ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 9 квітня 2012 року N 65

Про затвердження Порядку підготовки і подання проектів законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів

З метою удосконалення організації законотворчої та нормативно-правової діяльності з підготовки і подання до Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, їх супроводження при розгляді у заінтересованих органах, Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України наказую:

1. Затвердити Порядок підготовки і подання проектів законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів, що додається.

2. Структурним підрозділам Агентства держмайна України:

2.1. Неухильно дотримуватись вимог Порядку підготовки і подання проектів законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів при здійсненні розробки проектів законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів.

2.2. Щороку до 10 червня та 10 грудня надавати Департаменту юридичного забезпечення інформацію про проведену роботу згідно з додатком 1.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства промислової політики України від 21 червня 2010 року N 301 "Про затвердження Порядку підготовки та проходження законопроектів".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Агентства держмайна України Каленкова О. Ф.

 

Голова Агентства
держмайна України

Д. В. Колєсніков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства держмайна України
09.04.2012 N 65


ПОРЯДОК
підготовки і подання проектів законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів

I. Загальні положення

1. Порядок підготовки і подання проектів законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів Агентством держмайна України (далі - Порядок) розроблено відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року N 1156 (Постанова N 1156)) і регламентує роботу структурних підрозділів Агентства держмайна України щодо підготовки і подання до Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, їх супроводження при розгляді у заінтересованих органах, Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України.

Розроблення проектів законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів здійснюється відповідно до орієнтовного плану законопроектних робіт, щорічного плану діяльності Агентства держмайна України, на виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України та за власною ініціативою.

Проекти актів Кабінету Міністрів України оформляються згідно з Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 року N 870, та Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року N 1156 (Постанова N 1156)).

Організація роботи з підготовки проектів законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів у Агентстві держмайна України здійснюється за такими етапами:

- планування роботи з підготовки законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів;

- підготовка законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів;

- подання законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів до заінтересованих органів і Кабінету Міністрів України;

- супровід проектів законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів у заінтересованих органах, Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

головний розробник проекту акта - структурний підрозділ Агентства держмайна України, який здійснює його підготовку та супровід;

заінтересований орган виконавчої влади - орган виконавчої влади, що відповідно до компетенції бере участь у розробленні проекту акта або його погодженні;

закон - нормативно-правовий акт, який приймається в особливому порядку органом законодавчої влади, регулює найбільш важливі суспільні відносини, виражає волю й інтереси більшості населення, має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів, є загальнообов'язковим для всього населення і держави та охороняється державною владою;

постанова - нормативний акт вищого органу у системі органів виконавчої влади з загальних питань;

розпорядження - акт з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань;

наказ - підзаконний акт, який видається від імені органів управління та посадових осіб - керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах наданих їм повноважень у відповідній сфері управління;

нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим нормотворчим органом в межах його компетенції у визначеній законом формі та за встановленою процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, встановлення загальнообов'язкових прав та обов'язків для невизначеного кола суб'єктів та розрахований на тривале, багаторазове застосування;

нормопроектувальна техніка - система правил і прийомів підготовки проектів актів, що забезпечує максимально повну і точну відповідність форми нормативних положень їх змісту, простоту викладу та доступність для розуміння, вичерпне охоплення питань, що належать до предмета правового регулювання актів.

II. Планування роботи

1. Планування роботи з підготовки законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів сфери компетенції Агентства держмайна України провадиться на основі та на виконання Конституції, законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, а також з ініціативи Агентства держмайна України відповідно до перспективних та поточних планів.

2. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів здійснюється у порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року N 1156 (Постанова N 1156)) та Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 року N 870, іншими актами законодавства.

3. Орієнтовний план законопроектних робіт Агентства держмайна України формується відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, інших державних програм, концепцій, стратегій, основних напрямів реалізації державної політики, інших програмних документів концептуального характеру та пропозицій структурних підрозділів Агентства держмайна України строком на рік.

4. Пропозиції до орієнтовного плану законопроектних робіт на наступний рік структурними підрозділами Агентства подаються до Департаменту юридичного забезпечення до 10 вересня поточного року.

5. У пропозиціях структурних підрозділів Агентства держмайна України до орієнтовного плану законопроектних робіт на відповідний рік зазначаються:

1) орієнтовна назва законопроекту;

2) проблема, яка потребує законодавчого врегулювання;

3) підстава для розроблення законопроекту;

4) строк внесення законопроекту до Кабінету Міністрів України;

5) структурний підрозділ, відповідальний за розробку акта.

Сформований орієнтовний план законопроектних робіт на наступний рік подається Департаментом юридичного забезпечення для затвердження Голові Агентства держмайна України до 25 вересня поточного року.

7. Структурні підрозділи Агентства держмайна України до 10 червня та 10 грудня поточного року подають до Департаменту юридичного забезпечення інформацію про проведену роботу згідно з додатком 1.

8. Для розроблення законопроекту, іншого проекту нормативно-правового та розпорядчого акта може утворюватися за наказом Голови Агентства держмайна України робоча група. До складу робочої групи включаються представники основних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено предмет правового регулювання акта, а також представник юридичної служби. У разі необхідності до складу робочої групи можуть бути залучені науковці, народні депутати, представники громадських організацій.

9. У процесі розроблення проекту акта структурний підрозділ, до сфери якого віднесено предмет правового регулювання:

- проводить аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту;

- визначає предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

- перевіряє його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечує опрацювання проекту з урахуванням стандартів Європейського Союзу;

- забезпечує погодження проекту з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та, у разі потреби, вносить необхідні поправки;

- вживає заходів до усунення розбіжностей, зокрема організовує та проводить за участю заінтересованих органів виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

10. Законопроект, проект нормативно-правового та розпорядчого акта перед поданням на розгляд Голові Агентства держмайна України обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами, сектором запобігання проявам корупції та злочинним проявам, юридичною службою та заступником Голови Агентства держмайна України (відповідно до розподілу обов'язків).

III. Підготовка проектів законодавчих та інших нормативно-правових та розпорядчих актів

1. Структурний підрозділ, до компетенції якого належить предмет правового регулювання відповідного проекту акта, є головним розробником та відповідає за його підготовку і внесення до Кабінету Міністрів України.

2. Департамент юридичного забезпечення Агентства держмайна України розробляє проекти нормативно-правових актів, які мають узагальнений характер.

3. Головний розробник не змінюється у процесі підготовки, погодження та подання проекту та у разі потреби в подальшому вносить зміни до розроблених та прийнятих законодавчих, нормативно-правових та розпорядчих актів.

4. Керівник структурного підрозділу, що є головним розробником, визначає відповідальну особу за розроблення та координацію роботи з підготовки проекту законодавчого, нормативно-правового та розпорядчого акта.

5. Головний розробник:

5.1. Організовує, спрямовує і координує роботу інших структурних підрозділів Агентства держмайна України шляхом проведення консультацій, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей тощо, залучаючи у разі потреби у встановленому порядку науковців, представників недержавних організацій, готує проект акта та необхідні супроводжувальні документи до нього.

5.2. Перевіряє проект на відповідність міжнародним зобов'язанням України та основним положенням законодавства Європейського Союзу.

5.3. Узгоджує проект з структурними підрозділами Агентства держмайна України. В разі отримання зауважень до проекту опрацьовує їх та вносить необхідні зміни.

5.4. Вживає вичерпних заходів для усунення можливих розбіжностей щодо проекту.

5.5. Узгоджує доопрацьований варіант проекту із заінтересованими органами виконавчої влади.

5.6. Надсилає узгоджений проект до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

5.7. Вносить проект на розгляд до Кабінету Міністрів України в установленому порядку.

5.8. Супроводжує проект під час його розгляду в Кабінеті Міністрів України.

6. Проект акта, який готується за дорученням керівництва Агентства держмайна України, розробляється у двотижневий термін з дати надання доручення на його підготовку. Проект акта, який готується за дорученням Кабінету Міністрів України, Президента України, розробляється у строки, визначені цими дорученнями.

7. Після розроблення проекту нормативно-правового акта структурний підрозділ, що був головним розробником, подає його до Департаменту юридичного забезпечення для проведення юридичної експертизи.

8. Департамент юридичного забезпечення розглядає проект нормативно-правового акта у триденний термін.

9. У разі коли Агентство держмайна України визначено як заінтересований орган, структурний підрозділ, до компетенції якого належить предмет правового регулювання відповідного проекту і зазначений першим у дорученні щодо опрацювання цього проекту, здійснює такі заходи:

- опрацьовує разом з іншими визначеними структурними підрозділами положення проекту акта з питань, що належать до компетенції Агентства держмайна України;

- у разі відсутності зауважень погоджує його і повертає відповідному центральному органу виконавчої влади у встановленому порядку;

- у разі наявності зауважень та пропозицій повідомляє про них відповідний центральний орган виконавчої влади у письмовій формі за підписом Голови Агентства держмайна України або особи, яка його заміщує.

- опрацювання та погодження проектів здійснюється у термін, визначений головним розробником.

10. Персональну відповідальність за якість підготовленого проекту акта та дотримання встановлених строків розроблення такого проекту несуть керівник структурного підрозділу, відповідальна особа, що визначена головним розробником проекту акта, працівники та керівники структурних підрозділів, які приймали участь в опрацюванні проекту акта.

IV. Внесення проектів законодавчих актів, інших нормативно-правових та розпорядчих актів до Кабінету Міністрів України

Проект законодавчого та іншого нормативно-правового акта, розроблений Агентством держмайна України, після погодження з заінтересованими органами вноситься до Кабінету Міністрів України у порядку, визначеному Регламентом Кабінету Міністрів України, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року N 1156 (Постанова N 1156)).

V. Супровід проектів законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів у Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України

Супровід проекту акта Уряду у Кабінеті Міністрів України, головним розробником яких є Агентство держмайна України, здійснюється керівником структурного підрозділу, до компетенції якого належить предмет правового регулювання відповідного проекту і який призначений головним розробником проекту.

Супровід законопроектів сфери компетенції Агентства держмайна України, направлених до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, здійснює на всіх стадіях розгляду посадова особа, визначена Головою Агентства з числа заступників.

Координація роботи щодо належного супроводження та представлення законодавчих актів сфери компетенції Агентства, внесених Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України, а також під час їх розгляду у комітетах, депутатських фракціях та групах покладається на заступників Голови Агентства держмайна України за напрямком роботи.

VI. Зберігання проектів законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів та матеріалів погодження

Матеріали погодження проекту акта Кабінету Міністрів України зберігаються у головного розробника протягом п'яти років.

 

Директор департаменту
юридичного забезпечення

Т. С. Січевлюк-Врублевський


 

Додаток 1
до наказу Агентства держмайна України
09.04.2012 N 65


ІНФОРМАЦІЯ

щодо проектів власних законодавчих, нормативно-правових та розпорядчих актів
                                                                                                                                                                                           (назва структурного підрозділу)                                
та актів, що надійшли від інших органів виконавчої влади,
за ___________ 20__ року

N з/п

Найменування суб'єкта нормотворення

Вид проекту акта

Назва проекту акта

Дата виконання проекту акта

Стан виконання (прийнято, не прийнято)

Примітки (у разі потреби)

1

2

3

4

5

6

7


Керівник структурного підрозділу

підпис

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали