Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2012

м. Київ

N 44

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2012 р. за N 196/20509

Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446 (Указ N 446/2011), і з метою встановлення єдиних вимог до складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 05.01.2011 N 2 "Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів" (Порядок N 2), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.02.2011 за N 144/18882.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Уповноважити Державну казначейську службу України надавати роз'яснення з питань застосування Порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Перший заступник Міністра

А. Мярковський

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24.01.2012 N 44

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2012 р. за N 196/20509

Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Цим Порядком визначаються склад та порядок складання місячної, квартальної і річної фінансової та бюджетної звітності, вимоги до розкриття її елементів.

1.2. Фінансова та бюджетна звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій та бюджетній звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.

1.3. Фінансова та бюджетна звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства).

1.4. Фінансова та бюджетна звітність повинна містити інформацію про всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку.

1.5. Звітним періодом для складання місячної бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.

Звітним періодом для складання квартальної фінансової та бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу.

Звітним періодом для складання річної фінансової та бюджетної звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період у випадках, визначених законодавством.

Звітним періодом для бюджетних установ, що створені протягом звітного року, є період від їх створення до кінця звітного року.

Звітним періодом для бюджетних установ, що створені та припиняють свою діяльність у зв'язку із закінченням строку, на який вони створювались, протягом звітного року, є період від дати створення до дати припинення діяльності таких бюджетних установ.

Звітним періодом для бюджетних установ, що припиняють свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, є період з початку звітного року до моменту припинення їх діяльності.

1.6. Розпорядники бюджетних коштів, підпорядкованість яких згідно із законодавством України протягом звітного періоду була змінена, фінансову та бюджетну звітність складають та подають за попередньою підпорядкованістю як такі, що припинили діяльність, у обсязі річної звітності. За новою підпорядкованістю такі розпорядники бюджетних коштів складають і подають фінансову та бюджетну звітність як новоутворені залежно від того, яка звітність складається та подається (місячна, квартальна, річна).

1.7. Розпорядники бюджетних коштів, що створені згідно із законодавством України протягом звітного періоду, фінансову та бюджетну звітність складають і подають розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня (далі - розпорядники вищого рівня), до сфери управління яких вони включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування у загальному порядку. У фінансовій та бюджетній звітності такими розпорядниками бюджетних коштів залишки на початок звітного року не зазначаються.

Розпорядники вищого рівня, до сфери управління яких уключені новоутворені розпорядники бюджетних коштів, у зведеній фінансовій та бюджетній звітності враховують дані фінансової та бюджетної звітності таких розпорядників бюджетних коштів у повному обсязі.

1.8. Розпорядники бюджетних коштів, які припинили свою діяльність згідно із законодавством України протягом звітного періоду, складають фінансову та бюджетну звітність в обсязі річної і подають розпорядникам вищого рівня, до сфери управління яких вони належали, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У фінансовій та бюджетній звітності таких розпорядників бюджетних коштів залишків за всіма статтями балансу на кінець звітного періоду не повинно бути.

Розпорядники вищого рівня у разі виключення зі сфери свого управління розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) у зв'язку з припиненням їх діяльності у зведеній фінансовій та бюджетній звітності залишки за всіма статтями балансу на початок року зазначають без змін.

1.9. Форми фінансової та бюджетної звітності складаються у гривнях з копійками.

1.10. Форми фінансової та бюджетної звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф, рядків. За відсутності даних у графах та рядках проставляються прочерки.

Додаткові показники у форми фінансової та бюджетної звітності вводити забороняється.

При складанні звітів за формою N 2 - про надходження та використання коштів загального фонду, за відповідними формами N 4 - про надходження і використання коштів спеціального фонду, за формою N 7 - про заборгованість за бюджетними коштами, за формою N 9 - про результати фінансової діяльності у формі потрібно підкреслити її номер, вид бюджету, за яким складено звіт (державний або місцевий бюджет), указати коди класифікації видатків та кредитування бюджету, їх назви. При складанні звітів за формою N 7, крім цього, потрібно зазначити фонд бюджету (загальний чи спеціальний), за коштами якого складений звіт.

1.11. Кошти, які протягом звітного періоду надходять на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відновлення касових видатків згідно із законодавством України (за телефонні переговори, помилково перераховані тощо), відображаються у відповідних формах бюджетної звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені у попередніх звітних періодах в межах одного бюджетного періоду.

1.12. Дані (показники) про операції, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства України не передбачені кошторисом розпорядників бюджетних коштів (наприклад, розрахунки з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, розрахунки з внутрівідомчої передачі запасів, розрахунки за депонованою заробітною платою тощо), у звітах про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м), про надходження і використання коштів спеціального фонду (форма N 4д, N 4м), про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д, N 7м) не відображаються.

1.13. Головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію відповідно до законодавства України.

У разі потреби головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, уключених у свою мережу, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію відповідно до законодавства України щодо виконання бюджетних програм, за якими вони включені у мережу.

1.14. Дані фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів перевіряються в частині відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства.

Дані бухгалтерського обліку органів Казначейства за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України), вважаються остаточними.

Усі примірники фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена фінансова та бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подачі розпорядникам вищого рівня або іншим користувачам повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Казначейства (засвідчені підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової та бюджетної звітності і форм щодо розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності).

Розпорядники бюджетних коштів, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, розташовані в інших областях, до своєї фінансової та бюджетної звітності додають форми фінансової та бюджетної звітності, перевірені та завізовані відповідними органами Казначейства.

Додатково підлягає перевірці та поданню до відповідного органу Казначейства фінансова та бюджетна звітність розпорядників нижчого рівня у разі встановлення розпорядниками вищого рівня розбіжностей щодо бухгалтерського обліку операцій з внутрівідомчої передачі запасів тощо.

Зведена фінансова та бюджетна звітність обласних державних адміністрацій до подання Казначейству України повинна бути перевірена і завізована відповідним Головним управлінням Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у загальному порядку.

Віза органу Казначейства засвідчує, що фінансова та бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена відповідно до вимог цього Порядку, дані фінансової та бюджетної звітності є тотожними аналогічним даним бухгалтерського обліку органів Казначейства і підлягають консолідації у зведеній фінансовій та бюджетній звітності розпорядників вищого рівня.

У разі коли при складанні форм фінансової та бюджетної звітності не були дотримані вимоги цього Порядку, органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України, зокрема попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою усунення порушення бюджетного законодавства або інший захід впливу відповідно до частини другої статті 118 Бюджетного кодексу України на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства.

Дані такої фінансової та бюджетної звітності не підлягають консолідації розпорядниками вищого рівня у зведеній фінансовій та бюджетній звітності та органами Казначейства у звітності про виконання бюджетів.

Ця фінансова та бюджетна звітність повторно надається до обслуговуючих органів Казначейства на перевірку та візування.

1.15. Зведена фінансова та бюджетна звітність складається головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, а також фінансової та бюджетної звітності за своїми операціями.

Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що мають у своїй мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, до зведеної квартальної та річної бюджетної звітності подають окремі зведені звіти форм N 2д, N 2м, N 4д, N 4м, N 7д, N 7м, N 7д.1, N 7м.1 за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

щодо розпорядників бюджетних коштів;

щодо одержувачів бюджетних коштів;

загальний зведений звіт.

1.16. Форми звітності і пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби). Без таких підписів фінансова та бюджетна звітність вважається недійсною.

Подання фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

1.17. Форми фінансової та бюджетної звітності подаються також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Казначейства України.

1.18. Терміни (графіки) подання фінансової звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419.

Бюджетна звітність подається до органів Казначейства в терміни, встановлені для фінансової звітності.

Головні розпорядники затверджують терміни подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами, що належать до сфери їх управління, з таким розрахунком, щоб вони вкладались у терміни подання фінансової та бюджетної звітності до органів Казначейства з урахуванням термінів, встановлених нормативно-правовими актами.

2. Склад звітності та періодичність її подання за належністю

2.1. Склад звітності розпорядників бюджетних коштів:

2.1.1. Склад фінансової звітності:

"Баланс" (форма N 1) (додаток 1);

"Звіт про результати фінансової діяльності" (форма N 9д, N 9м) (додаток 2);

"Звіт про рух грошових коштів" (додаток 3).

2.1.2. Склад бюджетної звітності:

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (форма N 4-1д, N 4-1м) (додаток 5);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 6);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма N 4-4д) (додаток 8);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9);

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 10);

"Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 11);

Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12).

2.2. Склад бюджетної звітності одержувачів бюджетних коштів:

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9);

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 10);

"Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 11).

2.3. Склад звітності Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонди):

2.3.1. Склад фінансової звітності:

Баланс (форма та порядок заповнення встановлюються нормативно-правовими актами відповідних Фондів).

2.3.2. Склад бюджетної звітності:

а) форми та порядок заповнення встановлюються Мінфіном України:

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7);

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 10);

"Звіт про виконання кошторису Фонду" (додаток 13);

б) форми та порядок заповнення встановлюються нормативно-правовими актами відповідних Фондів:

Звіт про виконання бюджету Фонду.

2.4. Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці (додаток 14) та формах щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності.

2.4.1. Елементи фінансової звітності додатково розкриваються у таких формах:

"Звіт про рух необоротних активів" (форма N 5) (додаток 15);

"Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (форма N 6) (додаток 16);

"Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей" (форма N 15) (додаток 17);

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 18).

2.4.2. Елементи бюджетної звітності додатково розкриваються у формах:

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках (додаток 19);

Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 20);

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 21);

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня (додаток 22);

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23);

Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 24);

Довідка про депозитні операції (додаток 25);

Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 26);

Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 27);

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 28);

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 29);

Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 30);

Довідка про використання іноземних грантів (додаток 31);

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 32);

Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 33);

Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 34).

2.5. Перевірка та порівняння окремих показників форм фінансової та бюджетної звітності здійснюються відповідно до Звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності (додаток 35).

2.6. Розпорядниками бюджетних коштів складається та подається до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня:

2.6.1. Фінансова звітність:

а) квартальна - за формою (додаток 1), визначеною абзацом другим підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї глави.

Елементи квартальної фінансової звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формі щодо розкриття елементів фінансової звітності (додаток 18) згідно з абзацом п'ятим підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цієї глави;

б) річна - за формами (додатки 1 - 3), визначеними абзацами другим - четвертим підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї глави.

Елементи річної фінансової звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів фінансової звітності (додатки 15 - 18) згідно з абзацами другим - п'ятим підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цієї глави.

2.6.2. Бюджетна звітність:

а) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 9 - 12), визначеними абзацами сьомим-десятим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави.

Форми місячної бюджетної звітності, за винятком Довідки про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12), у терміни складання та подання квартальної бюджетної звітності не складаються та до органів Казначейства не подаються;

б) квартальна та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами (додатки 4 - 11), визначеними абзацами другим - дев'ятим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави.

Елементи квартальної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 23 - 34) згідно з абзацами шостим - сімнадцятим підпункту 2.4.2 пункту 2.4 цієї глави.

Елементи річної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 19 - 34) згідно з абзацами другим - сімнадцятим підпункту 2.4.2 пункту 2.4 цієї глави.

2.7. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що належать до сфери їх управління, квартальну і річну зведену:

2.7.1. Фінансову звітність складають у обсязі, визначеному підпунктом 2.6.1 пункту 2.6 цієї глави.

2.7.2. Бюджетну звітність складають у обсязі, визначеному підпунктом "б" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 цієї глави.

2.8. Розпорядники бюджетних коштів за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету за загальнодержавними витратами в частині міжбюджетних трансфертів та бюджетних програм з реалізації проектів економічного розвитку, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, для відображення у бюджетній звітності складають і подають до органів Казначейства "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4) та/або "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7).

Такі звіти подаються також відповідним головним розпорядникам, яким за такими бюджетними програмами (функціями) встановлені бюджетні призначення законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет.

2.9. Міністерства, головні розпорядники коштів державного бюджету зведену квартальну і річну фінансову та бюджетну звітність подають:

Казначейству України;

Рахунковій палаті.

Копії зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої Казначейством України, подаються до Мінфіну України.

2.10. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів зведену квартальну і річну фінансову та бюджетну звітність подають до органу Казначейства.

Копії зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої в органах Казначейства, подаються до відповідних фінансових органів.

2.11. Одержувачами бюджетних коштів:

2.11.1. Фінансова звітність - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня не подається.

2.11.2. Бюджетна звітність складається та подається:

а) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 9 - 11), визначеними абзацами четвертим-шостим пункту 2.2 цієї глави;

б) квартальна та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами, визначеними абзацами другим - шостим пункту 2.2 цієї глави.

2.12. Фондами складається та подається:

2.12.1. Квартальна та річна фінансова звітність - до Казначейства України та Мінфіну України за формою, визначеною підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 цієї глави.

2.12.2. Бюджетна звітність:

а) місячна - до Казначейства України за формою (додаток 10) згідно з абзацом четвертим підпункту "а" підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цієї глави;

б) квартальна та річна - до Казначейства України та Мінфіну України за формами (додатки 4, 7, 10, 13), визначеними абзацами другим - п'ятим підпункту "а" та підпунктом "б" підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цієї глави.

Звіти про виконання кошторисів Фондів (додаток 13) щоквартально подаються також до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати.

3. Порядок заповнення форм фінансової та бюджетної звітності

3.1. "Баланс" (форма N 1) (додаток 1) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку, станом на початок звітного року та на кінець звітного періоду (року). Дані статей "Балансу" на початок звітного року повинні бути тотожними даним графи "На кінець звітного періоду (року)" фінансової звітності попереднього звітного року, крім окремих випадків (наприклад, реорганізація розпорядників бюджетних коштів тощо).

Розпорядники бюджетних коштів складають "Баланс" (форма N 1), який відображає результат про всі проведені господарські операції за коштами загального і спеціального фондів відповідного бюджету за всіма виконуваними програмами (функціями).

Заповнення форми N 1 "Баланс" здійснюється у такому порядку:

Актив

Розділ I. Необоротні активи

У розділі I "Необоротні активи" відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів, отриманих і призначених для використання розпорядниками бюджетних коштів.

Рядки 110, 120, 130 "Залишкова вартість". Наводиться залишкова вартість необоротних активів, яка визначається розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною) вартістю та сумою зносу.

Рядки 111, 121, 131 "Знос". Призначені для відображення суми нарахованого зносу на необоротні активи.

Рядки 112, 122, 132 "Первісна (відновлювальна) вартість". Відображається первісна (відновлювальна) вартість необоротних активів, тобто фактична вартість придбання, спорудження, виготовлення необоротних активів з урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість.

Рядок 140 "Незавершене капітальне будівництво". Призначений для відображення вартості незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення, добудови, реконструкції, модернізації тощо) необоротних активів.

Розділ II. Оборотні активи

Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, а також інших активів, призначених для реалізації або використання протягом року.

Рядок 150 "Матеріали і продукти харчування". Призначений для відображення вартості матеріалів та продуктів харчування, що зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп, фотоприладдя, паперу, медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що використовуються для поточних потреб розпорядників бюджетних коштів (електричні лампи, мило, щітки тощо), будівельних матеріалів для поточного ремонту; усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол тощо); поворотної тари та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки тощо); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів; сіна, вівса, інших видів кормів і фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрив та інших матеріалів.

Рядок 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Наводиться вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року.

Рядок 170 "Інші запаси". Наводиться вартість запасів розпорядників бюджетних коштів, що не враховані в рядках 150 "Матеріали і продукти харчування" та 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", зокрема:

сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і капітального будівництва;

тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;

готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств.

Рядок 180 "Дебіторська заборгованість". Відображається сума дебіторської заборгованості. Сума рядка утворюється з таких рядків:

181 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги". Призначений для відображення дебіторської заборгованості за попередньо оплачені матеріальні цінності, роботи та послуги, роботи з капітального будівництва, а також за нараховані та не отримані доходи за послуги, надані розпорядниками бюджетних коштів;

182 "Розрахунки із податків та платежів". Наводиться сума переплат за податками, зборами, а також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, які відносяться до виконання кошторису;

183 "Розрахунки із страхування". Відображається дебіторська заборгованість Фондів та інших організацій, що проводять страхування, яка відноситься до виконання кошторису;

184 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків". Відображається дебіторська заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку, яка відноситься до виконання кошторису;

185 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Застосовується для відображення дебіторської заборгованості з: батьківської плати за утримання дітей у дитячих закладах, навчання дітей у музичних школах, утримання дітей у школах-інтернатах, за харчування дітей в інтернатах при школах; плати за навчання у закладах освіти; плати за проживання мешканцями гуртожитків; плати працівниками за формений одяг та харчування; орендної плати тощо;

186 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;

187 "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не включена до рядків 181 - 186 і не відноситься до виконання кошторису, у тому числі заборгованість за розрахунками з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; заборгованості установ банків, які ліквідовані; заборгованості за відсотками, нарахованими банком на залишок коштів у національній та іноземній валютах за користування тимчасово вільними коштами, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, крім відсотків, які отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади; заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету.

Рядок 190 "Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів". Відображається сума дебіторської заборгованості, яка виникла за операціями з внутрівідомчої передачі.

Рядок 200 "Розрахунки за окремими програмами". Відображається сума заборгованості, що виникла при виконанні кошторису в частині видатків та надання кредитів за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву, за операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками розпорядників бюджетних коштів на їх утримання.

Рядок 210 "Короткострокові векселі одержані". Наводиться сума короткострокових векселів, що одержані розпорядниками бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством України.

Рядок 220 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває в акредитивах, чекових книжках, смарт-картках, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, на турбази, повідомленнях на поштові перекази та в інших грошових документах (фінансових активах (акціях, облігаціях тощо) у випадках, передбачених законодавством України).

Рядок 230 "Грошові кошти в дорозі". Відображається сума коштів, яка перерахована в останні дні звітного періоду на реєстраційні, спеціальні реєстраційні, відкриті в органах Казначейства, поточні, відкриті в установі банку рахунки розпорядників бюджетних коштів, але буде зарахована на ці рахунки в наступному місяці. У цьому рядку на початок та на кінець звітного року залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідними нормативно-правовими актами.

Рядок 240 "Рахунки в банках". Відображається залишок невикористаних коштів, що зберігаються розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках в установі банку.

Сума рядка утворюється з таких рядків:

241 "Рахунки загального фонду". Відображається залишок невикористаних коштів загального фонду, що зберігаються розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках в установі банку. У цьому рядку залишку коштів на кінець звітного періоду (року) не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом;

242 "Рахунки спеціального фонду". Наводиться сума коштів спеціального фонду, що обліковується на рахунку в банку на кінець звітного періоду (року), якщо це встановлено відповідним нормативно-правовим актом;

243 "Рахунки в іноземній валюті". Наводиться залишок коштів в іноземній валюті загального чи спеціального фонду бюджету, що належать розпорядникам бюджетних коштів і перебувають на поточних рахунках в установах банків на звітну дату. Сума коштів відображається у фінансовій звітності в національній валюті України та розшифровується в Довідці про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23);

244 "Інші поточні рахунки". Відображається не наведена у рядках 241 - 243 сума коштів, що зберігаються на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, які отримані ними у тимчасове розпорядження. Сума коштів розшифровується в Довідці про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 24).

Рядок 250 "Рахунки в казначействі загального фонду". Відображається залишок коштів загального фонду бюджету, що перебуває на реєстраційному рахунку, відкритому в органі Казначейства.

У цьому рядку залишку коштів на початок та кінець звітного року не повинно бути.

Рядок 260 "Рахунки в казначействі спеціального фонду". Наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів, що зберігаються на спеціальних реєстраційних рахунках в органі Казначейства. Сума рядка утворюється з таких рядків:

261 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги". Відображається залишок коштів, які надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльності; як плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

262 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень". Відображаються залишок коштів, які надійшли на ім'я бюджетних установ як благодійні внески, гранти, дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;

263 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду". На звітну дату відображається залишок невикористаних коштів інших надходжень спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів).

У цьому рядку залишку коштів на початок та на кінець звітного року не повинно бути;

264 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". У цьому рядку відображається залишок коштів, отриманих від місцевих бюджетів за операціями з виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. У разі закінчення програми у цьому рядку залишку коштів на кінець звітного року не повинно бути.

Рядок 270 "Інші рахунки в казначействі". У цьому рядку відображаються залишки коштів, які обліковуються на інших рахунках в органах Казначейства, що не зазначені в рядках 250, 260, та залишки коштів, отриманих у тимчасове розпорядження.

Рядок 280 "Каса". Наводиться залишок коштів, які зберігаються в касі розпорядників бюджетних коштів на звітну дату в національній та іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України.

Розділ III. Витрати

Розділ III "Витрати" призначений для відображення у квартальній фінансовій звітності фактичних видатків і витрат розпорядників бюджетних коштів, проведених у звітному періоді.

У річній фінансовій звітності розділ III "Витрати" не заповнюється у зв'язку з тим, що усі фактичні видатки і витрати розпорядників бюджетних коштів, проведені у звітному році, підсумковими оборотами в кінці звітного року списуються на результат виконання кошторису за звітний рік.

У графі 3 "На початок звітного року" записів не повинно бути, у графі 4 "На кінець звітного періоду (року)" відображаються суми фактичних видатків, які склалися на кінець звітного періоду (року).

Рядок 290 "Видатки та надання кредитів загального фонду". Наводиться сума проведених фактичних видатків та наданих кредитів розпорядниками бюджетних коштів за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів відповідно до кошторису.

Рядок 300 "Видатки та надання кредитів спеціального фонду". Відображаються фактичні видатки та надані кредити спеціального фонду. Сума рядка утворюється з таких рядків:

301 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги". Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок надходжень, які отримані бюджетними установами як плата за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

302 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень". Наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок надходжень, які отримані бюджетними установами як благодійні внески, гранти, дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;

303 "Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду". Наводиться сума фактичних видатків та наданих кредитів спеціального фонду кошторису в частині інших надходжень спеціального фонду та за позиками міжнародних фінансових організацій (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) та наданих кредитів;

304 "Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок коштів, що отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Рядок 310 складається із суми рядків: 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300.

Пасив

Розділ I. Власний капітал

Розділ I "Власний капітал". Призначений для відображення коштів фондів розпорядників бюджетних коштів і фінансових результатів їх діяльності за минулі звітні роки.

Фонди розпорядників бюджетних коштів складаються з фонду в необоротних активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.

Рядок 330 "Фонд у необоротних активах". Наводиться сума вкладень у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, у незавершене капітальне будівництво, створення, виготовлення необоротних активів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні розпорядників бюджетних коштів, за вирахуванням нарахованого зносу.

Рядок 340 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах". Відображається сума вкладень у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, строк експлуатації яких не перевищує одного року.

Рядок 350 "Результат виконання кошторису за загальним фондом". У цьому рядку відображається результат виконання кошторису за загальним фондом. Результат виконання кошторису за загальним фондом коригується на звітну дату у разі повернення сум дебіторської заборгованості або списання дебіторської та кредиторської заборгованості загального фонду тощо.

Рядок 360 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом". У цьому рядку відображається результат виконання кошторису за спеціальним фондом.

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом коригується на звітну дату у разі повернення сум дебіторської заборгованості або списання дебіторської та кредиторської заборгованості спеціального фонду, перерахування (отримання) залишку коштів, що склався на початок року у розпорядників бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчими актами надані такі повноваження), або у разі отримання залишку коштів, перерахованого суб'єктом підприємницької діяльності - юридичною особою, на базі якої створено розпорядника бюджетних коштів, з рахунків, відкритих у банку, та переданих (отриманих) інших активів і зобов'язань тощо.

Показники за рядками 350 та 360 можуть бути від'ємними.

Рядок 370 "Результати переоцінок". Наводиться результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, крім операцій з курсовими різницями, що склався на кінець звітного періоду.

За цим рядком на початок та на кінець звітного року записів не повинно бути, оскільки суми переоцінок у кінці звітного року підсумковими оборотами переносяться на результат виконання кошторису.

Розділ II. Зобов'язання

У розділі II "Зобов'язання" відображаються поточні та довгострокові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів.

Рядок 380 "Довгострокові зобов'язання". Наводяться зобов'язання розпорядників бюджетних коштів, погашення яких буде проведено після завершення звітного бюджетного періоду відповідно до законодавства України.

Рядок 390 "Короткострокові позики". Відображаються короткострокові кредити та позики, одержані розпорядниками бюджетних коштів у банках та інших фінансових установах відповідно до законодавства України.

Рядок 400 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями". Відображається сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом бюджетного періоду.

Рядок 410 "Короткострокові векселі видані". Наводиться сума векселів, виданих розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством України, термін сплати яких установлено протягом одного бюджетного року.

Рядок 420 "Кредиторська заборгованість". Відображається сума кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів. Сума рядка утворюється з таких рядків:

421 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги". Призначений для відображення кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів за отримані товари, роботи і послуги перед постачальниками та підрядниками. Крім того, відображається заборгованість перед підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;

422 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Наводиться кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів з: батьківської плати за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, навчання дітей у музичних школах, утримання дітей у школах-інтернатах, харчування дітей в інтернатах при школах; плати за навчання у закладах освіти; плати за проживання мешканцями гуртожитків; плати працівниками за формений одяг та харчування; орендної плати тощо;

423 "Розрахунки із податків та платежів". Відображається кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за податками та платежами до бюджетів та іншими розрахунками, які відносяться до виконання кошторису;

424 "Розрахунки із страхування". Наводиться кредиторська заборгованість перед Фондами та іншими організаціями зі страхування, яка відноситься до виконання кошторису;

425 "Розрахунки із заробітної плати та інших виплат". Відображаються суми кредиторської заборгованості перед працівниками, які перебувають або не перебувають у штаті розпорядників бюджетних коштів, з усіх видів оплати праці, включаючи утримання за товари, продані в кредит торговельними організаціями, заробітної плати з безготівкового перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, членських профспілкових внесків, за виконавчими листами та іншими документами; з допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, яка відшкодовується за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на оплату праці працівників розпорядників бюджетних коштів; за розрахунками з виплати пільг, субсидій, допомоги і компенсацій;

426 "Розрахунки зі стипендіатами". Відображаються суми кредиторської заборгованості перед студентами й аспірантами вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів зі стипендій;

427 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається кредиторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;

428 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться суми кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів за операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями (правоохоронних, митних органів, органів державної податкової служби тощо);

429 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями розпорядників бюджетних коштів, що не ввійшли до рядків 421 - 428, у тому числі з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; з депонованої заробітної плати; за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету. Відображаються також грошові кошти, отримані в тимчасове розпорядження, які на кінець бюджетного періоду надійшли на ім'я розпорядників бюджетних коштів (правоохоронних, митних органів, органів державної податкової служби тощо) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

Рядок 430 "Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів". Відображається сума кредиторської заборгованості з внутрівідомчої передачі запасів.

Рядок 440 "Розрахунки за окремими програмами". Відображається сума заборгованості, що виникла при виконанні кошторису, в частині видатків та надання кредитів за окремими програмами, передбаченими в державному та місцевих бюджетах (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву, за операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками розпорядників бюджетних коштів на їх утримання.

Розділ III. Доходи

Розділ III "Доходи" у квартальній фінансовій звітності призначений для відображення всіх надходжень розпорядників бюджетних коштів, які вони отримують на виконання кошторису. Залежно від джерел утворення доходів у формах фінансової звітності вони відображаються при фактичному надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги.

У річній фінансовій звітності розділ III "Доходи" не заповнюється у зв'язку з тим, що усі доходи розпорядників бюджетних коштів, отримані на виконання кошторису, підсумковими оборотами в кінці звітного року списуються на результати виконання кошторису за звітний період.

У графі 3 "На початок звітного року" записів не повинно бути.

У графі 4 "На кінець звітного періоду (року)" фінансової звітності відображаються отримані та нараховані доходи загального та спеціального фондів, які склалися на кінець звітного періоду.

Рядок 450 "Доходи загального фонду". Наводяться суми коштів, що фактично надійшли на рахунок розпорядників бюджетних коштів із загального фонду бюджету.

Рядок 460 "Доходи спеціального фонду". Відображаються нараховані або отримані доходи спеціального фонду розпорядниками бюджетних коштів. Сума рядка утворюється з таких рядків:

461 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги". Наводяться суми доходу, нарахованого як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; за оренду майна бюджетних установ; надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

462 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень". Призначений для відображення надходжень благодійних внесків, грантів, дарунків; коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; коштів, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;

463 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду". Відображаються інші надходження спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) та позики міжнародних фінансових організацій, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки;

464 "Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Призначений для відображення надходжень спеціального фонду, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Рядок 470 складається із суми рядків: 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460.

Розшифровка позабалансових рахунків

У розшифровці позабалансових рахунків наводяться суми залишків на початок звітного року, надходження та вибуття протягом звітного періоду (року), залишки на кінець звітного періоду (року): орендованих необоротних активів, активів на відповідальному зберіганні та інше.

3.2. "Звіт про результати фінансової діяльності" (форма N 9д, N 9м) (додаток 2) складається розпорядниками бюджетних коштів для відображення результату їх фінансової діяльності за звітний рік.

У фінансовій звітності за формою N 9д, N 9м (додаток 2) відображаються загальними сумами операції, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів та/або видатків розпорядників бюджетних коштів. Результат переоцінок може впливати як на збільшення доходів розпорядників бюджетних коштів, так і на збільшення видатків.

Заповнення фінансової звітності за формою N 9д, N 9м (додаток 2) здійснюється у такому порядку:

Загальний фонд

У рядку 010 "Отримані доходи" наводяться списані підсумковими оборотами на результат виконання кошторису доходи загального фонду бюджету, отримані за звітний рік;

у рядку 020 "Видатки та надання кредитів" наводяться суми списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису фактичних видатків загального фонду бюджету, проведених за звітний рік;

у рядку 021 "у тому числі поточні" з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами поточних фактичних видатків;

у рядку 022 "у тому числі капітальні" з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами капітальних фактичних видатків;

у рядку 023 "у тому числі надання кредитів" з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами кредитів, які були надані;

у рядку 030 "Списані недостачі" наводиться сума коштів, списана розпорядниками бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, виявлених при недостачі матеріалів;

у рядку 040 "Списана заборгованість" наводиться сума списаної заборгованості протягом звітного року. Показник за рядком може бути від'ємним;

у рядку 041 "у тому числі дебіторська" з усієї суми списаної заборгованості наводиться сума дебіторської заборгованості, списаної протягом звітного року;

у рядку 042 "у тому числі кредиторська" з усієї суми списаної заборгованості наводиться сума кредиторської заборгованості, списаної протягом звітного року;

у рядку 050 "Результат переоцінок" наводиться результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що склався за звітний рік. Показник за рядком може бути від'ємним;

у рядку 060 "Інші видатки" наводяться сума інших фактичних видатків, списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису, та суми за операціями, не наведені в інших рядках цієї форми;

у рядку 090 "Фінансовий результат за загальним фондом" проставляється фінансовий результат виконання кошторису за попередні та звітний бюджетні періоди в частині загального фонду. У цьому рядку показник може бути додатним (профіцит) або від'ємним (дефіцит).

У рядку 090 дані графи 3 "За попередній звітний рік" повинні відповідати даним графи 4 "За звітний рік" річної фінансової звітності за формою N 9д, N 9м (додаток 2) за попередній звітний рік.

Спеціальний фонд

У частині звіту "Спеціальний фонд" наводиться загальна інформація за всіма складовими спеціального фонду.

У рядку 100 "Отримані доходи" відображаються списані підсумковими оборотами на результат виконання кошторису нараховані доходи за надані послуги згідно із законодавством, надходження, отримані за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, інші надходження спеціального фонду кошторису, надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, надходження позик міжнародних фінансових організацій за звітний рік;

у рядку 110 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" із загальної суми отриманих доходів наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за надані послуги бюджетними установами згідно із законодавством;

у рядку 111 "у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

у рядку 112 "у тому числі надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи від додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ;

у рядку 113 "у тому числі плата за оренду майна бюджетних установ" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за оренду майна бюджетних установ;

у рядку 114 "у тому числі надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи, отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

у рядку 120 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами кошти, отримані як інші джерела власних надходжень;

у рядку 121 "у тому числі благодійні внески, гранти та дарунки" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, отримані як благодійні внески, гранти, дарунки;

у рядку 122 "у тому числі кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;

у рядку 123 "у тому числі кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження за коштами, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;

у рядку 130 "Інші надходження спеціального фонду" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами інші надходження спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів);

у рядку 140 "Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами кошти на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

у рядку 150 "Надходження позик міжнародних фінансових організацій" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, що надійшли як позики міжнародних фінансових організацій;

у рядку 200 "Перераховано залишок" відображається сума коштів відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого звітного періоду, яка була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, перерахована до бюджету тощо) та не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року;

у рядку 300 "Отримано залишок" відображається сума надходжень спеціального фонду попереднього звітного року, що була отримана розпорядником бюджетних коштів у звітному році і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного року;

у рядку 400 "Видатки та надання кредитів" наводяться суми списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису фактичних видатків та наданих кредитів спеціального фонду бюджету, проведені за звітний рік;

у рядку 401 "у тому числі поточні" з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами поточних фактичних видатків;

у рядку 402 "у тому числі капітальні" з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами капітальних фактичних видатків;

у рядку 403 "у тому числі надання кредитів" з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами кредитів, які були надані;

у рядку 500 "Списані недостачі" наводиться сума коштів, списана розпорядниками бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, виявлених при недостачі;

у рядку 600 "Списана заборгованість" наводиться сума заборгованості, списаної протягом звітного року. Показник за цим рядком може бути від'ємним;

у рядку 601 "у тому числі дебіторська" з усієї суми списаної заборгованості наводиться сума дебіторської заборгованості, списаної протягом звітного року;

у рядку 602 "у тому числі кредиторська" з усієї суми списаної заборгованості наводиться сума кредиторської заборгованості, списаної протягом звітного року;

у рядку 700 "Результат переоцінок" відображається результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що склався за звітний рік. Показник за цим рядком може бути від'ємним;

у рядку 800 "Інші видатки" наводяться сума інших фактичних видатків спеціального фонду, списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису, та суми за операціями, не наведені в інших рядках цієї форми;

у рядку 900 "Фінансовий результат за спеціальним фондом" проставляється фінансовий результат виконання кошторису розпорядника бюджетних коштів за попередні та звітний бюджетні періоди в частині спеціального фонду. У цьому рядку показник може бути додатним (профіцит) або від'ємним (дефіцит);

у рядку 900 дані графи 3 "За попередній звітний рік" повинні відповідати даним графи 4 "За звітний рік" річної фінансової звітності за формою N 9д, N 9м (додаток 2) за попередній звітний рік.

У разі отримання асигнувань розпорядниками бюджетних коштів з державного і місцевих бюджетів для виконання функціональних повноважень форма N 9д, N 9м (додаток 2) складається окремо за коштами відповідного бюджету.

3.3. "Звіт про рух грошових коштів" (додаток 3). Наводиться інформація про рух грошових коштів за операціями, проведеними розпорядниками бюджетних коштів у грошовій формі відповідно до законодавства України.

Зведений "Звіт про рух грошових коштів" (додаток 3) формується за даними звітів розпорядників нижчого рівня, що належать до сфери управління розпорядника вищого рівня.

Заповнення "Звіту про рух грошових коштів" (додаток 3) здійснюється у такому порядку:

у рядку 100 "Загальний фонд - усього" наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Казначейства та на поточних рахунках в установах банків;

у рядку 101 "у тому числі рахунки в органах Державної казначейської служби України" із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 100, наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Казначейства;

у рядку 102 "у тому числі рахунки в установах банків" із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 100, наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на поточних рахунках в установах банків;

у рядку 200 "Спеціальний фонд - усього" наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на спеціальних реєстраційних рахунках в органах Казначейства та на поточних рахунках в установах банків;

у рядку 201 "у тому числі рахунки в органах Державної казначейської служби України" із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 200, наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Казначейства;

у рядку 202 "у тому числі рахунки в установах банків" із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 200, наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на поточних рахунках в установах банків;

у рядку 210 "Власні надходження бюджетних установ - перша група" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться узагальнена інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, отриманих як надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;

у рядку 211 "у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

у рядку 212 "у тому числі надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими від додаткової (господарської) діяльності;

у рядку 213 "у тому числі плата за оренду майна бюджетних установ" із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими за оренду майна бюджетних установ;

у рядку 214 "у тому числі надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

у рядку 220 "Власні надходження бюджетних установ - друга група" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться узагальнена інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ;

у рядку 221 "у тому числі благодійні внески, гранти та дарунки" із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями благодійних внесків, грантів та дарунків;

у рядку 222 "у тому числі кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів" із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;

у рядку 223 "у тому числі кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право" із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;

у рядку 230 "Інші надходження спеціального фонду (крім власних)" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, та позик міжнародних фінансових організацій);

у рядку 240 "Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

у рядку 250 "Кошти міжнародних фінансових організацій" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах Казначейства та на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій);

у рядку 300 "Інші рахунки" наводиться загальна інформація про рух коштів на інших рахунках в органах Казначейства та інформація про рух коштів на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, які отримані ними у тимчасове розпорядження;

у рядку 400 "Усього" наводиться загальна інформація про рух коштів загального та спеціального фондів розпорядників бюджетних коштів на рахунках в органах Казначейства та установах банків, а також інформація про рух коштів на інших рахунках в органах Казначейства та інформація про рух коштів на поточних рахунках в установах банків.

У графах 3 "Залишок на початок звітного року" та 8 "Залишок на кінець звітного року" за відповідними рядками зазначаються залишки коштів, які обліковуються на реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках в органах Казначейства і на поточних рахунках в установах банків, зазначені у формах N 2д, 2м (додаток 4); N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5 - 9), довідках (додатки 23, 24) та рядках 244 і 270 активу форми N 1 "Баланс" (додаток 1);

у графі 4 "Перераховано залишок" за відповідними рядками відображається інформація про рух коштів спеціального фонду минулого звітного року, що були відповідно до законодавства перераховані у звітному періоді (повернені установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками та наданими кредитами, а також не можуть бути віднесені на зменшення надходжень звітного року. Дані цієї графи мають відповідати даним відповідних граф форм N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5 - 9);

у графі 5 "Отримано залишок" за відповідними рядками відображається інформація про рух коштів минулого бюджетного періоду, що були отримані у звітному періоді і не можуть бути віднесені на збільшення надходжень звітного року. Дані цієї графи мають відповідати даним відповідної графи форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5);

у графі 6 "Надходження за звітний рік" за відповідними рядками наводиться інформація про рух коштів, що протягом звітного року були зараховані на рахунки розпорядників бюджетних коштів як надходження за відповідними джерелами;

у графі 7 "Касові (перераховано з інших рахунків) за звітний рік" за відповідними рядками із звітів форм N 2д, 2м (додаток 4); N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5 - 9) наводиться інформація про суми касових видатків та наданих кредитів за звітний рік.

У рядках 300 - 302 цієї графи наводиться інформація про суми коштів, перерахованих протягом звітного року з інших рахунків в органах Казначейства та в установах банків.

3.4. "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів про отримані і використані бюджетні асигнування загального фонду державного або місцевих бюджетів згідно з кошторисом (планом використання бюджетних коштів) та планом асигнувань. Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми N 2д, N 2м (додаток 4) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" у преамбулі форми не заповнюються.

Заповнення окремих граф форми N 2д, N 2м здійснюється у такому порядку:

у графі 4 "Затверджено на звітний рік" проставляється затверджена в кошторисі (плані використання бюджетних коштів) річна сума планового асигнування загального фонду з урахуванням змін, унесених до кошторису (плану використання бюджетних коштів) протягом звітного періоду;

у графі 5 "Затверджено на звітний період (рік)" проставляється затверджена на звітний період (рік) сума планових асигнувань загального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну плату", 1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 1133 "Продукти харчування", 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 1172 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші видатки".

Одержувачі бюджетних коштів графу 5 не заповнюють;

у графі 6 "Залишок на початок звітного року" - залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом;

у графі 7 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" відображаються суми коштів загального фонду бюджету, які фактично надійшли на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

У цій графі наводиться сума курсової різниці на залишки коштів на валютних рахунках;

у графі 8 "Касові за звітний період (рік)" відображається сума касових видатків та наданих кредитів загального фонду бюджету, тобто здійснення видатків та надання кредитів, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства (установах банків), за всіма операціями. Суми касових видатків та наданих кредитів зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків та наданих кредитів, які були проведені в поточному році;

у графі 9 "Фактичні за звітний період (рік)" наводиться сума фактичних видатків та наданих кредитів, тобто дійсних витрат та наданих кредитів, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, на які коригуються фактичні видатки та надані кредити (на суми відновлення касових видатків та наданих кредитів, проведених у звітному році, тощо).

У цій графі наводиться також сума курсової різниці при проведенні переоцінки зобов'язань, узятих в іноземній валюті.

Одержувачі бюджетних коштів графу 9 "Фактичні за звітний період (рік)" не заповнюють;

у графі 10 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" квартальної бюджетної звітності записується залишок коштів на кінець звітного періоду (року).

У річній бюджетній звітності залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом.

Обсяг залишків на звітну дату повинен відповідати даним виписок з реєстраційних рахунків органів Казначейства та поточних рахунків в установах банків на відповідну звітну дату.

3.5. Про надходження і використання коштів спеціального фонду розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів такі форми звітності:

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (форма N 4-1д, N 4-1м) (додаток 5);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 6);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма N 4-4д) (додаток 8);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9).

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають та подають у складі бюджетної звітності тільки ті форми N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 4 - 9), за показниками яких затверджено кошториси (плани використання бюджетних коштів) та проведені відповідні господарські операції за відповідними джерелами надходжень та напрямами їх використання.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведених звітів форм N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 4 - 9) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" у преамбулі форми не заповнюються.

3.5.1. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (форма N 4-1д, N 4-1м) (додаток 5) складається бюджетними установами, що мають право відповідно до законодавства України отримувати: плату за послуги, надання яких пов'язане з їх основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

3.5.2. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 6) складається бюджетними установами, що отримують: благодійні внески, гранти та дарунки; кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.

3.5.3. "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та позик міжнародних фінансових організацій).

3.5.4. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма N 4-4д) (додаток 8) складається розпорядниками бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і отримують субвенцію з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

3.5.5. "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України. У звіт включаються також операції, що здійснюються на поточних рахунках в установах банків.

У разі якщо операції здійснюються за декількома видами іноземних валют, "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9) складається за кожним цифровим кодом валюти, а також складається зведений звіт, в якому відображається підсумкова інформація у національній валюті.

3.5.6. Окремі графи бюджетної звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду за формами N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5 - 9) заповнюються у такому порядку:

у графах "Затверджено на звітний рік" форм N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д (додатки 5 - 8) відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів);

у графі "Затверджено на звітний рік, грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів) у зведеному звіті, в якому відображається підсумкова інформація у національній валюті.

Якщо протягом звітного періоду (року) до кошторису (плану використання бюджетних коштів) були внесені зміни, то в цій графі проставляються бюджетні призначення з урахуванням унесених змін;

у графі "Затверджено на звітний період (рік)" за формою N 4-3д, N 4-3м (додаток 7) проставляється затверджена на звітний період (рік) сума плану асигнувань спеціального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну плату", 1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 1133 "Продукти харчування", 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 1172 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші видатки".

Одержувачі бюджетних коштів цю графу не заповнюють;

у графах "Залишок на початок звітного року" форм N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м (додатки 5, 6) та N 4-4д (додаток 8) наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У формі N 4-3д, N 4-3м (додаток 7) залишків грошових коштів на початок звітного року не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У разі наявності такі залишки відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графах "Залишок коштів на початок звітного року - ін. валюта" та "Залишок коштів на початок звітного року - грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) відображається сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України.

Перерахування іноземної валюти у гривневий еквівалент здійснюється за офіційним курсом Національного банку України, що склався на звітну дату;

у графі "Перераховано залишок" відображається сума коштів спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року. Такі суми відображаються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графах "Перераховано залишок - ін. валюта" та "Перераховано залишок - грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) відображається сума залишку коштів минулого звітного року, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у графі "Отримано залишок" (форма N 4-1д, N 4-1м) (додаток 5) відображається сума коштів минулого бюджетного періоду, що була отримана у звітному періоді і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду (року). У формі така сума відображається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;

у графі "Нараховано доходів за звітний період (рік)" (форми N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м) (додатки 5, 6) відображається сума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності;

у графі "Надійшло коштів за звітний період (рік)" відображається сума надходжень спеціального фонду за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року.

У цій графі наводиться також сума курсової різниці, визначена на звітну дату на залишки коштів, розміщених на валютному рахунку;

у графах "Надійшло коштів за звітний період (рік) - ін. валюта" та "Надійшло коштів за звітний період (рік) - грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) відображається сума коштів, отримана відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у графі "Курсова різниця - грн" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9) довідково наводиться сума курсової різниці, на яку збільшилися або зменшилися надходження у графі "Надійшло коштів за звітний період (рік) - грн";

у графах "Касові за звітний період (рік)" форм N 4-2д, N 4-2м; N 4-4д (додатки 6, 8) та "Касові за звітний період (рік), усього" форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих у органах Казначейства. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків поточного бюджетного року;

у графі "Касові за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що була направлена на погашення заборгованості загального фонду бюджету;

у графі "Касові за звітний період (рік)" форми N 4-3д, N 4-3м (додаток 7) відображається сума касових видатків та наданих кредитів спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодівекономічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих у органах Казначейства. Видатки та надані кредити зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків та наданих кредитів поточного бюджетного року;

у графах "Касові за звітний період (рік) - ін. валюта" та "Касові за звітний період (рік) - грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) відображається сума касових видатків та наданих кредитів, проведених шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у графах "Фактичні за звітний період (рік)" форм N 4-2д, N 4-2м; N 4-4д (додатки 6, 7) та "Фактичні за звітний період (рік), усього" форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) відображаються фактичні видатки за звітний період у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою, стипендіями тощо.

У цій графі наводиться також сума курсової різниці при проведенні переоцінки зобов'язань, узятих в іноземній валюті.

Одержувачі у формі N 4-3д, N 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (додаток 7) графу "Фактичні за звітний період (рік)" не заповнюють;

у графі "Фактичні за звітний період (рік) - у тому числі проведені за видатками загального фонду" форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) відображаються суми фактичних видатків спеціального фонду, що проведені на погашення зобов'язань за видатками загального фонду бюджету;

у графі "Фактичні за звітний період (рік)" форми N 4-3д, N 4-3м (додаток 7) відображаються фактичні видатки та надані кредити за звітний період у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто дійсні витрати та надані кредити, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою тощо;

у графах "Фактичні за звітний період (рік) - ін. валюта" та "Фактичні за звітний період (рік) - грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) відображається сума фактичних видатків та наданих кредитів, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у графі "Залишок на кінець звітного періоду (року)" у формах N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-4д (додатки 5, 6, 8) бюджетної звітності залишки коштів наводяться без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;

у графах "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) - ін. валюта" та "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) - грн" форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додаток 9) відображається сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у формах N 4-3д, N 4-3м та N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 7, 9) бюджетної звітності залишки коштів проставляються з розподілом за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

У річній бюджетній звітності за формами N 4-3д, N 4-3м та N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 7, 9) залишків грошових коштів на кінець звітного періоду не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У разі наявності такі залишки відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кредитування бюджету.

Обсяг залишків на звітну дату повинен відповідати даним виписок зі спеціальних реєстраційних рахунків органів Казначейства та поточних рахунків в установах банків на відповідну звітну дату.

Показник за рядком 010 "Надходження коштів - усього" форм бюджетної звітності N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-4д (додатки 5, 6, 8) у графі "Затверджено на звітний рік" відображає загальну суму за джерелами надходження коштів, у тому числі і фінансування. У рядку "Фінансування" проставляються суми залишків грошових коштів, що склалися на спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року, за умови внесення на цю суму змін до кошторису. Обсяги фінансування враховуються у загальній сумі надходжень.

При перерахуванні власних надходжень у частині плати за послуги у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень розпорядники бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) відображають їх у звіті форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) як зменшення доходів.

Розпорядники бюджетних коштів, що отримують ці кошти, відображають їх як надходження доходів.

3.6. "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 10) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки. Звіт складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за видатками та розпорядників за нарахованими доходами.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми N 7д, N 7м за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" у преамбулі форми не заповнюються.

Бюджетна звітність за формою N 7д, N 7м (додаток 10) складається окремо про заборгованість за коштами загального та спеціального фондів.

Зведена бюджетна звітність складається за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами бюджетів.

Заповнення окремих рядків та граф бюджетної звітності за формою N 7д, N 7м (додаток 10) здійснюється у такому порядку:

рядок 010 "Доходи" заповнюється у бюджетній звітності лише за спеціальним фондом (за коштами, отриманими як плата за послуги, які надаються розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством, та коштами, що отримуються вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);

у рядку 010 "Доходи" відображається загальною сумою дебіторська, у тому числі нарахована сума відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб (нарахований і не отриманий дохід за надані послуги), та кредиторська (надходження оплати за надану послугу в сумі більшій, ніж була нарахована) заборгованість за доходами, яка не поділяється за кодами економічної класифікації видатків бюджету. У цьому рядку графа "кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав" не заповнюється;

у рядку 020 "Видатки - усього на утримання установи" відображається загальна сума заборгованості на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів);

рядки з 030 до 550 включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету;

рядки з 370 до 550 у місячній бюджетній звітності не заповнюються;

у графі 4 "Дебіторська заборгованість на початок звітного року, усього" наводиться сума дебіторської заборгованості, що відповідає даним графи "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" річної бюджетної звітності за формою N 7д, N 7м (додаток 10) за попередній звітний рік;

у графі 5 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" відображається сума дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки;

у графі 6 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном, тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату;

у графі 7 "Дебіторська заборгованість, списана за період з початку звітного року" наводиться сума дебіторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку.

Ця графа одержувачами бюджетних коштів не заповнюється;

у графі 8 "Кредиторська заборгованість на початок звітного року, усього" наводиться сума кредиторської заборгованості, що відповідає даним графи "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" форми N 7д, N 7м (додаток 10) річної бюджетної звітності за попередній звітний період;

у графі 9 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" відображається сума кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки;

у графі 10 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої прострочено, тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги;

у графі 11 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої не настав;

у графі 12 "Кредиторська заборгованість, списана за період з початку звітного року" наводиться сума кредиторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку.

Ця графа одержувачами бюджетних коштів не заповнюється;

у графі 13 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року), усього" відображаються суми бюджетних фінансових зобов'язань, які зареєстровані протягом звітного періоду в органі Казначейства та залишились не оплаченими на кінець звітного періоду;

у графі 14 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року), з них кредиторська заборгованість" з усієї суми бюджетних фінансових зобов'язань, які зареєстровані протягом звітного періоду в органі Казначейства та залишились не оплаченими на кінець звітного періоду, відображається кредиторська заборгованість.

У річній бюджетній звітності на кінець звітного року дані граф 13 та 14 мають бути тотожними, одержувачами бюджетних коштів ці графи не заповнюються.

Усі розрахунки одержувачами бюджетних коштів на кінець звітного року мають бути завершені в межах бюджетних асигнувань, відповідно обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості на звітну дату ними не визначаються та в бюджетній звітності не відображаються.

3.7. "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 11) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за сумами заборгованості, що виникла при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або окремими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву, операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками на утримання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" у преамбулі форми не заповнюються.

Бюджетна звітність за формою N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) складається окремо про заборгованість за коштами загального та спеціального фондів.

Суми дебіторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та за відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву тощо.

Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом виконавців бюджетних програм на суму кредитів, наданих позичальникам із бюджету, та за коштами, отриманими при реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву, тощо.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із загального фонду бюджету, у бюджетній звітності за формою N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за загальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до загального фонду бюджету.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із спеціального фонду бюджету, у бюджетній звітності за формою N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до спеціального фонду бюджету.

Дебіторська заборгованість за кредитами, наданими позичальникам із спеціального фонду бюджету (у разі рекредитування), відображається в сумі наданих кредитів, яка зменшена на суму повернених коштів позичальниками до спеціального фонду бюджету.

Кредиторська заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів перед бюджетом з надання кредитів відображається у формі N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) за загальним фондом за кредитами, виданими із загального фонду бюджету, та за спеціальним фондом за кредитами, виданими із спеціального фонду, за винятком кредитів, виданих із спеціального фонду у порядку рекредитування.

У бюджетній звітності за формою N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) у рядках з 020 до 140 відображається сума заборгованості на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів) в частині видатків та надання кредитів.

У рядку 010 "Видатки та надання кредитів" відображається загальна сума заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на звітну дату.

Рядки з 020 до 140 включно розшифровують рядок 010 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

У рядках 020, 030, 040, 070 проставляються суми заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за звітний період за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету "Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву".

У річній бюджетній звітності рядки з 080 до 140 граф 8 і 9 на кінець звітного періоду не заповнюються.

У графі 4 "Дебіторська заборгованість на початок звітного року" наводиться сума дебіторської заборгованості за розрахунками з позичальниками за кредитами, наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету у попередні звітні роки, за вирахуванням погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо, яка відповідає даним графи "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)" бюджетної звітності за формою N 7 д.1, N 7м.1 (додаток 11) за попередній звітний рік;

у графі 5 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)" відображається сума дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за розрахунками з позичальниками за наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету кредитами, за вирахуванням сум погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо;

у графі 6 "Кредиторська заборгованість на початок звітного року" наводиться сума кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів як виконавцями цих бюджетних програм у попередні звітні роки, за вирахуванням сум погашення до бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо, що відповідає даним графи "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)" форми N 7д.1, N 7м.1 (додаток 11) бюджетної звітності за попередній звітний рік;

у графі 7 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)" наводиться сума кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів як виконавців бюджетних програм при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки на дату складання бюджетної звітності за наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів бюджету, за вирахуванням сум погашення до бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо;

у графі 8 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року), усього" відображаються бюджетні фінансові зобов'язання за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву та попередньою оплатою тощо, що зареєстровані протягом звітного періоду (року) в органах Казначейства та залишились не проплаченими на кінець звітного періоду;

у графі 9 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року), з них кредиторська заборгованість" з усієї суми зареєстрованих в органах Казначейства бюджетних фінансових зобов'язань з накопичення (приросту) матеріальних цінностей державного матеріального резерву тощо, що залишились не проплаченими на кінець звітного періоду (року), відображається кредиторська заборгованість.

3.8. Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12), складається головними розпорядниками коштів державного бюджету, що виконують програми спеціального фонду державного бюджету за рахунок позик міжнародних фінансових організацій.

Заповнення окремих граф довідки здійснюється у такому порядку:

у графі 3 "Затверджено на звітний рік" наводяться суми річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету на звітний рік з урахуванням змін. Суми наводяться з розподілом за видами надходжень;

у графі 4 "Затверджено на звітний період (рік)" наводяться суми помісячного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету на звітний рік з урахуванням змін. Суми наводяться з розподілом за видами надходжень;

у графі 5 "Залишок коштів на початок звітного року" у рядку за кодом 602100 "На початок періоду" наводяться суми залишку коштів на початок звітного року;

у графі 6 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" у рядку за кодом 401201 "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума надходжень на ім'я головних розпорядників бюджетних коштів, за вирахуванням сум відкритих асигнувань, направлених головними розпорядниками розпорядникам нижчого рівня;

у графі 7 "Направлено надходжень на здійснення видатків та надання кредитів" наводяться сума коштів, що фактично надійшла на ім'я розпорядників бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки в установах банків та/або спеціальні реєстраційні рахунки в органах Казначейства, та суми залишку, що направлені на здійснення видатків та надання кредитів у звітному періоді (код 602100);

у графі 8 "Касові за звітний період (рік)" у рядку за кодом програми наводиться сума проведених з початку звітного року касових видатків та наданих кредитів без розподілу за кодами доходів;

у графі 9 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" у рядку за кодом програми наводиться сума залишку на кінець звітного періоду.

За рядком "КПКВК" (підсумковий рядок) сума залишку на кінець звітного періоду у графі 9 дорівнює різниці між даними, наведеними у графах 7 та 8.

3.9. "Звіт про виконання кошторису Фонду" (додаток 13). Заповнення Фондами окремих граф здійснюється у такому порядку:

у рядку 010 "Затверджено кошторисом на звітний рік" проставляється затверджена в кошторисі річна сума планових показників з урахуванням унесених протягом звітного року змін до кошторису;

у рядку 020 "Залишок на початок звітного року" записується сума залишку коштів на початок звітного року;

у рядку 030 "Надійшло коштів за звітний період (рік) - усього" відображається сума коштів, яка фактично надійшла до відповідного Фонду за звітний період (рік);

у рядку 031 "з них страхові внески" відображається сума страхових внесків, яка фактично надійшла до відповідного Фонду за звітний період;

у рядку 032 "з них кошти державного бюджету" відображається сума коштів, яка фактично надійшла до відповідного Фонду з державного бюджету за звітний період (рік);

у рядку 033 "з них інші кошти" відображається сума інших коштів (у тому числі залучених), яка фактично надійшла до відповідного Фонду за звітний період;

у рядку 040 "Видатки за звітний період (рік) - усього" відображається сума коштів відповідного Фонду за усіма проведеними видатками за звітний період;

у рядку 041 "з них відповідно до покладених функцій" відображається сума коштів проведених видатків відповідного Фонду за звітний період згідно з покладеними на нього функціями;

у рядку 042 "з них на утримання Фонду" відображається сума видатків, проведених відповідним Фондом за звітний період з організації своєї діяльності;

у рядку 050 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" записується сума залишку коштів на кінець звітного періоду.

4. Порядок заповнення Пояснювальної записки та форм щодо розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності

4.1. Пояснювальна записка (додаток 14) повинна містити таку інформацію про розпорядника бюджетних коштів:

найменування та місцезнаходження;

короткий опис основної діяльності;

найменування розпорядника вищого рівня.

4.2. У Пояснювальній записці зазначаються та описуються:

динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, на звітну дату порівняно із заборгованістю на початок звітного року та причини її збільшення або зменшення;

причини виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, зазначеної у рядку "Інше" Довідки про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення та Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;

причини наявності простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків 1110, 1160;

причини наявності незареєстрованих в органах Казначейства фінансових зобов'язань, що обліковуються у складі кредиторської заборгованості;

причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості та підстави для її зменшення (списання у зв'язку із закінченням строку позовної давності; за рішенням суду тощо) (у річній фінансовій та бюджетній звітності);

причини взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету, та вжиті заходи;

інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, відомості щодо відображення цієї заборгованості за бюджетними програмами звітного року та причини, з яких це відображення не проведене;

дата та місце складання протоколу про порушення бюджетного законодавства, складеного органами Казначейства, та порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання такого протоколу;

інвентаризаційні різниці та їх урегулювання відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 N 90, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168 (далі - Інструкція N 90);

у зведеній фінансовій та бюджетній звітності наводиться інформація про ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці;

розшифровка поточних рахунків, підстави їх наявності в установах банків із зазначенням залишків на цих рахунках та виду коштів;

інше (пояснення причин відхилення показників "на початок звітного року" квартальної фінансової та бюджетної звітності від аналогічних показників "на кінець звітного (періоду) року" річної фінансової та бюджетної звітності за минулий рік тощо).

4.3. "Звіт про рух необоротних активів" (форма N 5) (додаток 15) складається розпорядниками бюджетних коштів. У звіті відображаються наявність необоротних активів на початок та кінець звітного року та їх рух протягом звітного року.

Заповнення звіту за формою N 5 (додаток 15) здійснюється у такому порядку:

у рядку 100 "Основні засоби" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості наявних основних засобів;

у рядку 110 "Будинки та споруди" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183 (далі - План рахунків), за субрахунком 103 "Будинки та споруди";

у рядку 111 "з них житлові будинки" з первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 103 "Будинки та споруди" Плану рахунків, наводиться первісна (відновлювальна) вартість житлових будинків;

у рядку 120 "Машини та обладнання" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 104 "Машини та обладнання" Плану рахунків;

у рядку 130 "Транспортні засоби" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 105 "Транспортні засоби" Плану рахунків;

у рядку 140 "Інструменти, прилади та інвентар" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 106 "Інструменти, прилади та інвентар" Плану рахунків;

у рядку 150 "Робочі і продуктивні тварини" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 107 "Робочі і продуктивні тварини" Плану рахунків;

у рядку 160 "Багаторічні насадження" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 108 "Багаторічні насадження" Плану рахунків;

у рядку 170 "Інші основні засоби" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 109 "Інші основні засоби" Плану рахунків;

у рядку 200 "Інші необоротні матеріальні активи" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості інших необоротних матеріальних активів;

у рядку 210 "Бібліотечні фонди" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості інших необоротних матеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 112 "Бібліотечні фонди" Плану рахунків;

у рядку 220 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості інших необоротних матеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття"Плану рахунків;

у рядку 300 "Нематеріальні активи" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів;

у рядку 310 "Авторські та суміжні з ними права" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 121 "Авторські та суміжні з ними права" Плану рахунків;

у рядку 311 "з них програмне забезпечення" з усієї первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 121 "Авторські та суміжні з ними права" Плану рахунків, наводиться первісна (відновлювальна) вартість програмного забезпечення;

у рядку 320 "Інші нематеріальні активи" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 122 "Інші нематеріальні активи" Плану рахунків;

у рядку 400 "Незавершене капітальне будівництво" наводиться сума за незавершеним капітальним будівництвом або за невведеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, яка обліковується за рахунком 14 "Незавершене капітальне будівництво" Плану рахунків;

у рядку 410 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами" наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 141 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами" Плану рахунків;

у рядку 420 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами" наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 142 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами" Плану рахунків;

у рядку 430 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами" наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 143 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами"Плану рахунків;

у рядку 500 "Разом необоротних активів" проставляється загальна вартість необоротних активів на початок та кінець звітного року.

Сума рядка 500 складається із суми рядків: 100, 200, 300, 400;

у рядку 600 "Збільшено необоротних активів - разом" наводиться загальна сума збільшення вартості необоротних активів;

у рядку 610 "Надійшло необоротних активів" наводиться вартість необоротних активів, які надійшли протягом звітного року.

Сума рядка 610 складається із суми рядків: 611, 612, 614, 615, 616;

у рядку 611 "у тому числі від придбання за рахунок видатків загального фонду" наводиться вартість необоротних активів, придбаних за рахунок видатків загального фонду;

у рядку 612 "у тому числі від придбання, безкоштовного отримання за рахунок видатків спеціального фонду" наводиться вартість необоротних активів, придбаних за рахунок видатків спеціального фонду, у тому числі за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків, надходження від інших бюджетних установ відповідно до законодавства України;

у рядку 613 "з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків" наводиться вартість необоротних активів, придбаних, безкоштовно отриманих за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків;

у рядку 614 "у тому числі після закінчення капітального будівництва" наводиться вартість необоротних активів, введених в експлуатацію після закінчення капітального будівництва;

у рядку 615 "у тому числі після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації" наводиться вартість необоротних активів після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації необоротних активів;

у рядку 616 "у тому числі від виготовлення власними силами" наводиться вартість необоротних активів, виготовлених власними силами;

у рядку 620 "Незавершене капітальне будівництво" наводиться за невведеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва сума витрат, спрямованих на капітальне будівництво та поліпшення об'єктів капітального будівництва;

у рядку 630 "Отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів" наводиться вартість необоротних активів, отриманих безоплатно від розпорядників вищого або нижчого рівня;

у рядку 640 "Дооцінено необоротні активи" наводиться сума збільшення вартості необоротних активів у результаті проведення індексації та дооцінки необоротних активів;

у рядку 650 "Інші надходження" наводиться сума збільшення вартості необоротних активів, не відображена в рядках 610 - 640;

у рядку 700 "Зменшено необоротних активів - разом" наводиться загальна сума зменшення вартості необоротних активів;

у рядку 710 "Продано" наводиться вартість необоротних активів, які вибули у зв'язку з їх реалізацією;

у рядку 720 "Безоплатно передано" наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно в межах головних розпорядників або іншим установам відповідно до законодавства України;

у рядку 721 "у тому числі у межах головних розпорядників бюджетних коштів" наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно у межах головних розпорядників;

у рядку 722 "у тому числі іншим установам" наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно іншим установам відповідно до законодавства України;

у рядку 730 "Списано як непридатні" наводиться сума зменшення вартості необоротних активів у результаті їх списання, зношення (морального, фізичного) тощо;

у рядку 740 "Уцінено необоротні активи" наводиться сума зменшення вартості необоротних активів у результаті її уцінки;

у рядку 750 "Незавершене капітальне будівництво" наводиться сума зменшення вартості об'єктів капітального будівництва після прийняття їх в експлуатацію;

у рядку 760 "Інші вибуття" наводиться сума зменшення вартості необоротних активів, не відображена у рядках 710 - 750.

4.4. "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (форма N 6) (додаток 16) складається розпорядниками бюджетних коштів. У звіті відображається рух матеріалів і продуктів харчування протягом звітного року та їх залишки на початок звітного року і кінець звітного року.

Заповнення звіту за формою N 6 (додаток 16) здійснюється у такому порядку:

у рядку 010 "Матеріали для учбових, наукових та інших цілей" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 231 "Матеріали для учбових, наукових та інших цілей" Плану рахунків.

Рядки 011, 012, 013 заповнюються науково-дослідними установами, які з рядка 010 виділяють вартість матеріалів, а саме: 011 - дорогоцінні метали, 012 - скло, 013 - реактиви;

у рядку 020 "Продукти харчування" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 232 "Продукти харчування" Плану рахунків;

у рядку 030 "Медикаменти і перев'язувальні засоби" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 233 "Медикаменти і перев'язувальні засоби" Плану рахунків;

у рядку 040 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя" Плану рахунків;

у рядку 041 "з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту" з усієї вартості господарських матеріалів та канцелярського приладдя виділяється вартість будівельних матеріалів для поточного і капітального ремонту;

у рядку 050 "Паливо, горючі і мастильні матеріали" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 235 "Паливо, горючі і мастильні матеріали" Плану рахунків;

у рядку 060 "Тара" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 236 "Тара" Плану рахунків;

у рядку 070 "Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 238 "Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання" Плану рахунків;

у рядку 080 "Інші матеріали" наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 239 "Інші матеріали" Плану рахунків;

у рядку 100 "Разом матеріалів і продуктів харчування" проставляється вартість матеріалів та продуктів харчування, яка складається із суми рядків: 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080;

у рядку 200 "Надходження - разом" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які надійшли протягом звітного року, яка складається із суми рядків: 210, 220, 230, 240, 250;

у рядку 210 "у тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів загального фонду бюджету;

у рядку 220 "у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду бюджету" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду бюджету;

у рядку 221 "з них гранти, дарунки" із загальної суми матеріалів та продуктів харчування, придбаних за рахунок спеціального фонду, наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, отриманих безоплатно як гранти та дарунки;

у рядку 222 "з них надлишків" наводиться вартість надлишків матеріалів та продуктів харчування, виявлених під час проведення інвентаризації;

у рядку 230 "у тому числі за рахунок безоплатних надходжень у межах головних розпорядників бюджетних коштів" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, одержаних безоплатно від розпорядників бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня;

у рядку 240 "у тому числі дооцінки майна" наводиться зміна вартості майна в результаті проведених протягом звітного року дооцінок;

у рядку 250 "у тому числі за рахунок інших надходжень" наводиться сума надходження матеріалів та продуктів харчування, не відображена у рядках 210 - 240;

у рядку 300 "Вибуття - разом" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, що вибули протягом звітного року. Сума рядка складається із суми рядків: 310, 320, 330, 340, 350, 360; 370;

у рядку 310 "у тому числі витрачено на господарські потреби" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, витрачених на господарські потреби розпорядників бюджетних коштів та списаних протягом звітного року;

у рядку 320 "у тому числі списано внаслідок недостач, виявлених при інвентаризації" наводиться вартість списаних матеріалів та продуктів харчування внаслідок недостачі, виявленої при інвентаризації;

у рядку 321 "з них винних осіб не встановлено" із загальної вартості списаних матеріалів та продуктів харчування внаслідок недостачі, виявленої при інвентаризації, наводиться вартість недостач, коли винних осіб не встановлено;

у рядку 322 "з них віднесено на рахунок винних осіб" із загальної вартості списаних матеріалів та продуктів харчування внаслідок недостачі, виявленої при інвентаризації, наводиться вартість недостачі, віднесеної на рахунок винних осіб;

у рядку 330 "у тому числі безоплатно передано в межах головних розпорядників бюджетних коштів" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які передані безоплатно розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня;

у рядку 340 "у тому числі списано непридатні" наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, списаних з бухгалтерського обліку як непридатні;

у рядку 350 "у тому числі реалізація зайвих та непотрібних матеріалів і продуктів харчування" наводиться вартість реалізованих матеріалів та продуктів харчування;

у рядку 360 "у тому числі уцінено майно" наводиться вартість уцінки майна;

у рядку 370 "у тому числі інші вибуття" наводиться сума вибуття матеріалів та продуктів харчування, не відображена у рядках 310 - 360.

4.5. "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей" (форма N 15) (додаток 17) складається розпорядниками бюджетних коштів і відображає недостачі та крадіжки грошей і матеріальних цінностей в розрізі заходів, що були проведені для їх усунення за звітний рік.

Заповнення звіту за формою N 15 (додаток 17) здійснюється у такому порядку:

у рядку 010 "Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року" відображаються суми за недостачами на початок звітного року. Сума за цим рядком повинна відповідати даним рядка 080 графи 3 форми N 15 (додаток 17) за попередній звітний рік;

у рядку 011 "з них віднесено на винних осіб" відображаються суми недостач, які на початок звітного року віднесені на винних осіб. Суми за цим рядком повинні відповідати даним рядка 081 графи 3 форми N 15 (додаток 17) за попередній звітний рік;

у рядку 012 "з них справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)" відображаються суми недостач, справи за якими знаходяться в слідчих органах. Сума за цим рядком повинна відповідати даним рядка 082 графи 3 форми N 15 (додаток 17) за попередній звітний рік;

у рядку 020 "Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року - усього" наводяться суми недостач, виявлених протягом звітного року;

у рядку 021 "з них віднесено на винних осіб" відображаються суми виявлених недостач протягом звітного року, віднесених на винних осіб;

у рядку 030 "Списано на фактичні видатки недостачі в межах природних втрат" відображаються списані протягом звітного року на фактичні видатки недостачі в межах природних втрат;

у рядку 040 "Списано на фактичні видатки недостачі, винні особи за якими не встановлені" відображаються списані протягом року на фактичні видатки недостачі, коли винні особи не встановлені;

у рядку 050 "Списано на фактичні видатки недостачі, справи за якими передано в слідчі органи" відображаються списані протягом звітного року на фактичні видатки недостачі, коли справи передано в слідчі органи;

у рядку 060 "Стягнуто з винних осіб" наводяться суми надходжень на погашення недостач протягом звітного року;

у рядку 070 "Списано за висновками слідчих органів" наводяться суми недостач, які були списані протягом звітного року за висновками слідчих органів;

у рядку 080 "Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року" відображаються суми недостач на кінець звітного року;

у рядку 081 "з них віднесених на винних осіб" із загальної суми недостач відображаються недостачі, віднесені на винних осіб та не погашені на кінець звітного року;

у рядку 082 "з них справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)" із загальної суми недостач наводяться недостачі, справи за якими на кінець звітного року знаходяться в слідчих органах, оскільки винні особи не встановлені.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей", постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" та Інструкції N 90.

4.6. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 18).

У цій довідці відображається дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства України не належить до виконання кошторису, а саме:

заборгованість за виплатою допомоги і компенсацій, у тому числі громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; розрахунки за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів; розрахунки за депозитними операціями; заборгованість за відсотками, нарахованими за користування тимчасово вільними коштами установами банків на залишок коштів у національній та іноземній валютах, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, крім відсотків, які отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади; довгострокові зобов'язання; короткострокові позики; поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; короткострокові векселі видані, отримані (за винятком тієї заборгованості, джерелом погашення якої будуть кошторисні призначення), заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету; розрахунки з депонентами; інша заборгованість, що не належить до виконання кошторису і не включається до форми N 7д, N 7м.

У річній фінансовій звітності, у разі наявності, наводиться сума заборгованості за зобов'язаннями, взятими протягом поточного року без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету.

4.7. Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках (додаток 19). Довідка складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Казначейства для звірки та підтвердження залишків коштів на рахунках, відкритих на їх ім'я в органах Казначейства. Установи банків надають такі довідки за встановленими ними формами.

Дані довідок розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним даним фінансової звітності за формою N 1 "Баланс".

У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається.

4.8. Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 20). Довідка складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Казначейства для звірки та підтвердження залишків коштів на рахунках, відкритих на їх ім'я. Дані довідки розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним даним форми N 1 "Баланс".

У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається.

4.9. Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 21). Складається розпорядниками бюджетних коштів за даними довідок про підтвердження залишків, завірених органами Казначейства та/або установами банків.

Дані реєстру повинні відповідати аналогічним даним фінансової звітності за формою N 1 "Баланс".

У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, такий реєстр не подається.

4.10. Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня (додаток 22). Цей реєстр додається до зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, і складається за даними згідно з додатком 21.

4.11. Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23). У цій довідці зазначаються залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків на ім'я розпорядників бюджетних коштів відповідно до нормативно-правових актів.

4.12. Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 24). У цій довідці зазначаються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів, які мають відповідно до нормативно-правових актів відкриті на своє ім'я інші поточні рахунки в установах банків.

4.13. Довідка про депозитні операції (додаток 25). У цій довідці відображаються депозитні операції, що проводяться розпорядниками бюджетних коштів (залишки на рахунках тощо) із зазначенням нормативно-правового акта, на підставі якого проводяться такі операції.

4.14. Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 26). У довідці наводиться інформація про сплату до бюджету штрафів, накладених на розпорядників бюджетних коштів контролюючими органами. У довідці зазначаються: найменування контролюючого органу, сума сплаченого штрафу, підстава для його накладення та винні особи. Ця довідка складається розпорядниками бюджетних коштів (крім зведеної фінансової та бюджетної звітності).

4.15. Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 27). У довідці наводиться детальна інформація про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду, яка наведена у "Звіті про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м), та вжиті заходи щодо її стягнення.

4.16. Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 28). У довідці наводиться детальна інформація про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду. Ця довідка складається за відповідними даними "Звіту про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) за загальним фондом.

4.17. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 29), складається розпорядниками бюджетних коштів, які спрямовували протягом звітного періоду (року) обсяги власних надходжень, які перевищували відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). Наводиться інформація в частині спрямування обсягів власних надходжень бюджетних установ (надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності, крім надходжень у натуральній формі), які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

У графі 3 "Власні надходження, затверджено на звітний рік" зазначаються власні надходження бюджетних установ, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

У графі 4 "Власні надходження, фактично надійшло" у рядку "Доходи" зазначається сума фактичних надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності за звітний період (рік).

У графі 5 "Власні надходження, понадпланові надходження" зазначається сума понадпланових обсягів власних надходжень бюджетних установ, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). У разі відсутності таких надходжень в зазначеній графі проставляється нуль.

У графі 6 "Спрямовано понадпланових надходжень, разом" відображається загальна сума касових видатків, проведених за рахунок понадпланових надходжень, спрямованих на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших заходів у розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка не перевищує суми, зазначеної в графі 5.

У графі 7 "Спрямовано понадпланових надходжень на погашення кредиторської заборгованості, усього" із загальної суми касових видатків наводиться сума, спрямована на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Зазначені суми відображаються окремо за заборгованістю загального та спеціального фондів кошторису у графах 8 та 9 відповідно.

У графі 10 "Спрямовано понадпланових надходжень на інші заходи, усього" із загальної суми спрямованих понадпланових надходжень наводиться сума проведених касових видатків за іншими заходами, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходами, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Зазначені суми відображаються окремо за видатками загального та спеціального фондів кошторису у графах 11 та 12 відповідно.

4.18. Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 30), складається головними розпорядниками, які визначили виконавцями бюджетних програм розпорядників бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів, та додається до зведеної фінансової та бюджетної звітності цими головними розпорядниками бюджетних коштів.

4.19. Довідка про використання іноземних грантів (додаток 31). У довідці наводиться інформація про використання розпорядниками бюджетних коштів грантів, отриманих від міжнародних фінансових організацій та країн-донорів за звітний період.

4.20. Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 32). Ця довідка складається розпорядниками бюджетних коштів, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами. За наявності дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду зазначаються причини її виникнення та підстави для проведення попередньої оплати. У складі зведеної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників довідка подається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків.

4.21. Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 33). У довідці, за наявності, наводиться детальна інформація про кредиторську заборгованість, яка склалася у розпорядників бюджетних коштів на кінець 2010 року за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними. У довідці зазначаються: найменування кредитора, реквізити документів, що підтверджують наявність заборгованості, та причини її виникнення і зменшення. Сума цієї заборгованості може лише зменшуватись відповідно до законодавства.

4.22. Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 34). Ця довідка складається головними розпорядниками, яким відповідно до закону України про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на бюджетний рік між адміністративно-територіальними одиницями.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

Додаток 1
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

БАЛАНС (форма N 1)

на 20__ р.

  

  

Коди 

Установа ____ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія ____ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ______ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ____
_
 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

    Залишкова вартість

110

 

 

    Знос

111

 

 

    Первісна (відновлювальна) вартість

112

 

 

Основні засоби

 

 

 

    Залишкова вартість

120

 

 

    Знос

121

 

 

    Первісна (відновлювальна) вартість

122

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

    Залишкова вартість

130

 

 

    Знос

131

 

 

    Первісна (відновлювальна) вартість

132

 

 

Незавершене капітальне будівництво

140

 

 

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Матеріали і продукти харчування

150

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

 

 

Інші запаси

170

 

 

Дебіторська заборгованість

180

 

 

    Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

 

 

    Розрахунки із податків та платежів

182

 

 

    Розрахунки із страхування

183

 

 

    Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

 

 

    Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

 

 

    Розрахунки з підзвітними особами

186

 

 

    Розрахунки за іншими операціями

187

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

190

 

 

Розрахунки за окремими програмами

200

 

 

Короткострокові векселі одержані

210

 

 

Інші кошти

220

 

 

Грошові кошти в дорозі

230

 

 

Рахунки в банках

240

 

 

    Рахунки загального фонду

241

 

 

    Рахунки спеціального фонду

242

 

 

    Рахунки в іноземній валюті

243

 

 

    Інші поточні рахунки

244

 

 

Рахунки в казначействі загального фонду

250

 

 

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

 

 

    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

 

 

    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262

 

 

    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

 

 

    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

 

 

Інші рахунки в казначействі

270

 

 

Каса

280

 

 

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

 

 

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

 

 

    Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

 

 

    Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

 

 

    Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

303

 

 

    Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

 

 

БАЛАНС

310

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

330

 

 

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

 

 

Результати переоцінок

370

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

380

 

 

Короткострокові позики

390

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

400

 

 

Короткострокові векселі видані

410

 

 

Кредиторська заборгованість

420

 

 

    Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

 

 

    Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

 

 

    Розрахунки із податків та платежів

423

 

 

    Розрахунки із страхування

424

 

 

    Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

 

 

    Розрахунки зі стипендіатами

426

 

 

    Розрахунки з підзвітними особами

427

 

 

    Розрахунки за депозитними сумами

428

 

 

    Розрахунки за іншими операціями

429

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

430

 

 

Розрахунки за окремими програмами

440

 

 

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

450

 

 

Доходи спеціального фонду

460

 

 

    Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

 

 

    Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

 

 

    Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

 

 

    Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

 

 

БАЛАНС

470

 

 

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

N з/п

Назва рахунку позабалансового обліку

Залишок на початок звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

1

01 "Орендовані необоротні активи"

 

 

 

 

2

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

 

 

 

 

3

04 "Непередбачені активи і зобов'язання"

 

 

 

 

4

05 "Гарантії та забезпечення"

 

 

 

 

5

07 "Списані активи та зобов'язання"

 

 

 

 

6

08 "Бланки суворого обліку"

 

 

 

 

7

09 "Призначення та зобов'язання"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 2
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт про результати фінансової діяльності (форма N 9д, N 9м)

за 20__ рік

  

  

Коди 

Установа ____ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія ____ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ______ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ____ 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

Код рядка

За попередній звітний рік

За звітний рік

1

2

3

4

Загальний фонд

 

Х

Х

Отримані доходи

010

Х

 

Видатки та надання кредитів

020

Х

 

    у тому числі:
    поточні

021

Х

 

    капітальні

022

Х

 

    надання кредитів

023

Х

 

Списані недостачі

030

Х

 

Списана заборгованість (+; -)

040

Х

 

    у тому числі:
    дебіторська

041

Х

 

    кредиторська

042

Х

 

Результат переоцінок (+; -)

050

Х

 

    у тому числі:
    уцінка

051

Х

 

    дооцінка

052

 

 

Інші видатки

060

Х

 

Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")

090

 

 

Спеціальний фонд

 

Х

Х

Отримані доходи

100

Х

 

   Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

110

Х

 

     у тому числі:
     плата за послуги, що надаються бюджетними  установами згідно з їх основною діяльністю

111

Х

 

     надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

112

Х

 

     плата за оренду майна бюджетних установ

113

Х

 

     надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

114

Х

 

   Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

120

Х

 

     у тому числі:
     благодійні внески, гранти та дарунки

121

Х

 

     кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

122

Х

 

     кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

123

Х

 

   Інші надходження спеціального фонду

130

Х

 

   Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

140

Х

 

   Надходження позик міжнародних фінансових організацій

150

Х

 

   Перераховано залишок

200

Х

 

   Отримано залишок

300

Х

 

Видатки та надання кредитів

400

Х

 

     у тому числі:
     поточні

401

Х

 

     капітальні

402

Х

 

     надання кредитів

403

Х

 

Списані недостачі

500

Х

 

Списана заборгованість (+; -)

600

Х

 

     у тому числі:
     дебіторська

601

Х

 

     кредиторська

602

Х

 

Результат переоцінок (+; -)

700

Х

 

     у тому числі
     уцінка

701

Х

 

     дооцінка

702

Х

 

Інші видатки

800

Х

 

Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")

900

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 3
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про рух грошових коштів

за 20__ рік

  

  

Коди 

Установа ____ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія ____ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ______ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ____ 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

Код рядка

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Отримано залишок

Надходження за звітний рік

Касові (перераховано з інших рахунків) за звітний рік

Залишок на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

Загальний фонд - усього:

100

 

Х

Х

 

 

 

у тому числі:
рахунки в органах Державної казначейської служби України

101

Х

Х

Х

 

 

Х

рахунки в установах банків

102

 

Х

Х

 

 

 

Спеціальний фонд - усього:

200

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
рахунки в органах Державної казначейської служби України

201

 

 

 

 

 

 

рахунки в установах банків

202

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ - перша група

210

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

211

Х

Х

Х

 

Х

Х

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

212

Х

Х

Х

 

Х

Х

плата за оренду майна бюджетних установ

213

Х

Х

Х

 

Х

Х

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

214

Х

Х

Х

 

Х

Х

Власні надходження бюджетних установ - друга група

220

 

 

Х

 

 

 

у тому числі:
благодійні внески, гранти та дарунки

221

Х

Х

Х

 

Х

Х

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

222

Х

Х

Х

 

Х

Х

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

223

Х

Х

Х

 

Х

Х

Інші надходження спеціального фонду (крім власних)

230

 

 

Х

 

 

 

Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів*

240

 

 

Х

 

 

 

Кошти міжнародних фінансових організацій

250

 

 

Х

 

 

 

Інші рахунки:

300

 

Х

Х

 

 

 

в органах Державної казначейської служби України

301

 

Х

Х

 

 

 

в установах банків

302

 

Х

Х

 

 

 

Усього (100 + 200 + 300)

400

 

 

 

 

 

 


* За коштами державного бюджету.

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 4
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м)

за 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія __ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________ 

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів
___________ 

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів___________  

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

1000

020

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на товари і послуги

1100

030

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

040

 

 

 

 

 

 

 

   Заробітна плата

1111

050

 

 

 

 

 

 

 

   Грошове утримання військовослужбовців

1112

060

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

070

 

 

 

 

 

 

 

Придбання товарів і послуг

1130

080

 

 

 

 

 

 

 

   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

090

 

 

 

 

 

 

 

   Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

100

 

 

 

 

 

 

 

   Продукти харчування

1133

110

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата послуг (крім комунальних)

1134

120

 

 

 

 

 

 

 

   Інші видатки

1135

130

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

140

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

150

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

160

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата теплопостачання

1161

170

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата водопостачання і водовідведення

1162

180

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата електроенергії

1163

190

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата природного газу

1164

200

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата інших комунальних послуг

1165

210

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата інших енергоносіїв

1166

220

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

230

 

 

 

 

 

 

 

   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

240

 

 

 

 

 

 

 

   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

250

 

 

 

 

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

260

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

270

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

280

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

290

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

300

 

 

 

 

 

 

 

   Виплата пенсій і допомоги

1341

310

 

 

 

 

 

 

 

   Стипендії

1342

320

 

 

 

 

 

 

 

   Інші поточні трансферти населенню

1343

330

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

340

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

2000

350

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2100

360

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

370

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

380

 

 

 

 

 

 

 

   Будівництво (придбання) житла

2121

390

 

 

 

 

 

 

 

   Інше будівництво (придбання)

2123

400

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

2130

410

 

 

 

 

 

 

 

   Капітальний ремонт житлового фонду

2131

420

 

 

 

 

 

 

 

   Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

430

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

2140

440

 

 

 

 

 

 

 

   Реконструкція житлового фонду

2141

450

 

 

 

 

 

 

 

   Реконструкція інших об'єктів

2143

460

 

 

 

 

 

 

 

   Реставрація пам'яток культури, історії, архітектури

2144

470

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

480

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

490

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

500

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

510

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

520

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

530

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон

2440

540

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

3000

550

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

560

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

570

 

 

 

 

 

 

 

   Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

580

 

 

 

 

 

 

 

   Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

590

 

 

 

 

 

 

 

   Надання інших внутрішніх кредитів

4113

600

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

610

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

620

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

630

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х


1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 5
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1д, N 4-1м),

за 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія __ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________ 

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів
___________ 

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів___________  

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затвер-
джено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перера-
ховано залишок

Отри-
мано за-
лишок

Нарахо-
вано доходів за звітний період (рік)

Надій-
шло коштів за звіт-
ний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі проведені за видатками загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження коштів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

020

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Від додаткової (господарської) діяльності

Х

030

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Від оренди майна бюджетних установ

Х

040

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна)

Х

050

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

060

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

Х

070

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

1000

080

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Видатки на товари і послуги

1100

090

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

100

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Заробітна плата

1111

110

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Грошове утримання військовослужбовців

1112

120

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Нарахування на заробітну плату

1120

130

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Придбання товарів і послуг

1130

140

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

150

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

160

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Продукти харчування

1133

170

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Оплата послуг (крім комунальних)

1134

180

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Інші видатки

1135

190

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Видатки на відрядження

1140

200

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

210

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

220

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Оплата теплопостачання

1161

230

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Оплата водопостачання і водовідведення

1162

240

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Оплата електроенергії

1163

250

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Оплата природного газу

1164

260

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Оплата інших комунальних послуг

1165

270

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Оплата інших енергоносіїв

1166

280

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

290

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

300

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

310

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

320

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Субсидії і поточні трансферти

1300

330

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

340

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

350

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Поточні трансферти населенню

1340

360

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Виплата пенсій і допомоги

1341

370

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Стипендії

1342

380

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Інші поточні трансферти населенню

1343

390

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Поточні трансферти за кордон

1350

400

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальні видатки

2000

410

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Придбання основного капіталу

2100

420

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

430

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання)

2120

440

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Будівництво (придбання) житла

2121

450

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Інше будівництво (придбання)

2123

460

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальний ремонт

2130

470

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Капітальний ремонт житлового фонду

2131

480

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

490

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Реконструкція та реставрація

2140

500

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Реконструкція житлового фонду

2141

510

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Реконструкція інших об'єктів

2143

520

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

   Реставрація пам'яток культури, історії, архітектури

2144

530

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Створення державних запасів і резервів

2200

540

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

550

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальні трансферти

2400

560

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

570

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

580

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальні трансферти населенню

2430

590

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальні трансферти за кордон

2440

600

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 6
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д, N 4-2м),

за 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія __ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________ 

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів
___________ 

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів___________  

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затвер-
джено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Нараховано доходів за звітний період (рік)

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Надходження коштів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

Х

Х

 

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Х

020

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

Х

030

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

Х

040

 

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Фінансування

Х

050

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

Х

060

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

1000

070

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Видатки на товари і послуги

1100

080

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

090

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Заробітна плата

1111

100

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Грошове утримання військовослужбовців

1112

110

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Нарахування на заробітну плату

1120

120

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання товарів і послуг

1130

130

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

140

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

150

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Продукти харчування

1133

160

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата послуг (крім комунальних)

1134

170

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Інші видатки

1135

180

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Видатки на відрядження

1140

190

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

200

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

210

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата теплопостачання

1161

220

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата водопостачання і водовідведення

1162

230

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата електроенергії

1163

240

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата природного газу

1164

250

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата інших комунальних послуг

1165

260

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата інших енергоносіїв

1166

270

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

280

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

290

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

300

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

310

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Субсидії і поточні трансферти

1300

320

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

330

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

340

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти населенню

1340

350

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Виплата пенсій і допомоги

1341

360

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Стипендії

1342

370

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Інші поточні трансферти населенню

1343

380

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти за кордон

1350

390

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні видатки

2000

400

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання основного капіталу

2100

410

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

420

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання)

2120

430

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Будівництво (придбання) житла

2121

440

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Інше будівництво (придбання)

2123

450

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт

2130

460

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Капітальний ремонт житлового фонду

2131

470

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

480

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція та реставрація

2140

490

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Реконструкція житлового фонду

2141

500

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Реконструкція інших об'єктів

2143

510

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

   Реставрація пам'яток культури, історії, архітектури

2144

520

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Створення державних запасів і резервів

2200

530

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

540

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти

2400

550

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

560

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

570

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти населенню

2430

580

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти за кордон

2440

590

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 7
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д, N 4-3м)

за 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія __ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________ 

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів
___________ 

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів___________  

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затвер-
джено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Перера-
ховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

1000

020

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на товари і послуги

1100

030

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

040

 

 

 

 

 

 

 

 

   Заробітна плата

1111

050

 

 

 

 

 

 

 

 

   Грошове утримання військовослужбовців

1112

060

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

070

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання товарів і послуг

1130

080

 

 

 

 

 

 

 

 

   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

090

 

 

 

 

 

 

 

 

   Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

100

 

 

 

 

 

 

 

 

   Продукти харчування

1133

110

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата послуг (крім комунальних)

1134

120

 

 

 

 

 

 

 

 

   Інші видатки

1135

130

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

150

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата теплопостачання

1161

170

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата водопостачання і водовідведення

1162

180

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата електроенергії

1163

190

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата природного газу

1164

200

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата інших комунальних послуг

1165

210

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата інших енергоносіїв

1166

220

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

230

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

240

 

 

 

 

 

 

 

 

   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

250

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

260

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

270

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

280

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

290

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

300

 

 

 

 

 

 

 

 

   Виплата пенсій і допомоги

1341

310

 

 

 

 

 

 

 

 

   Стипендії

1342

320

 

 

 

 

 

 

 

 

   Інші поточні трансферти населенню

1343

330

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

340

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

2000

350

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2100

360

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

370

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

380

 

 

 

 

 

 

 

 

   Будівництво (придбання) житла

2121

390

 

 

 

 

 

 

 

 

   Інше будівництво (придбання)

2123

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

2130

410

 

 

 

 

 

 

 

 

   Капітальний ремонт житлового фонду

2131

420

 

 

 

 

 

 

 

 

   Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

430

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

2140

440

 

 

 

 

 

 

 

 

   Реконструкція житлового фонду

2141

450

 

 

 

 

 

 

 

 

   Реконструкція інших об'єктів

2143

460

 

 

 

 

 

 

 

 

   Реставрація пам'яток культури, історії, архітектури

2144

470

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

480

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

490

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

500

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

510

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

520

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

530

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон

2440

540

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

550

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

560

 

 

 

 

 

 

 

 

   Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

570

 

 

 

 

 

 

 

 

   Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

580

 

 

 

 

 

 

 

 

   Надання інших внутрішніх кредитів

4113

590

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

600

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

610

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

620

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х


1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 8
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма N 4-4д),

за 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 ___________
 

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Надходження коштів - усього

Х

010

 

 

 

 

Х

Х

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Х

020

 

Х

Х

 

Х

Х

Х

Фінансування

Х

030

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

Х

040

 

Х

Х

Х

 

 

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

1000

050

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Видатки на товари і послуги

1100

060

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

070

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Заробітна плата

1111

080

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Грошове утримання військовослужбовців

1112

090

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Нарахування на заробітну плату

1120

100

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання товарів і послуг

1130

110

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

120

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

130

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Продукти харчування

1133

140

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата послуг (крім комунальних)

1134

150

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Інші видатки

1135

160

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Видатки на відрядження

1140

170

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

180

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

190

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата теплопостачання

1161

200

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата водопостачання і водовідведення

1162

210

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата електроенергії

1163

220

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата природного газу

1164

230

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата інших комунальних послуг

1165

240

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Оплата інших енергоносіїв

1166

250

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

260

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

270

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

280

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

290

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Субсидії і поточні трансферти

1300

300

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

310

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

320

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти населенню

1340

330

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Виплата пенсій і допомоги

1341

340

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Стипендії

1342

350

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Інші поточні трансферти населенню

1343

360

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти за кордон

1350

370

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні видатки

2000

380

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання основного капіталу

2100

390

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

400

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання)

2120

410

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Будівництво (придбання) житла

2121

420

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Інше будівництво (придбання)

2123

430

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт

2130

440

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Капітальний ремонт житлового фонду

2131

450

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

460

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція та реставрація

2140

470

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Реконструкція житлового фонду

2141

480

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Реконструкція інших об'єктів

2143

490

 

Х

Х

Х

 

 

Х

   Реставрація пам'яток культури, історії, архітектури

2144

500

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Створення державних запасів і резервів

2200

510

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

520

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти

2400

530

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

540

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

550

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти населенню

2430

560

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти за кордон

2440

570

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 9
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1)

за 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 ___________
 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  ___________ 

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ___________ 

  

Періодичність: місячна, квартальна, річна. 

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Цифро-
вий код валюти

Затвер-
джено на звітний рік, грн

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Курсова різниця

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

ін. ва-
лю-
та

грн

ін. ва-
лю-
та

грн

ін. ва-
лю-
та

грн

грн

ін. ва-
лю-
та

грн

ін. ва-
лю-
та

грн

ін. ва-
лю-
та

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

1000

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на товари і послуги

1100

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Заробітна плата

1111

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Грошове утримання військовослужбовців

1112

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання товарів і послуг

1130

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Продукти харчування

1133

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата послуг (крім комунальних)

1134

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Інші видатки

1135

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата теплопостачання

1161

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата водопостачання і водовідведення

1162

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата електроенергії

1163

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата природного газу

1164

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата інших комунальних послуг

1165

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата інших енергоносіїв

1166

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Виплата пенсій і допомоги

1341

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Стипендії

1342

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Інші поточні трансферти населенню

1343

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

2000

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2100

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Будівництво (придбання) житла

2121

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Інше будівництво (придбання)

2123

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

2130

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Капітальний ремонт житлового фонду

2131

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

2140

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Реконструкція житлового фонду

2141

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Реконструкція інших об'єктів

2143

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Реставрація пам'яток культури, історії, архітектури

2144

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон

2440

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Надання інших внутрішніх кредитів

4113

590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 10
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д, N 7м)

на 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 ___________
 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  ___________ 

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ___________ 

  

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники

КЕКВ

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

на початок звіт-
ного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї простро-
чена

усього

з неї

простро-
чена

термін оплати якої не настав

усього

з них креди-
торська заборго-
ваність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Доходи

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Видатки - усього на утримання установи

Х

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

1000

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на товари і послуги

1100

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Заробітна плата

1111

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Грошове утримання військовослужбовців

1112

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання товарів і послуг

1130

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Продукти харчування

1133

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата послуг (крім комунальних)

1134

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Інші видатки

1135

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата теплопостачання

1161

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата водопостачання і водовідведення

1162

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата електроенергії

1163

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата природного газу

1164

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата інших комунальних послуг

1165

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оплата інших енергоносіїв

1166

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Виплата пенсій і допомоги

1341

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Стипендії

1342

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Інші поточні трансферти населенню

1343

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

2000

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу1

2100

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Будівництво (придбання) житла

2121

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Інше будівництво (придбання)

2123

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

2130

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Капітальний ремонт житлового фонду

2131

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

2140

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Реконструкція житлового фонду

2141

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Реконструкція інших об'єктів

2143

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Реставрація пам'яток культури, історії, архітектури

2144

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон

2440

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 У місячній бюджетній звітності рядки з 370 по 550 не заповнюються.

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 11
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про заборгованість за окремими програмами (форма N 7д.1, N 7м.1)

на 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 ___________
 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  ___________ 

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ___________ 

  

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

усього1

з них кредиторська заборгованість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів

Х

010

 

 

 

 

 

 

   Оплата послуг (крім комунальних)

1134

020

 

 

 

 

 

 

   Інші видатки

1135

030

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

040

 

 

 

 

 

 

   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

050

 

 

 

 

 

 

   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

060

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

070

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

080

 

 

 

 

 

Х

Надання внутрішніх кредитів

4110

090

 

 

 

 

 

Х

   Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

100

 

 

 

 

 

Х

   Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

110

 

 

 

 

 

Х

   Надання інших внутрішніх кредитів

4113

120

 

 

 

 

 

Х

Зовнішнє кредитування

4200

130

 

 

 

 

 

Х

Надання зовнішніх кредитів

4210

140

 

 

 

 

 

Х


1 Графа 8 у рядках з 080 до 140 в річній бюджетній звітності не заповнюється.

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 12
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій,

за 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Періодичність: місячна.

Одиниця виміру: грн коп.

Код КПКВК* та КФБЗ**

Назва кодів

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок коштів на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Направлено надходжень на здійснення видатків та надання кредитів

Касові за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(Код КПКВК)

 

 

 

 

 

 

 

 

602100

На початок періоду

 

 

 

Х

 

Х

Х

401201

Довгострокові зобов'язання

 

 

Х

 

 

Х

Х

(Код КПКВК)

 

 

 

 

 

 

 

 

602100

На початок періоду

 

 

 

 

 

 

 

401201

Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 


* Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

** Код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 13
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про виконання кошторису Фонду

за 20__ р.

Назва Фонду

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Затверджено кошторисом на звітний рік

010

 

Залишок на початок звітного року

020

 

Надійшло коштів за звітний період (рік) - усього

030

 

    з них:
    страхові внески

031

 

    кошти державного бюджету

032

 

    інші кошти

033

 

Видатки за звітний період (рік) - усього

040

 

    з них:
    відповідно до покладених функцій

041

 

    на утримання Фонду

042

 

Залишок на кінець звітного періоду (року)

050

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 14
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 20__ р.

  

  

Коди 

Установа ____ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія ____ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ______ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ____ 

Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності установи

Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа

Середня чисельність працівників

Примітка

1

2

3

4

 
 
 
 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 15
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про рух необоротних активів (форма N 5)

на 20__ р.

  

  

Коди 

Установа ____ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 

 


 

Територія ____ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ______ 

за КОПФГ 

Код виду економічної діяльності _______ 

за КВЕД 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ____ 

  

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

1

2

3

4

Основні засоби

100

 

 

    з них:
Будинки та споруди (103)

110

 

 

     з них житлові будинки

111

 

 

Машини та обладнання (104)

120

 

 

Транспортні засоби (105)

130

 

 

Інструменти, прилади та інвентар (106)

140

 

 

Робочі і продуктивні тварини (107)

150

 

 

Багаторічні насадження (108)

160

 

 

Інші основні засоби (109)

170

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

200

 

 

     з них:
Бібліотечні фонди (112)

210

 

 

Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114)

220

 

 

Нематеріальні активи

300

 

 

     з них:
Авторські та суміжні з ними права (121)

310

 

 

     з них програмне забезпечення

311

 

 

Інші нематеріальні активи (122)

320

 

 

Незавершене капітальне будівництво

400

 

 

     з них:
Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами (141)

410

 

 

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами (142)

420

 

 

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами (143)

430

 

 

Разом необоротних активів

500

 

 

Показники

Код рядка

За звітний рік

1

2

3

Зміни в необоротних активах

Збільшено необоротних активів - разом

600

 

Надійшло необоротних активів

610

 

у тому числі:
від придбання за рахунок видатків загального фонду

611

 

від придбання, безкоштовного отримання за рахунок видатків спеціального фонду

612

 

з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків

613

 

після закінчення капітального будівництва

614

 

після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації

615

 

від виготовлення власними силами

616

 

Незавершене капітальне будівництво

620

 

Отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів

630

 

Дооцінено необоротні активи

640

 

у тому числі придбані за рахунок:
коштів загального фонду

641

 

коштів спеціального фонду

642

 

Інші надходження

650

 

Зменшено необоротних активів - разом

700

 

Продано

710

 

Безоплатно передано

720

 

у тому числі:
у межах головних розпорядників бюджетних коштів

721

 

іншим установам

722

 

Списано як непридатні

730

 

Уцінено необоротні активи

740

 

у тому числі придбані за рахунок:
коштів загального фонду

741

 

коштів спеціального фонду

742

 

Незавершене капітальне будівництво

750

 

Інші вибуття

760

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 16
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про рух матеріалів і продуктів харчування (форма N 6)

на 20__ р.

  

  

Коди 

Установа ____ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія ____ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ______ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ____ 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

Витрачено на потреби установи за звітний рік

1

2

3

4

5

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей (231)

010

 

 

 

    з них:
    дорогоцінні метали

011

 

 

 

     скло

012

 

 

 

     реактиви

013

 

 

 

Продукти харчування (232)

020

 

 

 

Медикаменти і перев'язувальні засоби (233)

030

 

 

 

Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234)

040

 

 

 

     з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту

041

 

 

 

Паливо, горючі і мастильні матеріали (235)

050

 

 

 

Тара (236)

060

 

 

 

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання (238)

070

 

 

 

Інші матеріали (239)

080

 

 

 

Разом матеріалів і продуктів харчування (231 - 239)

100

 

 

 

Показники

Код рядка

За звітний рік

1

2

3

          Надходження - разом

200

 

     у тому числі за рахунок:

 

 

коштів загального фонду бюджету

210

 

коштів спеціального фонду бюджету

220

 

     з них:
     гранти, дарунки

221

 

     надлишків

222

 

безоплатних надходжень у межах головних розпорядників бюджетних коштів

230

 

дооцінки майна

240

 

у тому числі придбаного за рахунок:
коштів загального фонду

241

 

коштів спеціального фонду

242

 

інших надходжень

250

 

          Вибуття - разом

300

 

     у тому числі:

 

 

витрачено на господарські потреби

310

 

списано внаслідок недостач, виявлених при інвентаризації

320

 

     з них:
     винних осіб не встановлено

321

 

     віднесено на рахунок винних осіб

322

 

безоплатно передано в межах головних розпорядників бюджетних коштів

330

 

списано непридатні

340

 

реалізація зайвих та непотрібних матеріалів і продуктів харчування

350

 

уцінено майно

360

 

у тому числі придбане за рахунок:
коштів загального фонду

361

 

коштів спеціального фонду

362

 

інші вибуття

370

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 17
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт
про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма N 15)

за 20__ рік

  

  

Коди 

Установа ____ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія ____ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ______ 

за КОПФГ 

Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ____ 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

Код рядка

За звітний рік

1

2

3

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року

010

 

     з них:
     віднесено на винних осіб

011

 

     справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)

012

 

Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року - усього

020

 

     з них:
     віднесено на винних осіб

021

 

Списано на фактичні видатки недостачі в межах природних втрат

030

 

Списано на фактичні видатки недостачі, винні особи за якими не встановлені

040

 

Списано на фактичні видатки недостачі, справи за якими передано в слідчі органи

050

 

Стягнуто з винних осіб

060

 

Списано за висновками слідчих органів

070

 

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року (010 + 020 - 030 - 040 - 060 - 070)

080

 

     з них:
     віднесених на винних осіб
     (011 + 021 - 060)

081

 

     справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)
     (012 + 050 - 070)

082

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 18
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами",

на 20__ р.

  

  

Коди 

Установа ____ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія ____ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ______ 

за КОПФГ 

Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ____

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ____ 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Назва показників

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

Допомога і компенсації громадянам

010

 

 

 

 

допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

011

 

 

 

 

допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання

012

 

 

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

020

 

 

 

 

Розрахунки за депозитними операціями

030

 

 

 

 

з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями

031

 

 

 

 

у залишках коштів на рахунках

032

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

040

 

 

 

 

Короткострокові позики

050

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

060

 

 

 

 

Короткострокові векселі

070

 

 

 

 

Заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до бюджету

080

 

 

 

 

Розрахунки з депонентами

090

 

 

 

 

Розрахунки за відсотками, нарахованими установами банків на залишки коштів у національній та іноземній валютах за сумою, яка підлягає перерахуванню до бюджету

100

 

 

 

 

Заборгованість ліквідаційних комісій банків

110

 

 

 

 

Розрахунки за іншими операціями

120

 

 

 

 

у тому числі:

121

 

 

 

 

 

122

 

 

 

 

 

123

 

 

 

 

 

124

 

 

 

 

 

125

 

 

 

 

 

126

 

 

 

 

 

137

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

 

129

 

 

 

 

Разом

130

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 19
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

станом на 1 січня 20__ р.

__________
               (найменування установи-клієнта)

____
(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 20__ року залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку N _____
                                                                                                                                                                  (номер та назва рахунка)

_______(________) грн коп.;_
                                                        (цифрами)                                                                           (словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку N _____
                                                                                                                                                                    (номер та назва рахунка)

_______(________)_грн коп.
                                                        (цифрами)                                                                           (словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.
 

М. П.

Керівник

_________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

Відмітка про звірку залишків:

Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено.

"___" 20__ року

Штамп казначея

__
                         (підпис)

 

Додаток 20
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державної казначейської служби України

станом на 1 січня 20__ р.

__________
               (найменування установи-клієнта)

____
(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 20__ р. залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку N _
                                                                                                              (номер та назва рахунка)

_______(________)_грн коп.;_
                                             (цифрами)                                                                                       (словами)

на рахунку N _
                                                                                                       (номер та назва рахунка)

_______(________)_грн коп.
                                             (цифрами)                                                                                       (словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.
 

М. П.

Керівник

_________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

Відмітка про звірку залишків:

Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено.

"___" 20__ року

 

Штамп казначея

__
                         (підпис)

 

Додаток 21
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Реєстр
про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків,

станом на 1 січня 20__ р.

 

Установа ____
 
Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.

N з/п

Номер реєстраційного
(спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунка

Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку

Сума залишку коштів

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

...

 

 

 

Усього

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 22
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Реєстр
залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня,

станом на 1 січня 20__ р.

 

Установа _____

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.

N з/п

Найменування установи

Залишок коштів в органах Державної казначейської служби України

Залишок коштів в установах банку

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 23
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків,

на 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  ___________ 

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

N з/п

Найменування установи

Найменування установи банку

Залишки коштів на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

кошти державного бюджету (кошти місцевого бюджету)

усього

власні надходження

інші надходження спеціального фонду

перша група

друга група

усього

з них

усього

з них

позики міжнародних фінансових організацій

гранти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 24
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків

на 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  ___________ 

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

N з/п

Найменування установи банку

Номер рахунка

Сума

Джерела утворення

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 25
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про депозитні операції

на 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  ___________ 

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Найменування

Код рядка

Депозитні операції з грошовими коштами, отриманими в тимчасове розпорядження

Депозитні операції з грошовими документами

Депозитні операції з матеріальними цінностями

Інші депозитні операції

сума

нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції

назва та кількість операцій

нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції

сума

нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції

сума

нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рахунки в банках

010

 

 

 

 

 

 

 

 

  з них:
  національна валюта

020

 

 

 

 

 

 

 

 

  іноземна валюта

030

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунки в казначействі

040

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

050

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 26
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами,

за 20__ рік

  

  

Коди 

Установа  

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія  

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ___ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету __ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  

  

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.

N з/п

Найменування контролюючого органу

Сума сплаченого штрафу

Підстава для накладення штрафу

Винні особи

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

Х

Х

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 27
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

на 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 ___________
 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  ___________ 

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ___________ 

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

N з/п

Причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

Дебіторська заборгованість

минулих періодів

поточного року

1

2

3

4

1

Невиконано умов угод, укладених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" та інших нормативних актів, несвоєчасне подання накладних, актів виконаних робіт

 

 

2

Не взято на облік правонаступником зобов'язання при ліквідації або реорганізації дебітора

 

 

3

Відновлено заборгованість згідно з рішеннями контролюючих та судових органів, актами інвентаризації розрахунків

 

 

4

Інші

 

 

5

Усього простроченої дебіторської заборгованості

 

 

5.1

    з неї:
матеріали передано до суду, ведеться позовна робота

 

 

5.2

винесено рішення суду, виконавче провадження

 

 

5.3

проти дебітора порушено справу про банкрутство:

 

 

5.3.1

заборгованість заявлена та визнана

 

 

5.3.2

заборгованість заявлена та не визнана

 

 

5.3.3

заборгованість не заявлена

 

 

5.4

стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 28
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

на 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 ___________
 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  ___________ 

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ___________ 

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

N з/п

Показники

Кредиторська заборгованість

минулих періодів

поточного року

1

2

3

4

1

Взяття зобов'язань з перевищенням кошторисних призначень та/або повноважень

 

 

1.1

з них:
за кодом економічної класифікації видатків 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ"

 

 

1.2

за кодом економічної класифікації видатків 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

 

 

2

Відмова в реєстрації фінансових зобов'язань у зв'язку з відсутністю повного пакета документів

 

 

3

Асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками

 

 

4

Призупинення взяття зобов'язань відповідно до рішень Уряду

 

 

5

Призупинення операцій за рішенням судових, контролюючих органів

 

 

6

Відновлення заборгованості згідно з рішеннями контролюючих та судових органів

 

 

7

Інше

 

 

 

Усього простроченої кредиторської заборгованості

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 29
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет),

за 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  ___________ 

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Найменування

КЕКВ

Власні надходження

Спрямовано понадпланових надходжень

затверджено на звітний рік

фактично надійшло

понадпланові надходження

разом

на погашення кредиторської заборгованості

на інші заходи

усього

у тому числі

усього

у тому числі

загального фонду

спеціального фонду

які здійснюються за рахунок власних надходжень

які не забезпечені коштами загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Доходи

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Придбання товарів і послуг

1130

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

2000

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 30
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів,

за 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 ___________
 

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

N
з/п

Виконавець програми

КВК

Направлено асигнувань за звітний період (рік)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 31
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про використання іноземних грантів

за 20__ р.

 

 

Коди 

Установа  

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія  

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ___ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету __ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Найменування міжнародних фінансових організацій або країн - донорів гранту

Договір про грант

Назва заходу

Мета використання гранту

Затверджено кошторисом на звітний рік1

Сума використаного гранту за звітний період (рік)

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Заповнюється головними розпорядниками бюджетних коштів.
 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 32
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про дебіторську заборгованість за видатками

на 20__ р.

  

  

Коди 

Установа __ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія _ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ___________ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  ___________ 

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Коди програмної класифікації видатків державного бюджету або тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів

КЕКВ

Дебіторська заборгованість на початок звітного року

Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року

Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)

усього

з неї

усього

до одного місяця

прострочена

строк позовної давності якої минув

усього

з неї

строк позовної давності якої минув

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 33
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними

на 20__ р.

 

 

Коди 

Установа  

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія  

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ___ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету __ 

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

  

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 34
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка
про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями

за 20__ р.

  

  

Коди 

Установа ___ 

за ЄДРПОУ 

 

 

 


Територія ___ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання _____ 

за КОПФГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____ 

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

  

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.

N
з/п

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

Касові за звітний період (рік)

1

2

3

4

1

Автономна Республіка Крим

 

 

2

Вінницька область

 

 

3

Волинська область

 

 

4

Дніпропетровська область

 

 

5

Донецька область

 

 

6

Житомирська область

 

 

7

Закарпатська область

 

 

8

Запорізька область

 

 

9

Івано-Франківська область

 

 

10

Київська область

 

 

11

Кіровоградська область

 

 

12

Луганська область

 

 

13

Львівська область

 

 

14

Миколаївська область

 

 

15

Одеська область

 

 

16

Полтавська область

 

 

17

Рівненська область

 

 

18

Сумська область

 

 

19

Тернопільська область

 

 

20

Харківська область

 

 

21

Херсонська область

 

 

22

Хмельницька область

 

 

23

Черкаська область

 

 

24

Чернівецька область

 

 

25

Чернігівська область

 

 

26

м. Київ

 

 

27

м. Севастополь

 

 

 

Усього:

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 35
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності

N
з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

I. Звірка показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності

Форма N 1 "Баланс" (додаток 1)

1

Рядок 110, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 112 мінус рядок 111, графи 3 і 4

2

Рядок 120, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 122 мінус рядок 121, графи 3 і 4

3

Рядок 130, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 132 мінус рядок 131, графи 3 і 4

4

Сума рядків 110, 120, 130, 140, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 330, графи 3 і 4

52

Сума рядків 112, 122, 132, 140, графи 3 і 4

Форма N 5, рядок 500, графи 3 і 4

62

Рядок 150, графи 3 і 4

Форма N 6, рядок 100, графи 3 і 4

7

Рядок 160, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 340, графи 3 і 4

8

Рядок 180, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків від 181 до 187, графи 3 і 4

9

Рядок 200, графи 3 і 4

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графи 4 і 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

10

Рядок 210, графи 3 і 4

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 18), рядок 070, графи 3 і 5

11

Форма N 1, рядок 180, графа 3 плюс рядок 190, графа 3 плюс рядок 210, графа 3

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 4 плюс рядок 020, графа 4 плюс додаток 18, рядок 130, графа 3 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

12

Форма N 1, рядок 180, графа 4 плюс рядок 190, графа 4 плюс рядок 210, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 5 плюс рядок 020, графа 5 плюс додаток 18, рядок 130, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

13

Рядок 240, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 241 - 244, графи 3 і 4

14

Рядок 243, графа 4

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок "Разом", графа 4

15

Рядок 244, графа 4

Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 24), рядок "Усього", графа 4

16

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків від 261 до 264, графи 3 і 4

17

Рядок 261, графи 3 і 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графи 5 і 14

18

Рядок 262, графи 3 і 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графи 5 і 11

19

Рядок 263, графи 3 і 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графи 6 і 11

20

Рядок 264, графи 3 і 4

Форма N 4-4д, рядок 010, графи 5 і 10

211

Рядок 290, графа 4

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

221

Рядок 300, графа 4

Форма N 1, сума рядків від 301 до 304, графа 4

231

Рядок 301, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 12

241

Рядок 302, графа 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 060, графа 10

251

Рядок 303, графа 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 10 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 16

261

Рядок 304, графа 4

Форма N 4-4д, рядок 040, графа 9

27

Рядок 310, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, графи 3 і 4

28

Рядок 350, графи 3 і 4

Форма N 9д, N 9м, рядок 090, графи 3 і 4

29

Рядок 360, графи 3 і 4

Форма N 9д, N 9м, рядок 900, графи 3 і 4

30

Рядок 420, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків від 421 до 429, графи 3 і 4

31

Рядок 440, графи 3 і 4

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графи 6 і 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

321

Рядок 460, графа 4

Форма N 1, сума рядків 461 і 464, графа 4

331

Рядок 461, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 8

341

Рядок 462, графа 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 040, графа 7 плюс рядок 020, графа 8 плюс рядок 030, графа 8

351

Рядок 463, графа 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 8 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 11

361

Рядок 464, графа 4

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7

37

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 8 плюс рядок 020, графа 8 плюс додаток 18, рядок 130, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) плюс рядок "Разом", графа 2, додаток 33

38

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 9 плюс рядок 020, графа 9 плюс додаток 18, рядок 130, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) плюс рядок "Разом", графа 3, додаток 33

39

Рядок 470, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, графи 3 і 4

40

Рядок 470, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 310, графи 3 і 4

Форма N 9д, N 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" (додаток 2)2

1

2

3

1

Рядок 010, графа 4

Форма N 2, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

2

Рядок 020, графа 4

Форма N 2, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

3

Рядок 021, графа 4

Форма N 2, рядок 020, графа 9

4

Рядок 022, графа 4

Форма N 2, рядок 350, графа 9

5

Рядок 023, графа 4

Форма N 2, рядок 560 плюс рядок 650, графа 9

6

Рядок 041, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 7

7

Рядок 042, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 12

8

Рядок 090, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 350, графи 3 і 4

9

Рядок 090, графа 4

Рядок 010 мінус рядок 020 мінус рядок 030 плюс (мінус) рядок 040 плюс (мінус) рядок 050 мінус рядок 060, графа 4 плюс (мінус) рядок 090, графа 3

10

Рядок 110, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 8

11

Рядок 120, графа 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 040, графа 7 плюс рядок 020, графа 8 плюс рядок 030, графа 8

12

Рядок 130, графа 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

13

Рядок 140, графа 4

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7

14

Рядок 150, графа 4

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 11 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

15

Рядок 200, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 6 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 6 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 7 плюс форма N 4-4д, рядок 010, графа 6 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 9

16

Рядок 300, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 7

17

Рядок 400, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 12 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 060, графа 10 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 10 плюс форма N 4-4д, рядок 040, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 16

18

Рядок 401, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 080, графа 12 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 070, графа 10 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 020, графа 10 плюс форма N 4-4д, рядок 050, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 020, графа 16

19

Рядок 402, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 410, графа 12 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 400, графа 10 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 350, графа 10 плюс форма N 4-4д, рядок 380, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 350, графа 16

20

Рядок 403, графа 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 550 плюс рядок 640, графа 10 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 550 плюс рядок 640, графа 16

21

Рядок 601, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 7

22

Рядок 602, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 14

23

Рядок 900, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 360, графи 3 і 4

24

Рядок 900, графа 4

Рядок 100 мінус рядок 200 плюс рядок 300 мінус рядок 400 мінус рядок 500 плюс (мінус) рядок 600 плюс (мінус) рядок 700 мінус рядок 800, графа 4 плюс (мінус) рядок 900, графа 3

Звіт про рух грошових коштів (додаток 3)2

1

2

3

1

Рядок 100, за всіма графами

Рядок 101 плюс рядок 102, за всіма графами

2

Рядок 100, графа 3

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 6

3

Рядок 100, графа 8

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 10

4

Рядок 102, графа 3

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 6

5

Рядок 102, графа 8

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 10

6

Рядок 102, графа 8

Форма N 1, рядок 241, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок "Разом", графа 5

7

Рядок 200, за всіма графами

Рядок 201 плюс рядок 202, за всіма графами

8

Рядок 200, за всіма графами

Сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, за всіма графами

9

Рядок 202, графа 8

Форма N 1, рядок 242, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок "Разом", графа 6

10

Рядок 210, графа 3

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 5

11

Рядок 210, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 6

12

Рядок 210, графа 5

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 7

13

Рядок 210, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 9

14

Рядок 210, графа 7

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 10

15

Рядок 210, графа 8

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 14

16

Рядок 201, графи 3 і 8

Форма N 1, рядок 260, графи 3 і 4

17

Рядок 211, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 020, графа 9

18

Рядок 212, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 030, графа 9

19

Рядок 213, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 040, графа 9

20

Рядок 214, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 050, графа 9

21

Рядок 220, графа 3

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 5

22

Рядок 220, графа 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 6

23

Рядок 220, графа 6

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 8

24

Рядок 220, графа 7

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 060, графа 9

25

Рядок 220, графа 8

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 11

26

Рядок 221, графа 6

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 020, графа 8

27

Рядок 222, графа 6

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 030, графа 8

28

Рядок 223, графа 6

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 040, графа 7

29

Рядок 230, графа 3

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 6

30

Рядок 230, графа 6

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 8

31

Рядок 230, графа 7

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 9

32

Рядок 230, графа 8

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 11

33

Рядок 240, графа 3

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 5

34

Рядок 240, графа 4

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 6

35

Рядок 240, графа 6

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7

36

Рядок 240, графа 7

Форма N 4-4д, рядок 040, графа 8

37

Рядок 240, графа 8

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 10

38

Рядок 240, графи 3 і 8

Форма N 1, рядок 264, графи 3 і 4

39

Рядок 250, графа 3

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 7

40

Рядок 250, графа 4

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 9

41

Рядок 250, графа 6

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 11

42

Рядок 250, графа 7

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 14

43

Рядок 250, графа 8

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 18

44

Рядок 300, за всіма графами

Рядок 301 плюс рядок 302, за всіма графами

45

Рядок 301, графи 3 і 8

Форма N 1, рядок 270, графи 3 і 4

46

Рядок 302, графи 3 і 8

Форма N 1, рядок 244, графи 3 і 4

47

Рядок 400, за всіма графами

Рядок 100 плюс рядок 200 плюс рядок 300, за всіма графами

Форма N 5 "Звіт про рух необоротних активів" (додаток 15)2

1

2

3

1

Рядок 100, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 122, графи 3 і 4

2

Рядок 200, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 132, графи 3 і 4

3

Рядок 300, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 112, графи 3 і 4

4

Рядок 400, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 140, графи 3 і 4

5

Рядок 500, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 112, 122, 132, 140, графи 3 і 4

6

Рядок 500, графи 3 і 4

Форма N 5, сума рядків 100, 200, 300, 400, графи 3 і 4

7

Рядок 500, графа 4

Форма N 5, рядок 500, графа 3 плюс рядок 600, графа 3 мінус рядок 700, графа 3

8

Рядок 600, графа 3

Форма N 5, сума рядків 610, 620, 630, 640, 650, графа 3

9

Рядок 700, графа 3

Форма N 5, сума рядків 710, 720, 730, 740, 750, 760, графа 3

10

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів рядок 630, графа 3

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів форма N 5, рядок 721, графа 3

Форма N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (додаток 16)2

1

2

3

1

Рядок 100, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 150, графи 3 і 4

2

Рядок 100, графа 4

Форма N 6, рядок 100, графа 3 плюс рядок 200, графа 3 мінус рядок 300, графа 3

3

Рядок 200, графа 3

Форма N 6, сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, графа 3

4

Рядок 300, графа 3

Форма N 6, сума рядків 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, графа 3

5

Рядок 100, графа 5

Форма N 6, рядок 310, графа 3

6

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів рядок 230, графа 3

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів форма N 6, рядок 330, графа 3

Форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей" (додаток 17)2

1

2

3

1

Рядок 011, графа 3

Форма N 1, рядок 184, графа 3

2

Рядок 012, графа 3

Форма N 1, розшифровка позабалансових рахунків, рядок 4, графа 3

3

Рядок 080, графа 3

Форма N 15, рядок 010 плюс рядок 020 мінус рядок 030 мінус рядок 040 мінус рядок 060 мінус рядок 070, графа 3

4

Рядок 081, графа 3

Форма N 1, рядок 184, графа 4

5

Рядок 082, графа 3

Форма N 1, розшифровка позабалансових рахунків, рядок 4, графа 6

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 18)

1

2

3

1

Рядок 020, графи 3 і 5

Форма N 1, рядок 190, графи 3 і 4

2

Рядок 020, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 430, графи 3 і 4

3

Рядок 030, за всіма графами

Рядок 031 плюс рядок 032, за всіма графами

4

Рядок 031, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 428, графи 3 і 4

5

Рядок 040, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 380, графи 3 і 4

6

Рядок 050, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 390, графи 3 і 4

7

Рядок 060, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 400, графи 3 і 4

8

Рядок 070, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 410, графи 3 і 4

9

Рядок 120, за всіма графами

Сума рядків 121 - 129, за всіма графами

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників вищого рівня (додаток 22)2

1

2

3

1

Підсумковий рядок, графа 4

Форма N 1, рядок 260, графа 4

2

Підсумковий рядок, графа 5

Форма N 1, рядок 241, графа 4

3

Підсумковий рядок, графа 6

Форма N 1, рядок 242, графа 4

II. Звірка показників форм бюджетної звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття елементів бюджетної та фінансової звітності

Форма N 2д, N 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (додаток 4)

1

2

2

1

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 241 плюс рядок 250, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок "Разом", графа 5

22

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 9д, N 9м, рядок 020, графа 4

31

Зведена форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 450, графа 4

4

Форма N 2д, N 2м, за всіма рядками, графа 10

Форма N 2д, N 2м, за всіма рядками, графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8

Форми N 4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду (додатки 5, 6, 7, 8, 9)

1

2

3

1

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 14

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 плюс графа 9 мінус рядок 070, графа 10

2

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 11

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 8 мінус рядок 060, графа 9

3

Форма N 4-3д, N 4-3м, за всіма рядками, графа 11

Форма N 4-3д, N 4-3м, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 7 плюс графа 8 мінус графа 9

4

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 10

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус рядок 040, графа 8

5

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 17

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 8 плюс графа 10 мінус графа 13

6

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 18

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 7 мінус графа 9 плюс графа 11 мінус графа 14

Форма N 7д.1, N 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (додаток 11)

1

2

3

1

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 200, графа 3

2

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 200, графа 4

3

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 440, графа 3

4

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 440, графа 4

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 32)

1

2

3

1

Рядок "Разом", графа 3

Форма N 7д, N 7м, зведена, рядок 020, графа 4

2

Рядок "Разом", графа 7

Форма N 7д, N 7м, зведена, рядок 020, графа 5

3

Рядок "Разом", графа 6

Форма N 7д, N 7м, зведена, рядок 020, графа 7

4

Рядок "Разом", графа 9

Форма N 7д, N 7м, зведена, рядок 020, графа 6


1 Звірка показників, яка здійснюється при складанні квартальної фінансової та бюджетної звітності.

2 Звірка показників, яка здійснюється при складанні річної фінансової та бюджетної звітності.

Без позначки - звірка показників, яка здійснюється у квартальній і річній фінансовій та бюджетній звітності.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали