ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.09.2011 р. N 739

Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату облдержадміністрації

На виконання пункту 23 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 (зі змінами), відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року N 164 (Порядок N 164), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 р. за N 930/19668:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Тернопільської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації забезпечити своєчасне і належне проведення аналогічної роботи відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації Желіховського Ю. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
16.09.2011 N 739

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Тернопільської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 (зі змінами) (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату обласної державної адміністрації.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією при обласній державній адміністрації для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Тернопільської обласної державної адміністрації (далі - конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної державної адміністрації та відповідного структурного підрозділу апарату облдержадміністрації.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) (далі - Перелік), наведений у додатку 1 до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року N 164 (Порядок N 164), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011р. за N 930/19668 (далі - Загальний порядок).

1.7. Порядок проведення іспиту в апараті облдержадміністрації та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень облдержадміністрації та структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на веб-сайті обласної державної адміністрації та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 1 до Порядку проведення конкурсу, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень облдержадміністрації та відповідного структурного підрозділу апарату обласної державної адміністрації.

1.10. Завдання 1 - 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені у вищеназваному Переліку, завдання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень облдержадміністрації та відповідних структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії (у разі його відсутності - один із членів конкурсної комісії) інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Тернопільської обласної державної адміністрації. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної державної адміністрації та відповідного структурного підрозділу апарату облдержадміністрації.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної державної адміністрації та відповідного структурного підрозділу апарату облдержадміністрації.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 2 до Порядку проведення конкурсу. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис у екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Тернопільської обласної державної адміністрації

Зразок форми екзаменаційного білета

__________
(найменування державного органу)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
___
     (підпис)     (прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

 

Додаток 2
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Тернопільської обласної державної адміністрації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією

_____
(найменування державного органу)

від "___" _ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Голова комісії

____
(підпис)

______
(П. І. Б.)

Члени комісії:

____
(підпис)

______
(П. І. Б.)

 

____
(підпис)

______
(П. І. Б.)

 

____
(підпис)

______
(П. І. Б.)

 

____
(підпис)

______
(П. І. Б.)

Секретар комісії

____
(підпис)

______
(П. І. Б.)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали