МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2012

м. Київ

N 653/5


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 698/21011

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію та їх форм, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба України

З метою виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) у Державній пенітенціарній службі України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба України, що додається.

1.2. Форми для подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба України, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
25.04.2012 N 653/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 698/21011


Порядок
складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба України

1. Цей Порядок визначає механізм складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

3. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служби Україна, забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень, при здійсненні ними своїх функцій.

5. Запитувач може звернутися до Державної пенітенціарної служби України із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

6. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

7. Запит на отримання публічної інформації подається до Державної пенітенціарної служби України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

8. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

9. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я і по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

10. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів.

11. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Державної пенітенціарної служби України та на інформаційних стендах у приймальні громадян Державної пенітенціарної служби України.

12. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа Державної пенітенціарної служби, що організовує роботу з питань запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

13. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

14. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Державної пенітенціарної служби України, дати надходження та вхідного номера запиту. Копія повертається запитувачу.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
25.04.2012 N 653/5


ФОРМА
для подання письмового запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи

Розпорядник
 інформації

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Мельникова, 81, м. Київ, 04050


Запитувач

____
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

____
                  (поштова адреса / адреса електронної пошти / номер телефону запитувача)


Запит на отримання публічної інформації

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати


                                                  (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):


на поштову адресу


       (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)

 

на електронну адресу

телефаксом

за телефоном


___
               (дата)

_________
(підпис)


Примітки:

1. До апарату Державної пенітенціарної служби України запит може бути подано:
на поштову адресу: м. Київ, вул. Мельникова, 81, 04050 (на конверті зазначити "Публічна інформація");
по телефону: (044) 207-03-75;
факсом: (044) 481-05-61;
на електронну адресу: dostup@kvs.gov.ua;
в усній формі на особистому прийомі за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81 (приймальня громадян) у понеділок - четвер з 9.00 до 18.00, у п'ятницю - з 9.00 до 16.45, за винятком часу на обідню перерву з 13.00 до 13.45.

2. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

3. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

4. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. Інформація на запит надається безоплатно.

6. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

7. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

7.1. Державна пенітенціарна служба України не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

7.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

7.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 6 цих приміток.

7.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
25.04.2012 N 653/5


ФОРМА
для подання письмового запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи та об'єднань громадян без статусу юридичної особи

Розпорядник інформації

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Мельникова, 81, м. Київ, 04050


Запитувач

___
   (найменування юридичної особи / об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

___
                                (прізвище, ім'я, по батькові представника запитувача)

___
           (поштова адреса / адреса електронної пошти / номер телефону запитувача)


Запит на отримання публічної інформації

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати


                                                (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):


на поштову адресу

_________
  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)

_________
 

на електронну адресу

_________

телефаксом

_________

за телефоном

_________


___
               (дата)

_________
(підпис)


Примітки:

1. До апарату Державної пенітенціарної служби України запит може бути подано:
на поштову адресу: м. Київ, вул. Мельникова, 81, 04050 (на конверті зазначити "Публічна інформація");
по телефону: (044) 207-03-75;
факсом: (044) 481-05-61;
на електронну адресу: dostup@kvs.gov.ua;
в усній формі на особистому прийомі за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81 (приймальня громадян) понеділок - четвер з 9.00 до 18.00, у п'ятницю - з 9.00 до 16.45, за винятком часу на обідню перерву з 13.00 до 13.45.

2. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

3. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

4. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. Інформація на запит надається безоплатно.

6. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

7. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

7.1. Державна пенітенціарна служба України не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

7.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

7.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 6 цих приміток.

7.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали