АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2017

м. Київ

N 44/10

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2017 р. за N 213/30081

Про затвердження Порядку розрахунку фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до пункту 5 Порядку та умов відшкодування курсантами та військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації витрат, пов'язаних з їх підготовкою та утриманням у вищому навчальному закладі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року N 456,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок розрахунку фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства фінансів України від 18 грудня 2012 року N 623/1358 "Про затвердження Порядку розрахунку витрат, пов'язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Наказ N 623/1358), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за N 109/22641.

3. Тимчасово виконуючому обов'язки начальника Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" полковнику Пучкову О. О. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

Міністр фінансів України

О. О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства фінансів України
23 січня 2017 року N 44/10

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2017 р. за N 213/30081

ПОРЯДОК
розрахунку фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою впорядкування організації роботи щодо розрахунку витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Держспецзв'язку (далі - навчальний заклад), оформлення відповідних документів, їх обліку та зберігання, призначення відповідальних осіб за його проведення.

2. Розрахунок фактичних витрат на підготовку та утримання здійснюється фінансовим підрозділом навчального закладу. Відповідальність за його організацію і здійснення покладається на начальника фінансового підрозділу навчального закладу.

II. Облік витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням у навчальному закладі

1. Для узагальненого розрахунку та обліку фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсанта у навчальному закладі, фінансовий підрозділ навчального закладу (далі - фінансовий підрозділ) в кінці першого навчального року заводить картку обліку витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсанта у вищому навчальному закладі Держспецзв'язку (далі - Картка обліку), за формою, що наведена у додатку 1 до цього Порядку.

Картка обліку ведеться у двох примірниках і заповнюється після закінчення кожного навчального року на підставі розрахунків, визначених пунктами 2 - 7 розділу III цього Порядку.

Після завершення навчання у навчальному закладі один примірник Картки обліку, підписаний керівниками навчального закладу та фінансового підрозділу і скріплений печаткою із зображенням Державного Герба України, долучається до особової справи військовослужбовця, другий - залишається у фінансовому підрозділі.

2. У разі дострокового розірвання контракту про проходження військової служби (навчання) курсантом, а також після закінчення курсантом навчання у навчальному закладі на підставі Картки обліку фінансовим підрозділом проводиться остаточний розрахунок фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсанта у навчальному закладі, що підлягають відшкодуванню у випадках, визначених частиною дев'ятою статті 11 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України".

За результатами проведення остаточного розрахунку витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсанта у навчальному закладі, фінансовим підрозділом складається довідка-розрахунок витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсанта у вищому навчальному закладі Держспецзв'язку (далі - Довідка-розрахунок), за формою, що наведена в додатку 2 до цього Порядку.

Довідка-розрахунок має містити:

загальну суму фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсанта у навчальному закладі;

реквізити рахунку, на який здійснюється відшкодування.

3. Довідка-розрахунок складається у двох примірниках, підписується керівниками навчального закладу та фінансового підрозділу і скріплюється печаткою із зображенням Державного Герба України.

Два примірники Довідки-розрахунку надсилаються навчальним закладом до нового місця проходження військової служби особи офіцерського складу Держспецзв'язку. Протягом двадцяти робочих днів з моменту отримання Довідки-розрахунку один примірник повертається до навчального закладу з відміткою про ознайомлення військовослужбовця з нею.

Другий примірник Довідки-розрахунку долучається до особової справи військовослужбовця за місцем проходження військової служби і зберігається разом з Карткою обліку.

4. Кошти, отримані в результаті відшкодування витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсантів, зараховуються на рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень навчального закладу, відкритий в органі Державної казначейської служби України, та використовуються в установленому порядку на підготовку та утримання курсантів навчального закладу.

III. Методика розрахунку фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням у навчальному закладі

1. Відшкодування здійснюється в розмірі фактичних витрат, пов'язаних з:

підготовкою;

грошовим, продовольчим, речовим забезпеченням;

перевезенням до місця проведення щорічної основної та канікулярної відпустки та у зворотному напрямку;

оплатою комунальних послуг та за спожиті енергоносії.

Період навчання, за який здійснюється розрахунок фактичних витрат, визначається з дня призначення його на посаду курсанта по день закінчення навчання курсантом у навчальному закладі, що передує дню продовження ним військової служби на посадах офіцерського складу (або на день виключення його зі списків особового складу), з урахуванням пунктів 6, 7 Порядку та умов відшкодування курсантами та військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації витрат, пов'язаних з їх підготовкою та утриманням у вищому навчальному закладі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року N 456 (далі - Порядок).

У разі дострокового розірвання контракту про проходження військової служби (навчання) курсантом розрахунок фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою, здійснюється на перше число місяця, що передує місяцю звільнення, а пов'язаних з утриманням, здійснюється по день закінчення навчання курсантом у навчальному закладі, що передує дню продовження ним військової служби на посадах офіцерського складу (або на день виключення його зі списків особового складу).

2. Складовими витрат на підготовку є:

1) видатки на оплату заробітної плати працівників та грошового забезпечення військовослужбовців (крім одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби) за посадами науково-педагогічних співробітників (у тому числі за трудовими договорами), допоміжно-технічного, адміністративно-господарського, молодшого обслуговуючого персоналу навчального закладу, які забезпечують підготовку курсантів.

2) нарахування на фонд заробітної плати працівників та грошового забезпечення військовослужбовців, визначених у підпункті 1 цього пункту;

3) видатки, пов'язані із забезпеченням навчального процесу на:

придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю тощо;

оплату послуг (крім комунальних);

відрядження курсантів та співробітників навчального закладу.

Середня вартість витрат, пов'язаних з підготовкою за повний календарний рік, визначається шляхом ділення витрат на підготовку на фактичну середньооблікову чисельність курсантів відповідного календарного року.

Середня вартість витрат, пов'язаних з підготовкою у році прийняття чи звільнення, розраховується за повні вислужені місяці шляхом ділення витрат на підготовку на фактичну середньооблікову чисельність курсантів відповідного періоду.

Витрати на підготовку, які входять до розрахунку фактичних витрат на підготовку курсанта у навчальному закладі Держспецзв'язку (далі - розрахунок), за формою, що наведена в додатку 3 до цього Порядку, вносяться до касових видатків за рахунок загального фонду державного бюджету (відповідно до бухгалтерських регістрів аналітичного обліку), які склалися на перше число місяця, що передує місяцю звільнення.

До розрахунку не вносять витрати на курсантів, пов'язані з витратами на соціальне забезпечення.

Обсяги касових видатків за рахунок загального фонду державного бюджету визначаються згідно з річним звітом про фінансово-господарську діяльність навчального закладу за відповідним кодом економічної класифікації видатків бюджету.

Розрахунок складається фінансовим підрозділом та затверджується керівником навчального закладу станом на початок календарного року за минулий рік.

Для формування розрахунку кадровим підрозділом навчального закладу надається довідка про фактичну середньооблікову чисельність курсантів навчального закладу. Середньооблікова чисельність курсантів навчального закладу визначається складанням облікової їх чисельності за всі місяці року і діленням на 12. Облікова чисельність курсантів навчального закладу визначається станом на останнє число місяця, враховуючи зарахованих курсантів до навчального закладу, і не враховуючи тих, які вибули в цей день.

3. Витратами на грошове забезпечення є отримане курсантом щомісячне грошове забезпечення за час навчання у навчальному закладі.

Щомісячне грошове забезпечення складається з посадового окладу і додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу та надбавки), передбачених законодавством для цієї категорії осіб.

Фактичні дані беруться з розрахункових відомостей та інших первинних документів, що підтверджують виплату курсанту щомісячного грошового забезпечення.

Курсанти, які підпадають під дію пункту 6 Порядку, за визначений період навчання відшкодовують фактично отримане грошове забезпечення.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 7 Порядку, для розрахунку береться різниця між грошовим забезпеченням, фактично отриманим курсантом за визначений період навчання, і витратами на виплату посадового окладу за відповідною посадою військовослужбовця строкової військової служби за цей самий період.

4. Витратами на продовольче забезпечення є витрати, пов'язані із забезпеченням курсанта продовольством (у тому числі повсякденним набором сухих продуктів) згідно з нормами харчування.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 6 Порядку, витрати на продовольче забезпечення визначаються на підставі розрахунків, наданих підрозділом матеріального забезпечення навчального закладу за визначений період навчання (у тому числі перебування на стажуванні, на лікуванні, на польовому виході тощо, за винятком строку перебування у відпустках).

У розрахунках відображаються норма харчування, кількість діб перебування на продовольчому забезпеченні та фактична його вартість.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 7 Порядку, за визначений період навчання для розрахунку береться різниця фактичної вартості харчування курсанта і вартості харчування військовослужбовця строкової військової служби відповідно до затверджених норм.

5. Витратами на речове забезпечення є витрати, пов'язані із забезпеченням курсанта речовим майном згідно з нормами забезпечення та лазне-пральними послугами.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 6 Порядку, витрати на речове забезпечення визначаються на підставі розрахунків про вартість фактично отриманого речового майна та лазне-прального забезпечення за визначений період навчання. При цьому для курсантів, які до вступу у навчальний заклад не вислужили встановленого законодавством строку строкової військової служби та навчалися понад встановлений законодавством строк строкової військової служби, витрати на речове забезпечення визначаються за період навчання, що перевищує такий строк.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 7 Порядку, для розрахунку береться вартість отриманого речового майна за визначений період навчання, але пропорційно до фактичного часу його використання.

Вартість отриманих цією категорією осіб послуг лазне-прального забезпечення за визначений період навчання не відшкодовується.

Витрати на речове забезпечення визначаються на підставі розрахунків, наданих підрозділом матеріального забезпечення навчального закладу.

6. Витрати на перевезення до місця проведення щорічної основної літньої навчальної та додаткової зимової відпусток й у зворотному напрямку визначаються, виходячи із фактичних витрат, пов'язаних з оплатою транспортних послуг (вартість квитків, зборів та платежів, постільної білизни).

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 6 Порядку, витрати на їх перевезення до місця проведення щорічної основної літньої навчальної та додаткової зимової відпусток й у зворотному напрямку визначаються, виходячи із фактичних витрат за визначений період навчання.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 7 Порядку, витрати на їх перевезення до місця проведення щорічної основної літньої навчальної та додаткової зимової відпустки й у зворотному напрямку за визначений період навчання не відшкодовуються.

7. До спожитих курсантом навчального закладу комунальних послуг та енергоносіїв належать холодна та гаряча вода, водовідведення та електропостачання, опалення.

Розрахунок здійснюється, виходячи із середнього обсягу споживання на одного курсанта за добу:

опалення і гарячої води - 0,0134 ГКал;

води і водовідведення - 0,2074 куб. м;

електроенергії - 2,56 кВт/г.

При проведенні розрахунків застосовуються тарифи, що встановлені для бюджетних установ і діють у місцевості, в якій розташований навчальний заклад, у відповідному навчальному році.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 6 Порядку, фактичні витрати на оплату житлово-комунальних послуг та за спожиті енергоносії визначаються за визначений період навчання, за винятком строку перебування у відпустках.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 7 Порядку, витрати на оплату житлово-комунальних послуг та за спожиті енергоносії за визначений період навчання не відшкодовуються.

 

Директор Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України

В. В. Коберник

Директор Департаменту фінансів
оборони, правоохоронних органів
і державної безпеки
Міністерства фінансів України

А. І. Гурська

 

Додаток 1
до Порядку розрахунку фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 1 розділу II)

КАРТКА
обліку витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсанта
___
(прізвище, ім'я та по батькові)
у вищому навчальному закладі Держспецзв'язку
___
(найменування вищого навчального закладу)

N з/п

Навчальний рік (роки)

Наказ про зарахування, переведення, відрахування, номер та дата

Витрати, грн

Загальна сума витрат, грн

Примітки

підготовка

грошове забезпечення

продовольче забезпечення

речове забезпечення

перевезення до місця проведення щорічної основної та канікулярної відпустки та у зворотному напрямку

оплата комунальних послуг та за спожиті енергоносії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу
Держспецзв'язку

Керівник фінансового підрозділу
навчального закладу Держспецзв'язку __________

М. П.

 

Додаток 2
до Порядку розрахунку фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 2 розділу II)

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсанта
___________
(прізвище, ім'я та по батькові)
у вищому навчальному закладі Держспецзв'язку

N з/п

Витрати

Сума витрат, грн

Примітки

1

Підготовка

 

 

2

Грошове забезпечення

 

 

3

Продовольче забезпечення

 

 

4

Речове забезпечення

 

 

5

Перевезення до місця проведення щорічної основної та канікулярної відпустки та у зворотному напрямку

 

 

6

Оплата комунальних послуг та за спожиті енергоносії

 

 

Разом

 

 

Загальна сума визначених до відшкодування витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсанта _____,
                                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
за період з по
становить _________ гривень.
                                                                                                      (сума словами)

Підлягає перерахунку на ___.
                                                                                      (реквізити рахунку, на який здійснюється відшкодування)

Керівник навчального
закладу Держспецзв'язку

Керівник фінансового підрозділу
навчального закладу Держспецзв'язку

М. П.

З довідкою-розрахунком ознайомлений


(дата)

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 3
до Порядку розрахунку фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 2 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник навчального закладу Держспецзв'язку

"____" _____
М. П.

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на підготовку курсанта у навчальному закладі Держспецзв'язку за _____ рік

Показники
(поточні видатки)

КЕКВ

Касові за звітний період (рік), грн

Заробітна плата

2111

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

Видатки на відрядження

2250

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

Усього:

X

 

Середня вартість підготовки 1 курсанта (касові за звітний період (рік), грн / середньооблікова чисельність*)

X

 


* Середньооблікова чисельність згідно з даними кадрового підрозділу.

Керівник фінансового підрозділу
навчального закладу Держспецзв'язку __________
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали