Додаткова копія: Про затвердження Порядку розроблення, затвердження стратегічних планів розвитку державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі і управління корпоративними правами (або контроль за діяльністю) щодо яких здійснює Міненерговугілля, а також контролю за їх виконанням

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 березня 2018 року N 186

Про затвердження Порядку розроблення, затвердження стратегічних планів розвитку державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі і управління корпоративними правами (або контроль за діяльністю) щодо яких здійснює Міненерговугілля, а також контролю за їх виконанням

Відповідно до законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про управління об'єктами державної власності"; Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 N 208 (Постанова N 208); наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 N 971 "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань методологічного забезпечення складання середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур" (Методичні рекомендації N 971); наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 03.04.2017 N 262 "Про реалізацію Антикорупційної програми Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на 2017 рік" (Наказ N 262) наказую:

1. Затвердити Порядок розроблення, затвердження стратегічних планів розвитку (далі - План) державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі і управління корпоративними правами (або контроль за діяльністю) щодо яких здійснює Міненерговугілля (далі - Підприємства), а також контролю за їх виконанням, що додається.

2. Установити, що:

розроблення Плану є обов'язковим для Підприємства;

План Підприємства підлягає затвердженню до 1 листопада року, що передує плановому періоду, у Міністра або заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України, за розподілом повноважень;

Підприємства електроенергетики, ліцензована діяльність яких регулюється шляхом затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складають стратегічні плани відповідно до показників фінансового плану з урахуванням затвердженої цією комісією структури тарифів на електричну та теплову енергію. Стратегічні плани таких підприємств підлягають затвердженню до 1 червня року, що передує плановому.

План Підприємства не розробляється для малих підприємств, суб'єктів господарювання, що перебувають у процедурі банкрутства, а також стосовно яких ухвалено рішення про ліквідацію чи передання у комунальну власність.

Керівник Підприємства несе відповідальність за подання Плану у визначені терміни за встановленою формою, виконання його показників інформування про стан виконання Плану.

3. Визначити Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики відповідальним за організацію та координацію роботи з розроблення, затвердження та контролю за виконанням Планів.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 грудня 2013 року N 1002 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження стратегічних планів розвитку державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, та контролю за їх виконанням" (Порядок N 1002).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. Насалик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля
26 березня 2018 року N 186

ПОРЯДОК
розроблення, затвердження стратегічних планів розвитку державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі і управління корпоративними правами (або контроль за діяльністю) щодо яких здійснює Міненерговугілля, а також контролю за їх виконанням

Цей порядок визначає процедуру розроблення, затвердження стратегічного плану розвитку (далі - План) державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі і управління корпоративними правами (або контроль за діяльністю) щодо яких здійснює Міненерговугілля (далі - Підприємства), а також контролю за їх виконанням.

1. Підприємство:

1.1. Розробляє План строком на п'ять років.

Під час розроблення Плану:

- керується наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 N 971 "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань методологічного забезпечення складання середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур" (Методичні рекомендації N 971) та Господарським кодексом України;

- враховує документи стратегічного планування, державні та регіональні програми розвитку, дані статистичної та фінансової звітності, фінансових планів.

1.2. Подає до 1 травня року, що передує плановому періоду, на розгляд Міненерговугілля проект Плану відповідно до структури (додаток 1), який має містити інформацію за формами, згідно з додатками 2 - 8, у двох примірниках на паперових носіях з пронумерованими, прошнурованими, скріпленими печаткою (у разі її наявності) сторінками, а також на електронних носіях.

У разі, якщо проект Плану не відповідає вимогам цього Порядку та установленій формі, він вважається неподаним і повертається на доопрацювання.

1.3. У разі наявності зауважень та пропозицій до Плану - доопрацьовує його та надає на повторний розгляд до Міненерговугілля не пізніше 1 серпня.

1.4. Подає до Міненерговугілля звіт про виконання Плану разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності підприємства стосовно виконання плану що півроку - 20 липня поточного року та щороку до 20 лютого наступного року за формою, згідно додатку 10.

1.5. У разі необхідності за підсумками минулого календарного року не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним, готує та подає Міненерговугілля пропозиції щодо коригування Плану разом з відповідними обгрунтуваннями та порівняльною таблицею.

Зміни до Плану не можуть уноситися у періоди, за якими строк звітування минув.

2. Підприємства - учасники Державного концерну "Ядерне паливо" та підприємства - учасники Державного концерну "Укрторф" подають у встановленому порядку проект Плану, погоджений Державним концерном "Ядерне паливо" та Державним концерном "Укрторф" відповідно, та попередньо розглянутий звіт про виконання Плану, у терміни визначені цим наказом.

3. План та подання про внесення змін розглядаються Міненерговугілля протягом місяця з дати їх надходження.

4. Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики:

4.1. Координує розгляд, погодження Плану структурними підрозділами Міненерговугілля та внесення змін до нього.

4.2. За результатами розгляду проекту Плану приймає рішення та надає Міністру або заступнику Міністра за розподілом повноважень на затвердження або повертає на доопрацювання проект Плану та у письмовій формі повідомляє Підприємство про прийняте рішення з наданням повного переліку зауважень та пропозицій.

4.3. Координує роботу Підприємства щодо доопрацювання Плану з урахуванням зауважень із дотриманням ним термінів доопрацювання.

4.4. Реєструє затверджений План в журналі реєстрації затверджених стратегічних планів розвитку підприємств.

Один примірник оригіналу Плану надається Підприємству, а другий зберігається у Департаменті стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики.

4.5. Здійснює контроль за своєчасним розробленням Плану, а також за його виконанням.

4.6. Узагальнює та подає керівництву Міненерговугілля та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України аналітичну інформацію про стан виконання Планів за доведеною Мінекономрозвитку формою до 20 березня наступного року.

5. Департамент економіки та фінансів, Департамент нафтогазового комплексу, Департамент вугільно-промислового комплексу, Департамент електроенергетичного комплексу, Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу, Департамент корпоративних та майнових відносин, Департамент бюджетного фінансування та звітності, Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту, Управління трудової та соціальної політики відповідно до функціональних обов'язків забезпечують протягом 5 робочих днів розгляд, погодження проектів Планів Підприємств та подання щодо внесення змін до Планів.

 

Директор Департаменту
стратегії розвитку ПЕК та
інвестиційної політики

О. Пономаренко

 

Додаток 1
до Порядку

Структура стратегічного плану розвитку

1. Загальна інформація.

2. Аналіз поточного стану діяльності.

3. Місія.

4. Стратегічні напрями та цілі.

5. Завдання та заходи.

6. Результати.

7. Додатки.

 

Додаток 2
до Порядку

М. П.
(дата)

ЗАТВЕРДЖУЮ
____
                      (посада)
____
  (прізвище та ініціали уповноваженої
  посадової особи суб'єкта управління)

Стратегічний план розвитку

______
(найменування суб'єкта господарювання)
на _________ роки

 

Додаток 3
до Порядку

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу

_
(найменування суб'єкта господарювання)
у 20__ - 20__ роках

N

Напрям діяльності

Найменування показника

Одиниця виміру

Роки

Відхилення за період, %; +, -

t - 3 (звіт)

t - 2 (звіт)

t - 1 (звіт)

поточний (t) рік (оцінка)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Фінансова діяльність

1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. гривень

 

 

 

 

 

1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності

- " -

 

 

 

 

 

1.3. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

- " -

 

 

 

 

 

1.4. Рентабельність операційної діяльності

відсотків

 

 

 

 

 

1.5. Рентабельність діяльності

- " -

 

 

 

 

 

2

Маркетингова діяльність

2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку

- " -

 

 

 

 

 

2.2. Питома вага продукції, що реалізована за межами держави (експорт)

- " -

 

 

 

 

 

3

Виробнича діяльність

3.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

тис. гривень

 

 

 

 

 

3.2. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг), усього, у тому числі за видами продукції

- " -

 

 

 

 

 

3.3. Виробничі потужності підприємства, усього, у тому числі за окремими видами продукції

у натур. одиницях, тис. гривень

 

 

 

 

 

3.4. Рівень використання виробничих потужностей

відсотків

 

 

 

 

 

3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат

- " -

 

 

 

 

 

4

Інвестиційна та інноваційна діяльність

4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування

тис. гривень

 

 

 

 

 

4.1.1. Кошти державного бюджету

- " -

 

 

 

 

 

4.1.2. Власні кошти підприємства

- " -

 

 

 

 

 

4.1.3. Інші джерела фінансування

- " -

 

 

 

 

 

4.2. Загальна сума витрат на інновації

- " -

 

 

 

 

 

4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції

- " -

 

 

 

 

 

4.4. Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції

відсотків

 

 

 

 

 

5

Розвиток трудового потенціалу підприємства

5.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників

осіб

 

 

 

 

 

5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників

гривень

 

 

 

 

 

5.3. Продуктивність праці

тис. гривень/
особу

 

 

 

 

 

5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність

відсотків

 

 

 

 

 

6

Стан та використання активів

6.1. Вартість активів, усього

тис. гривень

 

 

 

 

 

6.2. Оборотні активи

- " -

 

 

 

 

 

6.3. Основні засоби (первісна вартість)

- " -

 

 

 

 

 

6.4. Ступінь зносу основних засобів

відсотків

 

 

 

 

 

6.5. Рентабельність активів

- " -

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Порядку

SWOT-аналіз


(найменування суб'єкта господарювання)
станом на __
             (дата)

СИЛЬНІ СТОРОНИ

МОЖЛИВОСТІ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

СЛАБКІ СТОРОНИ

ЗАГРОЗИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 

Додаток 5
до Порядку

Стратегічні напрями, цілі, завдання та показники результатів їх виконання


(найменування суб'єкта господарювання)
протягом 20__ - 20__ років

N з/п

Найменування завдання/показника результату

Одиниця виміру

Джерело інформації

Базовий період

Плановий період (прогноз)

1-й рік (звіт)

2-й (поточний) рік (оцінка)

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Стратегічний напрям 1

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Стратегічна ціль 1.1

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Завдання 1.1.1

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Завдання 1.1.2

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1)

Ключові показники цілі 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Стратегічна ціль 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Завдання 1.2.1

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Завдання 1.2.2

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1)

Ключові показники цілі 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Стратегічний напрям 2

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до Порядку

Заходи щодо виконання завдань стратегічного плану розвитку


(найменування суб'єкта господарювання)
у 20__ - 20__ роках

N

Захід

Строк виконання

Відповідальний виконавець

Форма завершення заходу

Примітка

1

2

3

4

5

6

1-й рік планового періоду

 

Стратегічна ціль 1

 

Завдання 1.1

 

захід

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

Завдання 1.2

 

захід

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

Стратегічна ціль 2

 

Завдання 2.1

 

захід

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

2-й рік планового періоду

 

......

 

 

 

 

3-й рік планового періоду

 

......

 

 

 

 

5-й рік планового періоду

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

Додаток 7
до Порядку

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу


(найменування суб'єкта господарювання)
у 20__ - 20__ роках

N

Напрям діяльності

Найменування показника

Одиниця виміру

Базовий період

Плановий період (прогноз)

Відхилення (до поточного року), %, +-

1-й рік (звіт)

2-й (поточний) рік (оцінка)

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Фінансова діяльність

1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Рентабельність операційної діяльності

відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Рентабельність діяльності

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Маркетингова діяльність

2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Питома вага продукції, що реалізована за межами держави (експорт)

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Виробнича діяльність

3.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг), усього, у тому числі за видами продукції

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Виробничі потужності підприємства, усього, у тому числі за видами продукції

у натур. одиницях, тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Рівень використання виробничих потужностей

відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інвестиційна та інноваційна діяльність

4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування

тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Кошти державного бюджету

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Власні кошти підприємства

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Інші джерела фінансування

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Загальна сума витрат на інновації

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції

відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Розвиток трудового потенціалу підприємства

5.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників

осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників

гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Продуктивність праці

тис. гривень/ особу

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність

відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Стан та використання активів

6.1. Вартість активів, усього

тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Оборотні активи

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Основні засоби (первісна вартість)

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Ступінь зносу основних засобів

відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Рентабельність активів

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8
до Порядку

Взаємозв'язок стратегічних цілей

(найменування суб'єкта господарювання)
та стратегічних цілей і пріоритетів розвитку країни (галузі, суб'єкта управління, регіону) у 20__ - 20__ роках

N

Стратегічні цілі суб'єкта господарювання

Стратегічні цілі та пріоритети розвитку країни (галузі, суб'єкта управління, регіону), на реалізацію яких спрямована діяльність суб'єкта господарювання

Назва нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа

1

2

3

4

 

Додаток 9
до Порядку

Характеристика цільових значень ключових показників за основними напрямами діяльності стратегічного плану розвитку


(найменування суб'єкта господарювання)
протягом 20__ - 20__ років

N

Основні напрями діяльності

Основні цілі

Ключовий показник, одиниця виміру

Цільові значення

за роками

1-й базовий рік (звіт)

1-й плановий рік (прогноз)

5-й плановий рік (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

1

Фінансова діяльність

 

 

 

 

 

2

Маркетингова діяльність

 

 

 

 

 

3

Виробнича (операційна) діяльність

 

 

 

 

 

4

Інвестиційна та інноваційна діяльність

 

 

 

 

 

5

Розвиток трудового потенціалу

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

Рекомендований зміст звіту про виконання стратегічного плану розвитку

У інформації суб'єкта господарювання можуть розкриватися:

дані щодо суб'єкта господарювання:

стратегія та цілі діяльності (фінансові та нефінансові);

фінансова звітність суб'єкта господарювання, підготовлена в порядку, установленому законодавством;

відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб'єкта господарювання;

основні події, що мають суттєве значення для діяльності суб'єкта господарювання, які відбулися протягом звітного періоду (укладання значних правочинів (договорів) на виготовлення товарів чи надання робіт, послуг, залучення інвестицій, реорганізація тощо);

відомості про ринок робіт, послуг, що надаються, або товарів, що виробляються, якщо це не є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

основні клієнти та основні їхні групи, якщо це не є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

інвестиції протягом звітного періоду, найбільші інвестиційні проекти, що виконуються або плануються, якщо це не є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

загальна чисельність працівників (у тому числі керівних працівників), загальний фонд оплати праці, середньомісячна заробітна плата (у тому числі керівних працівників), розмір заборгованості з виплати заробітної плати;

соціальні ініціативи та ініціативи з охорони навколишнього природного середовища, що виконуються;

відомості щодо розкриття інформації згідно з пунктами 2 - 8 цих Методичних рекомендацій (наприклад вказати, як положення зазначених пунктів реалізуються; які положення не розкриваються; обґрунтування в разі нерозкриття відповідних положень);

основні фінансові показники, що характеризують діяльність (прибутковість, ліквідність, ефективність використання майна), їх зміни протягом 3 років;

відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету в установленому законодавством порядку (для державних унітарних підприємств, їхніх об'єднань);

нарахування і перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на державну частку (для суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави) згідно із законодавством;

орган управління суб'єктів господарювання (із зазначенням керівного складу);

інші відомості, з'ясовані до дня розкриття інформації, що має вплив на діяльність суб'єкта господарювання.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали