ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 квітня 2012 року N 476

Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Фонду державного майна України

Відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 (із змінами та доповненнями), та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 N 164 (Порядок N 164), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за N 930/19668, наказую:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Фонду державного майна України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити розміщення на сайті Фонду Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Фонду державного майна України.

3. Управлінню офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції забезпечити публікацію цього наказу в оперативному додатку державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації".

4. Наказ з особового складу від 11.07.2002 N 630 "Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців" вважати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову конкурсної комісії - першого заступника Голови Фонду.

 

Голова Фонду

О. Рябченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ФДМУ
09.04.2012 N 476


ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Фонду державного майна України

I. Загальні положення

1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Фонду державного майна України (далі - Порядок проведення іспиту Фонду) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (далі - Порядок проведення конкурсу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 (із змінами та доповненнями), та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 N 164 (Порядок N 164), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за N 930/19668.

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Фонду державного майна України (далі - конкурсна комісія Фонду).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їх повідомляє кадрова служба Фонду з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів), відкритістю інформації про них та єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Фонду державного майна України та його структурних підрозділів.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) наведений у додатку 1 Порядку проведення іспиту Фонду.

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Фонду державного майна України та його структурних підрозділів наведений у додатку 2 Порядку проведення іспиту Фонду.

1.7. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань розміщуються на сайті Фонду державного майна України та надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 3 до цього Порядку проведення іспиту Фонду, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включаються 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Фонду державного майна України та його структурних підрозділів.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.12. Кадрова служба Фонду за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.1. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. За наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Фонду державного майна України. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Фонду державного майна України та його структурних підрозділів.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI) і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Фонду державного майна України та його структурних підрозділів.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 4 до Порядку проведення іспиту Фонду. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі Фонду відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Начальник Управління
кадрової роботи

В. Мельник


 

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Фонду державного майна України


ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI)

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1 (Закон N 4050-VI), 2 (Закон N 4050-VI)).

2. Право на державну службу (стаття 4 (Закон N 4050-VI)).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3 (Закон N 4050-VI)).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6 (Закон N 4050-VI)).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10 (Закон N 4050-VI)).

6. Основні права державних службовців (стаття 11 (Закон N 4050-VI)).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12 (Закон N 4050-VI), 16 (Закон N 4050-VI)).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14 (Закон N 4050-VI)).

9. Присяга державних службовців (стаття 17 (Закон N 4050-VI)).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22 (Закон N 4050-VI)).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25 (Закон N 4050-VI), 26 (Закон N 4050-VI)).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15 (Закон N 4050-VI), 18 (Закон N 4050-VI), 19 (Закон N 4050-VI)).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27 (Закон N 4050-VI)).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28 (Закон N 4050-VI)).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30 (Закон N 4050-VI)).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31 (Закон N 4050-VI)).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33 (Закон N 4050-VI)).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35 (Закон N 4050-VI), 36 (Закон N 4050-VI)).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37 (Закон N 4050-VI)).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38 (Закон N 4050-VI)).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5 (Закон N 4050-VI)).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1 (Декларація N 3206-VI)).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4 (Декларація N 3206-VI)).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5 (Декларація N 3206-VI)).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6 (Декларація N 3206-VI), 7 (Декларація N 3206-VI)).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8 (Декларація N 3206-VI), 9 (Декларація N 3206-VI)).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10 (Декларація N 3206-VI)).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11 (Декларація N 3206-VI)).

8. Фінансовий контроль (стаття 12 (Декларація N 3206-VI)).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13 (Декларація N 3206-VI), 14 (Декларація N 3206-VI)).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15 (Декларація N 3206-VI)).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18 (Декларація N 3206-VI)).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20 (Декларація N 3206-VI)).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21 (Декларація N 3206-VI)).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22 (Декларація N 3206-VI))

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25 (Декларація N 3206-VI)).

 

Додаток 2
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Фонду державного майна України


ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Фонду державного майна України та його структурних підрозділів

I. Питання на перевірку знання Закону України "Про Фонд державного майна Україна" (Закон N 4107-VI)

1. Статус Фонду державного майна України (стаття 1 (Закон N 4107-VI)).

2. Принципи діяльності Фонду державного майна України (стаття 2 (Закон N 4107-VI)).

3. Правові засади діяльності Фонду державного майна України (стаття 3 (Закон N 4107-VI)).

4. Основні завдання Фонду державного майна України (стаття 4 (Закон N 4107-VI)).

5. Повноваження Фонду державного майна України (стаття 5 (Закон N 4107-VI)).

6. Система державних органів приватизації (стаття 6 (Закон N 4107-VI)).

7. Керівництво Фонду державного майна України (статті 7 (Закон N 4107-VI), 8 (Закон N 4107-VI)).

8. Нормативно-правові акти Фонду державного майна України (стаття 9 (Закон N 4107-VI)).

9. Забезпечення Фонду державного майна України інформаційними матеріалами (стаття 10 (Закон N 4107-VI)).

10. Порядок використання та поширення інформації (стаття 11 (Закон N 4107-VI)).

11. Відповідальність працівників Фонду державного майна України, регіональних відділень та представництв (стаття 12 (Закон N 4107-VI)).

12. Гарантії здійснення повноважень Фонду державного майна України (стаття 13 (Закон N 4107-VI)).

13. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів Фонду державного майна України (стаття 14 (Закон N 4107-VI)).

14. Умови оплати праці, матеріального та побутового забезпечення працівників Фонду державного майна України, у тому числі державних службовців (стаття 15 (Закон N 4107-VI)).

15. Взаємодія Фонду державного майна України з Верховною Радою України та органами виконавчої влади (стаття 16 (Закон N 4107-VI)).

16. Повноваження Фонду державного майна України у сфері приватизації державного майна (стаття 5 (Закон N 4107-VI)).

17. Повноваження Фонду державного майна України у сфері управління корпоративними правами держави (стаття 5 (Закон N 4107-VI)).

18. Повноваження Фонду державного майна України у сфері оренди державного майна (стаття 5 (Закон N 4107-VI)).

19. Повноваження Фонду державного майна України у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (стаття 5 (Закон N 4107-VI)).

20. Повноваження Фонду державного майна України у сфері розпорядження земельними ділянками державної власності (стаття 5 (Закон N 4107-VI)).

II. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів Фонду державного майна України

1. Яким нормативно-правовим актом визначено проведення інвентаризації державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських організацій, утворених у процесі приватизації та корпоратизації?

2. Яким нормативно-правовим актом встановлено порядок відчуження державного майна?

3. Яким нормативно-правовим актом затверджено Порядок проведення державними органами приватизації перевірок стану ефективного використання та збереження державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі?

4. Хто приймає рішення про подальше використання державного майна, крім матеріальних носіїв секретної інформації, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації?

5. Як Ви розумієте поняття контролю в системі державного управління?

6. Що таке внутрішній контроль?

7. У чому полягає суть внутрішнього аудиту та в чому його відмінність від внутрішнього контролю?

8. У чому полягають відмінності у змісті балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів підприємства?

9. Що таке діловодство та документообіг в установі?

10. У чому полягає основне призначення архіву установи?

11. Основний принцип реєстрації вхідних документів.

12. Що таке виконавська дисципліна?

13. У яких випадках громадянам України надається допуск до державної таємниці?

14. Які форми допуску до державної таємниці встановлюються залежно від ступеня секретності інформації та терміни дії допусків?

15. Обов'язки громадянина щодо збереження державної таємниці.

16. Обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці.

17. Як поділяється інформація за порядком доступу?

18. Визначення поняття "земельна ділянка".

19. Хто є суб'єктами права власності на землю?

20. Повноваження Фонду державного майна України у сфері розпорядження земельними ділянками державної власності.

21. Яким нормативно-правовим актом регулюється порядок продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності?

22. Яка різниця між таблицею і виводом?

23. Як можна перенести формулу, якщо вона не поміщається в одному рядку?

24. Які ви знаєте програми перекладу текстів з російської мови на українську, чи користувалися ними?

25. Що таке сторінки "шаблони"?

26. Поняття та функції Групи Всесвітнього банку.

27. ЄС та його правова основа.

28. Які об'єкти відносяться до об'єктів малої приватизації?

29. Назвіть основні законодавчі акти, які регулюють продаж об'єктів малої приватизації.

30. Які об'єкти належать до об'єктів групи Ж?

31. Назвіть способи приватизації об'єктів групи Д.

32. Поняття оцінки майна і майнових прав. Майно і майнові права як об'єкти оцінки.

33. Орган державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та основні напрями державного регулювання оціночної діяльності.

34. Порядок створення, склад та повноваження наглядової ради з питань оціночної діяльності.

35. Оцінювачі та саморегулівні організації оцінювачів.

36. Що таке Верховна Рада України?

37. Чи знаєте Ви офіційні видання вищих органів влади?

38. Що таке публічна інформація?

39. Що таке запит на інформацію?

40. Розкрийте значення поняття "договір купівлі-продажу".

41. Яка відповідальність передбачена Законом України "Про приватизацію державного майна" за невиконання або неналежне виконання умов договору купівлі-продажу державного майна?

42. Назвіть зобов'язання, які повинні включатися до договору купівлі-продажу державного майна.

43. Який порядок повернення покупцям об'єктів приватизації коштів, сплачених за такі об'єкти, у разі розірвання договору купівлі-продажу та повернення об'єкта приватизації у державну власність, передбачений чинною Державною програмою приватизації?

44. Що таке інформація?

45. Які вимоги висуваються до забезпечення захисту відкритої інформації під час обробки в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах?

46. Яка основна перевага файлової системи NTFS перед FAT32?

47. Яка адміністративна послуга надається Управлінням?

48. Структура Фонду державного майна України.

49. Основні завдання служби Голови Фонду.

50. Визначення поняття "колегія Фонду".

51. Основні нормативно-правові акти, які регламентують організацію роботи колегії Фонду.

52. Чи всі об'єкти підлягають приватизації?

53. Які об'єкти відносяться до підприємств, що мають стратегічне значення?

54. Які майнові комплекси приватизуються за погодженням з Кабінетом Міністрів України?

55. Що таке пільговий продаж акцій акціонерних товариств?

56. Якими основними законодавчими актами на сьогодні регулюється приватизаційний процес в Україні?

57. Яким документом регламентуються вимоги до розробки проектів законодавчих актів, що подаються Кабінетом Міністрів України?

58. Що таке державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності?

59. Який орган виконавчої влади реалізує державну політику у сфері приватизації?

60. Що таке конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону?

61. Хто не може бути покупцями пакетів акцій акціонерних товариств?

62. Де публікується інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакета акцій акціонерного товариства?

63. Чи підлягає договір купівлі-продажу пакета акцій на конкурсі нотаріальному посвідченню?

64. Відповідно до яких основних законодавчих та нормативних документів організовується облік у бюджетних установах?

65. У чому полягає мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності?

66. Що таке бюджет?

67. Що таке головний розпорядник бюджетних коштів?

68. Сфера застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель".

69. Що таке торги (конкурсні торги)?

70. За якими процедурами може здійснюватися закупівля?

71. Що таке охорона праці?

72. Хто є емітентом акцій у процесі приватизації?

73. Які вимоги можуть встановити органи приватизації для учасників придбання акцій у процесі приватизації на торгах через фондові біржі або на спеціалізованих аукціонах за грошові кошти?

74. Яке головне правило визначення переможця під час проведення торгів акціями на фондових біржах у процесі приватизації?

75. Чи зобов'язаний орган приватизації відповідати на письмове звернення учасника торгів, який не став переможцем таких торгів?

76. У який строк і за яким принципом формується комісія з приватизації?

77. Ким складається проект плану приватизації?

78. Яким чином здійснюється приватизація зданих в оренду єдиних майнових комплексів державних підприємств, організацій та їх структурних підрозділів?

79. На підставі чого виникають трудові відносини між керівником державного підприємства, функції з управління майном якого передані Фонду державного майна України, та Фондом державного майна України.

80. Які нормативно-правові акти регламентують роботу кадрової служби?

81. Порядок прийняття на державну службу.

82. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців.

83. Проходження державної служби.

84. Дія міжнародних договорів України на території України та надання згоди України на обов'язковість для неї міжнародного договору.

85. Переважне право на придбання державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю та приватних акціонерних товариствах в процесі приватизації об'єктів групи Е (акцій, часток господарських товариств).

86. Який орган виконавчої влади є правонаступником державних підприємств, установ та організацій щодо суб'єктів господарювання, раніше створених за їх участю, а також державних внесків до статутного капіталу недержавних суб'єктів господарювання?

87. Особливості та умови створення господарських товариств на базі об'єктів державної власності та об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

88. Які права мають акціонери?

89. Назвіть органи управління акціонерним товариством.

90. Назвіть періодичність проведення загальних зборів акціонерів.

91. Які цінні папери має право випускати акціонерне товариство?

92. Особливості формування ревізійної комісії акціонерного товариства, якщо корпоративні права держави перевищують.

93. Порядок обрання голови та членів ревізійної комісії в акціонерних товариствах.

94. Якими законами України визначені повноваження Фонду щодо погодження плану санації боржника в судовій процедурі банкрутства?

95. Згідно з яким законом України Фонд державного майна проводить моніторинг сплати дивідендів до Державного бюджету України господарськими товариствами, що належать до сфери його управління?

96. Основні нормативно-правові документи, що регулюють орендні відносини в Україні.

97. Від яких факторів залежить орендна плата?

98. Істотні умови договору оренди.

99. Якими нормативно-правовими актами регулюються питання управління державним майном?

100. Нормативно-правові акти, які регулюють питання передачі об'єктів права державної та комунальної власності.

101. Який строк розгляду господарським судом спору? Чи може він бути продовжений?

102. Які спори щодо приватизації майна не підвідомчі господарським судам?

103. У якому порядку подаються апеляційна та касаційна скарги в господарському процесі?

104. Який строк звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень?

 

Додаток 3
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Фонду державного майна України


Зразок форми екзаменаційного білета Фонду державного майна України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
_______
   (підпис)               (прізвище, ініціали)
"___" 20__ року


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI).

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Фонду державного майна України та його структурних підрозділів.

 

Додаток 4
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Фонду державного майна України


ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією Фонду державного майна України

від "___" 20__ року

N з/п

Прізвище, ім'я по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 


Голова комісії


(підпис)

___________
(П. І. Б.)

Члени комісії:


(підпис)

___________
(П. І. Б.)

 


(підпис)

___________
(П. І. Б.)

 


(підпис)

___________
(П. І. Б.)

 


(підпис)

___________
(П. І. Б.)

Секретар комісії


(підпис)

___________
(П. І. Б.)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали