МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2012

м. Київ

N 336


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2012 р. за N 538/20851

Про затвердження Порядку проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

На виконання пункту 4 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року N 907 (Положення N 907/2011), підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 410 (Указ N 410/2011), та з метою запровадження порядку проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, що додається.

2. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. В. Табачник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
23.03.2012 N 336

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2012 р. за N 538/20851


ПОРЯДОК
проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 4 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року N 907 (Положення N 907/2011), та визначає процедуру проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор (далі - державні стипендії).

1.2. Для розгляду кандидатур на здобуття державних стипендій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) утворюється комісія.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту України та цим Порядком.

1.4. Основним завданням комісії є підготовка висновків і пропозицій щодо призначення громадянам України державних стипендій.

II. Організація роботи Комісії

2.1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Голови Державної служби молоді та спорту України (далі - Держмолодьспорт України) з відповідного напряму діяльності.

2.2. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени комісії.

2.3. За посадами до складу комісії входять 10 представників від центральних органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту і 10 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

2.4. Персональний склад комісії затверджується наказом МОНмолодьспорту України. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

2.5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

2.6. До повноважень комісії належать:

2.6.1. Ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від національних федерацій з видів спорту, Національного комітету спорту інвалідів України (далі - НКСІУ) для отримання кандидатами державних стипендій.

2.6.2. Підготовка пропозицій щодо призначення (позбавлення) відповідних державних стипендій.

2.6.3. Внесення відповідних пропозицій на затвердження МОНмолодьспорту України.

2.7. Комісія має право:

2.7.1. Одержувати від національних федерацій з видів спорту, НКСІУ, які порушили клопотання про призначення державних стипендій, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

2.7.2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

III. Порядок подання документів

3.1. Висунення кандидатів на призначення державних стипендій здійснюють національні федерації з видів спорту, НКСІУ.

3.2. Національні федерації з видів спорту, НКСІУ подають такі документи:

лист, підписаний керівником національної федерації з виду спорту, НКСІУ про порушення клопотання щодо призначення державних стипендій відповідним спортсменам;

лист-подання за формою, наведеною в додатку до цього Порядку;

особисту заяву кандидата на призначення державної стипендії;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

3.3. Документи на призначення державної стипендії, зазначені у пункті 3.2 цього розділу, подаються уповноваженим працівником національної федерації з виду спорту, НКСІУ секретарю комісії.

3.4. До розгляду не приймаються документи, які не відповідають вимогам, викладеним у пункті 3 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року N 907 (Положення N 907/2011), та розділі IV цього Порядку.

3.5. У разі якщо подані документи відповідають вимогам, документи передають на розгляд комісії МОНмолодьспорту України.

IV. Вимоги до кандидатів та порядок призначення державних стипендій

4.1. На здобуття державних стипендій висуваються спортсмени - громадяни України, які постійно проживають в Україні, були чемпіонами та призерами Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, які виступали у складі національних збірних команд України або колишнього Союзу РСР та за станом здоров'я не можуть брати участь у змаганнях найвищого світового рівня з відповідних видів спорту.

4.2. Добір кандидатів на призначення державних стипендій здійснюється комісією з урахуванням таких критеріїв:

безпосередня участь у навчально-тренувальному процесі, зокрема робота у дитячо-юнацьких спортивних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності, у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, та підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів спорту;

безпосередня участь у громадській діяльності щодо розвитку фізичної культури та спорту.

За результатами добору комісія вносить пропозиції щодо кандидатур на призначення державних стипендій МОНмолодьспорту України щороку до 15 вересня.

4.3. Відповідно до цього Порядку особі може бути призначено лише одну державну стипендію.

4.4. Державна стипендія призначається довічно.

Державна стипендія виплачується щомісяця, незалежно від розміру одержуваної стипендіатом заробітної плати чи пенсії.

4.5. Стипендіат може бути позбавлений державної стипендії Президентом України за поданням МОНмолодьспорту України у випадках:

засудження його за умисний злочин;

дискваліфікації Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним паралімпійським комітетом, іншою міжнародною спортивною організацією або національною спортивною федерацією з виду спорту;

припинення безпосередньої участі в навчально-тренувальному процесі або діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів спорту.

4.6. У разі від'їзду стипендіата на роботу за кордон чи з інших причин (за винятком відрядження його Держмолодьспортом України) на строк понад два місяці виплата державної стипендії припиняється до повернення його в Україну та відновлюється Указом Президента України за клопотанням МОНмолодьспорту України.

4.7. У разі смерті стипендіата МОНмолодьспорт України здійснює виплату державної стипендії у розмірі 50 відсотків його неповнолітнім дітям до досягнення ними 18-річного віку.

V. Порядок подання документів до Адміністрації Президента України на призначення державних стипендій та порядок їх виплати

5.1. Для розгляду та затвердження списку претендентів на призначення державних стипендій Держмолодьспорт України на підставі пропозицій комісії розробляє та вносить проект відповідного Указу Президента України МОНмолодьспорту України та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України.

5.2. Державні стипендії призначаються Президентом України.

5.3. Після прийняття відповідного Указу Президента України МОНмолодьспорт України готує наказ, який є підставою для виплати державних стипендій.

 

Директор Департаменту
взаємодії з центральними
органами виконавчої влади,
засобами масової інформації
та громадськими організаціями

Є. В. Баженков


 

Додаток
до Порядку проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор


ЛИСТ-ПОДАННЯ
на призначення державної стипендії Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

Прізвище, ім'я, по батькові
_
_

Число, місяць, рік народження ___________

Місце проживання, навчання, роботи _____
_
_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Фізкультурно-спортивне товариство ______

Освіта (вищий навчальний заклад) _______

Вид спорту ___

Участь в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх:
     на яких іграх став призером __________;
     номер програми, результат ___________

Почесне звання (Майстер спорту України, Майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений майстер спорту України, Заслужений тренер України)
_
_

Коротка характеристика кандидата на призначення державної стипендії
(участь у змаганнях та особисті досягнення)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


Президент Федерації -
Голова НКСІУ

 

(підпис)

 

(П. І. Б.)





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали