Додаткова копія: Про затвердження Порядку роботи із законопроектами та іншими нормативно-правовими актами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.06.2013 р. N 1032

Київ

Про затвердження Порядку роботи із законопроектами та іншими нормативно-правовими актами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Відповідно до статті 4 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950, Положення про юридичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 березня 2010 року N 160, з метою удосконалення процедури підготовки та погодження проектів законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

1. Затвердити Порядок роботи із законопроектами та іншими нормативно-правовими актами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), що додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Забезпечити неухильне виконання Порядку роботи із законопроектами та іншими нормативно-правовими актами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2.2. Щорічно до 01 жовтня надавати юридичному управлінню апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції до плану законопроектних робіт виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на наступний рік.

2.3. Щорічно до 31 грудня поточного року подавати звіт про виконання плану законопроектних робіт виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за відповідний рік.

3. Юридичному управлінню апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щорічно до 01 грудня формувати план законопроектних робіт виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на основі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Встановити, що перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації та керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) несуть персональну відповідальність за стан розроблення та погодження законопроектів, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25.06.2013 N 1032

Порядок роботи із законопроектами та іншими нормативно-правовими актами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 4 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (далі - Регламент Кабінету Міністрів України), Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року N 870, Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, схвалених постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 року N 41, Положення про юридичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 березня 2010 року N 160.

1.2. Розроблення проектів законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів (далі - проектів актів) здійснюється відповідно до плану законопроектних робіт виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на відповідний рік (далі - план законопроектних робіт), плану підготовки регуляторних актів, на виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та за власною ініціативою.

1.3. Пропозиції до плану законопроектних робіт, погоджені із першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, надають структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - структурний підрозділ) юридичному управлінню апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - юридичне управління апарату) для узагальнення за формою згідно з додатком до цього Порядку.

1.4. Сформований юридичним управлінням апарату план законопроектних робіт подається для затвердження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації - керівника апарату.

1.5. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) у разі необхідності надає пропозиції щодо формування планів законопроектних робіт центральним органам виконавчої влади, до компетенції яких належить питання, що передбачається врегулювати.

II. Розроблення проектів законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів за ініціативою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.1. Головним розробником проектів актів є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), який відповідно до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" та Регламенту Кабінету Міністрів України вносить проект акта до Кабінету Міністрів України.

2.2. Розроблення проектів актів ініціює голова Київської міської державної адміністрації, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації, структурні підрозділи.

У разі ініціювання проекту акта комунальними підприємствами, установами та організаціями підготовку такого проекту здійснює структурний підрозділ, якому вони підпорядковані.

Інші ініціативи щодо розробки проекту акта можуть розглядатися за дорученням голови Київської міської державної адміністрації.

2.3. Підготовку проектів актів здійснюють відповідно до своєї компетенції структурні підрозділи.

Якщо питання, що потребує врегулювання, належить до компетенції кількох структурних підрозділів, розробником проекту акта є структурний підрозділ, компетенція якого у відповідній сфері правового регулювання є домінуючою. Інші структурні підрозділи, що відповідно до компетенції беруть участь у розробленні проекту акта або його погодженні, є заінтересованими підрозділами.

2.4. Проект акта повинен бути оформлений відповідно до вимог Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" та Регламенту Кабінету Міністрів України, Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року N 870, Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, схвалених постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 року N 41, Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 (Постанова N 1242).

2.5. Проекти регуляторних актів готуються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.6. Розроблений структурним підрозділом проект акта направляється заінтересованим підрозділам на опрацювання та погодження.

Заінтересований підрозділ зобов'язаний за зверненням структурного підрозділу, який здійснює підготовку проекту акта, у визначений ним строк взяти участь в опрацюванні та погодженні проекту акта у частині, що стосується його компетенції.

Доопрацювання проекту акта з урахуванням зауважень та пропозицій, що надійшли від заінтересованих підрозділів, здійснюється у строк не більше 10 робочих днів.

2.7. Якщо в результаті врахування зауважень заінтересованих підрозділів, проект акта або окремі його положення зазнали змін, що суттєво змінюють проект акта, проект у відповідній частині підлягає повторному погодженню таким підрозділом.

2.8. Погоджений структурним підрозділом, відповідальним за підготовку проекту акта, та заінтересованими структурними підрозділами проект акта, супровідний лист до Кабінету Міністрів України або центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких належить питання, що передбачається врегулювати, та документи, передбачені Регламентом Кабінету Міністрів України, надаються до юридичного управління апарату для опрацювання.

2.9. За результатами опрацювання наданих документів юридичне управління апарату погоджує проект акта та супровідний лист, а у разі необхідності їх доопрацювання повертає їх структурному підрозділу, відповідальному за підготовку проекту акта.

2.10. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) організовує громадське обговорення проектів актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав і обов'язків громадян, а також проектів, які передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, зокрема організаціям недержавної форми власності.

Громадське обговорення проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 996.

2.11. Розроблений за ініціативою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проект акта направляється на погодження всім заінтересованим центральним органам виконавчої влади або до Кабінету Міністрів України після погодження такого проекту акта з головою Київської міської державної адміністрації або особою, яка його заміщає.

2.15. Після погодження проекту акта із всіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади структурний підрозділ, відповідальний за його підготовку, подає проект акта Міністерству юстиції України для проведення правової експертизи разом з пояснювальною запискою, матеріалами погодження (листами із зауваженнями і пропозиціями центральних органів виконавчої влади) та довідками, зазначеними у Регламенті Кабінету Міністрів України.

Супровідний лист, пояснювальну записку і довідку про погодження проекту акта підписує голова Київської міської державної адміністрації або особа, яка його заміщає.

2.16. Розроблення проектів актів, які не передбачені планом законопроектних робіт, погоджує голова Київської міської державної адміністрації, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків за поданням структурного підрозділу.

2.17. У разі прийняття головою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків позитивного рішення, структурний підрозділ приступає до виконання доручення та готує проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про внесення змін до плану законопроектних робіт.

Подальша робота структурного підрозділу регламентується пунктами 2.1 - 2.15 розділу II цього Порядку.

III. Робочі групи

3.1. Для розроблення комплексних проектів актів виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) може утворювати робочу групу.

3.2. Робочу групу очолює перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

3.3. До роботи у робочій групі залучаються керівники та фахівці структурних підрозділів, представники комунальних підприємств, установ, організацій, депутати Київської міської ради, а також народні депутати України, представники наукових та інших установ, організацій, громадських діячів (за згодою).

IV. Опрацювання проектів законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, що надійшли на погодження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.1. Відповідальним за опрацювання проектів актів, що надійшли на погодження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), визначається структурний підрозділ, до компетенції якого віднесена сфера діяльності, що регулюється проектом акта.

4.2. Юридичне управління апарату в день надходження до нього проекту акта готує проект доручення голови Київської міської державної адміністрації відповідним заступникам голови Київської міської державної адміністрації щодо підготовки мотивованих висновків, пропозицій, зауважень до проекту акта.

4.3. Проект акта реєструється в управлінні документального забезпечення апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.4. Оригінал проекту акта надається юридичному управлінню апарату для узагальнення.

4.5. Доручення підписане першим заступником та заступниками голови Київської міської державної адміністрації та копія проекту акта того ж дня передається відповідним структурним підрозділам.

4.6. Структурні підрозділи в термін, зазначений в дорученні, готують та подають юридичному управлінню апарату мотивовані висновки, пропозиції, зауваження до проекту акта.

4.7. Юридичне управління апарату опрацьовує проект акта, висновки, пропозиції, зауваження структурних підрозділів до цього проекту та протягом терміну, зазначеного в дорученні голови Київської міської державної адміністрації, готує узагальнений висновок та проект листа-відповіді.

У разі наявності пропозицій та зауважень до проекту акта, лист-відповідь підписує перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

У разі відсутності пропозицій чи зауважень до проекту акта, голова Київської міської державної адміністрації підписує лист-відповідь та погоджує проект акта.

Копія листа-відповіді, оригінал доручення та інші матеріали надаються юридичному управлінню апарату для обліку та зберігання.

V. Здійснення обліку проектів законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів та контролю за їх проходженням та погодженням

5.1. Введення обліку та зберігання проектів актів, розроблених за ініціативою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також тих, що надійшли на погодження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснює юридичне управління апарату.

5.2. Юридичні підрозділи структурних підрозділів забезпечують введення обліку та зберігання підготовлених ними проектів актів, а також тих, що надійшли до них на погодження.

5.3. Супровід проектів актів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), а також центральних органах виконавчої влади, головним розробником яких є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), здійснює структурний підрозділ, який здійснював підготовку цього проекту акта.

Супровід проектів актів у Кабінеті Міністрів України здійснює голова Київської міської державної адміністрації, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації або заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

5.4. Контроль за станом розробки, проходженням, погодженням та результатами розгляду структурними підрозділами, Кабінетом Міністрів України та зацікавленими центральними органами виконавчої влади здійснюють перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 

Додаток
до Порядку

Пропозиції до плану законопроектних робіт виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ рік

Зміст

Проблема, яка потребує нормативного врегулювання

Підстава для розроблення проекту акта

Строк виконання

Відповідальний за виконання

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу


(підпис)


(прізвище)

Погоджено:

________
(перший заступник, заступник голови
Київської міської державної адміністрації)


(прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали