МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2012

м. Київ

N 338


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2012 р. за N 518/20831

Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту

Відповідно до пункту 4 Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, затвердженого Указом Президента України від 11 липня 2005 року N 1071, підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженогоУказом Президента України від 08 квітня 2011 року N 410 (Указ N 410/2011), та з метою запровадження порядку розгляду та конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, що додається.

2. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07 вересня 2010 року N 3073 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2010 року за N 848/18143.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. В. Табачник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
23.03.2012 N 338

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2012 р. за N 518/20831


ПОРЯДОК
проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 4 Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, затвердженого Указом Президента України від 11 липня 2005 року N 1071, та визначає процедуру проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту (далі - стипендії Президента України).

1.2. Для розгляду кандидатур на здобуття стипендій Президента України Державною службою молоді та спорту України (далі - Держмолодьспорт України) утворюється комісія із залученням представників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України).

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту України, Держмолодьспорту України та цим Порядком.

1.4. Основним завданням комісії є підготовка висновків і пропозицій щодо призначення спортсменам та їх тренерам стипендій Президента України.

II. Організація роботи комісії

2.1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Голови Держмолодьспорту України з відповідного напряму діяльності.

2.2. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени комісії.

2.3. До складу комісії входять 10 представників від центральних органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту і 10 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

2.4. Персональний склад комісії затверджується наказом Держмолодьспорту України. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини представників від центральних органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту та не менше половини представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

2.5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

2.6. До повноважень комісії належать:

2.6.1. Ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту для отримання претендентами стипендій Президента України.

2.6.2. Підготовка пропозицій щодо призначення (позбавлення) відповідних стипендій Президента України.

2.6.3. Внесення відповідних пропозицій на затвердження Держмолодьспорту України.

2.7. Комісія має право:

2.7.1. Одержувати від національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту, які порушили клопотання про призначення стипендій Президента України, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

2.7.2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

III. Порядок подання документів

3.1 Висунення претендентів на призначення стипендій Президента України здійснюють національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту.

3.2. Національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту у місячний строк після закінчення Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи подають такі документи:

лист, підписаний керівником національної федерації з олімпійського виду спорту, про порушення клопотання на призначення стипендії Президента України відповідним спортсменам та їх тренерам;

витяг з протоколу засідання керівного органу національної спортивної федерації з олімпійського виду спорту, завірений в установленому законодавством порядку;

відомості щодо показаних результатів спортсменів, розмірів стипендій Президента України для спортсменів, тренерів згідно з їх особистим внеском у підготовку відповідного спортсмена за формою, наведеною в додатку до цього Порядку;

протокол змагань, завірений в установленому законодавством порядку;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

3.3. Документи на призначення стипендії Президента України, зазначені у пункті 3.2 цього розділу, подаються уповноваженим працівником національної федерації з олімпійського виду спорту секретарю комісії.

3.4. До розгляду не приймаються документи щодо претендентів, які не відповідають вимогам, викладеним у розділі IV цього Порядку.

3.5. У разі якщо подані документи відповідають вимогам, документи передають на розгляд комісії Держмолодьспорту України.

IV. Вимоги до претендентів на призначення стипендій Президента України

4.1. На здобуття стипендій Президента України висуваються спортсмени зі складу збірних команд України, які зайняли в поточному році перше - третє місця на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи в олімпійських номерах програми з додержання умов проведення змагань на Олімпійських іграх, та їх тренери.

Якщо за результатами участі у міжнародних змаганнях претендентів на отримання стипендій Президента України буде більше, ніж кількість встановлених стипендій, перевага надаватиметься тим спортсменам та їх тренерам, які мають кращі спортивні результати за сукупністю досягнень протягом відповідного олімпійського циклу (I, II, III місця в Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу та Європи).

4.2. У разі коли чемпіонати світу та Європи з виду спорту проводяться раз на два роки, розмір стипендій Президента України визначається за найвищим спортивним результатом спортсмена, досягнутим у поточному або попередньому році.

4.3. У разі коли підготовку спортсмена здійснюють кілька тренерів, у тому числі головний та старший тренери штатних збірних команд України, тренерам призначається одна стипендія Президента України, яка розподіляється між ними залежно від особистого внеску.

4.4. Тренерам, які підготували команду до досягнутого результату в ігрових видах спорту, призначається не більш як дві стипендії Президента України.

4.5. Спортсмену або тренеру може бути призначено не більш як одну стипендію Президента України.

4.6. Стипендії Президента України виплачуються з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення, за місцем основної роботи (навчання) чи за місцем проживання стипендіата:

протягом двох років - чемпіонам і призерам Олімпійських ігор, чемпіонам світу та їх тренерам;

протягом одного року - призерам чемпіонатів світу, чемпіонам та призерам чемпіонатів Європи та їх тренерам.

4.7. У разі поліпшення чи підтвердження спортивних результатів протягом періоду отримання відповідної стипендії або у разі зниження спортивного результату на чемпіонаті світу чи Європи з першого місця на друге чи третє або з другого на третє виплата раніше призначеної стипендії припиняється і призначається стипендія спортсменам та тренерам на новий строк у розмірі згідно з досягнутим результатом у порядку, передбаченому Положенням про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, затвердженим Указом Президента України від 11 липня 2005 року N 1071.

4.8. У разі зайняття чемпіоном чи призером Олімпійських ігор протягом періоду отримання відповідної стипендії призового місця на чемпіонаті світу з одного з олімпійських номерів програми з додержанням умов проведення змагань на Олімпійських іграх спортсмену та його тренеру протягом ще одного року здійснюється виплата стипендії в раніше призначеному розмірі, якщо цей розмір вищий від того, який може бути призначено.

4.9. Позбавлення стипендій може бути здійснено Президентом України за поданням Держмолодьспорту України, внесеним у встановленому порядку МОНмолодьспорту України, у разі порушення спортсменом або тренером навчально-тренувального процесу, засудження за умисний злочин або дискваліфікації спортсмена Міжнародним олімпійським комітетом, міжнародною спортивною організацією або національною спортивною федерацією з олімпійського виду спорту.

V. Порядок подання документів до Адміністрації Президента України на призначення стипендій Президента України та порядок їх виплати

5.1. Для розгляду та затвердження списку претендентів на призначення стипендій Президента України Держмолодьспорт України на підставі пропозицій комісії розробляє та вносить проект відповідного Указу Президента України МОНмолодьспорту України та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України.

5.2. Стипендії Президента України призначаються Президентом України.

5.3. Після прийняття відповідного Указу Президента України МОНмолодьспорт України готує наказ, який є підставою для виплати стипендій Президента України.

 

Директор Департаменту
взаємодії з центральними
органами виконавчої влади,
засобами масової інформації та
громадськими організаціями

Є. В. Баженков


 

Додаток
до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту


ВІДОМОСТІ
щодо показаних результатів спортсменів, розмірів стипендій Президента України для спортсменів, тренерів згідно з їх особистим внеском у підготовку спортсмена

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові спортсмена та його тренера (тренерів)

Місто

Вид спорту

Вид програми

Спортивне досягнення

Розмір стипендії

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Президент федерації

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали