Додаткова копія: Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі та форми Заяви на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.06.2012

м. Київ

N 692


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2012 р. за N 1080/21392

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі та форми Заяви на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

Відповідно до статті 407 Митного кодексу України ( N 4495-VI) та з метою забезпечення відкриття та експлуатації магазинів безмитної торгівлі

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі;

форму Заяви на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року ( N 4495-VI), але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України

М. Литвин

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
08.06.2012 N 692

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 червня 2012 р. за N 1080/21392


ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

1. Цей Порядок регламентує подання та розгляд Заяви на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі (далі - МБТ), а також надання, зупинення дії й анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію МБТ.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України ( N 4495-VI).

3. З метою одержання дозволу на відкриття та експлуатацію МБТ до митного органу, у зоні діяльності якого планується відкрити МБТ, подається заява на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі (далі - Заява), за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 08 червня 2012 року N 692. Якщо МБТ планується відкрити у пункті пропуску через державний кордон України, то така Заява також подається відповідному органу охорони державного кордону.

4. До Заяви додаються такі документи:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копії установчих документів;

довідка банку (банків) про поточні рахунки заявника в національній та/або іноземній валюті;

план пункту пропуску через державний кордон України з позначенням місця, де планується відкрити МБТ (у разі відкриття МБТ у пункті пропуску через державний кордон України);

копії документів, що підтверджують право власності на приміщення, у якому плануються відкриття та експлуатація МБТ (у разі коли заявник є власником приміщення);

попереднє письмове погодження власника приміщення, у якому плануються відкриття та експлуатація МБТ, на надання у встановленому законодавством порядку права використання вказаного приміщення (у разі коли заявник не є власником приміщення);

план приміщення МБТ;

довідка органу державної податкової служби про відсутність у юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців заборгованості із сплати податків та зборів до державного та місцевих бюджетів.

5. Заява реєструється в день її надходження і розглядається митним органом та органом охорони державного кордону протягом 5 робочих днів після її реєстрації. Під час розгляду Заяви перевіряється достовірність відомостей, зазначених у поданих заявником документах. Митним органом також перевіряється відповідність передбачуваного для МБТ приміщення вимогам статей 420 ( N 4495-VI) та 421 Митного кодексу України ( N 4495-VI).

6. Мотивовані висновки щодо можливості або неможливості відкриття МБТ разом з документами, зазначеними у пунктах 3 та 4 цього Порядку, митний орган та орган охорони державного кордону подають відповідно до Держмитслужби України та Адміністрації Держприкордонслужби України. Висновок митного органу, зокрема, має містити повні відомості про МБТ та організацію в ньому митного контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон України. Копії документів зберігаються у митному органі та органі охорони державного кордону.

7. Подані документи Держмитслужба України та Адміністрація Держприкордонслужби України розглядає в установленому порядку протягом 15 робочих днів після їх надходження до Держмитслужби України. Якщо документи відповідають установленим Митним кодексом України ( N 4495-VI) вимогам, наказом Держмитслужби України заявнику надається дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі (далі - дозвіл). Якщо МБТ планується відкрити в пункті пропуску через державний кордон України, то дозвіл заявнику надається спільним наказом Держмитслужби України й Адміністрації Держприкордонслужби України за результатами засідання спільної робочої групи цих органів.

8. На підставі зазначених наказів підприємство включається до відповідного реєстру, який ведеться Держмитслужбою України. Витяг з реєстру видається підприємству Держмитслужбою України протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу.

9. У наданні дозволу може бути відмовлено за результатами засідання спільної робочої групи Держмитслужби України й Адміністрації Держприкордонслужби України у разі:

коли приміщення МБТ не відповідає вимогам статей 420 ( N 4495-VI) та 421 Митного кодексу України ( N 4495-VI);

відсутності документів, зазначених у пунктах 3 та 4 цього Порядку, або коли у цих документах містяться неправдиві відомості;

коли розташування такого магазину в пункті пропуску через державний кордон України ускладнюватиме забезпечення режиму, установленого у цьому пункті пропуску відповідно до законодавства.

10. Мотивована відмова в наданні дозволу надсилається Держмитслужбою України заявникові в письмовій формі. Оскарження рішення про відмову у наданні дозволу здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України ( N 4495-VI).

11. Держмитслужба України в 10-денний строк від дня надання дозволу інформує про це орган державної податкової служби за місцем реєстрації заявника як платника податків та відповідний орган державної статистики.

12. Дозвіл може бути переоформлений, анульований або його дія може зупинятись на строк до 30 днів органами, уповноваженими надавати ці дозволи.

13. Переоформлення дозволу, зупинення дії дозволу та анулювання дозволу здійснюються відповідно до статей 412 ( N 4495-VI) та 413 Митного кодексу України ( N 4495-VI).

14. Про зупинення дії або анулювання дозволу органами, зазначеними у пункті 7 цього Порядку, видається наказ.

15. Завірена копія наказу про зупинення дії або анулювання дозволу видається заявникові або надсилається йому рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дати видання такого наказу.

16. Оскарження наказу про зупинення дії чи про анулювання дозволу здійснюється у порядку, встановленому законом.

17. Держмитслужба України протягом 10 календарних днів від дня анулювання дозволу подає відповідну інформацію органові державної податкової служби та органові державної статистики за місцем реєстрації МБТ або його утримувача як платника податку.

18. Протягом 30 днів з дня анулювання дозволу товари, які знаходяться у цьому магазині та перебувають в митному режимі безмитної торгівлі, підлягають декларуванню утримувачем магазину до іншого митного режиму або розміщенню в установленому Митним кодексом України ( N 4495-VI) порядку в іншому МБТ.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
08.06.2012 N 692


Форма

Заява
на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

Начальнику ______ митниці
                                     (найменування митного органу)

Начальнику *
                                         (найменування прикордонного загону)

     (повне найменування підприємства/прізвище, ім'я, по батькові,
            місцезнаходження/місце проживання, код за ЄДРПОУ/
       реєстраційний номер облікової картки платника податків або
          серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
 релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
   номера облікової картки платника податків та повідомили про це
            відповідний орган державної податкової служби і мають
                                                відмітку в паспорті))


Прошу надати дозвіл на відкриття магазину безмитної торгівлі. У зв'язку з цим повідомляю:

1.
                                                       (найменування, місцезнаходження, телефон органу державної
__
                                            податкової служби за місцем реєстрації підприємства як платника податків)

2.
                                             (найменування, місцезнаходження, телефон органу державної статистики)
__

3.
                                            (місцезнаходження приміщень магазину, найменування пункту пропуску)

4.
                                                                 (площа приміщень, призначених для магазину)

5.
                                              (орієнтовний перелік товарів, що плануються реалізовувати в магазині)
__

6.
                                            (інші відомості, що можуть бути використані при прийнятті рішення про
__
                                                                                            надання дозволу)

7.
                                              (перелік документів, що додаються до заяви для перевірки відомостей)
__


* Графа заповнюється у разі відкриття магазину безмитної торгівлі у пункті пропуску через державний кордон України.
 

М. П.

___
(посада, ініціали, прізвище заявника)

_________
(підпис)


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали