ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 березня 2012 року N 128

Про затвердження Порядку організації та ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві земельних ресурсів України

З метою удосконалення порядку організації та ведення претензійної та позовної роботи в центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації" наказую:

1. Затвердити Порядок організації та ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві земельних ресурсів України (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити неухильне виконання Порядку, затвердженого цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. М. Тимченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства земельних ресурсів України
27.03.2012 N 128


Порядок організації та ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві земельних ресурсів України

1.1. Порядок організації та ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві земельних ресурсів України (далі - Порядок) розроблений відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040.

1.2. Ведення претензійно-позовної роботи в Держземагентстві України, надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам центрального апарату Держземагентства України та його територіальним органам і підприємствам, що належать до сфери його управління, в організації претензійно-позовної роботи здійснює відділ представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління.

До розгляду претензійно-позовних матеріалів та надання відповідних висновків можуть залучатися й інші структурні підрозділи центрального апарату Держземагентства України та його територіальні органи, підприємства, що належать до сфери його управління.

1.3. Якщо претензійно-позовні матеріали пов'язані з обігом матеріальних цінностей, потребують проведення розрахунків, визначення ціни позову або іншого фінансового обґрунтування, залучення до їх розгляду та підготовки письмового висновку Управління фінансового забезпечення є обов'язковим.

1.4. Недодержання посадовими особами Держземагентства України встановленого порядку ведення претензійно-позовної роботи є порушенням трудової дисципліни (невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків) і тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

1.5. Начальник відділу представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління здійснює контроль за веденням претензійно-позовної роботи.

1.6. Відділ представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління веде:

- журнал обліку претензій, пред'явлених до Держземагентства України, та відповідей на них (додаток 1);

- журнал обліку претензій, пред'явлених Держземагентством України, та відповідей на них (додаток 2);

- журнал обліку позовів, заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, пред'явлених Держземагентством України (додаток 3);

- журнал обліку позовів, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, пред'явлених до Держземагентства України (додаток 4);

- журнал обліку довіреностей, виданих для представництва інтересів Держземагентства України (додаток 5);

- журнал обліку документів процесуального характеру (відзивів, заперечень на позови, апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, клопотань тощо) (додаток 6).

Журнали, зазначені в пункті 1.6 цього Порядку, ведуться згідно з номенклатурою справ Юридичного управління.

1.7. До претензійно-позовної роботи відноситься:

- підготовка, складання та правовий аналіз документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;

- пред'явлення і розгляд претензій;

- підготовка і подання позовів, зустрічних позовів, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;

- підготовка відзивів (заперечень) на позови, апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, інших документів процесуального характеру;

- представництво інтересів Держземагентства України в судах;

- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та надсилання претензійно-позовних матеріалів);

- забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням у Держземагентстві України;

- розгляд, аналіз та узагальнення результатів претензійно-позовної роботи;

- підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійно-позовної роботи.

1.8. Претензії, відповіді на них, позови, апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, відзиви (заперечення) на них, інші документи процесуального характеру від імені Держземагентства України підписує його Голова, а за його відсутності - особа, яка його заміщає. Вказані документи можуть підписуватись іншою особою, якщо таке право їй надано на підставі доручення Голови Держземагентства або особи, яка його заміщає, посвідченого довіреністю у встановленому законодавством порядку.

1.9. Згідно з пунктом 20 Інструкції з діловодства в Державному агентстві земельних ресурсів України, затвердженої наказом Держземагентства України від 23.02.2012 N 70, (Наказ N 70) претензії, відповіді на них, позови, заяви, апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, відзиви (заперечення) на них, інші документи процесуального характеру, що підписуються на підставі довіреності від імені Держземагентства України, викладаються на бланках для створення різних видів документів.

1.10. Порядок досудового врегулювання спорів визначається процесуальним законодавством, яке регулює конкретний вид відносин.

2. Порядок пред'явлення претензій

2.1. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій, Держземагентство України як юридична особа - учасник господарських відносин, чиї майнові права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

2.2. За наявності підстав та обґрунтованості вимог, матеріали для пред'явлення (розгляду) претензій та проекти претензій готує Юридичне управління Держземагентства України.

Якщо претензія передбачає вжиття заходів майнового характеру, матеріали для пред'явлення (розгляду) претензії готує Управління фінансового забезпечення Держземагентства України.

2.3. У претензії зазначаються:

- повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи (осіб), якій вона пред'являється, номер та дата пред'явлення претензій;

- обставини, на підставі яких пред'явлено претензію, докази, що їх підтверджують, посилання на відповідні нормативно-правові акти;

- вимоги Держземагентства України;

- сума та розрахунок претензії (якщо претензія підлягає грошовій оцінці);

- платіжні реквізити Держземагентства України як заявника претензії;

- перелік документів, що додаються до претензії, інші докази.

Документи, що підтверджують вимоги Держземагентства України, додаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватися до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії.

2.4. Завізований начальником відділу представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами, начальником Управління фінансового забезпечення та начальником Юридичного управління Держземагентства України проект претензії викладається на бланку згідно з пунктом 1.9 даного Порядку та підписується особою, визначеною у пункті 1.8 цього Порядку. Претензія надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається йому під розписку.

2.5. Відділ представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління здійснює контроль за своєчасним надходженням відповідей від особи (осіб), якій (яким) було пред'явлено претензію.

У разі необхідності може надсилатись нагадування про прискорення надання відповіді на претензію, яке підписується у тому порядку, що і сама претензія.

2.6. Претензія підлягає розгляду у строки та в порядку, визначені статтею 7 Господарського процесуального кодексу України.

2.7. Про фактичне виконання претензії відділ представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління здійснює відповідний запис у журналі реєстрації претензій, пред'явлених Держземагентству України, та відповідей на них.

Копії заявлених Держземагентством України претензій, претензійні матеріали (які обґрунтовують претензію, свідчать про отримання претензії адресатом, про задоволення вимог чи про відмову в їх задоволенні, розрахунки, результати експертизи тощо) зберігаються у відділі представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління, який у разі відмови у задоволенні претензії або залишення її без відповіді готує письмовий висновок з обґрунтуванням безпідставності залишення претензії без відповіді або без задоволення та позов до суду.

2.9. Необхідна кількість екземплярів документів (претензійних матеріалів) визначається в кожному окремому випадку залежно від числа відповідачів та ведення позовного провадження.

3. Порядок розгляду претензій

3.1. Претензія, що надійшла до Держземагентства України з резолюцією Голови або (та) його заступника, передається до Юридичного управління для підготовки проекту відповіді на неї, а якщо претензія підлягає грошовій оцінці - Управлінню фінансового забезпечення, який перевіряє матеріали претензії, проводить необхідні розрахунки та готує письмовий висновок щодо необхідності задоволення чи відмови у задоволенні претензії. Висновок повинен підтверджуватись відповідними документами.

3.2. При перевірці матеріалів претензії слід з'ясувати такі обставини:

- наявність усіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії;

- правильність складання розрахунку;

- наявність правових підстав для задоволення чи відхилення претензії.

Якщо до претензії не додані усі документи, необхідні для її розгляду, вони витребовуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу.

Якщо у встановлений строк відомості чи документи не одержано, претензія розглядається за наявними документами.

3.3. Строки розгляду претензій обчислюються з дня одержання претензії і можуть бути продовжені на час, необхідний для досилання заявником на вимогу другої сторони додаткових документів.

3.4. При розгляді претензії сторони, у разі необхідності, повинні звірити розрахунки, провести експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.

3.5. Управління фінансового забезпечення, отримавши претензію, проводить звірку розрахунків та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в претензійному порядку.

Висновок Управління фінансового забезпечення з претензійними матеріалами передається до Юридичного управління для підготовки проекту відповіді на претензію. Претензійні матеріали та письмовий висновок передаються через Управління справами.

3.6. Відділ представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління з урахуванням висновку Управління фінансового забезпечення (якщо претензія підлягає грошовій оцінці) готує проект відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії.

3.7. У відповіді на претензію зазначаються: повне найменування і поштові реквізити Держземагентства України та підприємства чи організації, яким надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь; коли претензію визнано повністю або частково, визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці; коли претензію відхилено повністю або частково, мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обґрунтовують відхилення претензії; перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.

3.8. При відмові (повністю або частково) у задоволенні претензії заявнику повертаються додані до неї оригінали документів, а також надсилаються документи, що обґрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявника.

3.9. У відповіді про визнання претензії визначається строк і спосіб її задоволення (перерахування суми заборгованості, заміна продукції тощо). Разом з проектом відповіді особі, визначеній у пункті 1.8 цього Порядку, надається письмовий висновок Управління фінансового забезпечення, а також необхідні документи, що підтверджують підстави задоволення претензійних вимог.

3.10. Відповідь на претензію викладається на бланку згідно з пунктом 1.9 даного Порядку та підписується особою, визначеною у пункті 1.8 цього Порядку, після візування її начальником відділу представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами, начальником Юридичного управління та начальником Управління фінансового забезпечення.

3.11. Управління фінансового забезпечення надає Юридичному управлінню копії відповідних документів, що підтверджують фактичне задоволення претензійних вимог повністю або частково, в залежності від способу задоволення претензійних вимог.

3.12. Відповідь на претензію надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку заявнику.

3.13. Претензія з копією відповіді на неї реєструється відділом представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління у журналі обліку претензій, пред'явлених Держземагентству України, та відповідей на них.

3.14. Копія претензії з копією відповіді на неї, з матеріалами, що обґрунтовують необхідність її задоволення чи відмову у її задоволенні, та доказами відправлення відповіді (квитанція про відправлення рекомендованого або цінного листа чи розписка про вручення), зберігаються відділом представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління у спеціально сформованій для цього справі.

3.15. Результати розгляду претензій також заносяться в журнал обліку претензій, пред'явлених до Держземагентства України, та відповідей на них.

3.16. Залишення претензії без відповіді не допускається.

4. Ведення позовної роботи

4.1. Позовна робота, у тому числі підготовка матеріалів для подання позовів, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, відзивів (заперечень) на них, інших документів процесуального характеру, здійснюється відділом представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління.

4.2. Позови, зустрічні позови, заяви (в порядку окремого провадження) складаються відділом представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління.

4.3. Зміст і форма позову, зустрічного позову, заяви повинні відповідати вимогам відповідного процесуального законодавства, чинного на час подання позову.

4.4. До позову додаються всі необхідні докази, що підтверджують вимоги позивача, платіжне доручення про сплату судового збору, докази того, що копія позову і доданих до нього документів надіслані відповідачу (відповідачам) та третім особам (у господарських справах та в адміністративних справах, коли Держземагентство України звертається до суду як суб'єкт владних повноважень), копії позову і доданих до нього документів для відповідача (відповідачів) та третіх осіб (у цивільних та адміністративних справах), а також довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника Держземагентства України, коли позов підписується особою на підставі довіреності та якщо інше не передбачено відповідним процесуальним законодавством.

4.5. Підготовлений позов, заява візуються начальником відділу представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління, начальником цього управління, викладається на бланку згідно з пунктом 1.9 даного Порядку та підписується особою, визначеною у пункті 1.8 цього Порядку.

У разі підписання цих документів особою за довіреністю, останні візуються начальником відділу представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами.

4.6. Відділ представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління реєструє позови, заяви в журналі реєстрації позовів, заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, пред'явлених Держземагентством України.

Підписана та зареєстрована позовна заява (скарга) з додатками надсилається до суду рекомендованим чи цінним листом або передається представником Держземагентства України до канцелярії суду.

4.7. Після одержання ухвали суду про порушення (відкриття) провадження у справі, судової повістки за резолюцією Голови Держземагентства України або його заступника відділ представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління забезпечує виконання вимог цієї ухвали у строки, визначені судом.

4.8. Рішення, ухвала, постанова суду аналізується відділом представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління та, у разі необхідності, відповідним структурним підрозділом центрального апарату Держземагентства України, територіальними органами Держземагентства України. За результатами цього аналізу Голові Держземагентства України вносяться пропозиції щодо їх оскарження, перегляду їх у зв'язку з нововиявленими обставинами, подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України чи пропозиції щодо особливостей забезпечення їх виконання.

4.9. Апеляційні та касаційні скарги на рішення судів, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви про перегляд рішень суду за нововиявленими обставинами, пояснення до них візуються начальником відділу представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами, начальником Юридичного управління, викладаються на бланках згідно з пунктом 1.9 даного Порядку та підписуються особою, визначеною у пункті 1.8 цього Порядку.

У разі підписання вказаних документів особою за довіреністю, останні візуються начальником відділу представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами.

4.10. Апеляційні, касаційні скарги на рішення судів, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви про перегляд рішень суду за нововиявленими обставинами, інші документи процесуального характеру реєструються у журналі, форма якого визначена в додатку 3 цього Порядку, і подаються у строки та в порядку, що встановлені відповідним процесуальним законодавством.

Порядок підготовки відзивів (заперечень), пояснень на подані (надіслані) до Держземагентства України (як відповідача, третьої особи) позови, заяви

4.11. Позови, заяви, одержані Держземагентством України, реєструються Управлінням справами Держземагентства України і в той же день передаються для резолюції Голові Держземагентства України або його заступнику, з відповідною резолюцією - начальнику Юридичного управління та, у разі необхідності, відповідному структурному підрозділу центрального апарату Держземагентства України та (або) територіальному органу Держземагентства України. Директор Юридичного управління визначає виконавця та з резолюцією передає до відділу представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами.

4.12. Відділ представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління реєструє отримані позови, заяви, апеляційні, касаційні скарги на рішення, ухвали, постанови суду, заяви про перегляд рішень у журналі реєстрації позовних заяв, заяв про оскарження судових рішень, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами пред'явлених до Держземагентства України, вивчає вимоги, викладені в них, аналізує їх.

4.13. Інші процесуальні документи, що надійшли до Держземагентства України, приймаються та реєструються у загальному порядку, встановленому для вхідної документації.

4.14. При необхідності відділ представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління направляє позов у відповідний структурний підрозділ Держземагентства України, який не пізніше 5-денного строку зобов'язаний надати висновок та необхідні документи по суті позовних вимог.

4.15. На основі документів, визначених у пункті 4.12 цього Порядку, відділ представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління готує проект мотивованого відзиву (заперечення) або інформує Голову Держземагентства України про необхідність їх визнання, можливість укладення мирової угоди тощо.

4.16. Проект відзиву (заперечення) повинен містити:

- найменування позивача і номер справи;

- мотиви, підстави повного або часткового відхилення позовної вимоги;

- докази, що обґрунтовують відхилення позовної вимоги;

- перелік документів та інших доказів, що додаються до заперечення або відзиву (у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до нього документів позивачеві, іншим відповідачам, в залежності від обставин - прокурору у господарських справах).

4.17. Проект відзиву (заперечення), пояснення, завізований начальником відділу представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами та начальником цього Управління, викладається на бланку згідно з пунктом 1.9 даного Порядку та з додатками подається на підпис особі, визначеній у пункті 1.8 цього Порядку. Підписаний відзив (заперечення) після реєстрації в журналі обліку документів процесуального характеру надсилається до відповідного суду рекомендованим або цінним листом чи передається безпосередньо до канцелярії суду відповідальним працівником.

4.19. Після одержання рішення, ухвали, постанови суду останні виконуються відповідно до пунктів 4.7 - 4.9 цього Порядку.

4.20. Про надходження грошових сум за претензіями, визнаними відповідачами за рішеннями суду, а також про перерахування особою сум у випадках визнання претензій та грошових стягнень за рішеннями суду Управління фінансового забезпечення повідомляє Юридичне управління, про що вносяться відмітки у відповідні журнали.

5. Аналіз претензійної та позовної роботи

5.1. Відділ представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами аналізує стан претензійно-позовної роботи за півріччя та рік.

5.2. Аналіз може здійснюватися шляхом наведення найхарактерніших претензій, позовів (скарг) заяв, причин та умов їх виникнення, шляхів їх усунення.

5.3. Результати аналізу викладаються відділом представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління письмово, з цифровими даними.

5.4. Результати аналізу претензійної та позовної роботи доводяться до відома Голови Держземагентства України.

6. Реєстрація та зберігання претензійних і позовних матеріалів

6.1. Претензійні та позовні матеріали, одержані Держземагентством України, реєструються Управлінням справами Держземагентства України як вхідна кореспонденція, а ті, що надсилаються, - як вихідна кореспонденція.

6.2. Працівники Управління справами Держземагентства України, якими здійснюється реєстрація кореспонденції, що надійшла, обов'язково повинні при направленні претензійних та позовних матеріалів на резолюцію Голові Держземагентства України, його заступникам, а потім на виконання до Юридичного управління та (або) іншого структурного підрозділу центрального підрозділу Держземагентства України додавати конверт, який має штамп пошти з датою відправлення, що може бути єдиним доказом своєчасного чи несвоєчасного їх відправлення.

6.3. При реєстрації претензій чи позовних заяв (апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень), що надійшли до Держземагентства України, Управлінням справами перевіряється наявність усіх документів, зазначених у додатку до них. При відсутності або невідповідності документів, зазначених у додатку, останній складає акт за підписом не менше як трьох осіб.

Після реєстрації претензій, позовів, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, що надійшли до Держземагентства України, і резолюції Голови Держземагентства України та (або) його заступника вони в той же день передаються виконавцю (виконавцям), у тому числі у відділ представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами Юридичного управління, який здійснює їх реєстрацію у відповідному журналі обліку і надає їм первинну правову оцінку, формує справу.

6.4. Претензійні та позовні матеріали Держземагентства України, у тому числі ті, що надійшли до нього, зберігаються в окремих справах.

За повноту сформованої судової справи несе відповідальність представник за довіреністю, який брав учать у справі.

6.5. Закінчені претензійні та позовні матеріали зберігаються у відділі представництва в судах та взаємодії з правоохоронними органами протягом трьох років, до передачі їх на збереження в архів. Ці матеріали підшиваються у відповідні справи по мірі їх надходження.

 

Заступник начальника
Юридичного управління -
начальник відділу представництва
в судах та взаємодії
з правоохоронними органами

Е. М. Яроцька


 

Додаток 1
до пункту 1.6 Порядку організації та ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві земельних ресурсів України


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Журнал
обліку претензій, пред'явлених до Державного агентства земельних ресурсів України, та відповідей на них

Розпочатий "___" 20__ року.

Закінчений "___" 20__ року.

Особи, відповідальні за ведення журналу:
_

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Зразок журналу

Ліва сторінка журналу


N
з/п

Дата та вхідний номер

Найменування підприємства, яким пред'явлено претензію

Сума претензії (якщо вона підлягає грошовій оцінці)

Зміст претензії

Дата і номер відповіді та її реєстрація в канцелярії

1

2

 

4

5

6


Права сторінка журналу


Результат розгляду претензії

Дата передачі відповіді у відповідний структурний підрозділ

Дата передачі претензійних матеріалів в юридичну службу

Дата і номер платіжного документа про перерахування коштів

В якій мірі визнана (повністю, частково, сума)

В якій мірі відхилена (повністю, частково, сума)

 

 

 

7

8

9

10

12


 

Додаток 2
до пункту 1.6 Порядку організації та ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві земельних ресурсів України


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Журнал
обліку претензій, пред'явлених Державним агентством земельних ресурсів України, та відповідей на них

Розпочатий "___" 20__ року.

Закінчений "___" 20__ року.

Особи, відповідальні за ведення журналу:
_

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Зразок журналу

Ліва сторінка журналу


N
з/п

Дата та вихідний номер

Найменування підприємства, якому пред'явлено претензію

Сума претензії (якщо вона підлягає грошовій оцінці)

Зміст претензії

Дата відповіді, яка передбачається

Дата і номер відповіді та її реєстрація в канцелярії

1

2

3

4

5

6

7


Права сторінка журналу


Результат розгляду претензії

Дата передачі відповіді у відповідний структурний підрозділ

Дата передачі претензійних матеріалів в юридичну службу

Дата і номер платіжного документа про перерахування коштів

В якій мірі визнана (повністю, частково, сума)

В якій мірі відхилена (повністю, частково, сума)

 

 

 

8

9

10

11

12


 

Додаток 3
до пункту 1.6 Порядку організації та ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві земельних ресурсів України


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Журнал
обліку позовів, заяв, пред'явлених Держземагентством України, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Розпочатий "___" 20__ року.

Закінчений "___" 20__ року.

Особи, відповідальні за ведення журналу:
_

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Зразок журналу

Ліва сторінка журналу


N
з/п

Дата і номер позовної заяви

Найменування відповідача, його місцезнаходження

Зміст позовної заяви, ціна позову

Найменування суду першої інстанції, номер справи

1

2

 

4

5


Права сторінка журналу


Дата, номер і короткий зміст відзиву (заперечення) на позовну заяву

Дата і зміст рішення

Дата і номер апеляційної скарги

Результат розгляду апеляційної скарги,

Дата і номер касаційної скарги, заяви

Результат розгляду касаційної скарги, заяви

6

7

8

9

10

11


 

Додаток 4
до пункту 1.6 Порядку організації та ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві земельних ресурсів України


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Журнал
обліку позовів, заяв, пред'явлених до Держземагентства України, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Розпочатий "___" 20__ року.

Закінчений "___" 20__ року.

Особи, відповідальні за ведення журналу:
_

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Зразок журналу

Ліва сторінка журналу


N
з/п

Дата одержання позовних матеріалів юридичною службою

Найменування позивача, місцезнаходження, зміст позовних вимог

Зміст позовних вимог, ціна позову

Дата і номер позовної заяви

Найменування суду першої інстанції, номер справи

1

2

3

4

5

6


Права сторінка журналу


Дата і зміст рішення

Дата і номер апеляційної скарги

Результат розгляду апеляційної скарги

Дата і номер касаційної скарги,заяви

Результат розгляду касаційної скарги, заяви

7

8

9

10

11


 

Додаток 5
до пункту 1.6 Порядку організації та ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві земельних ресурсів України


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Журнал
обліку довіреностей, виданих для представництва інтересів Держземагентства України

Розпочатий "___" 20__ року.

Закінчений "___" 20__ року.

Особи, відповідальні за ведення журналу:
_

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Зразок журналу

Ліва сторінка журналу


N
з/п

Дата та номер довіреності

Прізвище та ініціали особи, яка підписала довіреність

Номер справи

Назва (П. І. Б.) позивача (відповідача), короткий зміст позову

1

2

3

4

5


Права сторінка журналу


Дії, на вчинення яких видано довіреність

Строк дії довіреності

Посада, прізвище та ініціали особи, якій видано довіреність

Дата скасування довіреності

6

7

8

9


 

Додаток 6
до пункту 1.6 Порядку організації та ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві земельних ресурсів України


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Журнал
обліку документів процесуального характеру

Розпочатий "___" 20__ року.

Закінчений "___" 20__ року.

Особи, відповідальні за ведення журналу:
_

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Зразок журналу

Ліва сторінка журналу


N
з/п

Документ

Найменування особи (суду), яким адресовано документ

Номер справи

Вид

Дата та вихідний номер

1

2

3

4

5


Права сторінка журналу


Стислий зміст

Особа, яка підготувала документ

Спосіб надіслання

Відмітка про виконання

6

7

8

9

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали