Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.12.2012

м. Київ

N 2531


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2012 р. за N 2190/22502

Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

Відповідно до пунктів 1 та 22 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 30 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070 (Положення N 1070/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, що додається.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями разом з юридичним департаментом подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Литвина А. В.

 

Голова Комісії

А. Стасевський

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

Протокол засідання Комісії
від 4 грудня 2012 року N 99


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
04.12.2012 N 2531

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2012 р. за N 2190/22502


Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у фінансовій установі (крім банку, професійного учасника фондового ринку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в її органах управління, вимоги до ділової репутації та фінансового стану такої особи.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

власник істотної участі - юридична особа (у тому числі іноземна юридична особа) чи фізична особа (у тому числі іноземець), які отримали відповідне погодження Нацкомфінпослуг та набули істотної участі у фінансовій установі;

ділова репутація - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи - також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;

заявник - юридична особа чи фізична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання нею погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;

значний вплив на керівництво або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами від 10 до 50 відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість змінювати керівника або осіб, що призначаються до органу управління юридичної особи;

істотна участь - пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

опосередковане володіння участю - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через власника істотної участі 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу фінансової установи, та/або набуває право голосу на загальних зборах учасників фінансової установи за дорученням учасника (учасників), та/або має незалежну від формального володіння можливість значного впливу на керівництво або діяльність юридичної особи;

пряме володіння участю - володіння самостійно або спільно 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу фінансової установи на праві власності;

структура власності - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь у юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо такої юридичної особи;

формальне володіння - розмір істотної участі заявника у фінансовій установі.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених законодавством України.

1.3. Юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов'язана отримати письмове погодження Нацкомфінпослуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

1.4. Якщо власник істотної участі, що складає 10, 25 або 50 відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, має намір додатково набути акції (частки) цієї установи таким чином, що це набуття призведе до збільшення його істотної участі, але при цьому не буде складати відповідно більше ніж 25, 50 або 75 відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, то погодження Нацкомфінпослуг на таке збільшення розмірів істотної участі між вказаними значеннями не потрібне.

У разі якщо особа має погодження Нацкомфінпослуг на володіння істотною участю у розмірі 75 відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, то для подальшого збільшення її істотної участі письмове погодження Нацкомфінпослуг не потрібне.

1.5. Розмір істотної участі заявника у фінансовій установі розраховується шляхом додавання розміру прямого та опосередкованого володіння істотною участю.

Розмір опосередкованого володіння істотною участю розраховується шляхом множення розміру прямого володіння заявника в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі на розмір прямого володіння цього власника істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи та поділу цього добутку на 100.

Розмір загальної кількості голосів заявника, який за дорученням учасника фінансової установи набуває права голосу на загальних зборах учасників фінансової установи, розраховується з урахуванням його власної прямої участі та опосередкованої участі (у разі наявності) шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.

1.6. Якщо особа набуває істотної участі у фінансовій установі чи збільшує її до рівня, передбаченого пунктом 1.3 цього розділу, без отримання погодження Нацкомфінпослуг (крім випадків, визначених у пункті 1.4 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою.

II. Документи, які подаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, та порядок їх подання

2.1. Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі заявник особисто або через уповноважену ним у встановленому законодавством порядку особу чи орган до набуття істотної участі або її збільшення подає до Нацкомфінпослуг документи, визначені цим розділом.

2.2. Юридична особа, яка зареєстрована за законодавством України, для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) документи, що надають змогу ідентифікувати заявника (юридичну особу):

копії зареєстрованих у встановленому законодавством порядку установчих документів та змін до них, засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;

копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі за підписом уповноважених осіб, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;

3) документи щодо ділової репутації юридичної особи та ділової репутації керівника, членів її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її наявності):

анкету юридичної особи - заявника згідно з додатком 2 до цього Порядку, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;

анкету керівника та членів виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі наявності) юридичної особи - заявника (додаток 3), засвідчену підписом особи, щодо якої внесена інформація до анкети;

4) відомості про структуру власності юридичної особи - заявника:

анкету щодо структури власності юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі, згідно з додатком 4 до цього Порядку, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;

схематичне зображення структури власності, яке повинно містити найменування кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові кожної фізичної особи - власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння участю у фінансовій установі, із зазначенням зв'язків між ними, засвідчене підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;

5) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи:

аудиторський висновок щодо проміжної фінансової звітності юридичної особи за останній квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи;

аудиторський висновок щодо фінансової звітності юридичної особи за останній рік, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи.

До зазначених аудиторських висновків додаються копії сертифікатів аудиторів, які їх підписали. У разі якщо заявником є фінансова установа, нагляд та регулювання діяльності якої здійснює Нацкомфінпослуг, аудиторський висновок має бути складений аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 лютого 2004 року N 86, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2004 року за N 489/9088 (із змінами). У разі якщо заявником є банк, аудиторський висновок має бути наданий аудиторською фірмою, включеною до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків відповідно до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2011 року N 410 (Положення N 410), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2011 року за N 1466/20204;

розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника згідно з переліком, зазначеним у додатку 5 до цього Порядку, засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника, підтверджений аудитором / аудиторською фірмою;

довідку про джерела коштів з наданням підтверджувальних документів (у разі наявності), за рахунок яких заявник може у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника, підтверджену аудитором / аудиторською фірмою.

Довідка повинна містити оцінку здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі;

6) копії попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України.

2.3. Іноземна юридична особа для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) документи, що дають змогу ідентифікувати заявника (юридичну особу):

легалізований витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

копію належним чином легалізованих установчих документів іноземної юридичної особи та змін до них (у разі наявності);

3) документи щодо ділової репутації юридичної особи та ділової репутації керівника, членів її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі наявності):

анкету юридичної особи - заявника згідно з додатком 2 до цього Порядку, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;

анкету керівника та членів виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі наявності) юридичної особи - заявника (додаток 3), засвідчену підписом особи, щодо якої внесена інформація до анкети;

4) відомості про структуру власності юридичної особи - заявника:

анкету щодо структури власності юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі, згідно з додатком 4 до цього Порядку, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;

схематичне зображення структури власності, яке повинно містити найменування кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові кожної фізичної особи - власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння участю у фінансовій установі, із зазначенням зв'язків між ними, засвідчене підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;

5) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан іноземної юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи:

аудиторський висновок (аудиторський звіт) щодо фінансової звітності юридичної особи за останній рік, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи; у випадку, якщо надається аудиторський висновок (аудиторський звіт) аудитора іноземної держави, такий висновок підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором України;

розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника згідно з переліком, зазначеним у додатку 5 до цього Порядку, засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника, підтверджений аудитором / аудиторською фірмою;

довідку про джерела коштів з наданням підтверджувальних документів (у разі наявності), за рахунок яких заявник може у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника, підтверджену аудитором / аудиторською фірмою.

Довідка повинна містити оцінку здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі;

6) копію рішення уповноваженого органу управління іноземної юридичної особи про участь у фінансовій установі в Україні;

7) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України.

2.4. Фізична особа - громадянин України для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) документи, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, місце проживання або тимчасового перебування, засвідчені підписом фізичної особи;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності), засвідчену підписом фізичної особи;

3) документи щодо ділової репутації фізичної особи:

анкету (додаток 6) за підписом фізичної особи;

довідку про відсутність (наявність) непогашеної або незнятої судимості;

4) документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан фізичної особи:

довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за встановленою формою. Фізична особа подає зазначену довідку за один рік, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття істотної участі у фінансовій установі;

довідку про джерела коштів з наданням підтверджувальних документів (у разі наявності), за рахунок яких заявник може у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі, засвідчену підписом фізичної особи.

Довідка повинна містити оцінку здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі;

5) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України.

2.5. Фізична особа - іноземець для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) копії документів, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу - іноземця згідно із законодавством його країни проживання, засвідчені підписом фізичної особи;

3) документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан фізичної особи - іноземця:

довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за встановленою формою (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідку уповноваженого органу країни проживання іноземця про його доходи та про стан виконання ним своїх обов'язків як платника податків. Якщо законодавством країни проживання іноземця не передбачено отримання такої довідки, то подається письмове запевнення про неможливість її подання.

Фізична особа - іноземець подає відповідну довідку податкової служби за один рік, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;

довідку про джерела коштів з наданням підтверджувальних документів (у разі наявності), за рахунок яких заявник може у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі, засвідчену підписом фізичної особи.

Довідка повинна містити оцінку здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі;

4) документи щодо ділової репутації фізичної особи - іноземця:

анкету (додаток 6) за підписом фізичної особи - іноземця;

довідку про відсутність (наявність) непогашеної або незнятої судимості;

5) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України.

2.6. Документи, що складаються заявником та подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цього Порядку, повинні відповідати таким вимогам:

бути викладені державною мовою;

бути підписані керівником, засвідчені печаткою заявника та мати дату підписання (для юридичних осіб);

містити достовірну інформацію;

документи на двох і більше сторінках повинні бути пронумеровані та прошиті.

У разі якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків, заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

Усі документи, що подаються для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, мають подаватися за описом із зазначенням кількості сторінок кожного документа.

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи - іноземця або видані органом іноземної держави, мають подаватися з перекладом на українську мову, засвідченим у нотаріальному порядку. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені у нотаріальному порядку за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2.7. Заявник забезпечує достовірність інформації, указаної в документах, що подаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

III. Порядок розгляду документів, що надаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

3.1. Заява про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі та документи, що додаються до неї відповідно до цього Порядку, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Нацкомфінпослуг та підписом відповідальної особи Нацкомфінпослуг.

3.2. За наслідками розгляду заяви та документів, що додаються до неї, Нацкомфінпослуг приймається одне з таких рішень:

про погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;

про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

3.3. Нацкомфінпослуг приймає рішення про погодження або відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі не пізніше ніж протягом місяця з дати подання всіх документів, визначених цим Порядком.

3.4. За письмовим зверненням заявника, поданим до Нацкомфінпослуг до прийняття нею рішення, визначеного пунктом 3.2 цього розділу, Нацкомфінпослуг може повернути заявнику на доопрацювання всі документи, подані ним для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

3.5. Нацкомфінпослуг має право протягом строку розгляду документів, наданих для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у цих документах.

Нацкомфінпослуг має право надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження джерел походження коштів, що використовуються для формування статутного (складеного) капіталу фінансової установи або набуття чи збільшення істотної участі в ній, фінансового стану та ділової репутації власників істотної участі (осіб, які претендують на істотну участь) у фінансовій установі.

3.6. Якщо протягом строку розгляду Нацкомфінпослуг заяви та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Нацкомфінпослуг про ці зміни.

3.7. Повідомлення про прийняття рішення Нацкомфінпослуг про погодження або відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі надсилається (видається) заявникові разом з копією відповідного рішення протягом трьох робочих днів з дати його прийняття. У рішенні Нацкомфінпослуг про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі зазначаються підстави такої відмови.

3.8. Нацкомфінпослуг відмовляє у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі у разі наявності таких підстав:

заявником подано неповний пакет документів, визначених розділом II цього Порядку, або недостовірну інформацію чи подані документи не відповідають вимогам статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" або цього Порядку;

заявник має непогашену або незняту судимість. Якщо заявник є юридичною особою, зазначена вимога поширюється на членів виконавчого органу і наглядової ради такої юридичної особи (у разі її наявності), а також на власників істотної участі у фінансовій установі, що є фізичними особами;

ділова репутація або фінансовий стан заявника не відповідає вимогам, установленим законом або цим Порядком;

у заявника відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, та/або ним не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного (складеного) капіталу;

заявник згідно з поданими документами не відповідає вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та цього Порядку;

рішення Антимонопольного комітету України про заборону концентрації як такої, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарному ринку України в цілому чи в значній його частині;

набуття чи збільшення істотної участі заявника у фінансовій установі загрожуватиме інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої фінансової установи, розвиткові конкурентного середовища.

3.9. Рішення Нацкомфінпослуг про погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі є дійсним протягом трьох місяців з дати його прийняття.

3.10. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

3.11. Рішення про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі може бути оскаржено в судовому порядку.

IV. Вимоги до фінансового стану та ділової репутації заявника

4.1. Фінансовий стан заявника - юридичної особи повинен відповідати таким вимогам:

1) коефіцієнт загальної ліквідності становить не менше 1;

2) показник фінансового левереджу становить не більше 0,25;

3) розмір власних коштів повинен бути не меншим, ніж розмір заявленої істотної участі;

4) коефіцієнт рентабельності власного капіталу є більшим за 0.

4.2. Ділова репутація керівника (членів) виконавчого органу та голови (членів) наглядової ради (у разі її наявності) заявника - юридичної особи повинна відповідати таким вимогам:

1) особа у встановленому законодавством порядку не позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

2) особа не має непогашеної або незнятої судимості;

3) особу не було звільнено на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

4) особа протягом останніх семи років не була керівником юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді, крім осіб, які були тимчасовими адміністраторами або ліквідаторами таких юридичних осіб.

4.3. Фінансовий стан заявника - фізичної особи повинен забезпечити можливість набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи за рахунок власних коштів у розмірі не менше ніж розмір заявленої істотної участі.

4.4. Ділова репутація заявника - фізичної особи повинна відповідати таким вимогам:

1) особа у встановленому законодавством порядку не позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

2) особа не має непогашеної або незнятої судимості;

3) особу не було звільнено на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

4) особа протягом останніх семи років не була керівником юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді, крім осіб, які були тимчасовими адміністраторами або ліквідаторами таких юридичних осіб.

V. Порядок контролю за додержанням цього Порядку

5.1. Державний контроль за додержанням цього Порядку здійснює Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

5.2. У разі виявлення Нацкомфінпослуг факту набуття особою істотної участі у фінансовій установі або збільшення особою своєї істотної участі до рівня, визначеного пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, без отримання письмового погодження Нацкомфінпослуг призначає у двотижневий строк довірену особу, якій передається право брати участь у голосуванні.

Довірена особа призначається з числа осіб, запропонованих фінансовою установою, на період до усунення порушення вимоги, визначеної пунктом 1.3 розділу I цього Порядку.

Довірена особа зобов'язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління фінансовою установою.

5.3. Рішення загальних зборів акціонерів (учасників), прийняті з порушенням вимог, визначених пунктом 1.6 розділу I цього Порядку та пунктом 5.2 цього розділу, не мають юридичної сили.

 

Заступник директора департаменту
регулювання та нагляду
за фінансовими компаніями

Л. Кириленко


 

Додаток 1
до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі


ЗАЯВА
про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі

1. _
                   (повне найменування фінансової установи, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження)
__

2. _
      (повне найменування заявника - юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові
                       заявника - фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності))
__

3. Місцезнаходження (місце проживання) заявника ______
__
                                         (місцезнаходження - для юридичної особи, місце проживання - для фізичної особи)
__

Прошу надати погодження набуття (збільшення) істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи:

сума прямого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової
установи _________ гривень, що складатиме частку в статутному (складеному) капіталі такої установи:

______ відсотків;
                                                                                             (10 і більше)

сума опосередкованого володіння в статутному (складеному) капіталі
фінансової установи ___________ гривень, що складатиме частку в статутному (складеному) капіталі такої установи:
______ відсотків;
                                                                            (10 і більше)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає __________
                                                                                                                                                                                     (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через _________
__.
                  (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

___ 20__ року

Керівник юридичної особи

____
(підпис)

__________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Фізична особа

____
(підпис)

__________
(П. І. Б.)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.


 

Додаток 2
до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі


АНКЕТА

I. Інформація про юридичну особу

1.
                                                                              (повне найменування юридичної особи)
__

2. Місцезнаходження юридичної особи
__
__

3. Ідентифікаційний код юридичної особи __

4. Основний вид діяльності юридичної особи ___________
__

5. Повні найменування банків, у яких юридична особа має рахунки
__
__

6. Голова та члени наглядової ради (у разі наявності) _____
__
                                                                                       (прізвища, імена, по батькові)
__

7. Голова та члени виконавчого органу ____
__
                                                                                       (прізвища, імена, по батькові)

8. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної
особи ________
__
                                                                                             (найменування органу)

9. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземної юридичної особи)
__
                                                                   (найменування органу, країна місцезнаходження)


II. Відносини з фінансовою установою, акції, частки якої придбаваються:

1. Наявна участь у фінансовій установі, у тому числі:

пряме володіння - _________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі _ гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                             (кількість)
______ гривень;

опосередковане володіння - ________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ______ гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                              (кількість)
______ гривень;

через ________;
                             (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, набутих за дорученням, що складає _____
                                                                                                                                                                          (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через ________
__
                  (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Наміри набуття істотної участі у фінансовій установі:

пряме володіння - _________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ____ гривень, що становить ________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                              (кількість)
______ гривень;

опосередковане володіння - ________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі _____ гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                                         (кількість)
______ гривень;

через ________;
                            (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає _________
                                                                                                                                                                                     (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через ________
__
                 (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

3. Наміри збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи:

пряме володіння - _________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ____ гривень, що становить ____ акцій (часток), загальною номінальною
                                                                                      (кількість)
вартістю __________ гривень;

опосередковане володіння - ________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі _____ гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                                           (кількість)
______ гривень;

через ________;
                            (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає __________
                                                                                                                                                                                    (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через ________
__
                   (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

4. Майбутня істотна участь з урахуванням кількості акцій (часток), які юридична особа - заявник має намір набути або збільшити, становитиме _____ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ________ гривень.


III. Інформація про оплату

1. Кількість акцій (часток), які юридична особа має намір набути __________ одиниць, номінальна вартість однієї акції (частки) ___________ гривень, загальна сума гривень, у тому числі кількість акцій з правом голосу ;

фактична вартість придбаних акцій (часток) _____ гривень.

2. Джерело походження коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснюється оплата акцій 
(часток) _______
__
                      (дохід, що зазначений у податковій декларації та/або в іншому документі, що подається заявником)

3. Терміни сплати (одноразово, частинами із зазначенням терміну, протягом якого здійснюватиметься оплата) __


IV. Інші питання щодо ділової репутації юридичної особи

1. Чи порушувалася справа про банкрутство юридичної особи (у разі порушення справи про банкрутство до анкети додаються копії відповідних підтверджувальних документів)?
_

2. Чи порушувала юридична особа законодавство про фінансові послуги?
_
                                                                                (коли, зміст порушення, накладені санкції)

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити про ці зміни Нацкомфінпослуг.

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Нацкомфінпослуг достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, номер телефону та факсу:
___________

Підписано: _______ число _ місяць рік

Керівник юридичної особи

___
(підпис)

________
(прізвище зазначити друкованими літерами)

М. П.

 

 

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.


 

Додаток 3
до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі


АНКЕТА
керівника та членів виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі наявності) юридичної особи - заявника

__
                                  (найменування юридичної особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь)


I. Інформація про особу (керівника та членів виконавчого органу, голову та членів наглядової ради (у разі наявності) цієї юридичної особи)

1. ___________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, посада в юридичній особі - заявнику)
_

2. Паспортні дані __________
                                                                                   (серія, номер, дата видачі, ким виданий)
_

3. Громадянство ___________
                                                                                                               (країна)
4. Адреса постійного місця проживання ___
_
               (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)
_

6. Трудова діяльність за останні 5 років ____
_
                              (найменування юридичної особи, посада, період перебування на посаді з ____ до ____;
                                                                                      причина звільнення)

Примітка. Анкета заповнюється щодо кожної посадової особи юридичної особи - заявника.

7. Номер телефону роботодавця з останнього місця роботи ___________

8. Освіта та кваліфікація _____
_
                                  (освіта, науковий ступінь, відповідна ліцензія, диплом: серія, номер, дата видачі, ким
                                                                               виданий, спеціальність і кваліфікація)


II. Відносини власності з фінансовою установою, у якої заявник набуває або збільшує істотну участь

Чи Ви є власником акцій (часток) у фінансовій установі?
__

пряме володіння - _________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ____ гривень, що становить _______ акцій (часток), загальною номінальною вартістю _
                                 (кількість)
______ гривень;

опосередковане володіння - ________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі _____ гривень, що становить _______ акцій (часток), загальною
                                                                                           (кількість)
номінальною вартістю __________ гривень;

через ________;
                              (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, набутих за дорученням, що складає _____
                                                                                                                                                                (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через _________
__
                (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)


III. Інші питання

1. Інформація про відсутність (наявність) непогашеної, не знятої в установленому порядку
судимості _____
__
                                                                              (рік, підстава - у разі наявності судимості)

2. Чи працювали Ви протягом останніх семи років на посадах керівників юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування на керівній посаді (крім осіб, які були тимчасовими адміністраторами або ліквідаторами)?
__
(якщо так, то зазначити повне найменування юридичної особи, визнаної банкрутом або підданної процедурі примусової ліквідації, ідентифікаційний код юридичної особи з наданням відповідних документів)

Я, ___________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Нацкомфінпослуг достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити про ці зміни Нацкомфінпослуг.

Номери телефону та факсу, доступні в робочий час:
__

Підписано: число ___ місяць __ рік.

Підпис фізичної особи,
засвідчений у нотаріальному порядку ______

Підпис ________
                                                                        (зазначити прізвище друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.


 

Додаток 4
до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі


АНКЕТА
щодо структури власності юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі

стосовно участі у __________
                                                                                         (повне найменування фінансової установи)


I. Інформація про юридичну особу

1.
                                                                             (повне найменування юридичної особи)

2.
                                                                               (місцезнаходження юридичної особи)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи __

4. Голова та члени наглядової ради юридичної особи (у разі наявності)
__
                                (прізвища, імена, по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер
                                         облікової картки платника податків кожної фізичної особи (у разі наявності))
__

5. Керівник та члени виконавчого органу юридичної особи
__
                                   (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер
                                          облікової картки платника податків кожної фізичної особи (у разі наявності))
__

6. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземців)
__
                                                                   (найменування органу, країна місцезнаходження)

7. Відсоток участі у фінансовій установі становить ___________ відсотків статутного (складеного) капіталу цієї установи, у тому числі:


Пряма участь

Опосередкована участь

Набуте право голосу

Загальний відсоток у статутному капіталі

Загальна кількість голосів

відсотки статутного капіталу фінансової установи

грн.

кількість голосів

відсотки статутного капіталу фінансової установи

грн.

кількість голосів

відсотки статутного капіталу фінансової установи

кількість голосів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Інформація про спільне володіння участю у фінансовій установі
__
__
(у разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими юридична особа має пряме / або опосередковане володіння участю у фінансовій установі (повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) - для фізичної особи) та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю у фінансовій установі кожної особи-співвласника).

9. Наявне володіння опосередкованою участю у фінансовій установі через:
__
__
(інформація про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння участю у фінансовій установі. Зазначаються частка прямого володіння в юридичній особі, яка має частку у фінансовій установі, та частка опосередкованого володіння через цю юридичну особу у фінансовій установі. Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи щодо кожної юридичної особи).

10. Інформація про набуття права голосу:


N
з/п

Особа, яка передала право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)

Набуте право голосу

Спосіб передавання права голосу (зазначити назву та реквізити документа)

відсотки статутного капіталу

кількість голосів

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 


11. Інформація про фізичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі - заявнику:


N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

Серія та номер паспорта

Коли та ким виданий

Дата народження

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 


12. Інформація про юридичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі - заявнику:


N
з/п

Повне найменування

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код юридичної особи

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 


13. Інформація про спільне володіння участю в юридичній особі - заявнику
__
__
__
(у разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими юридична особа має пряме / або опосередковане володіння участю у фінансовій установі (повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) - для фізичної особи), та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю у фінансовій установі кожної особи-співвласника).

14. Інформація про юридичних осіб, у яких юридична особа - заявник є власником істотної участі:


N
з/п

Повне найменування

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код юридичної особи

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 


Зазначається інформація про всіх юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі, крім фінансової установи, за якою набувається або збільшується істотна участь.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити Нацкомфінпослуг про ці зміни.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання і не заперечую проти перевірки Нацкомфінпослуг достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

Номери телефону та факсу, що доступні в робочий час
__

Підписано: _________ число _______ місяць __ рік.

Підпис керівника юридичної особи ________
__
                                                                         (зазначити прізвище друкованими літерами)

М. П.

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.


 

Додаток 5
до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі


Перелік аналітичних показників фінансового стану заявника

Аспект фінансового стану

Показники, що характеризують аспект

Порядок розрахунку аналітичних показників

Дата (період) розрахунку показника

Ліквідність

Коефіцієнт загальної ліквідності

Відношення оборотних активів до суми довгострокових та поточних зобов'язань (позикового капіталу)

На останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи

Фінансова стійкість

Показник фінансового левереджу

Відношення різниці балансу та власного капіталу до власного капіталу

- " -

Забезпеченість власними оборотними коштами (власним капіталом)

Розмір власних коштів

Різниця між власним капіталом та необоротними активами

- " -

Ефективність використання власних оборотних коштів (власного капіталу)

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Відношення чистого прибутку до середньої вартості власного капіталу

За останній рік, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи


 

Додаток 6
до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі


АНКЕТА

I. Інформація про фізичну особу

1. ___________
                (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь у фінансовій установі)
2. Паспортні дані __________
                                                                                          (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

3. Громадянство ___________
                                                                                                                      (країна)

4. Адреса постійного місця проживання ___
_
                 (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)
_

6. Трудова діяльність за останні 5 років ____
_
            (повне найменування юридичної особи, найменування посади, період перебування на посаді з ____ до ____;
                                                                                        причина звільнення)

7. Номер телефону роботодавця з останнього місця роботи ___________
_


II. Відносини власності з фінансовою установою, у якої Ви набуваєте або збільшуєте істотну участь

1. Наявна участь у фінансовій установі:

пряме володіння - _________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі _ гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                            (кількість)
______ гривень;

опосередковане володіння - ________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі _____ гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                             (кількість)
______ гривень;

через ________;
                             (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, набутих за дорученням, що складає _____
                                                                                                                                                                 (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через ________
__.
                 (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Наміри набуття істотної участі у фінансовій установі:

пряме володіння - _________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи _________ гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                          (кількість)
______ гривень;

опосередковане володіння - ________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі _____ гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                           (кількість)
______ гривень;

через ________;
                               (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає __________
                                                                                                                                                                       (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через _________
__.
                (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

3. Наміри збільшення істотної участі у фінансовій установі:

пряме володіння - _________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ____ гривень, що становить ________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                (кількість)
______ гривень;

опосередковане володіння - ________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі _____ гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                             (кількість)
______ гривень;

через ________;
                             (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає __________
                                                                                                                                                                         (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через _________
__
                  (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

4. Майбутня істотна участь з урахуванням кількості акцій (часток), які фізична особа має намір придбати, становитиме _________ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі
______ гривень.


III. Інформація про оплату

1. Кількість акцій (часток), які Ви маєте намір придбати ______ одиниць, номінальна вартість однієї акції (частки) ________ гривень, загальна сума ______ гривень, у т. ч. кількість акцій з правом голосу ______,
фактична вартість придбаних акцій (часток) _____ гривень.

2. Джерело походження коштів, за рахунок яких здійснюється сплата акцій
(часток) ______.
                              (дохід, що зазначений у податковій декларації та/або в іншому документі, що подається заявником)

3. Терміни сплати __________
                                                 (одноразово, частинами із зазначенням терміну, протягом якого здійснюватиметься сплата)
__


IV. Відносини власності з юридичними особами та іншими фінансовими установами (крім фінансової установи, де Ви набуваєте або збільшуєте істотну участь)

1. Повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної
особи ________

2. Місцезнаходження _______

3. Основний вид діяльності __

4. Відсоток власності в ній ___

5. Чи є Ви членом в органах управління цієї юридичної особи? ________

6. Чи виступаєте Ви довіреною особою, гарантом або поручителем інших юридичних осіб з фінансових, майнових і корпоративних питань?
__
                                                                                     (яких саме і з яких питань)


V. Інші питання

1. Інформація про відсутність (наявність) непогашеної, не знятої в установленому порядку
судимості ___
                                                                               (рік, підстава - у разі наявності судимості)

2. Чи працювали Ви протягом останніх семи років на посадах керівників юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування на керівній посаді (крім осіб, які були тимчасовими адміністраторами або ліквідаторами)? __
(якщо так, то зазначити повне найменування юридичної особи, визнаної банкрутом або підданної процедурі примусової ліквідації, ідентифікаційний код юридичної особи з наданням відповідних документів)

Я, ___________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання і не заперечую проти перевірки Нацкомфінпослуг достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити Нацкомфінпослуг про ці зміни.

Номери телефону та факсу, що доступні в робочий час ____
__

Підписано: ___ число __ місяць ________ рік.

Підпис фізичної особи _______

Підпис ________
                                                                            (зазначити прізвище друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали