МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2012

м. Київ

N 580


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 червня 2012 р. за N 921/21233

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна пробірна служба України

Відповідно до статей 19 (Закон N 2939-VI), 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) та підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446 (Указ N 446/2011), для належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Державна пробірна служба України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна пробірна служба України, що додається.

2. Затвердити Форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що додається.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В. П.), сектору правового забезпечення Державної пробірної служби України (Поліщук А. С.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Шевченка Ю. І. та заступника Голови Державної пробірної служби України Ніколаєнка Н. І.

 

Міністр

Ю. Колобов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22.05.2012 N 580

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 червня 2012 р. за N 921/21233


Порядок
складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна пробірна служба України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі (Закон N 2939-VI).

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є Державна пробірна служба України (далі - Пробірна служба).

1.4. Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складення та подання запитів на отримання публічної інформації

2.1. Запитувач має право звернутися до Пробірної служби із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Пробірній службі в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на отримання публічної інформації повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати Форму для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджену цим наказом.

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті Пробірної служби та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі Пробірної служби (04107, м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26).

2.8. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефоном, факсом, електронною поштою.

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто відповідальній особі, яка організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є Пробірна служба.

2.10. Оформлення запиту та опрацювання запитувачем документів, що містять публічну інформацію, може здійснюватися у спеціально обладнаній кімнаті для відвідувачів Пробірної служби (04107, м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26).

2.11. У разі якщо з поважних причин (обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа, яка організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є Пробірна служба, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надати копію запиту особі, яка його подала.

2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Пробірної служби, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Заступник начальника Управління
комунікацій (Прес-служба) -
начальник відділу роботи зі ЗМІ

М. А. Капко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22.05.2012 N 580


ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації

Державна пробірна служба України

Запитувач

_______
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
_______
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
_______
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)


ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати __
                                           (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):


на поштову адресу

__
                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_;
                                                      будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

_;

факсом

_;

телефоном

__


_________
      (дата)

 

_
      (підпис)


Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної пробірної служби України, розміщується на веб-сайті www.assay.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 04107, м. Київ, вул. О. Шмідта, 26;

на електронну адресу: office@assay.gov.ua;

факсом (044) 486 38 11;

телефоном (044) 239 97 00.

3. Запит може бути поданий особисто відповідальній особі, яка організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна пробірна служба України, за адресою: 04107, м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит надається протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це повідомляється протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

Державна пробірна служба України не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме:

не зазначені прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

відсутній загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

відсутні підпис і дата у разі подання письмового запиту.


 

Заступник начальника Управління
комунікацій (Прес-служба) -
начальник відділу роботи зі ЗМІ

М. А. Капко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали