ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 9 квітня 2012 року N 63

Про затвердження Порядку проведення перевірок правової роботи юридичних служб державних підприємств, організацій, установ, державних господарських об'єднань, що знаходяться у сфері управління Агентства держмайна України

З метою забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації" щодо перевірки стану правової роботи на підприємствах, що належать до сфери управління Агентства держмайна України, та врегулювання порядку проведення перевірок правової роботи юридичних служб державних підприємств, постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 р. N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" наказую:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок правової роботи юридичних служб державних підприємств, організацій, установ, державних господарських об'єднань, що знаходяться у сфері управління Агентства держмайна України (далі - Порядок), що додається.

2. Довести Порядок до відома керівників підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України.

3. Керівникам підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України, враховувати в роботі вимоги Порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Агентства
держмайна України

Д. В. Колєсніков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства держмайна України
09.04.2012 N 63


ПОРЯДОК
проведення перевірок правової роботи юридичних служб державних підприємств, організацій, установ, державних господарських об'єднань, що знаходяться у сфері управління Агентства держмайна України

I. Загальні положення

1.1. Порядок проведення перевірок правової роботи юридичних служб державних підприємств, організацій, установ, державних господарських об'єднань (далі - державних підприємств), що знаходяться у сфері управління Агентства держмайна України (далі - Порядок), розроблено з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації", постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 р. N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" та регулює порядок проведення перевірок правової роботи юридичних служб державних підприємств.

1.2. Перевірка стану правової роботи на державних підприємствах проводиться з додержанням законності з урахуванням специфіки діяльності цих підприємств, їх функціональних особливостей.

1.3. Метою перевірки є вивчення стану організації правової роботи та надання допомоги державним підприємствам в усуненні недоліків при застосуванні актів законодавства та інших нормативно-правових актів.

II. Організація проведення перевірки стану правової роботи юридичних служб державних підприємств

2.1. Основними завданнями перевірки є:

- перевірка стану правової роботи, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства державними підприємствами, його керівниками та працівниками;

- своєчасне попередження, виявлення та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та причин неналежного рівня організації правової роботи;

- внесення рекомендацій щодо усунення виявлених порушень та недоліків і поліпшення стану правової роботи;

- надання методичної допомоги з окремих питань правової роботи;

- вивчення, узагальнення та поширення новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення об'єктів перевірки.

2.2. Предметом перевірки є стан правової роботи, додержання вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040.

2.3. Рішення щодо проведення перевірки та утворення Робочої групи приймається Головою Агентства держмайна України, про що видається наказ.

2.4. Для проведення перевірки потрібні такі документи (підписані Головою Агентства держмайна України):

- наказ про проведення перевірки та утворення Робочої групи;

- план проведення перевірки;

- лист-повідомлення Агентства держмайна України про проведення перевірки.

2.5. Для проведення перевірки утворюється Робоча група. До роботи Робочої групи можуть залучатися працівники відповідних структурних підрозділів Агентства держмайна України за погодженням з їх керівниками. У кожному конкретному випадку строк проведення перевірки та склад Робочої групи визначаються з урахуванням обсягу, характеру та складності правової роботи об'єкта перевірки.

У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією та законодавством України і проводить перевірку в установлений строк та в обсязі поставленого завдання.

2.6. Керівник Робочої групи:

- розробляє детальний план перевірки, який підписується директором Департаменту юридичного забезпечення та затверджується Головою Агентства держмайна України;

- розподіляє між членами Робочої групи конкретні завдання на перевірку;

- інформує всіх її учасників про строк і мету проведення перевірки;

- до дня проведення планової перевірки забезпечує направлення підписаного Головою Агентства держмайна України листа-повідомлення державному підприємству Із зазначенням строку проведення перевірки, періоду, який перевірятиметься, та складу Робочої групи. Державне підприємство, яке отримує лист-повідомлення, повинно розглянути його та створити відповідні умови для проведення перевірки.

2.7. Підготовка до проведення перевірки включає:

- вивчення законодавства, методичних рекомендацій та інших матеріалів, які доцільно використовувати під час перевірки стану правової роботи;

- вивчення відповідних нормативно-правових актів, методичних рекомендацій та інших матеріалів, які доцільно використовувати під час перевірки стану правової роботи.

2.8. Перевірка стану правової роботи повинна включати:

- з'ясування того, яким чином організовано правове обслуговування відповідного державного підприємства (самостійний структурний підрозділ, правова допомога адвокатів, юридичних фірм тощо);

- ознайомлення з умовами роботи юридичної служби;

- ознайомлення зі складом юридичної служби та організаційно-правовими засадами її діяльності та підпорядкованістю;

- перевірку положень про юридичну службу та посадових інструкцій працівників юридичної служби;

- здійснення планування роботи юридичної служби та контролю за виконанням запланованих заходів;

- з'ясування, чи допускається покладення на працівників юридичної служби виконання роботи, що не належить до функцій юридичної служби чи виходить за її межі;

- перевірку заходів, які проводяться для покращення правової роботи на відповідному державному підприємстві;

- перевірку організації підвищення кваліфікації працівників юридичної служби;

- перевірку наявності нормативно-правової бази та її стану;

- з'ясування, чи мали місце документи прокурорського реагування відносно документів правового характеру відповідного державного підприємства, якщо так, то які заходи щодо усунення правопорушень у зв'язку з цим здійснено;

- з'ясування стану дотримання законодавства про працю, чи мали місце його порушення, яких заходів вжито для усунення цих порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

- ознайомлення з організацією роботи по укладенню господарських договорів та контролю за їх виконанням;

- проведення аналізу претензійно-позовної роботи державного підприємства (ведення журналів обліку, дотримання строків пред'явлення і розгляду претензій та позовних заяв, види претензій та позовів, їх обґрунтованість та результати розгляду);

- з'ясування даних про дебіторську заборгованість та відомостей про те, яких заходів вжито для її зменшення та ліквідації, чи були випадки пропуску строків для стягнення дебіторської заборгованості.

III. Права та обов'язки членів Робочої групи з проведення перевірки етапу правової роботи, систематизації законодавства об'єкта перевірки

3.1. Керівник та члени Робочої групи, уповноважені здійснювати перевірку стану правової роботи, мають право:

входити за службовим посвідченням до приміщень, у яких розташоване державне підприємство, мати доступ до документів та інших матеріалів, потрібних для проведення перевірки;

вимагати надання довідок, письмових або усних пояснень посадовими особами державного підприємства, а також отримувати від посадових осіб усні та письмові пояснення і зауваження з питань, що виникають під час проведення перевірки стану правової роботи;

вимагати надання копій документів та інших матеріалів, які стосуються предмета перевірки, для долучення їх до матеріалів перевірки.

3.2. Керівник Робочої групи зобов'язаний:

повідомити керівника державного підприємства чи особу, яка його заміщає, про права, обов'язки та повноваження членів Робочої групи під час проведення перевірки, причину та мету перевірки, установити перелік необхідних документів та термін їх надання, узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки;

у разі відмови посадової особи державного підприємства від надання пояснень, документів чи належним чином засвідчених копій документів (витягів з документів) на усний запит членів Робочої групи зафіксувати цей факт у довідці за результатами перевірки, підготувати та надати посадовій особі державного підприємства письмовий запит із зазначенням терміну надання необхідної інформації, а в разі відмови в отриманні письмового запиту надати його особі, на яку покладені обов'язки з реєстрації вхідної кореспонденції об'єкта перевірки, або направити запит за місцезнаходженням об'єкта перевірки рекомендованим листом. До примірника довідки за результатами перевірки, що зберігається в Агентстві держмайна України, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення письмового запиту на адресу державного підприємства рекомендованим листом;

на будь-якій стадії перевірки приймати від посадових осіб державного підприємства усні та письмові зауваження, пояснення щодо предмета перевірки;

дотримуватися принципів законності, конфіденційності, об'єктивності, достовірності та обґрунтованості результатів перевірки;

виявлені під час перевірки факти порушень законодавства відображати у довідці за результатами перевірки, долучати до неї відповідні копії документів, пояснення посадових осіб об'єкта перевірки;

у разі невиконання або неналежного виконання посадовою особою державного підприємства законних вимог керівника Робочої групи, уповноваженого проводити перевірку стану правової роботи, вказати про це у довідці за результатами перевірки, із зазначенням дати, часу, місця, відомостей про посадову особу, що припустилася таких дій, і негайно доповісти про це директору Департаменту юридичного забезпечення.

3.3. Керівник та члени Робочої групи відповідають за належне виконання службових обов'язків, об'єктивне проведення перевірки, викладення у довідці за результатами перевірки достовірних фактів та їх обґрунтувань.

IV. Проведення перевірки стану правової роботи юридичних служб державних підприємств

4.1. Процес перевірки стану правової роботи має проходити таким чином, щоб відволікання спеціалістів державних підприємств від виконання службових обов'язків було мінімальним.

4.2. У ході перевірки стану правової роботи юридичної служби державного підприємства, працівники Департаменту юридичного забезпечення Агентства держмайна України повинні зосереджуватись в основному на питаннях правового регулювання господарської діяльності, застосування актів законодавства та інших нормативно-правових актів, локальної нормативної бази, правового навчання керівників підрозділів, служб та стажування спеціалістів.

4.3. При виявленні порушень актів законодавства та інших нормативно-правових актів і недоліків у правовій роботі, що можуть бути усунені в період перевірки, керівнику державного підприємства вносяться відповідні пропозиції.

4.4. Керівник Робочої групи підсумовує подані матеріали та забезпечує складання довідки за результатами перевірки у двох примірниках, яка має містити аналіз, висновки та рекомендації з усіх питань, які перевірялися.

4.5. У довідці висвітлюється:

- організація правової роботи, структура, склад, умови роботи і підпорядкованість юридичної служби на державному підприємстві;

- стан роботи по забезпеченню законності виданих наказів, розпоряджень, положень, статутів та інших документів правового характеру, участь у цій роботі юридичної служби;

- дебіторська і кредиторська заборгованості;

- заходи по організації та стан роботи по укладанню господарських договорів і контролю за їх виконанням;

- застосування чинного законодавства по відшкодуванню збитків з винних осіб;

- організація та стан претензійно-позовної роботи, обґрунтованість позовів, поданих до господарського суду;

- аналіз причин і характер претензій;

- практика застосування нових актів законодавства та інших нормативно-правових актів;

- стан юридичного обліку нормативних документів;

- підвищення правових знань керівних працівників і спеціалістів юридичної служби.

У довідці в залежності від наслідків вивчення можуть бути висвітлені й інші питання, які характеризують стан застосування актів законодавства та інших нормативно-правових актів для ефективного функціонування виробництва.

У заключній частині довідки дається оцінка стану правової роботи, впливу юридичної служби на господарську діяльність та додержання законності на державному підприємстві, викладаються рекомендації щодо шляхів усунення недоліків і порушень чинного законодавства та пропозиції відносно реалізації матеріалів перевірки.

4.6. Довідка за результатами перевірки підписується керівником Робочої групи та її членами і подається для ознайомлення під підпис керівнику державного підприємства або особі, яка його заміщає. Керівник державного підприємства письмово ознайомлюється з наслідками перевірки. Один примірник довідки залишається на підприємстві.

4.7. Після завершення перевірки керівник Робочої групи доповідає директору Департаменту юридичного забезпечення Агентства держмайна України про її наслідки.

4.8. Директор Департаменту юридичного забезпечення за півріччя подає Голові Агентства держмайна України інформацію за результатами проведених перевірок.

4.9. Якщо в процесі перевірки виявлені ефективні (нові) форми і методи використання правових засобів, діяльності юридичної служби, за результатами перевірки, доцільно, в порядку обміну досвідом підготувати інформаційний лист та направити до юридичних служб державних підприємств, віднесених до сфери управління Агентства держмайна України.

4.10. Матеріали перевірок зберігаються у Департаменті юридичного забезпечення.

 

Директор Департаменту
юридичного забезпечення

Т. С. Січевлюк-Врублевський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали