ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.09.2011 р. N 370

Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті облдержадміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", зі змінами та доповненнями, наказу Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року N 164 "Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців" (Порядок N 164), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за N 930/19668:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті облдержадміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 30 липня 2002 року N 322 "Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті облдержадміністрації".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації С. Ющика.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
12.09.2011 N 370


ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті облдержадміністрації

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті облдержадміністрації (далі - Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169, зі змінами (далі - Порядок проведення конкурсу).

I. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією апарату облдержадміністрації (далі - конкурсна комісія).

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за таких обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.4. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) (далі - Перелік) додається.

1.6. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу апарату облдержадміністрації затверджується головою облдержадміністрації відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на веб-сайті облдержадміністрації та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.8. Екзаменаційні білети формуються за зразком (форма додається) та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають п'ять питань: по одному - на перевірку знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), "Про місцеві державні адміністрації" та п'яте питання - на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу апарату облдержадміністрації.

1.9. Питання 1 - 4 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 5 відбирається з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату облдержадміністрації, затвердженого головою облдержадміністрації.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.12. Секретар конкурсної комісії за погодженням з головою (у разі відсутності - із заступником голови) конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові роз'яснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути вирішені головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидатові на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), "Про місцеві державні адміністрації" та успішно справилися із запитанням на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу апарату облдержадміністрації.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу апарату облдержадміністрації.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання в установлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата. Додатково перевіряється грамотність кандидатів.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість (форма додається). З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційній відомості.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

До пункту 1.5 розділу I Порядку


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1 (Декларація N 3206-VI)).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4 (Декларація N 3206-VI)).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5 (Декларація N 3206-VI)).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6 (Декларація N 3206-VI), 7 (Декларація N 3206-VI)).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8 (Декларація N 3206-VI), 9 (Декларація N 3206-VI)).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10 (Декларація N 3206-VI)).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11 (Декларація N 3206-VI)).

8. Фінансовий контроль (стаття 12 (Декларація N 3206-VI)).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13 (Декларація N 3206-VI), 14 (Декларація N 3206-VI)).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15 (Декларація N 3206-VI)).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18 (Декларація N 3206-VI)).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20 (Декларація N 3206-VI)).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21 (Декларація N 3206-VI)).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22 (Декларація N 3206-VI)).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25 (Декларація N 3206-VI)).

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

1. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій (стаття 3).

2. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій (стаття 12).

3. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій (стаття 7).

4. Склад і структура місцевих державних адміністрацій (стаття 5).

5. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій (стаття 39).

6. Хто забезпечує діяльність місцевої державної адміністрації (стаття 44).

7. Права місцевих державних адміністрацій (стаття 28).

8. Основні галузі, у яких місцеві державні адміністрації здійснюють свої повноваження (статті 17 - 27).

9. Відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій (стаття 49).

10. Основні завдання місцевих державних адміністрацій (стаття 2).

11. Документи, які регулюють організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності підрозділів місцевих державних адміністрацій (стаття 45).

12. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями (стаття 13).

13. Призначення голів місцевих державних адміністрацій (стаття 8).

14. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади (стаття 1).

15. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами, підприємствами, установами та організаціями (статті 35, 36).

До пункту 1.8 розділу I Порядку


Волинська обласна державна адміністрація

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії

(підпис)       (прізвище, ініціали)

"__" __________ 20__ року


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців в апараті облдержадміністрації

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

4. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату облдержадміністрації.

 

До пункту 4.3 розділу IV Порядку


ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату облдержадміністрації конкурсною комісією

від ___ __ 20  року

згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 12 вересня 2011 року N 370

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 


 

Голова комісії:


(підпис)

___
(П. І. Б.)

Члени комісії:


(підпис)

___
(П. І. Б.)

 


(підпис)

___
(П. І. Б.)

 


(підпис)

___
(П. І. Б.)

Секретар комісії:


(підпис)

___
(П. І. Б.)

Ознайомлений(а):


(підпис)

___
(П. І. Б.)

 


(підпис)

___
(П. І. Б.)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали