Додаткова копія: Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Міністерстві оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2016

м. Київ

N 686

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2017 р. за N 23/29891

Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Міністерстві оборони України

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 (із змінами), та з метою впорядкування нормативно-правових актів Міністерства оборони України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Міністерстві оборони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 20 листопада 2013 року N 801 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Міністерстві оборони України" (Порядок N 801), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2013 року за N 2074/24606.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
14 грудня 2016 року N 686

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2017 р. за N 23/29891

ПОРЯДОК
погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Міністерстві оборони України

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження кандидатур претендентів на посади керівників (керівні посади) юридичних служб Міністерства оборони України (далі - юридична служба Міноборони).

До посад керівників (керівних посад) юридичних служб Міноборони, які підлягають погодженню, належать:

керівні посади юридичної служби апарату Міноборони (структурний підрозділ апарату Міноборони, утворений як юридична служба центрального органу виконавчої влади у сфері оборони), територіального юридичного підрозділу (управління, відділу);

керівні посади юридичної служби Генерального штабу Збройних Сил України (структурний підрозділ Генерального штабу Збройних Сил України, який діє як юридична служба Збройних Сил України), юридичної служби органів військового управління;

керівна посада юридичної служби (помічник командира (начальника) з правової роботи, юрисконсульт) з'єднання, військової частини, військового навчального закладу та військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, національного контингенту, установи, організації Збройних Сил України;

керівник юридичної служби державного підприємства, яке належить до сфери управління Міноборони.

Дія цього Порядку не поширюється на випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які призначаються на посади юридичної служби Міноборони в установленому законодавством порядку на підставі атестації керівника вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

2. Кандидатуру претендента погоджує юридична служба апарату Міноборони.

3. Подання (додаток 1) щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби вноситься:

на претендентів з числа військовослужбовців (працівників) - командиром (начальником, керівником), де проходить військову службу (працює, приймається на роботу) претендент;

на претендентів з числа громадян, які приймаються на військову службу, - військовим комісаром військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку.

4. До подання додаються біографічна довідка претендента, витяг із його послужного списку (копія його трудової книжки), копії засвідчених в установленому законодавством порядку документів про вищу освіту та підвищення кваліфікації (проходження перепідготовки), копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові претендента, місце і дату його видачі, а також письмова згода претендента на обробку його персональних даних.

Крім того, до подання претендентів з числа військовослужбовців додаються витяги з резерву для просування по службі та плану переміщення військовослужбовців на посади.

Подання щодо погодження претендента із числа цивільних осіб вноситься за результатами конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

За бажанням претендента додаються інші документи, які можуть бути враховані при прийнятті рішення щодо погодження (документи, що підтверджують вчене звання, науковий ступінь, нагородження тощо).

5. Документи, що надійшли на погодження, розглядаються юридичною службою апарату Міноборони і в разі потреби не пізніше ніж на десятий робочий день з дати їх отримання претендент запрошується на співбесіду до керівника юридичної служби апарату Міноборони.

До попереднього розгляду документів претендентів на посади керівників (керівні посади) юридичних служб військових частин (установ, організацій), підпорядкованих Генеральному штабу Збройних Сил України, залучається юридична служба Генерального штабу.

Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань претендента для організації та виконання покладених на відповідну юридичну службу (структурний підрозділ) завдань згідно з вимогами Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 (із змінами), а також знання нормативно-правових актів у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва.

Під час співбесіди можуть бути присутні представники юридичних служб або посадові особи Генерального штабу, органів військового управління, військових частин, установ, організацій, підприємств, що представляють претендентів.

Для визначення професійного рівня та ділових якостей претендента, набуття ним практичного досвіду може бути організовано його стажування в юридичній службі апарату Міноборони.

6. Рішення щодо погодження (відмови у погодженні) кандидатури претендента приймається керівником юридичної служби апарату Міноборони та оформлюється висновком (додаток 2) у двох примірниках, один з яких не пізніше ніж через двадцять робочих днів з дати отримання подання, зазначеного у пункті 3 цього Порядку, надсилається відповідному командиру (начальнику, керівнику) або військовому комісару, другий залишається в юридичній службі апарату Міноборони.

7. Виявлення невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам та/або рівню професійної підготовки є підставою для оформлення рішення щодо відмови у погодженні призначення його на посаду.

8. У разі подання документів, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, юридична служба апарату Міноборони не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дати отримання документів повертає їх без розгляду.

9. Матеріали щодо погодження кандидатури претендента зберігаються в юридичній службі апарату Міноборони протягом п'яти років.

 

Директор Юридичного департаменту
Міністерства оборони України
полковник юстиції

В. П. Коваль

 

Додаток 1
до Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Міністерстві оборони України
(пункт 3)

Керівнику юридичної служби апарату Міністерства оборони України

ПОДАННЯ

1. ___________
                                         (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, займана посада претендента)
_

2. Подається для погодження призначення на посаду ____
_
                                                           (посада, для призначення на яку розглядається претендент)

3. Дата народження ________

4. Освіта _____

5. Стаж роботи за фахом ____

6. Резерв для просування по службі ______

7. План переміщення на посаду __________

8. Відомості про перебування в кадровому резерві, проходження стажування чи про іншу процедуру,
визначену для прийняття на посаду ______
_

9. Стисла характеристика щодо рівня фахової та професійної підготовки, спроможності забезпечити
виконання дорученої роботи, наявність (відсутність) судимості або перебування під слідством
_
_
_

Командир (начальник, керівник) _________
_
                                                             (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

М. П.

 

Додаток 2
до Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Міністерстві оборони України
(пункт 6)

ВИСНОВОК
_______
(юридична служба апарату Міністерства оборони України)
щодо погодження (відмови в погодженні) призначення на посаду керівника юридичної служби органу військового управління, військової частини (установи, організації), підприємства

За поданням __
                                                                                   (найменування органу військового управління,
                                                                           військової частини (установи, організації), підприємства)

Прізвище, ім'я, по батькові претендента ___

Дата народження __________

Освіта _______

Стаж роботи за фахом ______

Посада, для призначення на яку здійснюється погодження
_
_

Місце проходження служби (роботи) та посада, яку займає претендент
(з якого часу) _
_

Висновки ____
_
_

Керівник юридичної служби апарату Міністерства оборони України

_
(дата)

М. П.

 

_____
(посада, підпис, ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали