за договорами на створення (передачу) науково-технічної продукції

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

НАКАЗ

від 18 листопада 2010 року N 100

Про затвердження Порядку організації та супроводу виконання робіт за договорами на створення (передачу) науково-технічної продукції

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про здійснення державних закупівель", постанов Кабінету Міністрів України від 20.07.96 р. N 830 "Про затвердження Типового положення з планування обліку і калькулювання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт", від 04.02.98 р. N 121 "Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних", від 25.08.2004 р. N 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету", ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення", ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення", методичних рекомендацій визначення кошторисної вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) для організацій (підприємств) різних форм власності та господарювання (крім бюджетних установ), з метою регламентування укладання договорів з виконавцями науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), супроводу та контролю за виконанням НДДКР, фінансуванням робіт за договорами, проведення звітності та впровадження (використання) продукції, контролю за впровадженням результатів завершених робіт наказую:

1. Затвердити Порядок організації та супроводу виконання робіт за договорами на створення (передачу) науково-технічної продукції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Свіженка В. О.

 

Голова 

В. П. Семиноженко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації
18.11.2010 N 100 


ПОРЯДОК
організації та супроводу виконання робіт за договорами на створення (передачу) науково-технічної продукції

Порядок організації та супроводу виконання робіт за договорами на створення (передачу) науково-технічної продукції (далі - Порядок) регламентує укладання договорів з виконавцями науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), супровід та контроль за виконанням НДДКР, фінансування робіт за договорами, звітність та впровадження (використання) продукції, контроль за впровадженням результатів завершених робіт.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про здійснення державних закупівель", постанов Кабінету Міністрів України від 20.07.96 р. N 830 "Про затвердження Типового положення з планування обліку і калькулювання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт", 04.02.98 р. N 121 "Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних", 25.08.2004 р. N 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету", ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення", ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення", Методичних рекомендацій визначення кошторисної вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) для організацій (підприємств) різних форм власності та господарювання (крім бюджетних установ), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2006 N 119.

1.2. Суб'єктами Порядку є Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації (далі - Держкомінформнауки), організації установи та підприємства усіх форм власності, які беруть участь у створенні (передачі) продукції (далі - Виконавці), та організації, установи і підприємства, де планується створення (передача) продукції (далі - Користувачі).

1.3. Об'єктом Порядку є договір на створення (передачу) науково-технічної продукції.

1.4. Порядок є обов'язковим для виконання усіма вказаними суб'єктами.

2. Порядок укладання договорів

2.1. Підрозділами, відповідальними за організацію та супровід виконання робіт за договорами на створення (передачу) науково-технічної продукції є відповідні структурні підрозділи Держкомінформнауки, а саме:

договорів на виконання наукових та науково-технічних проектів державних цільових програм та державного замовлення - управління досліджень та розробок;

договорів на виконання проектів з проведення фундаментальних досліджень - Державний фонд фундаментальних досліджень;

договорів на виконання міжнародних науково-технічних проектів - управління міжнародного науково-технічного співробітництва,

а також управління планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку.

2.2. Загальні вимоги до оформлення договірних документів:

1) всі документи оформлюються державною мовою;

2) документи договору (повний комплект) повинні бути представлені Замовнику в окремій папці у чотирьох примірниках;

3) матеріали у електронному вигляді мають бути подані на окремому носії у форматі *.rtf;

4) до розгляду не приймаються матеріали договору, в тексті яких є виправлення або які неохайно виконані.

2.3. Договір на створення (передачу) продукції укладається між Виконавцем та Замовником робіт на весь термін виконання робіт. Підставою для укладання договору на створення (передачу) продукції є відповідне рішення Комітету з конкурсних торгів Держкомінформнауки з урахуванням граничних обсягів видатків Державного бюджету України та інших джерел фінансування відповідно до чинного законодавства. У Договорі вказується повна вартість робіт за договором на весь термін його виконання, а також вартість робіт, які виконуються у перший рік дії договору. Обсяги фінансування робіт у наступних роках виконання робіт за договором визначаються додатковими угодами відповідно до видатків, затверджених згідно з Законом України про Державний бюджет.

Виконавець має право залучати до виконання науково-дослідних робіт інших виконавців (співвиконавців) лише за згодою Держкомінформнауки. Відносини Виконавця з організаціями-співвиконавцями регулюються договорами (контрактами).

2.4. Виконавець оформляє згідно з формами, що наведені у додатках до цього Порядку проект договору на створення (передачу) продукції (додаток 1) з такими додатками:

1) технічне завдання (додаток 2). У разі необхідності залучення співвиконавців надається обґрунтування доцільності їх участі у розробці із наданням інформації про спеціалізацію, досвід, технічне оснащення тощо. У разі необхідності придбання спецустаткування надається відповідне обґрунтування. До "Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт" належать верстати, пристрої, інструменти, прилади, стенди, апарати, механізми, інше спецобладнання, необхідне для проведення НДДКР;

2) протокол узгодження договірної ціни на науково-технічну продукцію (додаток 3);

3) планова калькуляція кошторисної вартості робіт з розшифровками за статтями видатків(додаток 4)

4) календарний план робіт (додаток 5);

5) перелік науково-технічної продукції, перелік спеціального та стандартного устаткування, що передається Держкомінформнауки після завершення виконання робіт за договором.

2.5. Розподіл витрат за статтями видатків кожного з етапів виконання робіт здійснюється з урахуванням їх граничних обсягів, а саме:

1. "Витрати на оплату праці" - не більше 53 % від загального обсягу витрат.

2. "Відрахування на соціальне страхування" - не більше 36,4 % від обсягу витрат на оплату праці.

3. "Матеріали" - не більше 30 % від вартості етапу.

4. "Паливо і енергія для науково-виробничих цілей" - витрати за цією статтею передбачаються у разі, коли для виконання проекту необхідно витратити суттєві обсяги палива та енергії.

5. "Витрати на службові відрядження" - мають бути обґрунтованими і не перевищувати 10 % від загального обсягу витрат за проектом.

6. "Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями та підприємствами" - не більше 40 % від загального обсягу витрат за етапом.

7. " Спецустаткування " - не більше 30 % від вартості етапу.

8. "Інші витрати" - за цією статтею передбачаються витрати на інформаційні послуги Інтернет, ремонт оргтехніки, затвердження нормативно-технічної документації, експертні послуги, захист об'єктів інтелектуальної власності, видання друкованих праць за матеріалами роботи, що виконується, тощо.

9. "Накладні витрати" - не більше 30 % від витрат на оплату праці.

2.6. Виконавець разом з підрозділом Держкомінформнауки, який супроводжує виконання етапів робіт за договором, проводить підготовчу роботу з формування проекту договору, яка складається з формування та узгодження технічного завдання, узгодження календарного плану, планового кошторису та інших умов виконання роботи.

Розроблення технічного завдання до договору здійснюється Виконавцем за власні кошти на стадії оформлення договору.

2.7. Договірні документи підписуються уповноваженими особами Виконавця. При цьому Технічне завдання повинно бути узгоджене Виконавцем з організацією, де планується впровадження (використання) створеної продукції. Договірні документи підписуються науковим керівником проекту, затверджуються керівником організації-виконавця, скріплюються його печаткою та подаються із супровідним листом Держкомінформнауки у чотирьох примірниках.

2.8. Проект договору з додатками передається до структурного підрозділу Держкомінформнауки, який супроводжує виконання етапів робіт за договором. Цей підрозділ здійснює підготовку до підписання договору Замовником, а саме:

1) перевірку відповідності оформлення договірних документів нормативним актам та цьому Порядку;

2) візування та підписання договірних документів за відсутності зауважень, у тому числі розгляд та узгодження договірних документів з відповідальним підрозділом, управлінням планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку;

3) передачу договірних документів на доопрацювання Виконавцю за наявності зауважень.

2.9. Договір на створення науково-технічної продукції з боку Держкомінформнауки підписує заступник Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків або особа, яка виконує його обов'язки, після його візування начальником відповідного структурного підрозділу Держкомінформнауки

договорів на виконання наукових та науково-технічних проектів державних цільових програм та державного замовлення - начальником управління досліджень та розробок;

договорів на виконання проектів з проведення фундаментальних досліджень - виконавчим директором Державного фонду фундаментальних досліджень;

договорів на виконання міжнародних науково-технічних проектів - начальником управління міжнародного науково-технічного співробітництва), начальником управління правового та нормативного забезпечення,

начальником управління планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку.

2.10. Протокол узгодження договірної ціни на науково-технічну продукцію з боку Держкомінформнауки підписує заступник Голови відповідно до розподілу обов'язків або особа, яка виконує його обов'язки.

2.11. Узгоджена Протоколом кошторисна вартість роботи може корегуватися у випадку зміни обсягів видатків за рішенням Уряду. Якщо під час виконання науково-дослідної роботи виникла необхідність внесення змін у попередньо складений кошторис, Виконавець повинен узгодити ці зміни із Замовником.

2.12. Календарний план з боку Держкомінформнауки підписує начальник відповідного структурного підрозділу Держкомінформнауки:

договорів на виконання наукових та науково-технічних проектів державних цільових програм та державного замовлення - начальник управління досліджень та розробок;

договорів на виконання проектів з проведення фундаментальних досліджень - виконавчий директор Державного фонду фундаментальних досліджень;

договорів на виконання міжнародних науково-технічних проектів - начальник управління міжнародного науково-технічного співробітництва

або особа, яка виконує його обов'язки.

2.13. Плановий кошторис з боку Держкомінформнауки підписує начальник управління планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку або особа, яка виконує його обов'язки.

2.14. Підпис заступника Голови Держкомінформнауки відповідно до розподілу обов'язків або особи, яка виконує його обов'язки, на договорі, протоколі узгодження договірної ціни на науково-технічну продукцію та технічному завданні на виконання робіт за договором завіряються гербовою печаткою.

2.15. Усі зміни умов Договору, вимог технічного завдання та календарного плану, потреба у яких виникла у процесі роботи, мають оформлятися додатковою угодою з поданням до неї Додаткового Технічного завдання, протоколу узгодження кошторисної вартості робіт, якщо вона змінюється, калькуляції кошторисної вартості. Зазначені документи додаються до договору, як його невід'ємна частина.

Формування, подання Виконавцем Держкомінформнауки, узгодження та затвердження додаткових договірних документів здійснюється у тому ж порядку, що й для основних договірних документів.

2.16. Договори на створення (передачу) продукції за відсутності обґрунтування впровадження (використання) не укладаються.

2.17. Договори після їх підписання реєструються в управлінні планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку. Після реєстрації договору три примірники залишаються у Держкомінформнауки, а один передається Виконавцю.

3. Супровід виконання робіт за договором

3.1. Держкомінформнауки виконує такі роботи по супроводу договору:

1) організує супровід і контроль за виконанням НДДКР на всіх її етапах;

2) приймає результати виконання кожного етапу робіт та завершену роботу в цілому, а також рішення щодо подальшого використання результатів НДДКР, спецустаткування, залишків матеріалів та інших матеріальних цінностей, що придбані згідно з договором за кошти Держкомінформнауки;

3) визначає порядок використання об'єктів інтелектуальної власності, створених у процесі виконання договорів;

4) надає Виконавцю методичну підтримку в організації впровадження результатів НДДКР.

3.2. Виконавець:

1) укладає і веде договори на виконання складових частин НДДКР із співвиконавцями;

2) виконує НДДКР відповідно до завдань і термінів, що встановлені технічним завданням і договором із Держкомінформнауки;

3) надає рекомендації щодо перспективності подальшого проведення досліджень та застосування результатів НДДКР;

4) оформляє патентний захист можливих об'єктів інтелектуальної власності і розробляє заходи щодо збереження НОУ-ХАУ;

5) складає звітну документацію;

6) несе відповідальність перед Держкомінформнауки за науковий рівень НДДКР, за надані рекомендації, терміни та якість виконаних робіт;

7) подає пропозиції до складу приймальної комісії та здає роботу Держкомінформнауки;

8) готує та подає до органу державної реєстрації реєстраційну та облікову картки НДДКР та заключний звіт для реєстрації.

3.3. Супровід виконання робіт за договором здійснюється на всіх етапах.

3.4. Структурний підрозділ Держкомінформнауки, що здійснює організаційно-методичне супровід виконання робіт:

1) надає Виконавцям пакет методичних матеріалів щодо укладання договору на електронних носіях;

2) протягом усього часу виконання робіт за договором здійснює контроль за термінами та якістю робіт шляхом проведення перевірок їх відповідності вимогами Технічного завдання, переліку обов'язкових етапів робіт, а також за термінами подання звітних матеріалів;

3) організує приймання кожного етапу роботи, передбаченого календарним планом виконання робіт за договором. За необхідності готує поточні довідки щодо стану робіт за договорами та їх фінансування;

4) готує пропозиції щодо складу Приймальної комісії з розгляду результатів виконаних НДДКР та організовує її роботу;

5) готує висновки щодо впровадження результатів роботи та доцільності її продовження.

4. Порядок фінансування договорів

4.1. Фінансування робіт зі створення (передачі) наукової продукції здійснюється на умовах, що визначені в договорах.

4.2. Фінансування може здійснюватися у порядку, передбаченому чинним законодавством, а саме:

1) шляхом авансової оплати робіт за етапом;

2) шляхом одноразової оплати за результатами виконання певного обсягу робіт за договором;

3) шляхом поетапної оплати за результатами виконання окремих етапів, що передбачені календарним планом робіт за договором, з частковим авансуванням або після виконання робіт за етапом у повному обсязі.

4.3. Управління планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку доводить до відповідного структурного підрозділу Держкомінформнауки

договорів на виконання наукових та науково-технічних проектів державних цільових програм та державного замовлення - управління досліджень та розробок;

договорів на виконання проектів з проведення фундаментальних досліджень -Державного фонду фундаментальних досліджень;

договорів на виконання міжнародних науково-технічних проектів - управління міжнародного науково-технічного співробітництва

інформацію про заплановані та фактичні обсяги фінансування робіт на створення (передачу) продукції, про наявні та очікувані фінансові ресурси.

4.4. Управління планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку здійснює авансування відповідно до умов договору або проводить розрахунки за виконані за договором роботи (етапи) згідно з актом здавання-приймання продукції, звітом про виконання кошторису робіт з розшифруванням статей витрат при надходженні бюджетних коштів або коштів з інших джерел фінансування.

4.5. Розрахунки між Держкомінформнауки та Виконавцем за виконані за договором роботи проводяться лише в межах фактичних надходжень бюджетних коштів Держкомінформнауки або інших джерел фінансування. Кошти, виділені з Державного бюджету України на створення (передачу) наукової продукції, є цільовими асигнуваннями і не можуть бути використані з будь-якою іншою метою.

5. Звітність

5.1. Порядок звітності за укладеними договорами визначається умовами договору.

5.2. Звітні матеріали, передбачені договором, із супровідним листом на ім'я Держкомінформнауки подаються Виконавцем у визначені договором терміни.

5.3. За результатами виконання робіт кожного етапу та роботи в цілому згідно з Технічним завданням та календарним планом робіт за договором Виконавець подає Держкомінформнауки такі звітні документи:

1) заключний (проміжний) науковий звіт, оформлений згідно з ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення";

2) акт здавання-приймання продукції за етапом (додаток 6) або акт приймання робіт за договором (додаток 7);

3) звітний кошторис витрат з розшифруванням статей витрат, враховуючи, при наявності, і витрати співвиконавців (додаток 8);

4) акт списання придбаних за договором матеріалів.

5) акт про створення (виготовлення) науково-технічної продукції згідно з переліком, що додається до договору;

6) програми та протоколи випробувань продукції, створеної при виконанні договору;

7) інформація про спеціальне, стандартне устаткування та матеріали та нематеріальні активи згідно з переліком, що додається до договору, та відповідні товарно-супровідні документи.

8) витяг з протоколу Науково-технічної ради Виконавця (або державної цільової програми) з висновками про відповідність виконаної роботи Технічному завданню;

9) акт випробування науково-технічної продукції;

10) акт приймання-передачі спеціального, стандартного устаткування, матеріалів та нематеріальних активів;

11) акт впровадження продукції (протокол засідання комісії по впровадженню продукції в промислову експлуатацію;

12) анотований звіт про виконання робіт за договором (або етапом робіт за договором);

13) акт про форс-мажорні обставини, що виникли під час виконання робіт.

5.4. Вимоги до документації щодо прийняття виконаних робіт:

1) заключний звіт має пройти державну реєстрацію в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації. Номер держреєстрації має бути проставлений на титульному листі звіту;

2) технічне завдання на постановку продукції на виробництво оформлюється згідно з ДСТУ 3973-2000, ДСТУ 3974-2000 і має включати такі розділи:

2.1) розділ "Характеристика науково-технічної продукції" повинен визначати мету розробки, загальну характеристику створюваної продукції, її відмінність від існуючих аналогів вітчизняних та закордонних розробок;

2.2) розділ "Призначення створюваної науково-технічної продукції" має формулювати виробничо-господарську, науково-технічну та економічну ефективність, критерії та функції розробки;

2.3) розділ "Основні вимоги до розроблюваної продукції" має включати: основні вимоги до продукції в цілому; вимоги до складових частин продукції, якщо це є необхідністю за рішенням виконавця;

2.4) розділ "Очікувані техніко-економічні показники" має включати оцінку очікуваних витрат на розробку продукції з розподілом їх за чергою створення продукції та за роками; очікувані узагальнені показники економічної ефективності продукції, яка буде створена, та її складових частин з терміном окупності;

2.5) розділ "Етапи робіт, зміст та організація робіт по створенню науково-технічної продукції" повинен включати: перелік стадій та етапів виконання робіт; строки виконання робіт; організації - виконавці робіт.

2.6) розділ "Порядок приймання робіт" має включати перелік документації на випробовування та їх обсяг згідно з нормативно-технічною документацією на створену продукцію.

5.5. Технічні умови (ТУ) на серійний випуск науково-технічної продукції готуються у відповідності з ДСТУ 1.3-93 "Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов" та КНД 50-009-93 "Типова побудова технічних умов. Методичні вказівки". Стадії розроблення ТУ - згідно ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.103.

5.6. Крім технічної документації Виконавець надає акт про передачу робочого проекту організації, на якій буде впроваджено результати роботи за договором.

5.7. Звітні матеріали мають бути представлені Держкомінформнауки в окремій папці. Акти здачі-приймання науково-технічної продукції подаються у чотирьох примірниках, інші звітні документи - у двох примірниках. Один примірник наукового звіту після затвердження Держкомінформнауки передається Виконавцю, другий - зберігається згідно з інструкцією з діловодства Держкомінформнауки.

5.8. До розгляду не приймаються акти здачі-приймання науково-технічної продукції, в тексті яких є виправлення або які неохайно виконані. Науковий звіт і науково-технічна документація подаються у друкованому вигляді і на магнітному носії. Усі документи оформлюються державною мовою.

5.9. За рішенням Держкомінформнауки результати проміжних та заключних етапів розробки можуть бути направлені на науково-технічну експертизу (згідно ст. 5 розділу 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу").

5.10. Проміжні звітні документи за договором розглядаються відповідним науковим підрозділом Держкомінформнауки

договорів на виконання наукових та науково-технічних проектів державних цільових програм та державного замовлення - управління досліджень та розробок;

договорів на виконання проектів з проведення фундаментальних досліджень - Державний фонд фундаментальних досліджень;

договорів на виконання міжнародних науково-технічних проектів - управління міжнародного науково-технічного співробітництва)

та управлінням планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку.

У разі встановлення їх відповідності вимогам, які висуваються до цих робіт, акт здачі-приймання науково-технічної продукції візується спеціалістами, що відповідають за напрям, начальниками відділів-кураторів та начальниками цих управлінь.

Акт здачі-приймання науково-технічної продукції за етап підписується заступником Голови за розподілом обов'язків, або особою, яка виконує його обов'язки та скріплюється гербовою печаткою.

6. Здавання-приймання результатів завершених робіт та їх впровадження

6.1. Приймання та оцінювання створеної за договором продукції проводиться Держкомінформнауки у відповідності до умов Договору.

6.2. Відділ-куратор роботи готує наказ про створення та склад Приймальної комісії Держкомінформнауки.

До складу Приймальної комісії входять представники відповідного структурного підрозділу Держкомінформнауки

за договорами на виконання наукових та науково-технічних проектів державних цільових програм та державного замовлення - представники управління досліджень та розробок;

за договорами на виконання проектів з проведення фундаментальних досліджень - представники Державного фонду фундаментальних досліджень;

за договорами на виконання міжнародних науково-технічних проектів - представники управління міжнародного науково-технічного співробітництва,

управління планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку, юридичного відділу; представник Виконавця, представники організацій-користувачів, де передбачається впровадження результатів роботи за договором.

Головою приймальної комісії призначається перший заступник Голови Комітету.

6.3. Приймальна комісія розпочинає свою роботу за наявності оформленої в установленому порядку звітної документації, а за необхідності - висновків наукової або науково-технічної експертизи

6.4. Приймальна комісія заслуховує доповідь наукового керівника роботи за договором, розглядає надані звітні документи та результати виконаних робіт. Рішення Приймальної комісії оформлюється актом з зазначенням відповідності результатів виконаних робіт вимогам Технічного завдання, викладенням пропозицій щодо затвердження акту здавання-приймання продукції, висновками та рекомендаціями щодо подальшого використання результатів виконання договору. Акт підписується головою Приймальної комісії та її членами.

6.5. Договір вважається закритим від дня затвердження акта приймання результатів робіт та після виконання Держкомінформнауки фінансових зобов'язань та надання Виконавцем звітних фінансових документів.

6.6. Право власності на створену за договором продукцію належить Замовнику з урахуванням того, що права винахідника охороняються патентним законодавством, а права автора твору - авторським правом. Використання створеної продукції Виконавцем може здійснюватися лише за погодженням із Держкомінформнауки.

6.7. Впровадження результатів робіт за завершеними договорами у суспільне виробництво України здійснює Виконавець розробок за сприяння Замовника у відповідності з попередніми домовленостями з підприємствами, які надали згоду (листи підтримки) щодо використання виконаної розробки в технологічному процесі підприємства. У цьому випадку укладається окрема угода між сторонами. Виконавець надає управлінню-куратору акт впровадження.

6.8. Відділ-куратор проводить моніторинг впровадження (використання) створеної за договором продукції протягом трьох років після завершення робіт за договором (відповідно до наказу МОН від 22.12.2008 N 1180, зареєстрованого у Мін'юсті 20.01.2009 за N 33/16049, "Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції").

6.9. Заключні та проміжні звітні матеріали з результатів роботи за рішенням Науково-технічної ради Держкомінформнауки, Приймальної комісії та за пропозиціями відділів Держкомінформнауки можуть направлятися до зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, організацій для їх рецензування, підготовки пропозицій щодо використання результатів робіт, доцільності їх продовження. Результати окремих робіт можуть розглядатися на науково-технічних конференціях, семінарах.

7. Дочасне припинення виконання робіт за договором

7.1. Під час виконання договору можуть виникнути обставини, за яких з'ясовується, що:

1) виконання робіт за договором втратило актуальність і перестало відповідати державним інтересам;

2) подальше виконання робіт за договором неминуче призведе до отримання негативного результату;

3) організацію-Виконавця у встановленому порядку ліквідовано, визнано банкрутом чи стосовно нього порушено справу про банкрутство і подальше виконання робіт за договором стало неможливим;

4) подальше виконання робіт за договором стало неможливим, що підтверджується відповідними документами (втрата унікального обладнання, незамінних фахівців, прав на патент і т. п., необхідних для виконання робіт за договором), або через інші причини.

У таких випадках, за спільною згодою, Держкомінформнауки і Виконавець мають право припинити виконання робіт за договором та дію договору. Ініціатива щодо припинення виконання робіт за договором та дії договору може виходити як від Виконавця, так і від Держкомінформнауки.

7.2. У разі припинення виконання договору сторонами складається двосторонній акт.

7.3. За необхідності припинення дії договору Держкомінформнауки у місячний термін після отримання від Виконавця письмового повідомлення про призупинення робіт за договором створює приймальну комісію з прийняття результатів робіт за незавершеним договором. До складу приймальної комісії з приймання незавершеної роботи обов'язково повинні входити представники Держкомінформнауки, а всі інші за необхідності.

7.4. У відповідності до п. 48 постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830 при припиненні договору Держкомінформнауки зобов'язаний оплатити фактично виконану Виконавцем і прийняту Держкомінформнауки в установленому порядку частину договору. Невикористаний аванс повертається Замовникові.

Дія договору вважається припиненою після затвердження звітних фінансових документів Виконавця та виконання Держкомінформнауки фінансових зобов'язань.

7.5. У разі припинення виконання робіт за договором, що має державну реєстрацію, Виконавець інформує про це орган державної реєстрації.

7.6. Кошти, не використані Держкомінформнауки у поточному році на фінансування припинених в установленому порядку розробок, можуть бути використаними на фінансування інших розробок за умови внесення відповідних змін у нормативні акти, якими їх затверджено.

8. Прикінцеві положення

8.1. Цей Порядок вводиться в дію наказом Голови Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації і є обов'язковим для виконання суб'єктами з моменту його підписання.

8.2. Всі пропозиції щодо коригування цього Порядку офіційно подаються для розгляду та узгодження і вводяться в дію наказом Держкомінформнауки.

 

Додаток 1
до наказу Держкомінформнауки
18.11.2010 N 100 


ДОГОВІР N ________
на виконання науково-технічних робіт

м. Київ 

"___" 200_ р. 

  Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації в особі _ який діє на підставі Положення, далі - Замовник, і
_
                                  (найменування організації, установи, підприємства, його підпорядкованість)
в особі,
_
                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі Положення, Статуту (зайве закреслити), далі - Виконавець, уклали договір про наступне. 


1. Предмет договору

     1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання науково-технічної розробки
__
                                                                  (шифр та назва науково-технічної розробки)
згідно з наказом Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від "___" ___________ 20__ року N _______.

   1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до науково-технічної роботи, що є предметом договору, визначаються Технічним завданням, яке становить невід'ємну частину цього договору (Додаток 1).

    1.3. Термін здачі робіт за договором - 25 грудня 20 р.

   1.4. Зміст, терміни виконання основних етапів роботи визначаються Календарним планом, що становить невід'ємну частину цього договору (Додаток 2).

   1.5. Результати виконаної за договором науково-технічної роботи є власністю Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації з правами, що звідси випливають, з урахуванням того, що права винахідника охороняються патентним законодавством, а авторське право належить розробнику, який не має права використовувати результати досліджень без дозволу Замовника.

  Результати досліджень мають використовуватися відповідно до положень Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".

   1.6. Виконавець може використовувати результати науково-технічної роботи для власних потреб з науковою та науково-освітньою метою, а для отримання прибутку - лише з дозволу Замовника.

  1.7. Використовуючи результати, отримані під час реалізації договору, Виконавець у друкованих виданнях, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, у проспектах, рекламі та документації, пов'язаній із введенням згаданих результатів у господарський обіг, зобов'язаний зазначити, що робота виконувалась за рахунок бюджетних коштів.

  1.8. Використання результатів науково-технічної роботи здійснюється Замовником на підприємствах, в організаціях та установах через
_
                   (передача документації на підприємство для підготовки виробництва; освоєння випуску продукції;
                                       створення дослідного зразка; підготовка інноваційного проекту тощо)
 


2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. Вартість науково-технічної роботи визначається щорічно. Загальна вартість роботи у 20__ - 20__ роках складає __________ тис. грн. (сума прописом в тисячах гривень).

За виконану у 20__ році науково-технічну роботу Замовник перераховує Виконавцю у 20__ році відповідно до Протоколу узгодження вартості науково-технічної роботи (Додаток 3) __________ тис. грн. (сума прописом в тисячах гривень) без ПДВ (згідно з пп. 5.1.22, п. 5.1.5 ст. 5 Закону України "Про податок на додану вартість").

Планову калькуляцію кошторисної вартості робіт та розрахунки витрат за статтями наведено в Додатку 4.

Обсяги фінансування 20__ року визначаються додатковими угодами відповідно до видатків, затверджених згідно з Законом України про Державний бюджет.

2.2. Попередня оплата проводиться поетапно в розмірі вартості етапу. Аванс надається на строк не більше трьох місяців.

Сума перерахованого авансу закривається актом виконаних робіт у десятиденний термін після закінчення етапу з наданням Виконавцем кошторису фактичних витрат та звітних документів відповідно до п. 3.3 договору, або аванс повертається Замовнику. В іншому випадку питання вирішується відповідно до чинного законодавства. Аванс враховується в оплату робіт під час закриття етапу.

2.3. Кошти Виконавцю перераховуються Замовником у встановленому порядку, в межах фактично отриманого фінансування.

2.4. Джерело фінансування - Державний бюджет, код КПКВ 503___, КЕКВ 1171, КФКВ 0150 ("Назва бюджетної програми").

3. Порядок здачі та приймання робіт

3.1. Перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає оформленню та здачі Виконавцем Замовнику на окремих етапах виконання та по закінченні дії договору, порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків (партій) нової техніки, що виготовляються згідно з договором, визначено Технічним завданням, яке становить невід'ємну частину цього договору.

3.2. Передача оформленої у встановленому порядку документації з виконання окремих етапів договору здійснюється за супроводжувальними документами Виконавця.

3.3. По завершенні робіт за етапом Виконавець подає Замовнику акт приймання-здачі науково-технічної роботи, додавши до нього:

• супроводжувальний лист;

• науково-технічну та звітну документацію, яка передбачена технічним завданням, календарним планом та умовами договору;

• анотований звіт;

• витяг з протоколу засідання науково-технічної ради Державної цільової програми, в рамках якої виконується договір, або організації-виконавця, з висновком про відповідність виконаної роботи Технічному завданню;

• кошторис фактичних витрат за етапом та копії документів, що підтверджують ці витрати:

а) копії платіжних доручень та рахунків-фактур на придбане спецустаткування;

б) копії договорів, калькуляцій кошторисної вартості, анотованих звітів та актів здачі-приймання науково-технічної продукції співвиконавців;

в) затверджений Виконавцем акт на списання придбаних та використаних за договором матеріалів.

3.4. Замовник протягом 15 робочих днів з дня отримання акта приймання-здачі та звітних документів, що перелічені в п. 3.3 цього договору, зобов'язаний надіслати Виконавцю підписаний акт приймання-здачі науково-технічної роботи або вмотивовану відмову від прийняття робіт. У разі підписання акта приймання-здачі науково-технічної роботи останній передається на оплату.

3.5 У разі вмотивованої відмови Замовника від прийняття робіт (як етапу та/або в цілому) сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.

3.6. У разі дострокового виконання робіт (як етапу та/або в цілому) Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх за вартістю, що зазначена в договорі (з узгодженням змін в калькуляції кошторисної вартості).

3.7. Якщо в процесі виконання роботи з'ясовується недоцільність подальшого її проведення, Виконавець повинен призупинити роботу та повідомити про це Замовника протягом 5 робочих днів після її призупинення. Після повідомлення сторони повинні протягом 10 днів розглянути питання про доцільність продовження роботи.

Відповідне рішення оформляється Протоколом сторін.

3.8. У разі виникнення змін в обсягах наданого Замовнику фінансування вносяться зміни до Календарного плану, кошторис витрат та розрахунки до нього.

3.9. До 25 грудня кожного року виконання розробки Виконавець має подати Замовнику затверджений звітний кошторис про фактичні витрати за рік відповідно до даних бухгалтерського обліку.

3.10. Приймання та оцінка науково-технічної роботи здійснюється комісією Замовника за участю Виконавця відповідно до вимог Технічного завдання та Календарного плану протягом 10 робочих днів.

3.11. Робота комісії завершується складанням Акта з висновком про відповідність (невідповідність) виконаної роботи Технічному завданню та Календарному плану, а також пропозиціями щодо подальшої реалізації предмета договору з переліком необхідних доопрацювань і термінами їх виконання.

3.12. У випадку неперерахування авансу Виконавець має право надати Замовнику акт здачі-приймання виконаних робіт на закриття етапу разом з необхідними документами.

3.13. Після закінчення виконання і фінансування робіт за договором та приймання їх результатів комісією Замовника Виконавець має щорічно, протягом 3-х років з моменту створення науково-технічної продукції, надавати Замовнику інформацію про її впровадження (відповідно до наказу МОН від 22.12.2008 N 1180, зареєстрованого у Мін'юсті 20.01.2009 за N 33/16049, "Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції").

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Виконавець та Замовник несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин Замовник зобов'язаний надіслати письмове повідомлення Виконавцю не пізніше 15 днів після їх виникнення.

4.3. У разі невиконання робіт за договором з вини Виконавця останній повертає Замовнику всі раніше сплачені кошти з виплатою відсотків в розмірі чинних на той час ставок для кредитів.

4.4. У разі неприйняття Замовником зробленої Виконавцем роботи в цілому через невідповідність її Технічному завданню Виконавцю сплачується тільки вартість робіт, прийнятих Замовником.

4.5. Виконавець несе відповідальність за цільове використання бюджетних коштів та фактичні витрати відповідно до бухгалтерського обліку та згідно з чинним законодавством.

4.6. Надання авансу або ж оплату виконаних робіт співвиконавцям Виконавець повинен здійснювати протягом 5 днів після надходження коштів на його рахунок від Замовника.

4.7 Виконавець не має права здійснювати перерозподіл коштів між статтями витрат в межах узгодженої планової калькуляції кошторисної вартості робіт (додаток 4) більше ніж 1 (одна) тисяча гривень без письмової згоди Замовника.

4.8. Замовник має право перевіряти фактичні витрати, а також використання наданих коштів за первинними документами бухгалтерського обліку Виконавця.

4.9. Замовник не відповідає перед Виконавцем за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування з Державного бюджету.

5. Інші умови

5.1. Замовник і Виконавець частково або повністю звільняються від виконання своїх обов'язків за умови виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору, а саме: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, рішення вищих органів держави про секвестрування Державного бюджету та внесення інших змін до нього, які унеможливлюють подальше виконання договору.

5.2. Якщо під час виконання договору Замовник отримає кошти з Державного бюджету в обсягах менших, ніж визначено Законами України про Державний бюджет України за відповідним кодом програмної класифікації видатків, то в кінці кожного поточного року здійснюється коригування вартості робіт відповідно до відсотка фактичних надходжень з бюджету з оформленням додаткової угоди.

5.3. Виконавець не має права планувати за бюджетні кошти за договором придбання оргтехніки та устаткування за статтею "Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт" без погодження з Замовником.

Після завершення робіт за договором Виконавець подає Замовнику акт приймання-передачі спецустаткування, придбаного за договором за статтею "Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт". Замовник вирішує питання щодо подальшого його використання.

5.4. За згодою сторін зміст пунктів Технічного завдання, термін дії договору або етапів Календарного плану, а також вартість робіт за договором можуть бути змінені і оформлені додатковою угодою не пізніше терміну завершення етапу.

6. Термін дії договору

6.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2010 р.

7. Юридичні адреси та реквізити сторін

  7.1. Замовник: Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації 01601, МСП, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16, тел. (044) 235-42-79, факс (044) 246-39-10 казн./р N 35214005005385 в ГУДКУ у м. Києві, МФО 820019, інд. код 37200303

   7.2. Виконавець:

_
                                                                              (повна назва підприємства, установи)
_
                                                                                        (поштовий індекс, адреса)
_
                                                                                             (телефон, телефакс)
_
                            (розрахунковий рахунок (загальний), відділення банку, МФО, код ЗКПО, ВДК, район, місто,
            казначейський рахунок "Спецкошти" N, ЗКПО, відділення банку, МФО, реєстраційний рахунок Виконавця)

      Для довідки:
_
                                                              (П. І. Б. розробника проекту, його e-mail та телефон)
_
                                                      (П. І. Б. відповідального виконавця, його e-mail та телефон)
_
                                                                   (П. І. Б. головного бухгалтера, телефон)
 


8. Додатки, що є невід'ємною частиною договору

8.1. Технічне завдання на виконання науково-технічної роботи (додаток 1)

8.2. Календарний план виконання науково-технічної роботи (додаток 2)

8.3. Протокол узгодження вартості науково-технічної роботи (додаток 3)

8.4. Планова калькуляція кошторисної вартості робіт та розрахунки до неї (додаток 4).


ВИКОНАВЕЦЬ: 

ЗАМОВНИК: 

Керівник організації (посада)
___
           (підпис)                              П. І. Б.

М. П. 

Заступник Голови
___________ П. І. Б.
              (підпис)

М. П. 


 

Додаток 2
до наказу Держкомінформнауки
18.11.2010 N 100 


Додаток 1
до договору N ___
від "___" 201_ р. 


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови
_______ П. І. Б.
"___" 201_ р.
М. П. 


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання науково-технічної роботи

_
_
                                                                       (шифр та назва науково-технічної розробки)
 


ВИКОНАВЕЦЬ:
Керівник організації
_________
(підпис)                                                     П. І. Б.
М. П. 

ЗАМОВНИК:
Начальник відповідного
структурного підрозділу
______ П. І. Б.
(підпис) 

Науковий керівник
_________
(підпис)                                                    П. І. Б. 

 

 

Спеціаліст, який відповідає за
напрям
________
(підпис)                                      П. І. Б. 


2010 р.

1. Підстава для проведення робіт

1.1. Наказ Держкомінформнауки від "___" __________ 2010 р. N _____.

1.2. Строки початку і закінчення роботи:

початок - .2010;

закінчення - 12.201_.

2. Мета і вихідні дані для проведення робіт

2.1. Мета проведення НДДКР

2.2. Проблеми, які вирішуються реалізацією предмета договору.

2.3. Чи проводиться робота вперше, чи є продовженням виконаних раніше робіт. Вказати які роботи виконувались раніше.

2.4. Науково-методичне забезпечення:

• перелік друкованих робіт (наукові публікації, монографії);

• участь у конгресах, конференціях, виставках;

• отримані патенти, авторські свідоцтва;

• продані ліцензії.

Матеріально-технічне забезпечення:

Кадрове забезпечення: до виконання роботи буде залучено _____ співробітників (організації), серед яких ____ - доктора наук, ____ - кандидати наук,

3. Етапи виконання робіт

Зазначаються відповідно до календарного плану робіт з наданням інформації про завершення етапу та науково-технічну продукцію, яка підлягає здачі замовнику за формою:

N
етапу 

Стаття I. Найменування етапів робіт 

Термін виконання (початок - кінець), місяць, рік 

Науково-технічна продукція та інші матеріали, що підлягають здачі замовнику 

1 етап 

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації - співвиконавця та назва її етапу робіт) 

 

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації-співвиконавця та назва продукції, що нею виробляється) 

2 етап 

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації - співвиконавця та назва її етапу робіт) 

 

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації-співвиконавця та назва продукції, що нею виробляється) 

3 етап 

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації - співвиконавця та назва її етапу робіт) 

 

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації-співвиконавця та назва продукції, що нею виробляється) 

4 етап 

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації - співвиконавця та назва її етапу робіт)

 

 

У т. ч. співвиконавець:
(назва організації-співвиконавця та назва продукції, що нею виробляється) 


4. Основні вимоги до виконання робіт

Основні наукові, технічні та економічні вимоги, яких необхідно дотримуватися під час проведення робіт та аналізу результатів розробки.

Зазначаються вимоги до:

тактико-технічних характеристик продукції;

параметрів, які визначають показники якості;

експлуатаційні та споживчі характеристики продукції;

особливі вимоги до техніки безпеки, охорони праці, екології та інші.

Для наукового забезпечення виконання роботи передбачається:

• видання навчального посібника

• видання монографій

• видання наукових статей

• участь у конференціях, виставках, конгресах тощо.

(Вказати орієнтовані назви та строки)

У разі необхідності залучення співвиконавців надається обґрунтування доцільності їх участі у розробці, із наданням інформації про повну назву організації (підприємства), відомчої підпорядкованості, спеціалізації, досвіду, технічного оснащення і т. і.).

У разі необхідності придбання спецустаткування надається відповідне обґрунтування.

Технічне завдання не містить відомостей, заборонених до відкритого опублікування.

5. Спосіб реалізації результатів робіт

Зазначається, в який спосіб має здійснюватися впровадження, використання результатів робіт, узгодження зі споживачами науково-технічної продукції в строках та обсягах, а також перелік робіт, які необхідно виконати для повної реалізації ідеї проекту.

(Наприклад: передача документації на підприємство для підготовки виробництва; освоєння випуску продукції; створення дослідного зразка; підготовка інноваційного проекту тощо.)

Виконавець протягом 3-х наступних після закінчення виконання робіт за договором років подає Замовнику дані щодо впровадження та практичного використання наукової (науково-технічної) продукції за формою, що додається до цієї форми ТЗ (вимога вноситься у відповідності до п. 15 Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1084, у редакції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 713).

6. Перелік науково-технічної документації, що подається після закінчення робіт за етапами

Після закінчення робіт за етапом Виконавець надає Замовнику у відповідності до п. 3.3 договору такі документи:

супроводжувальний лист;

науково-технічна та звітна документація, яка передбачена технічним завданням, календарним планом та умовами договору, у т. ч.:

звіт за етап; анотований звіт;

(конструкторська, технічна, технологічна документація, передбачена за етапом);

витяг з протоколу засідання науково-технічної ради організації-виконавця з висновком про відповідність виконаної роботи Технічному завданню;

кошторис фактичних витрат за етапом та копії документів, що підтверджують ці витрати:

а) копії платіжних доручень та рахунків-фактур на придбане спецустаткування;

б) копії договорів, калькуляцій кошторисної вартості, анотованих звітів та актів здачі-приймання науково-технічної продукції співвиконавців;

в) затверджений Виконавцем акт на списання придбаних та використаних за договором матеріалів.

7. Порядок розгляду і приймання робіт

Приймання та оцінка науково-технічної роботи здійснюється комісією Замовника за участю Виконавця відповідно до вимог Технічного завдання та Календарного плану.

Робота комісії завершується складанням Акта з висновком про відповідність (невідповідність) виконаної роботи Технічному завданню та Календарному плану, а також пропозиціями щодо подальшої реалізації предмета договору з переліком необхідних доопрацювань і термінами їх виконання.

Перелік звітної документації, необхідної для приймання завершених науково-технічних розробок, які виконуються за державними цільовими програмами:

1. Заключний звіт за весь період виконання роботи (згідно із ДСТУ 3008-95).

2. Науково-технічна продукція у відповідності до умов договору та технічного завдання.

3. Акт приймання робіт за встановленою формою.

4. Довідка про оцінку науково-технічного рівня результатів розробки.

5. Довідка про практичну реалізацію результатів виконання розробки.

6. Акт інвентаризації матеріальних цінностей та створеної продукції за договором.

8. Техніко-економічне обґрунтування

Наводяться:

- очікувані переваги нової продукції перед існуючими вітчизняними та зарубіжними аналогами;

- лімітна ціна та передбачуваний річний обсяг виробництва нової продукції, загальна потреба в ній, терміни окупності витрат на розробку та виробництво;

- вагомість нової продукції для України, можливі ринки збуту (вітчизняні та зарубіжні), маркетингові дослідження з цього питання;

- створення робочих місць, можливість поповнення доходної частини бюджету України.

Дані наводяться в текстовій та розрахунковій формах з визначенням завдань, строків, обсягів і т. д.

У додатку до ТЗ наводяться таблиці, схеми, формули відкриттів, описи винаходів та інші необхідні матеріали для виконання НДДКР.

 

Додаток 3
до наказу Держкомінформнауки
18.11.2010 N 100 


Додаток 3
до договору N
від "___" ___________ 2010 р. 


ПРОТОКОЛ
узгодження вартості науково-технічної роботи

_
_
                                                                                (шифр та назва наукової розробки)
за договором N _____ від "___" ___________ 2010 р.

     Ми, що нижче підписалися, від Замовника в особі заступника Голови (П. І. Б)
_
                                                                                                  (посада, П. І. Б.)
засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження вартості виконання науково-технічної розробки у 2010 р.
                                                       __________ тис. грн. (сума прописом)
без ПДВ (згідно з пп. 5.1.22 п. 5.1 ст. 5 Закону України "Про податок на додану вартість").

    Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між Виконавцем та Замовником. 


ВИКОНАВЕЦЬ: 

ЗАМОВНИК: 

Керівник організації
__________
(підпис)                                              П. І. Б.
М. П. 

Заступник Голови
___________ П. І. Б.
                 (підпис)
М. П. 


 

Додаток 4
до наказу Держкомінформнауки
18.11.2010 N 100 


Додаток 4
до договору N ___
від "___" ___________ 2010 р. 


ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ РОБІТ

_
_
                                                                 (шифр та назва науково-технічної розробки)

Строк виконання: початок - __.2010 р.
                               закінчення - 12.201__ р. 


Статті витрат 

На 2010 рік, тис. грн. 

В тому числі за етапами, тис. грн. 

1 етап 

2 етап 

1. Витрати на оплату праці 

 

 

 

2. Відрахування на соціальне страхування 

 

 

 

3. Матеріали 

 

 

 

4. Паливо та енергія для науково-виробничих цілей 

 

 

 

5. Витрати на службові відрядження 

 

 

 

6. Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт 

 

 

 

7. Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями та підприємствами 

 

 

 

8. Інші витрати 

 

 

 

9. Накладні витрати 

 

 

 

Всього витрат 

 

 

 


ВИКОНАВЕЦЬ: 

ЗАМОВНИК:

Керівник організації
 
 
________
(підпис)                                               П. І. Б.
М. П. 

Начальник управління планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
_________ П. І. Б.
(підпис) 

Науковий керівник
 
________
(підпис)                                               П. І. Б. 

Головний спеціаліст, який відповідає
за напрям
__________ П. І. Б.
(підпис) 

Керівник планового підрозділу
 
________
(підпис)                                               П. І. Б. 

Начальник відповідного структурного
підрозділу
________ П. І. Б.
(підпис) 

Головний бухгалтер
_________
підпис                                                 П. І. Б. 

 


 

Додаток 5
до наказу Держкомінформнауки
18.11.2010 N 100 


Додаток 2
до договору N __
від "___" 201_ р. 


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання науково-технічної роботи на 201_ р.

_
_
                                                                      (шифр та назва науково-технічної розробки)
 


N
етапу
 

Найменування етапів виконання роботи, у т. ч. назва роботи співвиконавця за договором 

Термін виконання (початок - закінчення), місяць, рік 

Науково-технічна продукція, у т. ч. назва продукції співвиконавця 

Вартість робіт за етапом, у т. ч. обсяг робіт співвиконавця, тис. грн. 

етап 

 

 

 

 

 

Всього за етапом 

 

етап 

 

 

 

 

Всього за етапом 

 

Разом за рік 

 


ВИКОНАВЕЦЬ:
Керівник організації
 
_________
(підпис)                                                   П. І. Б.
М. П. 

ЗАМОВНИК:
Начальник відповідного структурного
підрозділу
________ П. І. Б.
(підпис) 

Науковий керівник
________
(підпис)                                                   П. І. Б. 

Спеціаліст, який відповідає за напрям
______
(підпис)                                         П. І. Б. 

Керівник планового підрозділу
 
_________
(підпис)                                                    П. І. Б. 

Начальник управління планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку
_________ П. І. Б.
(підпис) 

Головний бухгалтер
 
_________
(підпис)                                                  П. І. Б. 

Головний спеціаліст, який відповідає
за напрям
_______
(підпис)                                          П. І. Б. 


 

Додаток 6
до наказу Держкомінформнауки
18.11.2010 N 100 


(назва організації-виконавця, відомча підпорядкованість) 

Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації 

Адреса: 

 

Адреса: 

01601, Київ, бул. Тараса Шевченка, 16 

Банківські реквізити: 

Банківські реквізити: 

р/р 

 

Казн. рахунок ДКУ 

35214005005385 в 

у 

 

у 

ГУ ДКУ 

міста 

 

міста 

Києва 

МФО 

 

МФО 

820019 

Код ЗКПО 

 

Код ЄДРПОУ 

37200303


АКТ N __
здачі-приймання науково-технічної продукції 

складений "___" __________ 20__ р.

за договором N ______ від ______ р.

_
                                                                                       (найменування розробки)

Етап N:
                                                                                                 (назва етапу)

Термін виконання:

Ми, що нижче підписалися, від особи ВИКОНАВЦЯ

                                                    (посада, прізвище, ініціали керівника, який підписує договір)
з одного боку, та від особи ЗАМОВНИКА

                                                     (посада, прізвище, ініціали керівника, який підписує договір)
з другого боку, склали цей акт про те, що науково-технічна продукція
задовольняє умовам договору від "__"______ 20__ р. N __________ та належним чином оформлена

                   (задовольняє, не задовольняє умовам договору, ТЗ (дата затвердження) та стан оформлення)

Стислий зміст виконаних робіт:

...

Одержані результати та документ, який їх обґрунтовує:

1.

Місцезнаходження прийнятих документів:

Ціна за договором відповідно до планового кошторису

                                           витрат 20__ року складає                                                           тис. грн.
                                           __
                                                                                                                              (сума прописом) 
                                           В тому числі виконаного етапу N                                             тис. грн.
                                           __
                                                                                                                              (сума прописом) 
                                           Загальна сума авансу, який перераховано 
                                           за етапом N                                                                                 тис. грн.
                                           __
                                                                                                                              (сума прописом) 
                                           Сума авансу, яка врахована в оплату робіт                              тис. грн.
                                           __
                                                                                                                              (сума прописом) 
                                           Загальний обсяг виконаних і оплачених робіт                        тис. грн.
                                           __
                                                                                                                              (сума прописом) 
                                           Підлягає до перерахування                                                        тис. грн.
                                           __
                                                                                                                              (сума прописом) 


Роботу здав: 

Роботу прийняв: 

ВИКОНАВЕЦЬ:
_________
(підпис)
м. п. 

ЗАМОВНИК:
Заступник Голови
___________ П. І. Б.
(підпис) 

Науковий керівник
________
(підпис) 

ЗАМОВНИК:
Начальник відповідного структурного підрозділу
________ П. І. Б.
(підпис) 

Головний бухгалтер
_________
(підпис) 

Спеціаліст, який відповідає за напрям
______
(підпис)                                        П. І. Б. 

 

Начальник управління планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку
_________ П. І. Б.
(підпис) 

 

Спеціаліст, який відповідає за напрям
______
(підпис)                                          П. І. Б. 


 

Додаток 7
до наказу Держкомінформнауки
18.11.2010 N 100 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Голови Держкомінформнауки
________ П. І. Б.
"___" ___________ 20__ р. 


АКТ
приймання науково-дослідної роботи

(назва роботи)

виконуваної за договором від "___" __________ 20__ р. N

(вказати назву організацїі-виконавця)

Комісія у складі голови

Заступник Голови (П. І. Б.)

                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада, підприємство)
і члени комісії:
1. П. І. Б. - (Посада), заступник голови комісії.
2. П. І. Б. - (Посада), секретар комісії
3. П. І. Б. - (Посада), член комісії.
4. П. І. Б. - (Посада), член комісії.
5. П. І. Б. - (Посада), член комісії.
6. П. І. Б. - представник Науково-координаційної ради з пріоритетного напряму розвитку науки і техніки "(Назва напряму)", яка діє на підставі наказу Держкомінформнауки від "___" ___________ 20__ р. N ___ склала цей акт про таке:

      Робота проводилась в період з _____ по _________                                по ТЗ,
                                                                                                    (місяць, рік)                                                             (місяць, рік)
затвердженому Замовником від "___" ___________ 20__ р.

      2. Комісії були подані:

а)
                                                                                         (найменування продукції)

   3. Комісія розглянула звіти про виконання етапів, заключні і підсумкові науково-технічні звіти, витяг з протоколу засідання науково-технічної ради про відповідність результатів роботи вимогам ТЗ, звіт про патентні дослідження і встановила, що в результаті проведення досліджень і розробок виконано: ___

    4. Комісія постановила: вважати роботу за договором від "___" _ 20___ р. N ____ виконаною відповідно ТЗ в повному обсязі і прийнятою. Договір закрити.

    Спецобладнання, придбане за договором, залишити Виконавцю для подальшого використання у науковій роботі та взяти на баланс

     5. Комісія пропонує:
використати результати виконання розробки ___________
                                               (зазначаються рекомендації комісії по реалізації результатів роботи або продовженню розробок).

Члени комісії:                 _______
                                        _______ 
                                        _______ 
                                        _______ 

З актом приймання ознайомлений:

Керівник розробки
________ (П. І. Б.) 


 

Додаток 8
до наказу Держкомінформнауки
18.11.2010 N 100 


Назва організації: _________


                       (відомча підпорядкованість)

Адреса: _____

Банківські реквізити: ______

Форма власності: _________


ЗВІТНИЙ КОШТОРИС
НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РОБОТИ
ЗА 20__ РІК

 


__________ 

(реєстраційний номер, N договору)

                                                                              (назва наукової та науково-технічної роботи)

    Термін виконання роботи: початок _______ закінчення ___________ 


N
п/п 

Статті витрат 

Кошторисна вартість (тис. грн.) 

Надійшло коштів тис. (грн.) 

Фактичні витрати по бух. обліку (тис. грн.) 

Заборгованість
(кол. 5 - кол. 4)
(тис. грн.) 

Витрати на оплату праці 

 

 

 

 

Відрахування на соціальне страхування 

 

 

 

 

Матеріали 

 

 

 

 

Паливо і енергія для науково-виробничих цілей 

 

 

 

 

Службові відрядження 

 

 

 

 

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт 

 

 

 

 

Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями і підприємствами
всього: 

 

 

 

 

 

в т. ч. ст. 1 "Витрати на оплату праці" 

 

 

 

 

 

ст. 2 "Відрахування на соцстрах" 

 

 

 

 

Інші витрати 

 

 

 

 

Накладні витрати 

 

 

 

 

10 

ВСЬОГО: 

 

 

 

 


Примітка: До п. 7 додаються копії договору зі співвиконавцями, кошторисів, актів приймання-здачі виконаних робіт.


від ВИКОНАВЦЯ: 

від ЗАМОВНИКА: 

(Посада керівника організації)
 
_______
(П. І. Б.) 

Начальник управління планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку 
____ П. І. Б. 

 

Головний спеціаліст, який відповідає
за напрямок 
___ (П. І. Б.)

Головний бухгалтер
________
Науковий керівник роботи
             М. П. 

 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали