Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2012

м. Київ

N 1825/5


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2012 р. за N 2090/22402

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" та з метою належної організації особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Державній пенітенціарній службі України (Лісіцков О. В.):

3.1. Забезпечити організацію та проведення особистого прийому громадян уповноваженими посадовими особами Державної пенітенціарної служби України відповідно до цього наказу.

3.2. Забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Державної пенітенціарної служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.).

 

Перший заступник Міністра

І. І. Ємельянова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної пенітенціарної
служби України

О. В. Лісіцков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
10.12.2012 N 1825/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2012 р. за N 2090/22402


ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України (далі - ДПтС України) з питань, що належать до компетенції ДПтС України.

2. Посадові особи ДПтС України, які проводять особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Державну пенітенціарну службу України, затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 394 (Положення N 394/2011), іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян Головою ДПтС України, першим заступником Голови ДПтС України та заступником Голови ДПтС України (далі - керівництво ДПтС України) проводиться за попереднім записом у дні та години, визначені графіком прийому громадян керівництвом ДПтС України, який затверджується наказом ДПтС України і розміщується на офіційному веб-сайті ДПтС України.

4. У разі відсутності Голови ДПтС України особистий прийом громадян здійснюється його заступниками відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Особистий прийом громадян керівниками самостійних структурних підрозділів ДПтС України здійснюється у відповідні дні та години згідно з графіком особистого прийому громадян керівниками самостійних структурних підрозділів ДПтС України, затвердженим наказом ДПтС України.

6. Запис громадянина на прийом до керівництва ДПтС України проводиться у разі, якщо порушене ним питання не вирішене по суті після особистого прийому керівником самостійного структурного підрозділу ДПтС України, до функціональних повноважень якого належить розгляд питання.

7. Попередній запис на особистий прийом громадян до керівництва ДПтС України проводиться юрисконсультом відділу правового забезпечення департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення (далі - юрисконсульт) у приймальні громадян щодня, крім вихідних та святкових днів, з 09.00 до 18.00 (напередодні вихідних і святкових днів - з 09.00 до 16.45) із перервою на обід з 13.00 до 13.45 за поштовою адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, або за телефоном (044) 207-03-75, не пізніше ніж за сім днів до дня його проведення.

Вхід громадян до приймальні громадян вільний і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що посвідчують особу.

8. Під час попереднього запису з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування свого звернення, визначається посадова особа з числа ДПтС України, до функціональних повноважень якої належить вирішення питання.

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

Громадянами подаються письмові звернення, викладені з дотриманням вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян", або в усній формі стисло висловлюються питання, які вони мають намір порушити на прийомі.

9. Юрисконсульт складає список громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва ДПтС України, та передає матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання до визначених керівництвом ДПтС України самостійних структурних підрозділів ДПтС України відповідно до їх функціональних повноважень не пізніше ніж за сім днів до проведення прийому.

Самостійні структурні підрозділи ДПтС України надають юрисконсульту службову записку за підписом керівника про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян не пізніше ніж за три дні до дня проведення особистого прийому керівництвом ДПтС України.

За два дні до дня проведення прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити до керівництва ДПтС України на особистий прийом, матеріали, викладені у зверненнях, та результати їх розгляду відповідним самостійним структурним підрозділом ДПтС України подаються посадовій особі із числа керівництва ДПтС України, яка здійснюватиме особистий прийом.

10. Особистий прийом громадян проводиться в порядку черговості.

У першочерговому порядку здійснюється особистий прийом таких категорій громадян:

жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інвалідів Великої Вітчизняної війни;

Героїв Соціалістичної Праці;

Героїв Радянського Союзу;

Героїв України.

11. Особлива увага приділяється вирішенню питань, з якими звертаються ветерани війни та ветерани праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

12. У записі на особистий прийом до керівництва ДПтС України може бути відмовлено на таких підставах:

12.1. Повторне звернення одного і того самого громадянина, з яким він раніше звертався до ДПтС України для розгляду і яке було вирішено по суті.

12.2. Заявник визнаний судом недієздатним (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).

12.3. Звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

12.4. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

13. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

14. Особистий прийом іноземних громадян і осіб без громадянства проводиться на загальних підставах. У разі необхідності для забезпечення їх прийому запрошуються перекладачі відділу по зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва ДПтС України.

15. Громадяни, які прибули на особистий прийом до керівництва ДПтС України, попередньо реєструються юрисконсультом у журналі реєстрації особистого прийому громадян, для чого вони повинні пред'явити документи, які посвідчують їх особу.

В особистому прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

16. Керівництво ДПтС України чи керівники самостійних структурних підрозділів ДПтС України під час особистого прийому громадян розглядають питання по суті, надають відповідно до законодавства обґрунтовані роз'яснення та вживають заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

17. Якщо вирішити порушене у зверненні питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Заявнику повідомляються порядок і строк розгляду його звернення. Про результати такого розгляду громадянину надається письмова відповідь.

18. Якщо вирішення питання, з яким звернувся заявник, не входить до компетенції ДПтС України, то посадова особа, яка проводить прийом, надає йому роз'яснення, до якого органу виконавчої влади (організації, установи) треба звернутися, та, по можливості, їх адреси і номери телефонів. У разі коли заявник наполягає на поданні звернення саме до ДПтС України, звернення реєструється і відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян" та у п'ятиденний строк пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

19. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань керівництво ДПтС України чи керівники самостійних структурних підрозділів ДПтС України, що проводять особистий прийом громадян, можуть залучати до їх розгляду працівників відповідних самостійних структурних підрозділів ДПтС України або в установленому порядку одержувати від них необхідну інформацію.

20. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому, надається за підписом керівництва ДПтС України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

21. Письмові та усні звернення громадян, подані під час особистого прийому, реєструються та розглядаються відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 (Постанова N 1242).

22. Під час особистого прийому громадян керівництвом ДПтС України та керівниками самостійних структурних підрозділів ДПтС України на кожного заявника заводиться Картка особистого прийому заявника, форма якої наведена у додатку до цього Порядку.

23.Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому керівництвом ДПтС України, проводяться структурним підрозділом, який здійснює роботу із зверненням громадян.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль


 

Додаток
до Порядку особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України


Державна пенітенціарна служба України

(дата) _______

Картка
особистого прийому заявника

Прізвище, ім'я та по батькові  _

Місце
проживання ___
__
__

Зміст
звернення _____
__
__
__
__
__

Відмітка _______
__
__

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали