Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

06.09.2016

м. Київ

N 19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2016 р. за N 1479/29609

Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

Відповідно до частини першої статті 8 (Закон N 1700-VII), пункту 5 частини першої статті 12 (Закон N 1700-VII), статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, що додається (далі - Порядок).

2. Установити, що державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права, у яких працюють (працювали) особи, що згідно зі статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) займають відповідальне та особливо відповідальне становище і подають згідно з пунктом 1 рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за N 958/29088, щорічні декларації за 2015 рік, зобов'язані перевірити факт подання такими суб'єктами декларування зазначених декларацій відповідно до Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рішення, протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя разом із відділом правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р. С.

 

Голова

Н. Корчак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
06 вересня 2016 року N 19

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2016 р. за N 1479/29609

ПОРЯДОК
перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

1. Цей Порядок визначає процедуру перевірки державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також юридичними особами публічного права (далі - орган, в якому працює (працював) суб'єкт декларування) факту подання суб'єктами декларування, які в них працюють (працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (далі - Закон), а також процедуру повідомлення органом, в якому працює (працював) суб'єкт декларування, Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі (Закон N 1700-VII) та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актах.

Припиненням діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування є день видачі трудової книжки суб'єкту декларування, із зазначенням підстав такого припинення.

3. Перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладаються на уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції органу, в якому працює (працював) суб'єкт декларування, або інший структурний підрозділ такого органу (далі - відповідальний підрозділ (особа)), визначений керівником органу.

Керівник органу, в якому працює (працював) суб'єкт декларування, визначає порядок взаємодії відповідального підрозділу (особи) з іншими підрозділами з метою обліку суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації відповідно до вимог Закону (Закон N 1700-VII).

4. Відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб'єкти декларування, перевіряє факт подання декларацій у такі строки:

1) щорічні декларації суб'єктів декларування - протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій;

2) декларації суб'єктів декларування, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, - упродовж п'яти робочих днів з дня такого припинення; якщо припинення зазначеної діяльності відбулося з ініціативи керівника органу, в якому працював суб'єкт декларування, - упродовж п'яти робочих днів після спливання строку у двадцять робочих днів з дня, коли суб'єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення;

3) декларації суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, - протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність;

4) декларації суб'єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 (Закон N 1700-VII), підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII), - до призначення або обрання особи на посаду.

5. Відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб'єкти декларування, перевіряє факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.

6. У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування відповідно до вимог Закону (Закон N 1700-VII) відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб'єкти декларування, повідомляє про це Національне агентство упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту. Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (додаток 1), надсилається на адресу електронної пошти, зазначену на офіційному веб-сайті Національного агентства, та засобами поштового зв'язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

Зазначене повідомлення надсилається органом, в якому працюють (працювали) суб'єкти декларування, окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання.

7. У випадку встановлення факту неподання декларації суб'єктом декларування відповідно до вимог Закону (Закон N 1700-VII) Національне агентство письмово повідомляє такого суб'єкта про факт неподання декларації, і суб'єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію.

Повідомлення суб'єкту декларування надсилається за адресою зареєстрованого місця його проживання, що вказана в останній поданій таким суб'єктом декларації, або за адресою, зазначеною органом, в якому працює (працював) суб'єкт декларування, у повідомленні про встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларації. Національне агентство має право з'ясувати адресу зареєстрованого місця проживання суб'єкта декларування в органі, в якому він працює (працював).

8. У разі встановлення факту неподання декларації суб'єктом декларування Національне агентство письмово повідомляє про це керівника органу, в якому працює (працював) відповідний суб'єкт декларування, та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Повідомлення про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, надсилається за формою, встановленою в додатку 2 до цього Порядку, з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI).

 

Керівник Департаменту фінансового
контролю та моніторингу способу життя

О. Д. Маркєєва

 

Додаток 1
до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій
(пункт 6)

 

Національне агентство з питань
запобігання корупції

____ N ____
                   (дата)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) повідомляємо про встановлення факту _________
                                                                                                                  (неподання чи несвоєчасного подання)
декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, а саме _____ за 20__ рік
                                                             (тип декларації)
_
_,
(прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), адреса зареєстрованого місця проживання суб'єкта декларування (згідно з паспортними даними))
який(а) працює ___________
_
        (найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права)
на посаді _____
                                                                                                                    (повна назва посади)
_
_
(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім'я, по батькові працівника відповідального підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи))

___
(керівник уповноваженого
підрозділу (уповноважена особа))

___
(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій
(пункт 8)

 

Орган, в якому працює суб'єкт декларування, та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції

____ N ____
                   (дата)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) повідомляємо про встановлення факту неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ___________ за 20__ рік
                                                                                                                               (тип декларації)
_
_,
(прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))
який(а) працює
_,
         (найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права)
на посаді _____
_
_
(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім'я, по батькові працівника відповідального підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи))

___
(уповноважена особа
Національного агентства /
особа, яка виконує його обов'язки)

___
(підпис)


(ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали