ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 липня 2011 року N 52

Про затвердження Порядку проведення контрольних заходів

Відповідно до вимог пункту 3 Стандарту державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна - 3 "Організація та виконання контрольних заходів", затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 N 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2002 за N 758/7046, наказую:

1. Затвердити Порядок проведення контрольних заходів в Державному агентстві екологічних інвестицій України, що додається.

2. Відділу документального забезпечення та контролю Департаменту фінансів, контролю та забезпечення діяльності довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Держекоінвестагентства.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

І. Варга

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства екологічних інвестицій України
27.07.2011 N 52

ПОРЯДОК
проведення контрольних заходів в Державному агентстві екологічних інвестицій України

Загальні положення

1. Порядок проведення контрольних заходів в Державному агентстві екологічних інвестицій України (далі - Порядок) розроблено відповідно до вимог Стандарту державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна - 3 "Організація та виконання контрольних заходів", затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України (далі - ГоловКРУ) від 09.08.2002 N 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2002 за N 758/7046.

2. Метою Порядку є впорядкування проведення виїзних інспекційних (ревізія, перевірка, розслідування) та камеральних неінспекційних (оцінка, вивчення) контрольних заходів у Державному агентстві екологічних інвестицій України (далі Держекоінвестагентство), його структурних підрозділах, підпорядкованих йому підприємств, установ і організацій, а також у розпорядників коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, яким делеговано (було делеговано в період, який перевіряється) повноваження на виконання бюджетної програми, головним розпорядником бюджетних коштів за якою є Держекоінвестагентство (далі - підконтрольні суб'єкти).

3. Контрольні заходи полягають у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольного суб'єкта і проводиться у формі виїзних інспекційних (ревізія, перевірка, розслідування) та камеральних неінспекційних (оцінка, вивчення) контрольних заходів, які повинні забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб, попередження допущення порушень та надання достовірної інформації про стан фінансової дисципліни підконтрольного суб'єкта.

4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

акт - документ, який складається особами, що проводили виїзний інспекційний контрольний захід, фіксує факт його проведення та результати. Заперечення, зауваження до акта, за їх наявності, та висновки на них є невід'ємною частиною акта;

довідка - документ, який складається особами, що проводили камеральний неінспекційний контрольний захід, фіксує факт його проведення та результати;

винні особи - посадові та матеріально відповідальні особи, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено (вчинено) порушення законодавства під час проведення фінансово-господарських операцій;

внутрішня контрольно-ревізійна робота - це процес планування, організації та здійснення контрольних заходів, реалізації їх результатів, моніторингу усунення виявлених порушень законодавства і недоліків, узагальнення та подання інформації про стан фінансово-бюджетної дисципліни;

зустрічна звірка - метод документального підтвердження у суб'єктів господарювання, які мали правові відносини з підконтрольним суб'єктом, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підконтрольного суб'єкта;

виїзний інспекційний контрольний захід - контрольний захід, що здійснюється зі безпосереднім виходом до підконтрольного суб'єкта із викладенням його результатів у акті ревізії, перевірки або розслідування і проводиться за місцезнаходженням такого підконтрольного суб'єкта чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться контрольний захід;

камеральний неінспекційний контрольний захід - контрольний захід, що здійснюється без виходу до підконтрольного суб'єкта за отриманими на відповідний запит документами із викладенням його результатів у довідці оцінки або вивчення (результати такого контрольного заходу можуть бути підставою для проведення позапланового або планового виїзного інспекційного контрольного заходу);

контрольний захід - це сукупність способів і методичних прийомів фінансового контролю (ревізія, перевірка, оцінка, розслідування та вивчення), які застосовуються суб'єктами державного фінансового контролю в межах повноважень, визначених Конституцією України та іншими актами законодавства, що регулюють їх діяльність, і спрямовані на повний комплекс (систему) або окремі процеси (етапи) фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна;

плановий контрольний захід - виїзний інспекційний або камеральний неінспекційний контрольний захід у підконтрольного суб'єкта, який передбачено у плані внутрішньої контрольно-ревізійної роботи;

позаплановий контрольний захід - виїзний інспекційний або камеральний неінспекційний контрольний захід, який не передбачено в планах внутрішньої контрольно-ревізійної роботи і проводиться за окремим дорученням Голови Держекоінвестагентства;

правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки;

фінансово-господарська діяльність підконтрольного суб'єкта - сукупність рішень, дій та операцій, які підконтрольний суб'єкт приймає та здійснює в частині володіння, використання та розпорядження фінансовими ресурсами, необоротними та іншими активами.

Організація і проведення контрольних заходів

5. Планові та позапланові контрольні заходи проводяться головним спеціалістом з контрольно-ревізійної роботи відповідно до затверджених ГоловКРУ стандартів та цього Порядку.

6. Планові контрольні заходи проводяться відповідно до планів внутрішньої контрольно-ревізійної роботи, затверджених в установленому порядку, позапланові - за окремим дорученням Голови Держекоінвестагентства.

7. Порядок планування контрольних заходів затверджується наказом Держекоінвестагентства.

8. Контрольні заходи можуть проводитись за напрямами попереднього, поточного та послідуючого контролю.

Напрями попереднього та поточного контролю передбачають проведення контрольних заходів на етапі укладання господарських договорів, підготовки до проведення господарських операцій, прийняття управлінських рішень або безпосередньо під час здійснення господарських операцій, метою яких є попередження порушень або аналіз поточного стану фінансової дисципліни.

Напрям послідуючого контролю передбачає здійснення контрольних заходів після завершення господарських операцій, виконання умов договорів та складання відповідної звітності, метою яких є виявлення допущених порушень та надання інформації щодо стану фінансової дисципліни у відповідному завершеному звітному періоді.

9. У ході підготовки до контрольного заходу за напрямом послідуючого контролю головним спеціалістом з контрольно-ревізійної роботи складається в двох примірниках програма відповідного контрольного заходу, в якій визначаються найменування підконтрольного суб'єкта, тема, період та питання, що підлягають ревізії, перевірці, розслідуванню, оцінці або вивченню відповідно до компетенції головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи. Програма затверджується Головою Держекоінвестагентства, а за його відсутності - особою на яку покладено виконання обов'язків Голови Держекоінвестагентства.

Під час проведення контрольного заходу для повноти дослідження питань головним спеціалістом з контрольно-ревізійної роботи можуть вноситися за письмовим погодженням з Головою Держекоінвестагентства або особою, на яку покладено виконання обов'язків Голови Держекоінвестагентства, зміни до програми контрольного заходу.

Один примірник програми контрольного заходу видається керівнику підконтрольного суб'єкта чи його заступнику для ознайомлення під розписку на примірнику головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи. Якщо керівник підконтрольного суб'єкта чи його заступник відмовляється від підпису, але не заперечує проти проведення виїзного інспекційного контрольного заходу, це зазначається у вступній частині акта.

При підготовці до проведення контрольного заходу за напрямом попереднього та поточного контролю складання програми не є обов'язковим. Рішення щодо необхідності складання програми приймається головним спеціалістом з контрольно-ревізійної роботи.

10. Про здійснення позапланового контрольного заходу Голова Держекоінвестагентства письмово повідомляє ГоловКРУ за 10 днів до його початку, а у разі неможливості завчасного інформування - не пізніше дня підписання направлення про здійснення контрольного заходу.

11. Строки проведення контрольного заходу визначаються Головою Держекоінвестагентства з урахуванням обсягу передбачених програмою контрольного заходу питань та в межах тривалості (30 робочих днів), визначеної пунктом 13 Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 2.

Строк проведення контрольного заходу може бути продовжений за рішенням Голови Держекоінвестагентства, а у разі здійснення контрольного заходу з ініціативи іншого органу - за погодженням з таким органом.

12. До участі у контрольному заході до проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок і експертиз залучаються відповідні фахівці.

З метою здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства у проведенні контрольних заходів в межах своїх повноважень бере участь головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції Держекоінвестагентства.

13. На проведення контрольного заходу за напрямом послідуючого контролю Держекоінвестагентством на головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи та залученого фахівця оформляється в двох примірниках направлення за формою зразка, приведеного в додатку 1 до цього Порядку.

На проведення контрольних заходів за напрямом попереднього та поточного контролю направлення не оформляється. Розпорядження на проведення такого контрольного заходу може оформлюватись наказом, окремим дорученням або резолюцією Голови Держекоінвестагентства.

Розпорядчі документи на проведення контрольного заходу реєструються у журналі, форму якого приведено в додатку 2 до цього Порядку.

14. Перед початком контрольного заходу головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи та залучені фахівці повинні під розписку на своєму примірнику видати направлення або інший документ, який став підставою для проведення контрольного заходу, керівнику підконтрольного суб'єкту чи його заступнику.

Якщо керівник підконтрольного суб'єкту чи його заступник відмовляється від підпису, але не заперечує проти проведення контрольного заходу, про це зазначається у вступній частині акта.

15. У разі продовження строку контрольного заходу головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи зобов'язаний пред'явити керівнику підконтрольного суб'єкту чи його заступнику направлення, або інший документ, який став підставою для проведення контрольного заходу, з продовженим строком проведення відповідного контрольного заходу.

16. Контрольний захід проводиться шляхом:

документальної перевірки, що передбачає контроль за установчими, фінансовими, бухгалтерськими (первинними і зведеними) документами, статистичною та фінансовою звітністю, господарськими договорами, розпорядчими та іншими документами підконтрольного суб'єкта, пов'язаними з плануванням і провадженням фінансово-господарської діяльності, веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової звітності (далі - документи підконтрольного суб'єкта). У разі ведення бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів зберігання і обробки інформації на вимогу головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи керівник підконтрольного суб'єкта повинен забезпечити оформлення відповідних документів на паперовому носії. Надання документів підконтрольного суб'єкта головному спеціалісту з контрольно-ревізійної роботи забезпечується керівником підконтрольного суб'єкта чи його заступником;

фактичної перевірки, що передбачає контроль за наявністю грошових сум, цінних паперів, бланків суворої звітності, оборотних і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей шляхом проведення інвентаризації, обстеження та контрольного обміру виконаних робіт, правильністю застосування норм витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції і природних втрат шляхом організації контрольних запусків у виробництво, контрольних аналізів готової продукції та інших аналогічних дій за участю відповідних фахівців. Головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи має право вимагати від керівників підконтрольних суб'єктів організацію та проведення фактичної перевірки у своїй присутності та за участю матеріально-відповідальних осіб, а у разі перевірки обсягу виконаних робіт - також представників суб'єкта господарювання - виконавців робіт.

Документальна і фактична перевірки проводяться щодо дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів.

17. Головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи має право одержувати від посадових, матеріально відповідальних та інших осіб письмові пояснення з питань, що виникають під час здійснення контрольних заходів.

Якщо працівники підконтрольного суб'єкту відмовляються від надання письмових пояснень, цей факт фіксується в акті (довідці).

Головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи для виконання покладених на нього завдань може отримувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від юридичних і фізичних осіб - підприємців.

Пояснення оформляються на ім'я Голови Держекоінвестагентства, з обов'язковим зазначенням дати. Особам, від яких вимагаються пояснення, вручається під особистий підпис про отримання відповідний перелік питань.

18. У разі коли під час проведення контрольного заходу виявлено підробки чи ознаки інших зловживань, головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи має право ініціювати вилучення необхідних документів до закінчення контрольних заходів із залишенням у справі акта вилучення та копій або реєстрів вилучених документів.

Якщо уповноважена особа підконтрольного суб'єкту відмовляється від засвідчення акта вилучення чи підпису про отримання його копії, відповідні документи видаються підконтрольному суб'єкту одним із способів, визначених у пункті 26 цього Порядку.

У разі вилучення документів підконтрольного суб'єкта у зв'язку з їх підробленням або виявленими зловживаннями, Держекоінвестагентство негайно повідомляє про це правоохоронні органи для прийняття рішення про вилучення таких документів. Якщо правоохоронними органами не прийнято відповідне рішення, зазначені документи в останній день виїзного інспекційного контрольного заходу повертаються підконтрольному суб'єкту.

Для повернення вилучених оригіналів документів підконтрольного суб'єкта, а також їх передачі правоохоронним органам складається відповідний акт та опис повернутих (переданих) документів. Про передачу вилучених оригіналів документів правоохоронним органам Держекоінвестагентство повідомляє підконтрольний суб'єкт з наданням копії опису переданих документів.

Акт вилучення та опис вилучених документів, акт повернення (передачі) та опис повернутих (переданих) документів реєструються Держекоінвестагентством не пізніше наступного робочого дня після їх підписання в журналі реєстрації описів.

Порядок вилучення головним спеціалістом з контрольно-ревізійної роботи оригіналів документів підконтрольного суб'єкта встановлюється Держекоінвестагентством.

19. Для підтвердження викладених в акті (довідці) фактів головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи у разі потреби отримує від підконтрольного суб'єкта необхідні завірені копії документів, і долучає їх до матеріалів контрольного заходу.

Якщо керівник підконтрольного суб'єкта відмовляється від надання завірених копій документів, це зазначається в акті (довідці).

20. Контрольний захід може бути зупинений у разі необхідності проведення зустрічних звірок, без завершення яких неможливе якісне проведення контрольного заходу в межах встановленої Головою Держекоінвестагентства тривалості, а також за обгрунтованим зверненням підконтрольного суб'єкта і погодженням з головним спеціалістом з контрольно-ревізійної роботи. При цьому контрольний захід повинен бути закінчений протягом 60 робочих днів з дати його початку.

Рішення про зупинення та поновлення контрольного заходу приймає Голова Держекоінвестагентства за письмовим поданням головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи.

У разі зупинення контрольного заходу на строк понад 3 робочих дні головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи надсилає підконтрольному суб'єкту та органу, який ініціював проведення контрольного заходу, письмове повідомлення про його зупинення.

Поновлення проведення контрольного заходу можливе одразу після повідомлення про це підконтрольного суб'єкта. Повідомлення здійснюється одним із способів, визначених у пункті 26 цього Порядку.

Строк, на який зупинено контрольний захід, не включається до тривалості його проведення. В усіх випадках зупинення контрольного заходу на строк понад 3 робочих дні складається проміжний акт (довідка) із зазначенням фактів, виявлених на момент зупинення контрольного заходу, який долучається до матеріалів контрольного заходу. Проміжний акт (довідка) підписується та вручається підконтрольному суб'єкту у тому ж порядку, що і акт (довідка) контрольного заходу.

21. У разі відсутності бухгалтерського обліку на підконтрольному суб'єкті, недопущення головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи до проведення контрольного заходу та ненадання необхідних для його проведення документів, наявності інших об'єктивних і незалежних від головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи обставин, що унеможливлюють або перешкоджають проведенню контрольного заходу, ним складається відповідний акт із зазначенням таких фактів, який підписується та вручається підконтрольному суб'єкту у тому ж порядку, що і акт (довідка) контрольного заходу.

За таких обставин контрольний захід не вважається проведеним.

Про факти недопущення до проведення контрольного заходу, ненадання необхідних документів та інші незалежні головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи обставини, що перешкоджають проведенню контрольного заходу, головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи письмово інформує Голову Держекоінвестагентства для вжиття відповідних заходів.

На підставі акта про відсутність бухгалтерського обліку головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи пред'являє письмові вимоги підконтрольному суб'єкту щодо приведення обліку у відповідність із законодавством та інформує про це Голову Держекоінвестагентства для прийняття відповідного рішення.

22. З метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з підконтрольним суб'єктом, з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи може проводитися зустрічні звірки у суб'єктів господарювання, які мали правові відносини з підконтрольним суб'єктом.

Для проведення зустрічної звірки головному спеціалісту з контрольно-ревізійної роботи видається направлення за формою, приведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Зустрічна звірка проводиться шляхом документального і фактичного дослідження виду, обсягу операцій, проведених між суб'єктом господарювання та підконтрольним суб'єктом. За результатами такої звірки складається у двох примірниках довідка, один примірник якої видається суб'єкту господарювання, що мав правові відносини з підконтрольним суб'єктом, у тому ж порядку, що і акт (довідка). Другий примірник довідки долучається до матеріалів контрольного заходу.

У разі недопущення головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи до проведення зустрічної звірки складається за його підписом акт, у якому фіксується такий факт, і невідкладно письмово інформуються Голова Держекоінвестагентства та правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених законодавством.

Оформлення результатів контрольного заходу

23. Результати контрольного заходу оформляються актом (довідкою), який складається на паперовому носії державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. На першому титульному аркуші акта (довідки), який оформляється на бланку Держекоінвестагентства, зазначається назва документа (акт або довідка), дата і номер, місце складення (назва міста, села чи селища) та номер примірника.

Акт (довідка) містить:

вступну частину, в якій зазначаються підстава для проведення контрольного заходу, тема контрольного заходу, повна назва підконтрольного суб'єкта, його місцезнаходження, відомості про організаційно-правову форму та форму власності, дати початку і закінчення контрольного заходу, період, який підлягав контролю, прізвище та ініціали головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи і залучених фахівців, що проводили контрольний захід, перелік посадових осіб, які очолювали підконтрольний суб'єкт у період, що підлягав контролю;

констатуючу частину, в якій наведено інформацію про результати контрольного заходу в розрізі кожного питання програми із зазначенням, за який період, яким способом (вибірковим, суцільним) та за якими документами перевірено ці питання, а також висновок про наявність або відсутність порушень законодавства.

Виявлені допущені підконтрольним суб'єктом порушення законодавства фіксуються в констатуючій частині акта (довідка) з обов'язковим посиланням на норми законів чи інших нормативно-правових актів, які порушено, та зазначенням винних у їх допущенні осіб.

За результатами проведення контрольного заходу з окремих питань програми залученими фахівцями, що проводили контрольний захід в складі групи, за рішенням головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи складаються довідки, які підписуються відповідним залученим фахівцем (у випадку участі у проведенні виїзного інспекційного контрольного заходу, такі довідки підписуються також працівниками підконтрольного суб'єкту, що є відповідальні з цих питань). Довідки складаються в одному примірнику, видаються керівнику групи для прийняття рішення щодо включення до акта (довідки) викладених в них фактів та долучаються до матеріалів контрольного заходу. На вимогу підконтрольного суб'єкта йому можуть бути видані копії довідок.

24. Акт про результати виїзного інспекційного контрольного заходу підписується головним спеціалістом з контрольно-ревізійної роботи та керівником підконтрольного суб'єкта та за необхідності іншими працівниками підконтрольного суб'єкта.

Потреба в ознайомленні з актом ревізії та його підписанні іншими працівниками підконтрольного суб'єкта, зокрема колишніми керівником, що є відповідальним за діяльність підконтрольного суб'єкта у період, що підлягає контролю, визначається головним спеціалістом з контрольно-ревізійної роботи самостійно.

Довідка про результати камерального неінспекційного контрольного заходу підписується в односторонньому порядку головним спеціалістом з контрольно-ревізійної роботи.

25. Акт (довідка) складається у трьох примірниках: перший - для Держекоінвестагентства, другий - для підконтрольного суб'єкта, третій - для передачі правоохоронним органам у випадках, передбачених цим Порядком та законодавством.

Для унеможливлення підробки примірники акта (довідки) візуються головним спеціалістом з контрольно-ревізійної роботи на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

Третій примірник акта (довідки) до передачі правоохоронному органу зберігається у матеріалах контрольного заходу. На звернення правоохоронного органу про видачу акта (довідки) у разі, коли третій примірник вже надіслано іншому правоохоронному органу, Держекоінвестагентство повідомляє про його назву, реквізити супровідного листа та видає завірену копію акта (довідки).

26. Після складення акта (довідки) головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи підписує всі його примірники та забезпечує реєстрацію в журналі реєстрації актів (довідок), форму якого приведено в додатку 3 до цього Порядку.

Перший і третій примірники акта надаються для ознайомлення і підписання (довідки - лише для ознайомлення) підконтрольному суб'єкту у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після закінчення контрольного заходу одним із таких способів:

а) особисто під розписку керівнику або заступнику керівника підконтрольного суб'єкта;

б) через канцелярію (діловодну службу) з відміткою на примірнику акта (довідки) Держекоінвестагентства про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції підконтрольного суб'єкта та підписом працівника канцелярії (загального відділу), який здійснив реєстрацію;

в) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При цьому на примірнику акта (довідки), що залишається в Держекоінвестагентстві, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів контрольного заходу.

27. Керівник та інші визначені працівники підконтрольного суб'єкта зобов'язані ознайомитися з актом та у разі погодження з викладеними у ньому фактами підписати отримані примірники акта. У разі наявності заперечень (зауважень) щодо змісту акта керівник чи інші особи підписують акт із застереженням.

Підписаний примірник акта підконтрольний суб'єкт зобов'язаний повернути головному спеціалісту з контрольно-ревізійної роботи у строк не пізніше ніж 3 робочих дні після отримання. У разі ненадходження підписаних примірників акта протягом зазначеного строку головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи засвідчує це актом про відмову від підпису (форма в додатку 4 до цього Порядку), що складається у трьох примірниках, один з яких видається підконтрольному суб'єкту способом, визначеним у пункті 26 цього Порядку.

Після складення акта про відмову від підпису головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи має право здійснити належні заходи щодо реалізації результатів контрольного заходу з обов'язковим інформуванням про факт відмови від підписання акта Голови Держекоінвестагентства і за необхідності відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У разі неповернення підконтрольним суб'єктом першого і третього примірників акта головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи у передбачених цим Порядком та законодавством випадках подає правоохоронним органам акт про відмову від підпису, належним чином завірену копію другого примірника акта та долучає оригінал цього примірника до матеріалів контрольного заходу.

28. Після надходження підписаних керівником підконтрольного суб'єкта першого і третього примірників акта головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання видає підконтрольному суб'єкту другий примірник акта.

29. У разі підписання акта із запереченнями (зауваженнями) керівник підконтрольного суб'єкта у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після повернення головному спеціалісту з контрольно-ревізійної роботи акта повинен подати йому письмові заперечення (зауваження). Якщо протягом цього строку заперечення (зауваження) щодо акта не надійдуть, то головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи має право вжити відповідних заходів для реалізації результатів контрольних заходів. Рішення про розгляд заперечень (зауважень), що надійшли з порушенням встановленого строку, приймає Голова Держекоінвестагентства.

У разі наявності у керівника або інших визначених працівників підконтрольного суб'єкту зауважень (заперечень) до довідки, вони мають бути надані головному спеціалісту з контрольно-ревізійної роботи за підписом керівника підконтрольного суб'єкта у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після отримання підконтрольним суб'єктом довідки для ознайомлення.

30. Головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи аналізує правильність обгрунтувань, викладених у запереченнях (зауваженнях), і в строк не пізніше ніж 15 робочих днів після отримання заперечень (зауважень) дає на них письмовий висновок, який затверджується Головою Держекоінвестагентства.

31. З метою уточнення викладених у запереченнях (зауваженнях) фактів головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи має право вимагати від підконтрольного суб'єкта необхідні для перевірки документи та додаткові пояснення.

Реалізація результатів контрольних заходів

32. У міру виявлення контрольним заходом порушень законодавства головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи, не чекаючи закінчення контрольного заходу, має право усно рекомендувати керівникам підконтрольного суб'єкта невідкладно вжити заходів для їх усунення та запобігання у подальшому.

33. Якщо заходами, вжитими в період контрольного заходу не забезпечено повне усунення виявлених порушень, головним спеціалістом з контрольно-ревізійної роботи у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрації акта (довідки), а у разі надходження заперечень (зауважень) до нього - не пізніше ніж 3 робочих дні після надіслання висновків на такі заперечення (зауваження) надсилається підконтрольному суб'єкту письмова вимога щодо усунення виявлених контрольним заходом порушень законодавства із зазначенням строку зворотного інформування.

Про усунення виявлених контрольним заходом фактів порушення законодавства цей підконтрольний суб'єкт у строк, визначений вимогою про їх усунення, повинен інформувати головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи з поданням завірених копій первинних, розпорядчих та інших документів, що підтверджують усунення порушень.

34. Про результати контрольного заходу, яким виявлено порушення законів та інших нормативно-правових актів, у визначені в пункті 33 цього Порядку строки інформуються Голова Держекоінвестагентства та за необхідності відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

35. У разі виявлення за результатами контрольного заходу порушень, за які передбачено кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь, матеріали таких контрольних заходів у визначені в пункті 33 цього Порядку строки передаються до правоохоронних органів.

З метою здійснення моніторингу прийнятих правоохоронними органами та іншими органами державної влади рішень за результатами переданих їм матеріалів, головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи щоквартально не пізніше 5 робочих днів після завершення відповідного кварталу направляє до таких органів запити про надання відповідної інформації.

Якщо виявлено порушення законодавства, за які не передбачено кримінальну відповідальність або які не містять ознаки корупційних діянь, головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи у визначені в пункті 33 цього Порядку строки письмово інформує про такі порушення правоохоронні органи.

Інформація щодо переданих правоохоронним органам матеріалів контрольних заходів та відомості про вжиті заходи за результатами їх розгляду, вносяться у реєстр, форму якого приведено в додатку 5 до цього Порядку.

36. У разі коли діями чи бездіяльністю працівників підконтрольного суб'єкта державі або підконтрольному суб'єкту заподіяна матеріальна шкода, головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи ставить вимоги перед керівником підконтрольного суб'єкта та органом його управління щодо пред'явлення цивільних позовів до винних осіб.

37. За результатами проведеного контрольного заходу у межах наданих прав головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи вживає заходів для забезпечення:

притягнення до адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності винних у допущенні порушень працівників підконтрольного суб'єкта;

звернення до суду в інтересах держави щодо усунення виявлених контрольним заходом порушень законодавства з питань збереження і використання активів, а також стягнення у дохід держави коштів, одержаних за незаконними договорами, без встановлених законом підстав або з порушенням вимог законодавства;

застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

38. За рішенням Голови Держекоінвестагентства інформація про результати контрольного заходу виноситься на обговорення на колегіях, нарадах, що проводяться підконтрольним суб'єктом і Держекоінвестагентством. Відомості про результати контрольних заходів можуть оприлюднюватися через засоби масової інформації.

39. Головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи та залучені до проведення контрольного заходу спеціалісти зобов'язані дотримуватись визначених вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, конфіденційної, таємної та службової інформації, а також встановлених строків її нерозголошення, яка стала їм відома під час та внаслідок проведення (участі у проведенні) контрольного заходу.

40. Головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи здійснює контроль за усуненням підконтрольними суб'єктами порушень законодавства за результатами аналізу їх зворотного інформування про вжиті заходи, а також проведення відповідних контрольних заходів у цих підконтрольних суб'єктів, вивчає матеріали контрольних заходів і на підставі їх узагальнення вносить відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо перегляду нормативно-правових актів, усунення причин і умов, що сприяли порушенням законодавства.

 

Додаток 1

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ
______

НАПРАВЛЕННЯ N ___

від "___" _ 20__ року

_
                                                          (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи)
_
направляється для проведення
_
                             (вказати вид заходу (ревізія, перевірка, розслідування, оцінка, вивчення, зустрічна звірка)
_
_
_
                                                              (повна назва об'єкту, у якого проводитиметься захід)
_
                  (період, який підлягає контролю (у разі проведення ревізії, перевірки, розслідування, оцінки, вивчення)
_
                                              (зазначається в направленні для проведення ревізії / зустрічної звірки) 
_
                                            (дата початку та закінчення контрольного заходу або зустрічної звірки)

Підстава:
_
_

Направлення дійсне при пред'явленні службового посвідчення

________
                   (посада)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Про початок проведення планового контрольного заходу (ревізії, перевірки, розслідування, оцінки, вивчення) повідомлено підконтрольний суб'єкт: повідомлення N ___ від "___" 20__ р.

Один примірник Направлення на проведення наданий керівнику підконтрольного суб'єкта "___" 20__ року

___________
      (посада керівника об'єкту)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Термін дії Направлення продовжено до "___"  20__ р.

Підстава _____

________
                   (посада)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

 

Додаток 2

Журнал
реєстрації направлень та інших документів, які стали підставою для проведення контрольних заходів, проведених у ___ році

N
з/п

Дата

Номер

Найменування документа (направлення, наказ, окреме доручення, резолюція)

П. І. Б. особи, якій доручено проведення заходу

Дата початку та закінчення заходу

Найменування підконтрольного суб'єкта або суб'єкта зустрічної звірки

Вид заходу

Підпис в отриманні направлення (іншого документа)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Журнал
реєстрації актів (довідок) про результати контрольних заходів, проведених у ___ році

N
з/п

Дата акта (довідки)

Номер акта (довідки)

Найменування підконтрольного суб'єкта

Тема контрольного заходу

Склад ревізійної групи

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер акта (довідки) зазначається наступним чином:

Х-ХХ/ХХХ, де:

Х - номенклатурний номер головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи згідно номенклатури Держекоінвестагентства;

ХХ - індекс підконтрольного суб'єкта;

ХХХ - порядковий номер акта (довідки) за наскрізною нумерацією з початку календарного року.

Індекси підконтрольних суб'єктів:

"01" - за результатами контрольних заходів, проведених в апараті Держекоінвестагентства;

"02" - за результатами контрольних заходів, проведених в підпорядкованих Держекоінвестагентству підприємствах, установах та організаціях;

"03" - за результатами контрольних заходів, проведених в інших підприємствах, установах та організаціях.

 

Додаток 4

  

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ
_____


        (дата акта)


(номер акта)

АКТ
про відмову від підпису

На підставі направлення (направлень), виданого Державним агентством екологічних інвестицій України від "___" 20__ р. N ___
_
                                                     (посада, П. І. Б. посадових осіб, які проводили контрольний захід)
проведена ____
                                                                                              (тема контрольного заходу)
в
                                                                                (повна назва підконтрольного суб'єкта)
за період з "___" 20__ р. по "___" 20__ р., за результатами якого(ї) складено акт (довідку) від "___" 20__ р. N ___, перший і третій примірники якого(ї)
"___" 20__ р. надано для ознайомлення та підпису _____
                                                                                            (в залежності від способу надання акту (довідки) на підпис зазначається:
_
            посада, П. І. Б., посадової особи підконтрольного суб'єкта, якій вручено акт (довідки), дату такого вручення;
_
                  або дата та номер реєстрації акту (довідки) в журналі вхідної кореспонденції підконтрольного суб'єкта,
_
                    П. І. Б. працівника, який здійснював реєстрацію; або реквізити поштового відправлення акту (довідки)

Однак, станом "___" 20__ р. відповідні примірники акту (довідки) не повернулись підписаними (повернулись не підписаними) ___________
_
                                                   (П. І. Б. осіб, стосовно яких складено акт про відмову від підпису)

Акт складено у 3-х примірниках.

___________
(посада посадової особи Держекоінвестагентства)


(підпис)

_______
(П. І. Б.)

___________
(посада посадової особи Держекоінвестагентства)


(підпис)

_______
(П. І. Б.)

 

Додаток 5

Реєстр
переданих у 20__ році матеріалів контрольних заходів до правоохоронних органів та інформація про результати їх розгляду

N
з/п

Назва підконтроль-
ного суб'єкта

Назва право-
охорон-
ного органу, якому передано матеріали

Номер і дата супровід-
ного листа, з яким передано матеріали

Коли і яке прийнято рішення за результатами розгляду матеріалів контрольного заходу

вхідний номер та дата надход-
ження матеріалів до право-
охоронного органу

порушено кримінальну справу (дата порушення, стаття, пункт)

відмовлено в порушенні кримінальної справи або винесено постанову про закриття кримінальної справи (дата стаття, пункт)

матеріали долучено до кримінальної справи (номер кримінальної справи, дата порушення)

внесено акт реагування (подання, протест, припис, постанову)

порушено дисциплінарне чи адміністративне провадження

складено протокол про вчинення корупційного діяння чи іншого правопорушення пов'язаного з корупцією

сума матеріальної шкоди про стягнення якої подано позов до суду; сума стягнутої матеріальної шкоди

матеріали передано на розгляд до іншого правоохоронного органу (вказати його назву, дату і номер супровідного лисів)

проводиться перевірка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При заповненні інформації про прийняті правоохоронними органами рішення за результатами розгляду матеріалів контрольних заходів, у відповідній графі проставляється дата і номер супровідного листа правоохоронного органу, яким отримано таку інформацію.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали