Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Порядку проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2013

м. Київ

N 65

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2013 р. за N 1579/24111

Про затвердження Порядку проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

Відповідно до пункту 4 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року N 907 (Положення N 907/2011), підпункту 42 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року N 390 (Указ N 390/2013), та з метою запровадження порядку проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, що додається.

2. Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н. Д.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 березня 2012 року N 336 "Про затвердження Порядку проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор" (Порядок N 336), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2012 року за N 538/20851.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр молоді та спорту України

Р. С. Сафіуллін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
27.08.2013 N 65

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2013 р. за N 1579/24111

ПОРЯДОК
проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 4 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року N 907 (Положення N 907/2011), та визначає процедуру проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор (далі - державні стипендії).

2. Для розгляду кандидатур на здобуття державних стипендій Міністерством молоді та спорту України (далі - Мінмолодьспорт України) утворюється комісія.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту України та цим Порядком.

4. Основним завданням комісії є підготовка висновків і пропозицій щодо призначення громадянам України державних стипендій.

II. Організація роботи Комісії

1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра молоді та спорту України.

2. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени комісії.

3. За посадами до складу комісії входять 10 представників від Мінмолодьспорту, Українського центру фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" і 10 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

4. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінмолодьспорту України. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

6. До повноважень комісії належать:

1) ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від національних федерацій з видів спорту, Національного комітету спорту інвалідів України (далі - НКСІУ) для отримання кандидатами державних стипендій;

2) підготовка пропозицій щодо призначення (позбавлення) відповідних державних стипендій;

3) внесення відповідних пропозицій на затвердження Мінмолодьспорту України.

7. Комісія має право:

1) одержувати від національних федерацій з видів спорту, НКСІУ, які порушили клопотання про призначення державних стипендій, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

III. Порядок подання документів

1. Висунення кандидатів на призначення державних стипендій здійснюють національні федерації з видів спорту, НКСІУ.

2. Національні федерації з видів спорту, НКСІУ подають такі документи:

лист, підписаний керівником національної федерації з виду спорту, НКСІУ про порушення клопотання щодо призначення державних стипендій відповідним спортсменам;

лист-подання за формою, наведеною в додатку до цього Порядку;

особисту заяву кандидата на призначення державної стипендії;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

3. Документи на призначення державної стипендії, зазначені у пункті 2 цього розділу, подаються уповноваженим працівником національної федерації з виду спорту, НКСІУ секретарю комісії.

4. До розгляду не приймаються документи, які не відповідають вимогам, викладеним у пункті 3 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року N 907 (Положення N 907/2011), та розділі IV цього Порядку.

5. У разі якщо подані документи відповідають вимогам, документи передають на розгляд комісії Мінмолодьспорту України.

IV. Вимоги до кандидатів та порядок призначення державних стипендій

1. На здобуття державних стипендій висуваються спортсмени - громадяни України, які постійно проживають в Україні, були чемпіонами та призерами Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, які виступали у складі національних збірних команд України або колишнього Союзу РСР та за станом здоров'я не можуть брати участь у змаганнях найвищого світового рівня з відповідних видів спорту.

2. Добір кандидатів на призначення державних стипендій здійснюється комісією з урахуванням таких критеріїв:

безпосередня участь у навчально-тренувальному процесі, зокрема робота у дитячо-юнацьких спортивних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності, у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, та підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів спорту;

безпосередня участь у громадській діяльності щодо розвитку фізичної культури та спорту.

За результатами добору комісія вносить пропозиції щодо кандидатур на призначення державних стипендій Мінмолодьспорту України щороку до 15 вересня.

3. Відповідно до цього Порядку особі може бути призначено лише одну державну стипендію.

4. Державна стипендія призначається довічно.

Державна стипендія виплачується щомісяця незалежно від розміру одержуваної стипендіатом заробітної плати чи пенсії.

5. Стипендіат може бути позбавлений державної стипендії Президентом України за поданням Мінмолодьспорту України у випадках:

засудження його за умисний злочин;

дискваліфікації Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним паралімпійським комітетом, іншою міжнародною спортивною організацією або національною спортивною федерацією з виду спорту;

припинення безпосередньої участі в навчально-тренувальному процесі або діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів спорту.

6. У разі від'їзду стипендіата на роботу за кордон чи з інших причин (за винятком відрядження його Мінмолодьспортом України) на строк понад два місяці виплата державної стипендії припиняється до повернення його в Україну та відновлюється Указом Президента України за клопотанням Мінмолодьспорту України.

7. У разі смерті стипендіата Мінмолодьспорт України здійснює виплату державної стипендії у розмірі 50 відсотків його неповнолітнім дітям до досягнення ними 18-річного віку.

V. Порядок подання документів до Адміністрації Президента України на призначення державних стипендій та порядок їх виплати

1. Для розгляду та затвердження списку претендентів на призначення державних стипендій Мінмолодьспорт України на підставі пропозицій комісії розробляє проект відповідного Указу Президента України та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Державні стипендії призначаються Президентом України.

3. Після прийняття відповідного Указу Президента України Мінмолодьспорт України готує наказ, який є підставою для виплати державних стипендій.

 

Директор департаменту
олімпійського спорту

Н. Д. Уманець

 

Додаток
до Порядку проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор
(пункт 2 розділу III)

ЛИСТ-ПОДАННЯ
на призначення державної стипендії Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

Прізвище, ім'я, по батькові
_

Число, місяць, рік народження __________

Місце проживання, навчання, роботи ____
_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків ______

Фізкультурно-спортивне товариство ______

Освіта (вищий навчальний заклад)________

Вид спорту ___

Участь в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх:
на яких іграх став призером _;
номер програми, результат __

Почесне звання (Майстер спорту України, Майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений майстер спорту України, Заслужений тренер України)
_

Коротка характеристика кандидата на призначення державної стипендії
(участь у змаганнях та особисті досягнення)
_

Президент Федерації

 

 

Голова НКСІУ

___
(підпис)

__________
(П. І. Б.)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали