Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку проведення перевірки готовності ініціаторів проектів Twinning до реалізації проектів Twinning

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

01.04.2019

м. Київ

N 60-19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2019 р. за N 434/33405

Про затвердження Порядку проведення перевірки готовності ініціаторів проектів Twinning до реалізації проектів Twinning

Відповідно до Указу Президента України від 06 жовтня 2005 року N 1424 "Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні", пункту 18 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року N 700 (Постанова N 700) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року N 663 (Постанова N 663)), Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500 (Постанова N 500), Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2008 року N 528, та з метою вдосконалення організації роботи з ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірки готовності ініціаторів проектів Twinning до реалізації проектів Twinning, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління державної служби України від 11 липня 2008 року N 191 "Про затвердження Положення про здійснення моніторингу підготовки проектів Twinning в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2008 року за N 907/15598.

3. Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
01 квітня 2019 року N 60-19

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2019 р. за N 434/33405

ПОРЯДОК
проведення перевірки готовності ініціаторів проектів Twinning до реалізації проектів Twinning

I. Загальні положення

1. Перевірка готовності органів державної влади - ініціаторів проектів Twinning до реалізації проектів Twinning (далі - перевірка) проводиться з метою підвищення ефективності підготовки та подальшої реалізації зазначених проектів в Україні.

2. Відповідно до цього Порядку перевірці підлягає діяльність органів державної влади - ініціаторів проектів Twinning щодо належного вжиття заходів, передбачених Порядком ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року N 700 (Постанова N 700) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року N 663 (Постанова N 663)), іншими нормативно-правовими актами, необхідними для ефективної реалізації проектів Twinning.

3. Перевірка здійснюється Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (далі - суб'єкт перевірки) виключно за наявності письмової згоди органу державної влади - ініціатора проекту Twinning на проведення такої перевірки.

4. Перевірка здійснюється відповідно до Програми проведення перевірки готовності ініціаторів проектів Twinning до реалізації проектів Twinning (далі - Програма перевірки) згідно з додатком до цього Порядку.

5. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року N 700 (Постанова N 700) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року N 663 (Постанова N 663)), та інших нормативно-правових актах.

II. Порядок проведення перевірки

1. Головою НАДС або його заступником відповідно до розподілу обов'язків за згодою керівника органу державної влади - ініціатора проекту Twinning може бути прийнято рішення щодо здійснення перевірки готовності цього органу до реалізації проекту Twinning, виконання вимог нормативно-правових актів щодо підготовки проектів Twinning.

Для здійснення перевірки наказом НАДС утворюється робоча група для проведення перевірки готовності ініціаторів проектів Twinning до реалізації проектів Twinning (далі - Робоча група), до складу якої входять представники суб'єкта перевірки, а також (в окремих випадках) залучаються посадові особи НАДС, спеціалісти або експерти з інших установ та організацій (за їхньою згодою).

2. Перевірка проводиться не пізніше ніж за 2 місяці до підписання Twinning-контракту.

3. Суб'єкт перевірки за 10 робочих днів до початку проведення перевірки інформує листом відповідний орган державної влади - ініціатора проекту Twinning про дату, мету та Програму перевірки.

4. Під час проведення перевірки члени Робочої групи мають право:

1) отримувати та ознайомлюватися в установленому законодавством порядку з інформацією та документами щодо вжитих органами державної влади - ініціаторами проектів Twinning організаційних та інших заходів з питань підготовки проектів Twinning;

2) отримувати від посадових осіб органів державної влади - ініціаторів проектів Twinning усні та письмові пояснення щодо предмета перевірки.

5. Під час проведення перевірки члени Робочої групи повинні:

1) дотримуватися вимог законодавства, повноти, об'єктивності, достовірності результатів перевірки;

2) проводити перевірку відповідно до Програми перевірки;

3) не втручатися у діяльність органів державної влади - ініціаторів проектів Twinning;

4) відображати в експертному висновку виявлені під час перевірки порушення вимог нормативно-правових актів щодо підготовки проектів Twinning з обґрунтуванням таких порушень;

5) ознайомлювати керівництво органу державної влади - ініціатора проекту Twinning з результатами перевірки, доповідати про них керівництву НАДС;

6) у разі відмови від підписання посадовою особою органу державної влади - ініціатора проекту Twinning експертного висновку робити в ньому відповідний запис про це з обов'язковим зазначенням дати, часу та обставин звернення до посадової особи органу державної влади - ініціатора проекту Twinning з пропозицією ознайомитися і підписати експертний висновок, а також дати, часу та обставин отримання відмови чи періоду, протягом якого не було отримано відповіді від посадової особи.

6. Члени Робочої групи, які проводили перевірку, забезпечують належне виконання обов'язків, об'єктивне та неупереджене проведення перевірки, а також викладення достовірних фактів в експертному висновку.

7. Посадові особи органів державної влади - ініціаторів проектів Twinning мають право:

1) вимагати від членів Робочої групи обґрунтування підстав проведення перевірки;

2) подавати усні та письмові пояснення щодо предмета перевірки.

8. Посадові особи органів державної влади - ініціаторів проектів Twinning повинні:

1) допускати членів Робочої групи до перевірки;

2) визначати особу, відповідальну за супроводження перевірки;

3) забезпечувати умови, необхідні для проведення перевірки;

4) надавати для огляду документи, матеріали, приміщення, матеріально-технічне оснащення;

5) усувати виявлені під час перевірки порушення вимог підготовки та реалізації проектів Twinning.

9. За результатами перевірки готується експертний висновок, який підписується усіма членами Робочої групи та надається для ознайомлення посадовій особі органу державної влади - ініціатора проекту Twinning.

10. У разі виявлення за результатами перевірки порушень вимог щодо підготовки до реалізації проекту Twinning орган державної влади - ініціатор проекту Twinning зобов'язаний вжити вичерпних заходів для їх усунення.

 

В. о. директора Центру адаптації
державної служби до стандартів
Європейського Союзу

Ю. Ю. Лихач

 

Додаток
до Порядку проведення перевірки готовності ініціаторів проектів Twinning до реалізації проектів Twinning
(пункт 4 розділу I)

ПРОГРАМА
проведення перевірки готовності ініціаторів проектів Twinning до реалізації проектів Twinning

I. Мета проведення перевірки

1. Контроль та перевірка готовності органу державної влади - ініціатора проекту Twinning до реалізації проекту Twinning (далі - перевірка), виконання вимог нормативно-правових актів щодо підготовки проекту Twinning.

2. Вироблення та надання органу державної влади - ініціатору проекту Twinning практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності з питань підготовки та реалізації проекту Twinning.

II. Предмет перевірки

1. Організаційно-розпорядчі документи, що охоплюють діяльність органу державної влади - ініціатора проекту Twinning щодо створення правових та організаційних умов підготовки та реалізації проекту Twinning, зокрема внутрішній розпорядчий документ органу державної влади - ініціатора проекту Twinning щодо:

1) призначення керівника проекту Twinning від України;

2) призначення посадових осіб, які на постійній основі будуть співпрацювати безпосередньо з постійним радником проекту Twinning протягом усього періоду реалізації проекту Twinning, у тому числі партнера постійного радника проекту Twinning;

3) визначення відповідальних працівників, що залучаються до реалізації проекту Twinning, та розподілу обов'язків між ними;

4) утворення робочої групи з питань реалізації проекту Twinning відповідно до окремих його компонентів.

2. Організаційні заходи органу державної влади - ініціатора проекту Twinning спрямовані на виконання обов'язків та зобов'язань, передбачених Twinning-контрактом, у рамках проекту Twinning відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року N 700 "Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning" (Постанова N 700) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року N 663 (Постанова N 663)), Керівництва з використання інструменту інституціональної розбудови ЄС Twinning (Twinning Manual) та положень Twinning-контракту, а саме:

1) надання постійному раднику проекту Twinning з дня його прибуття в Україну офісного приміщення;

2) створення у відповідному органі державної влади належних умов для роботи асистента(ів) постійного радника проекту Twinning, експертів проекту Twinning з урахуванням їх повноважень, визначених Twinning-контрактом;

3) надання приміщень для проведення тренінгів, семінарів, конференцій, інших заходів у рамках реалізації проекту Twinning.

III. Питання, що підлягають оцінці, з урахуванням особливостей предмета та повноважень суб'єкта перевірки

1. Наявність у державному органі персоналу, відповідального за підготовку та реалізацію проекту Twinning, а саме:

1) керівника проекту Twinning від України;

2) партнера постійного радника проекту Twinning;

3) контактної особи проекту Twinning від органу державної влади - ініціатора проекту Twinning;

4) відповідальних працівників органу державної влади - ініціатора проекту Twinning, що залучаються до реалізації окремих компонентів проекту Twinning.

2. Наявність робочої групи з питань реалізації проекту Twinning із зазначенням обов'язків працівників органу державної влади - ініціатора проекту Twinning, залучених до реалізації проекту Twinning, у тому числі його окремих компонентів.

3. Організаційна підготовка до приїзду постійного радника проекту Twinning, а саме:

1) виділення відповідного офісного приміщення, оснащеного меблями, комп'ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет, засобами міжнародного телефонного (у тому числі факсимільного) та електронного зв'язку, копіювальною технікою;

2) підготовка приміщень, оснащених спеціальним обладнанням для презентацій та синхронного перекладу, для проведення тренінгів, семінарів, конференцій, інших заходів у рамках проекту Twinning.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали