Додаткова копія: Про затвердження Порядку проведення Національним агентством України з питань державної служби перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства у підвідомчих установах та територіальних органах НАДС

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 23 квітня 2018 року N 94

Про затвердження Порядку проведення Національним агентством України з питань державної служби перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства у підвідомчих установах та територіальних органах НАДС

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Національного агентства України з питань державної служби від 14 вересня 2018 року N 223-18 (Наказ N 223-18)

Відповідно до абзацу першого пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500 (Постанова N 500), та Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040, з метою посилення контролю за діяльністю у підвідомчих установах та територіальних органах Національного агентства України з питань державної служби наказую:

1. Затвердити Порядок проведення Національним агентством України з питань державної служби перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства у підвідомчих установах та територіальних органах НАДС, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
24 квітня 2018 року N 94

ПОРЯДОК
проведення Національним агентством України з питань державної служби перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства у підвідомчих установах та територіальних органах НАДС

I. Назву розділу І виключено (Наказ N 223-18)

(згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби від 14.09.2018 р. N 223-18) (Наказ N 223-18)

1. Цей Порядок визначає механізми здійснення Національним агентством України з питань державної служби (далі - НАДС) перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства у підвідомчих установах та територіальних органах НАДС.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

- перевірка - планова або позапланова перевірка, під час якої перевіряються всі напрями правової роботи;

об'єкт перевірки стану правової роботи та систематизації законодавства - підвідомчі установи та територіальні органи НАДС;

- планова перевірка - запланована НАДС перевірка комплексу питань щодо стану правової роботи, яка проводиться не частіше одного разу на два роки уповноваженими посадовими особами НАДС відповідно до їх функціональних повноважень за місцезнаходженням об'єкта перевірки з попереднім письмовим повідомленням;

- позапланова перевірка - не запланована НАДС перевірка щодо стану правової роботи об'єкта перевірки, яка проводиться уповноваженими посадовими особами НАДС відповідно до їх функціональних повноважень за місцезнаходженням об'єкта перевірки;

- правова робота - діяльність юридичної служби або юрисконсульта відповідної категорії, що виконує функції юридичної служби (далі - юридична служба), щодо забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства об'єктом перевірки, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

- систематизація законодавства - упорядкування законодавства, приведення його до внутрішньо узгодженої системи. Систематизація законодавства включає облік, підтримання у контрольному стані та зберігання актів законодавства;

- територіальні органи НАДС - міжрегіональні управління НАДС в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;

- підвідомчі установи НАДС - державні органи, установи та організації, що належать до сфери управління НАДС.

3. Основними завданнями перевірки є:

- перевірка стану правової роботи, систематизації законодавства щодо забезпечення юридичною службою правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства об'єктом перевірки, його керівниками та працівниками;

- своєчасне попередження, виявлення та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та причин неналежного рівня організації правової роботи;

- внесення рекомендацій щодо усунення виявлених порушень та недоліків і поліпшення стану правової роботи, систематизації законодавства;

- надання методичної допомоги з окремих питань правової роботи, систематизації законодавства об'єкту перевірки;

- вивчення, узагальнення та поширення новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення, систематизації законодавства в діяльності об'єктів перевірки.

4. Предметом перевірки є стан правової роботи, систематизації законодавства, а також додержання вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040.

5. Перевірка стану правової роботи та систематизації законодавства проводиться, як правило, раз на два роки.

6. Планова перевірка проводиться відповідно до затвердженого Головою НАДС або особою, яка виконує його обов'язки, графіка проведення перевірок об'єктів перевірки.

Формування графіка проведення планових перевірок стану правової роботи, систематизації законодавства об'єктів перевірок здійснюється юридичною службою НАДС.

7. Позапланова перевірка проводиться без попереднього повідомлення об'єкта перевірки відповідно до доручення Голови НАДС або особи, яка виконує його обов'язки, за наявності хоча б однієї з таких підстав:

- у разі безпосереднього виявлення ознак порушення об'єктом перевірки законодавства щодо організації правової роботи, систематизації законодавства;

- порушення об'єктом перевірки встановлених порядку та строків надання НАДС інформації щодо стану правової роботи, систематизації законодавства або ухилення від надання такої інформації;

- виявлення фактів незадовільного стану організації правової роботи, систематизації законодавства за результатами аналізу інформації, наданої об'єктами перевірок;

- відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами планової перевірки.

8. Рішення щодо проведення планової або позапланової перевірки приймається Головою НАДС або особою, яка виконує його обов'язки.

9. Для проведення планової перевірки потрібні такі документи:

- затверджений графік проведення перевірок;

- затверджені питання проведення перевірок;

- лист-повідомлення об'єкту перевірки про проведення перевірки.

10. Строк проведення перевірки визначається з урахуванням обсягу, характеру та складності перевірки і становить не більше 5 календарних днів.

11. Юридична служба НАДС подає Голові НАДС або особі, яка виконує його обов'язки, доповідну записку з пропозицією щодо затвердження графіка проведення перевірок, питань проведення перевірок та визначення посадової особи НАДС, уповноваженої здійснювати перевірку (далі - посадова особа НАДС).

12. Для підготовки наказу про відрядження юридична служба НАДС на підставі затвердженого графіка проведення перевірок готує службову записку до Відділу управління персоналом (Наказ N 223-18), в якій зазначає посадову особу НАДС та строки здійснення перевірки.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби від 14.09.2018 р. N 223-18) (Наказ N 223-18)

13. Відділ управління персоналом (Наказ N 223-18) в установленому порядку ознайомлює посадову особу НАДС з наказом про відрядження.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби від 14.09.2018 р. N 223-18) (Наказ N 223-18)

14. Юридична служба НАДС доводить до відома об'єкта перевірки затверджений графік проведення перевірок, питання та строк здійснення перевірки.

15. Для проведення перевірки може утворюватися робоча група у складі не менше двох фахівців, до роботи якої залучаються працівники відповідних структурних підрозділів НАДС. У кожному конкретному випадку строк проведення перевірки та склад робочої групи визначаються з урахуванням обсягу, характеру та складності правової роботи об'єкта перевірки.

16. У випадку утворення робочої групи механізм здійснення перевірок, права та обов'язки, передбачені цим Порядком, поширюються на всіх членів робочої групи.

17. Посадова особа НАДС має право:

- входити за службовим посвідченням до приміщень, у яких розташований об'єкт перевірки, мати доступ до документів та інших матеріалів, потрібних для проведення перевірки;

- отримувати від посадових осіб об'єкта перевірки письмові та усні пояснення, а також отримувати від посадових осіб письмові та усні пояснення і зауваження з питань, що виникають під час проведення перевірки стану правової роботи, систематизації законодавства;

- вимагати надання копій документів та інших матеріалів, що стосуються предмета перевірки, для долучення їх до матеріалів перевірки.

18. Посадова особа НАДС зобов'язана:

- на будь-якому етапі перевірки приймати від посадових осіб об'єкта перевірки усні та письмові зауваження, пояснення щодо предмета перевірки;

- дотримуватися принципів законності, конфіденційності, об'єктивності, достовірності та обґрунтованості результатів перевірки;

- виявлені під час перевірки факти порушень законодавства відображати у довідці за результатами перевірки, долучати до неї відповідні копії документів, пояснення посадових осіб об'єкта перевірки;

- приймати від посадових осіб об'єкта перевірки зауваження та пояснення щодо предмета перевірки;

- у разі невиконання або неналежного виконання посадовою особою об'єкта перевірки законних вимог посадової особи НАДС вказати про це у довідці за результатами перевірки із зазначенням дати, часу, місця, відомостей про посадову особу, що припустилася таких дій, і доповісти про це керівництву НАДС.

19. Посадова особа НАДС відповідає за належне виконання службових обов'язків, об'єктивне проведення перевірки, викладення у довідці за результатами перевірки достовірних фактів та їх обґрунтування.

20. Першим днем перевірки вважається день прибуття посадової особи НАДС на перевірку.

21. Процес перевірки стану правової роботи, систематизації законодавства має будуватися таким чином, щоб мінімально відволікати посадових осіб об'єкта перевірки від виконання поточної роботи.

22. Залежно від завдання і мети перевірки посадова особа НАДС запитує у керівництва та державних службовців об'єкта перевірки документи, письмові й усні пояснення та іншу інформацію, що стосується питань правової роботи, систематизації законодавства, зокрема:

- оригінали розпорядчих документів об'єкта перевірки (накази, рішення, розпорядження тощо), нормативно-правові акти, договори, документи з претензійно-позовної роботи і представництва інтересів у судах та інші документи;

- відомості щодо структури юридичної служби об'єкта перевірки;

- вхідну та вихідну документацію з питань правової роботи, систематизації законодавства;

- інформаційні матеріали з правової роботи, систематизації законодавства, що постійно або періодично направляються (отримуються) об'єктом перевірки (інформаційні листи, аналітичні розробки тощо);

- будь-які інші фактичні дані, які дають змогу встановити наявність або відсутність порушень та недоліків в організації правової роботи, систематизації законодавства.

23. Посадовій особі НАДС повинна надаватися повна, всебічна та достовірна інформація з усіх питань, які містяться в плані проведення перевірки, та створені належні умови для проведення перевірки.

24. В обов'язковому порядку перевіряються наявність положення про юридичну службу об'єкта перевірки; посадові інструкції працівників юридичної служби; нормативно-правові акти з питань правової роботи, систематизації законодавства, що приймались об'єктом перевірки, а також рекомендації чи інші документи з цих питань (якщо такі є), визначення відповідальних осіб за цю роботу.

Крім того, перевіряється стан правової роботи в частині виконання юридичною службою завдань, покладених на неї згідно із законодавством.

25. Перевірка стану правової роботи включає вивчення таких питань:

- склад юридичної служби і організаційно-правові засади її діяльності та підпорядкованість, а також умови роботи юридичної служби, планування роботи та контроль за виконанням запланованих заходів;

- наявність фактів покладання на працівників юридичної служби виконання невластивих їм функцій;

- дотримання встановленого порядку підготовки та візування укладених договорів (контрактів) та прийнятих актів (наказів, рішень тощо);

- внесення юридичною службою об'єкта перевірки пропозицій щодо покращення договірної та претензійно-позовної роботи та вжиті з цього питання заходи;

- проведення заходів для покращення правової роботи об'єкта перевірки, а також наявність потреби в наданні юридичній службі допомоги, необхідної для реалізації повною мірою своїх повноважень, виходячи із поставлених перед нею (юридичною службою) завдань;

- надання юридичною службою роз'яснень застосування законодавства та результати розгляду звернень громадян; ведення відповідних журналів обліку;

- проведення аналізу претензійно-позовної роботи об'єкта перевірки (ведення журналів обліку, дотримання строків пред'явлення і розгляду претензій та позовних заяв, види претензій та позовів, їх обґрунтованість та результати розгляду);

- організація претензійної та позовної роботи.

26. Перевірка стану систематизації законодавства включає:

- наявність нормативної бази актів законодавства, виданих після 24 серпня 1991 року;

- наявність нормативної бази актів УРСР та актів законодавства колишнього Союзу РСР, що застосовуються відповідно до компетенції;

- ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України;

- підтримання актів законодавства у контрольному стані та їх зберігання;

- узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи з питань систематизації законодавства, підготовка методичних рекомендацій.

27. У міру виявлення порушень законодавства, зловживань і недоліків керівництву об'єкта перевірки, не чекаючи закінчення перевірки, слід уживати заходів щодо усунення виявлених порушень, зловживань і недоліків, запобігання їм надалі.

28. Посадова особа НАДС підсумовує подані матеріали та забезпечує складання довідки за результатами перевірки у трьох примірниках.

Посадова особа НАДС готує довідку за результатами перевірки, яка оформлюється і подається об'єкту перевірки не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після закінчення перевірки і має містити аналіз, висновки та рекомендації з усіх питань, які перевірялися.

29. При складанні довідки за результатами перевірки повинні бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених порушень чинного законодавства і недоліків у правовій роботі, систематизації законодавства.

30. Довідка за результатами перевірки складається з чотирьох частин: вступна, описова, висновок, рекомендації.

31. У вступній частині вказуються дата складання довідки та її номер, підстави для проведення перевірки; повне найменування об'єкта перевірки; прізвище, ім'я, по батькові та посади особи, яка проводила перевірку; вид перевірки (планова чи позапланова); період, за який проводиться перевірка; строк проведення перевірки; інформація про попередню перевірку (якщо така проводилась); загальні питання про роботу, яка проведена об'єктом перевірки щодо забезпечення здійснення завдань, покладених на юридичну службу відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040.

32. В описовій частині довідки слід відобразити показники, які характеризують роботу об'єкта перевірки в цілому, та конкретні порушення законодавства у правовій роботі, систематизації законодавства (за наявності) з посиланням на документи, які використані при даній перевірці; чітко викласти зміст порушення, при цьому додати до довідки за результатами перевірки копії документів, що підтверджують наявність факту порушення, письмові пояснення посадових осіб об'єкта перевірки щодо встановлених порушень (за наявності);

- зазначити перелік документів, що не були надані під час здійснення перевірки (якщо такі були), та в разі відмови посадових осіб об'єкта перевірки надати письмові пояснення щодо причини ненадання документів; факт відмови відобразити в довідці за результатами перевірки.

33. Виявлені порушення відображаються з розбивкою за роками у межах періоду, що перевіряється.

34. Якщо перевіркою не встановлено порушень вимог законодавства щодо правової роботи, систематизації законодавства, в описовій частині довідки за результатами перевірки відображаються кількісні показники та робиться відповідний запис.

35. У висновку довідки за результатами перевірки зазначається узагальнений опис виявлених перевіркою порушень законодавства щодо правової роботи, систематизації законодавства з посиланням на відповідні підпункти, пункти, статті нормативно-правових актів.

36. У рекомендаціях довідки за результатами перевірки відображаються пропозиції щодо покращення стану правової роботи, систематизації законодавства, усунення виявлених порушень і недоліків.

На останньому аркуші довідки за результатами перевірки зазначаються кількість складених примірників довідки за результатами перевірки.

37. Перший примірник довідки за результатами перевірки зберігається у юридичній службі НАДС. До першого примірника довідки за результатами перевірки долучаються інформативні додатки, зокрема:

- графік перевірки;

- питання перевірки;

- пояснення посадових осіб об'єкта перевірки щодо виявлених порушень, надані під час перевірки (за наявності);

- копії розпорядчих актів, договорів (контрактів) та інших документів і матеріалів, що підтверджують наявність фактів порушень щодо правової роботи, систематизації законодавства або мають значення для прийняття рішень за результатами перевірки.

38. Довідки за результатами перевірки підписуються посадовою особою НАДС та супровідним листом другий та третій примірник направляється для ознайомлення об'єкту перевірки одним із таких способів: вручаються особисто керівнику об'єкта перевірки або особі, яка виконує його обов'язки; здаються до структурного підрозділу діловодства (документаційного забезпечення) об'єкта перевірки; направляється поштою.

Керівник об'єкта перевірки або особа, яка його заміщає, головний спеціаліст - юрисконсульт (керівник юридичної служби), а за потреби - також інші відповідальні працівники об'єкта перевірки, ознайомлюються із довідкою у строк, що не перевищує п'яти календарних днів з дати отримання об'єктом перевірки довідки.

39. Ознайомлення з довідкою за результатами перевірки підтверджується відповідним записом на останній сторінці довідки із зазначенням дати, посади, прізвища, ім'я, по батькові та підпису керівника об'єкта перевірки або особи, яка виконує його обов'язки, головного спеціаліста - юрисконсульта (керівника юридичної служби), а за потреби - також інших відповідальних працівників об'єкта перевірки.

40. У разі незгоди із викладеною у довідці за результатами перевірки інформацією керівник об'єкта перевірки або особа, яка виконує його обов'язки підписує довідку із зауваженнями, які викладає на окремому аркуші, про що робить застереження перед підписом.

Зауваження направляються до НАДС разом із підписаним другим примірником довідки.

41. У разі ненадходження до НАДС підписаного другого примірника довідки за результатами перевірки протягом десяти календарних днів, після закінчення терміну ознайомлення, посадова особа НАДС робить про це відповідний запис за своїм підписом в кінці першого примірника довідки за результатами перевірки.

42. Довідка за результатами перевірки, копії розпорядчих актів, договорів (контрактів) та інших документів і матеріалів, що підтверджують наявність фактів порушень та зауваження (за наявності) надаються на розгляд Голові НАДС або особі, яка виконує його обов'язки, для прийняття рішення щодо реалізації матеріалів перевірки залежно від виявлених порушень.

43. У разі неналежного виконання керівником об'єкта перевірки покладених на нього обов'язків, Голова НАДС або особа, яка виконує його обов'язки, порушує питання про притягнення керівника об'єкта перевірки до відповідальності згідно з чинним законодавством.

У разі неналежного виконання державними службовцями об'єкта перевірки покладених на них обов'язків, Голова НАДС або особа, яка виконує його обов'язки, порушує питання перед керівником об'єкта перевірки про притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

44. Об'єкт перевірки у встановлений строк зобов'язаний повідомити НАДС про вжиті заходи та вказати терміни усунення виявлених перевіркою недоліків та порушень і надати підтвердні матеріали (у разі встановлення такої вимоги).

 

Заступник директора Департаменту
нормативно-правової роботи
та юридичного забезпечення

С. М. Кривошия
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали