МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2018

м. Київ

N 1979/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2018 р. за N 756/32208

Про затвердження Порядку складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

Відповідно до статті 17 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" (Закон N 1403-VIII)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, що додається.

2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України у місячний строк з дня набрання чинності цим наказом вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Глущенко С. В.

 

Заступник Міністра юстиції
України - Уповноважений
у справах Європейського
суду з прав людини

І. Ліщина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
23 червня 2018 року N 1979/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 червня 2018 р. за N 756/32208

 

ПОРЯДОК
складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Законів України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" (Закон N 1403-VIII), "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII), визначає порядок формування та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби (далі - органи ДВС) та приватних виконавців.

2. Звіт за формою N 1 (піврічна) "Звіт про роботу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (крім рішень про стягнення періодичних платежів)" (далі - звіт N 1) (додаток 1) та звіт за формою N 2 (піврічна) "Звіт про виконання рішень щодо стягнення періодичних платежів органами та особами, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" (далі - звіт N 2) (додаток 2) формуються в автоматизованій системі виконавчого провадження (далі - Система) із статистичних даних, отриманих на підставі внесеної до Системи інформації за відповідні звітні періоди з накопичувальним підсумком (півріччя та рік).

II. Формування та збереження звітів

1. Звіти формують державні виконавці органів державної виконавчої служби, приватні виконавці та мають зберегти їх в Системі до 10:00 год 05 числа місяця, наступного після звітного періоду.

Якщо 05 число місяця, наступного після звітного періоду, припадає на вихідний день, звіт формується та зберігається в Системі до 10:00 год наступного робочого дня.

2. Начальник органу державної виконавчої служби формує зведені звіти про роботу відповідного органу ДВС та має зберегти їх в Системі до 10:00 год 10 числа місяця, наступного після звітного періоду.

Якщо 10 число місяця, наступного після звітного періоду, припадає на вихідних день, звіт формується та зберігається в Системі до 10:00 год наступного робочого дня.

3. Зведені звіти про роботу підпорядкованих відділів державної виконавчої служби мають бути сформовані та збережені в Системі до 10:00 год 20 числа місяця, наступного після звітного періоду, начальником управління державної виконавчої служби.

Якщо 20 число місяця, наступного після звітного періоду, припадає на вихідний день, звіт формується та зберігається в Системі до 10:00 год наступного робочого дня.

4. Зведені звіти про роботу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, формуються структурним підрозділом Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - структурний підрозділ Міністерства), до 30 числа місяця, наступного після звітного періоду.

5. Доступ для коригування звітів автоматично блокується Системою після його збереження.

Звіти зберігаються в Системі 3 роки.

6. Керівник органу ДВС, державний виконавець, приватний виконавець роздруковують звіти в одному примірнику та зберігають їх в окремій справі за номенклатурою відповідно до встановленого порядку.

Звіт про роботу органів державної виконавчої служби, приватного виконавця в паперовому вигляді оформлюють на папері формату А4 (орієнтація - альбомна), прошивають і скріплюють печаткою відповідного органу ДВС або приватного виконавця.

7. Достовірність даних звітів перевіряє Міністерство юстиції під час комплексних, цільових або інших перевірок роботи органів ДВС, приватних виконавців.

Якщо під час проведення перевірок встановлено недостовірність звітів органу ДВС, керівник органу ДВС надає письмові пояснення щодо причин подання недостовірного звіту та матеріали про притягнення винних осіб до відповідальності.

У разі встановлення недостовірності звіту, поданого приватним виконавцем, від нього витребовуються письмові пояснення причин подання недостовірного звіту, після чого Міністерство юстиції вирішує питання щодо направлення до дисциплінарної комісії подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

8. Відповідальність за достовірність та зберігання звітів покладається:

первинних звітів - на державних виконавців, приватних виконавців;

зведених звітів органів ДВС - на начальників відповідних органів ДВС;

зведених звітів управлінь державної виконавчої служби - на начальників зазначених управлінь державної виконавчої служби, зведеного звіту відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби - на начальника цього відділу;

зведеного звіту про роботу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, - на директора структурного підрозділу Міністерства.

III. Структура звітів

1. До звітів вносяться дані про рух виконавчих документів з виконання судових рішень і рішень інших органів, які надійшли на примусове виконання до органів ДВС, приватних виконавців, а також дані про виконавчі документи, що залишилися невиконаними на початок звітного року (станом на 01 січня звітного періоду).

2. Кожний виконавчий документ, який надійшов до органу ДВС або приватного виконавця, рахується як одна одиниця.

3. Облік сум у графах розділу Б звітів здійснюється виключно в національній валюті. Сума, яка підлягає стягненню у солідарному порядку з двох або більше осіб за виконавчими документами, які перебувають на виконанні в одному органі ДВС, ураховується один раз.

4. У разі передання виконавчого документа від одного державного виконавця до іншого, від одного органу ДВС або приватного виконавця до іншого органу ДВС або приватного виконавця виконавчий документ обліковується за кожним державним виконавцем, органом ДВС (приватним виконавцем), у яких він перебував на виконанні, в тій частині (в межах частково стягнутих коштів), в якій він був виконаний державним виконавцем, органом ДВС (приватним виконавцем) у відповідному звітному періоді. На момент формування звітності виконавчий документ обліковується за державним виконавцем, приватним виконавцем, у якого він знаходиться на виконанні.

Орган ДВС, приватний виконавець, який прийняв виконавчий документ до виконання, обліковує його за сумою залишку нестягнутих коштів, зазначеною у постанові про прийняття до виконання виконавчого документа, відповідно до встановленого порядку.

5. У разі передання виконавчого документа від одного державного виконавця до іншого в межах одного органу ДВС виконавчий документ обліковується один раз.

IV. Структура та заповнення Звіту про роботу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (крім рішень про стягнення періодичних платежів)

1. Звіт N 1 складається з трьох розділів:

Розділ А. "Виконавчі документи" (далі - Розділ А);

Розділ Б. "Суми за виконавчими документами, грн" (далі - Розділ Б);

Розділ В. "Довідка" (далі - Розділ В).

2. У графах 1 - 19 Розділу А обліковується рух виконавчих документів:

1) у графі 1 "Залишок виконавчих документів на початок звітного періоду" обліковується кількість виконавчих документів, які залишилися невиконаними на початок звітного року (станом на 01 січня звітного періоду);

2) у графі 2 "Надійшло виконавчих документів" обліковується загальна кількість виконавчих документів, які надійшли у звітному періоді на виконання до органу ДВС, приватного виконавця;

3) у графі 3 "Повернуто без прийняття до виконання виконавчих документів" обліковуються виконавчі документи, повернуті без прийняття до виконання відповідно до вимог статей 4 (Закон N 1404-VIII), 5 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII);

4) у графі 4 "Передано виконавчих документів органу державної виконавчої служби (приватному виконавцю)" обліковуються виконавчі документи, передані на виконання іншому органу ДВС, приватному виконавцю до відкриття виконавчого провадження;

5) у графі 5 "Прийнято до виконання виконавчих документів у звітному періоді (гр. 1 + гр. 2 - гр. 3 - гр. 4)" обліковуються виконавчі документи, прийняті до примусового виконання державними та приватними виконавцями у звітному періоді, тобто залишок виконавчих документів на початок звітного періоду, облікованих у графі 1 Розділу А, та кількість виконавчих документів, які надійшли у звітному періоді, облікованих у графі 2 Розділу А, за винятком виконавчих документів, повернутих без прийняття до виконання, облікованих у графі 3 Розділу А, та документів, переданих на виконання іншому органу ДВС, приватному виконавцю до відкриття виконавчого провадження, облікованих у графі 3 розділу А;

6) у графі 6 "У тому числі повторно (з гр. 5)" обліковуються виконавчі документи, які надійшли на виконання повторно протягом звітного періоду;

7) У графі 7 "Виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій та зупинено виконавче провадження (з гр. 5)" обліковуються виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій або зупинено виконавче провадження на підставі статей 34 (Закон N 1404-VIII), 38 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII);

8) у графі 8 "У тому числі у зв'язку з порушенням справи про банкрутство боржника (з гр. 7)" обліковуються виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій на підставі пункту 4 статті 34 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII);

9) у графі 9 "Виконавчі провадження, виконання яких ускладнено у зв'язку із дією мораторіїв (з гр. 5)" обліковуються виконавчі документи, виконання яких ускладнено на підставі Законів України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" та "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (Закон N 1304-VII);

10) у графі 10 "Підлягало примусовому виконанню виконавчих документів" обліковуються виконавчі документи, прийняті до виконання у звітному періоді, за винятком документів, облікованих у графах 7, 9;

11) у графі 11 "Усього завершено виконавчих проваджень у звітному періоді (з гр. 10)" обліковуються виконавчі документи, провадження за якими закінчено відповідно до вимог статті 39 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII), у тому числі виконавчі документи, повернуті відповідно до вимог статті 37 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII);

12) у графі 12 "Фактично виконано виконавчих проваджень (п. 2 (Закон N 1404-VIII), 7 (Закон N 1404-VIII), 9 (Закон N 1404-VIII), 12 ст. 39 ЗУ "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII)) (з гр. 11)" обліковуються фактично виконані виконавчі документи, провадження за якими закінчено згідно з пунктами 2, 7, 9, 12 статті 39 Закону України "Про виконавче провадження";

13) у графі 13 "Повернуто виконавчих документів стягувачу (п. 2 (Закон N 1404-VIII), 5 (Закон N 1404-VIII), 6 (Закон N 1404-VIII), 9 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII) (з гр. 11)" обліковуються виконавчі документи, повернуті на підставі пунктів 2, 5, 6, 9 статті 37 Закону України "Про виконавче провадження";

14) у графі 14 "Передано виконавчих документів (з гр. 10)" обліковуються виконавчі провадження, передані від одного приватного виконавця до іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, від одного державного виконавця до іншого в межах органу державної виконавчої служби, від одного органу державної виконавчої служби до іншого;

15) у графі 15 "Кількість виконавчих документів, за якими відбулося часткове стягнення (з гр. 11)" обліковуються виконавчі документи, провадження за якими закінчено відповідно до вимог статті 39 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII) та статті 37 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII), за якими на кінець звітного періоду відбулося часткове стягнення;

16) у графі 16 "Перебуває на виконанні виконавчих проваджень на кінець звітного періоду (гр. 10 - гр. 11 - гр. 14)" обліковуються виконавчі документи, які залишились невиконаними на кінець звітного періоду;

17) у графі 17 "Виконавчі провадження, за якими проводяться виконавчі дії про розшук боржника (з гр. 16)" обліковуються виконавчі провадження, за якими проводиться розшук боржника на підставі статті 36 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII);

18) у графі 18 "Виконавчі провадження, за якими винесено рішення про розстрочення виконання (з гр. 16)" обліковуються виконавчі документи, щодо яких винесено рішення про розстрочення виконання на підставі статті 33 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII);

19) у графі "Виконавчі провадження, за якими звернено стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника (з гр. 16)" обліковуються виконавчі документи, за якими на кінець звітного періоду проводяться стягнення із заробітної плати, пенсії, стипендії та інші доходів відповідно до статей 68 - 70 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII).

3. У графах 20 - 39 Розділу Б здійснюється облік сум, які підлягають стягненню за виконавчими документами:

1) у графі 20 "Залишок нестягнутих сум на початок звітного періоду" зазначаються суми, не стягнуті за виконавчими документами, що обліковані у графі 1 Розділу А;

2) у графі 21 "Суми, пред'явлені до стягнення у звітному періоді" обліковуються суми, визначені до стягнення виконавчими документами всіх категорій, що пред'явлені до стягнення у звітному періоді та обліковані у графі 2 Розділу А;

3) у графі 22 "Повернуто без прийняття до виконання виконавчих документів на суму" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 3 Розділу А;

4) у графі 23 "Передано виконавчих документів органу державної виконавчої служби (приватному виконавцю) на суму" обліковуються виконавчі документи, передані на виконання іншому органу ДВС, приватному виконавцю до відкриття виконавчого провадження, що обліковані у графі 4 Розділу А;

5) у графі 24 "Прийнято до виконання виконавчих документів у звітному періоді на суму (гр. 20 + гр. 21 - гр. 22 - гр. 23)" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 5 Розділу А;

6) у графі 25 "У тому числі повторно (з гр. 25)" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 6 Розділу А;

7) у графі 26 "Виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій та зупинено виконавче провадження на суму (з гр. 24)" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 7 Розділу А;

8) у графі 27 "У тому числі у зв'язку з порушенням справи про банкрутство боржника на суму (з гр. 26)" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 8 Розділу А;

9) у графі 28 "Виконавчі провадження, виконання яких ускладнено у зв'язку із дією мораторіїв на суму (з гр. 24)" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 9 Розділу А;

10) у графі 29 "Підлягало примусовому виконанню виконавчих документів на суму" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 10 Розділу А;

11) у графі 30 "Усього завершено виконавчих проваджень у звітному періоді на суму (з гр. 29)" зазначаються суми за виконавчими провадженнями, облікованими у графі 11 Розділу А;

12) у графі 31 "Фактично виконано виконавчих проваджень на суму (п. 2 (Закон N 1404-VIII), 7 (Закон N 1404-VIII), 9 (Закон N 1404-VIII), 12 ст. 39 ЗУ "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII)) (з гр. 30)" зазначаються суми за виконавчими провадженнями, облікованими у графі 12 Розділу А;

13) у графі 32 "Повернуто виконавчих документів стягувачу на суму (п. 2 (Закон N 1404-VIII), 5 (Закон N 1404-VIII), 6 (Закон N 1404-VIII), 9 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII)) (з гр. 30)" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 13 Розділу А;

14) у графі 33 "Передано виконавчих документів (з гр. 29)" обліковуються суми за виконавчими провадженнями, облікованими у графі 14 розділу А;

15) у графі 34 "Усього стягнуто" зазначаються стягнуті повністю (графа 31) та частково суми за всіма виконавчими документами, які перебували на виконанні протягом визначеного періоду;

16) у графі 35 "Частково стягнуто за виконавчими документами, що перебувають на виконанні на кінець звітного періоду, на суму (з гр. 34)" зазначаються частково стягнуті суми за всіма виконавчими документами, які перебувають на виконанні на кінець звітного періоду;

17) у графі 36 "Перебуває на виконанні виконавчих проваджень на кінець звітного періоду на суму" (гр. 29 - гр. 30 - гр. 33 - гр. 35)" зазначаються нестягнуті суми за виконавчими документами, облікованими в графі 16 розділу А.

Залишок нестягнутої на кінець звітного періоду суми вираховується за формулою, зазначеною у графі 36;

18) у графі 37 "Виконавчі провадження, за якими проводяться виконавчі дії про розшук боржника, на суму (з гр. 36)" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 17 Розділу А;

19) у графі 38 "Виконавчі провадження, за якими винесено рішення про розстрочення виконання, на суму (з гр. 36)" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 18 Розділу А;

20) у графі 39 "Виконавчі провадження, за якими звернено стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, на суму (з гр. 36)" зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 19 Розділу А.

4. Заповнення Розділу В:

1) у рядку 1 "Звіт про роботу органів ДВС" зазначається кількість органів ДВС (у тому числі відділів примусового виконання рішень), про роботу яких складено зведений звіт;

2) у рядку 2 "Звіт про роботу державних виконавців, приватних виконавців" зазначається загальна кількість державних виконавців, приватних виконавців, які подали звіт про роботу щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів;

3) у рядку 3 "На кінець звітного періоду за штатним розписом державних виконавців" зазначається кількість державних виконавців відповідно до затвердженої штатної чисельності (у тому числі державних виконавців відділів примусового виконання рішень);

4) у рядку 4 "На кінець звітного періоду фактично державних виконавців" зазначається кількість державних виконавців, які фактично прийняті за наказами на відповідні посади, тобто без урахування вакантних посад на кінець звітного періоду, в тому числі вакантних посад, що тимчасово вивільнені у зв'язку із відпусткою працівника для догляду за дитиною;

5) у рядку 5 "Звіт про роботу приватних виконавців" зазначається кількість приватних виконавців, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів на кінець звітного періоду;

6) у рядку 6 "Винесено постанов державних, приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження на суму" зазначаються кількість винесених постанов державними, приватними виконавцями про стягнення витрат виконавчого провадження, винесених відповідно до вимог статті 42 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII), та сума витрат виконавчого провадження, яка підлягала стягненню за відповідними постановами;

7) у рядку 7 "Усього стягнуто за постановами про стягнення витрат виконавчого провадження (з р. 6)" зазначається сума за постановами про стягнення витрат виконавчого провадження, яку стягнуто у звітному періоді;

8) у рядку 8 "Винесено постанов державних, приватних виконавців про накладення штрафу" зазначаються кількість постанов про стягнення штрафів, винесених державними, приватними виконавцями, накладених відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII), та сума штрафів, яка підлягала стягненню за відповідними постановами;

9) у рядку 9 "Усього стягнуто за постановами про накладення штрафу (з р. 8)" зазначається сума за постановами про накладення штрафу, яку стягнуто у звітному періоді;

10) у рядку 10 "Стягнуто виконавчого збору протягом звітного періоду" зазначається сума виконавчого збору, стягнутого протягом звітного періоду;

11) у рядку 11 "Стягнуто коштів за рахунок реалізації майна на суму" зазначається сума, отримана від реалізації майна, що надійшла на депозитний рахунок органу ДВС, приватного виконавця;

12) у рядку 12 "Сума коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна, у тому числі конфіскованих коштів" зазначається сума конфіскованих коштів, а також коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна;

13) у рядку 13 "Перераховано до Державного бюджету України конфіскованих коштів та коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна (з р. 12)" зазначається сума перерахованих у звітному періоді до Державного бюджету України конфіскованих коштів та коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна;

14) у рядку 14 "Залишок депозитних сум на кінець звітного періоду" зазначається сума залишку депозитних сум на кінець звітного періоду відповідно до книг обліку депозитних сум та виписок з рахунків з обліку депозитних сум.

V. Структура та заповнення звіту про виконання рішень щодо стягнення періодичних платежів органами та особами, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів

1. Звіт N 2 складається з Розділу А. Виконавчі документи (далі - Розділ А).

2. У графах 1 - 15 Розділу А обліковується рух виконавчих документів, а саме:

1) у графі 1 "Залишок виконавчих документів на початок звітного періоду" обліковується кількість виконавчих документів, які залишилися невиконаними на початок звітного року (станом на 01 січня звітного періоду);

2) у графі 2 "Надійшло виконавчих документів" обліковується загальна кількість виконавчих документів, які надійшли у звітному періоді на виконання до органу ДВС, приватного виконавця;

3) у графі 3 "Повернуто без прийняття до виконання виконавчих документів" обліковуються виконавчі документи, повернуті без прийняття до виконання відповідно до вимог статей 4 (Закон N 1404-VIII), 5 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII);

4) у графі 4 "Передано виконавчих документів органу державної виконавчої служби (приватному виконавцю)" обліковуються виконавчі документи, передані на виконання іншому органу державної виконавчої служби (приватному виконавцю) до відкриття виконавчого провадження;

5) у графі 5 "Прийнято до виконання виконавчих документів у звітному періоді (гр. 1 + гр. 2 - гр. 3 - гр. 4)" обліковуються виконавчі документи, прийняті до примусового виконання державними та приватними виконавцями у звітному періоді, тобто залишок виконавчих документів на початок звітного періоду, облікованих у графі 1, та кількість виконавчих документів, які надійшли у звітному періоді, облікованих у графі 2, за винятком виконавчих документів, повернутих без прийняття до виконання, облікованих у графі 3, та документів, переданих відділу державної виконавчої служби (приватному виконавцю), облікованих у графі 4;

6) у графі 6 "У тому числі повторно (з гр. 5)" обліковуються виконавчі документи, які надійшли на виконання повторно протягом звітного періоду;

7) у графі 7 "Виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій та зупинено виконавче провадження (з гр. 5)" обліковуються виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій та зупинено виконавче провадження на підставі статей 34 (Закон N 1404-VIII), 38 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII);

8) у графі 8 "Підлягало примусовому виконанню виконавчих документів" обліковуються виконавчі документи, які прийнято до виконання у звітному періоді, за винятком документів, облікованих у графі 7;

9) у графі 9 "Усього завершено виконавчих проваджень у звітному періоді (з гр. 8)" обліковуються виконавчі документи, провадження за якими закінчено відповідно до вимог статті 39 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII), у тому числі виконавчі документи, повернуті відповідно до вимог статті 37 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII);

10) у графі 10 "Фактично виконано виконавчих проваджень (п. 2 (Закон N 1404-VIII), 7 (Закон N 1404-VIII), 9 (Закон N 1404-VIII), 12 ст. 39 ЗУ "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII)) (з гр. 9)" обліковуються фактично виконані виконавчі документи, провадження за якими закінчено згідно з пунктами 2, 7, 9, 12 статті 39 Закону України "Про виконавче провадження";

11) у графі 11 "Повернуто виконавчих документів стягувачу (п. 2 (Закон N 1404-VIII), 5 (Закон N 1404-VIII), 6 (Закон N 1404-VIII), 9 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII)) (з гр. 9)" обліковуються виконавчі документи, повернуті стягувачу на підставі пунктів 2, 5, 6, 9 статті 37 Закону України "Про виконавче провадження";

12) у графі 12 "Передано виконавчих документів (з гр. 8)" обліковуються виконавчі провадження, передані від одного приватного виконавця до іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, від одного державного виконавця до іншого в межах органу державної виконавчої служби, від одного органу державної виконавчої служби до іншого;

13) у графі 13 "Перебуває на виконанні виконавчих документів на кінець звітного періоду" (гр. 8 - гр. 9 - гр. 12)" обліковуються виконавчі документи, які залишились невиконаними на кінець звітного періоду;

14) у графі 14 "Виконавчі провадження, за якими проводяться виконавчі дії про розшук боржника (з гр. 13)" обліковуються виконавчі провадження, за якими проводиться розшук боржника на підставі статті 36 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII);

15) у графі 15 "Виконавчі провадження, за якими звернено стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, на суму (з гр. 13)" обліковуються виконавчі документи, за якими на кінець звітного періоду проводяться стягнення із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів відповідно до статей 68 - 70 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII).

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. М. Олійник

 

Додаток 1
до Порядку складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
(пункт 2 розділу I)

Звіт
про роботу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів про стан виконання судових рішень і рішень інших органів (крім рішень про стягнення періодичних платежів)

Формують звіт

Терміни формування звіту

Форма N 1
(піврічна)
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
від _____ N ____
 
ПОГОДЖЕНО

Державні, приватні виконавці

До 05 числа місяця, наступного після звітного періоду

Органи державної виконавчої служби

До 10 числа місяця, наступного після звітного періоду

Управління державної виконавчої служби

До 20 числа місяця, наступного після звітного періоду

Структурний підрозділ Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

До 30 числа місяця, наступного після звітного періоду

Респондент:

Найменування

Місцезнаходження

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

 

N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

 

Розділ А. Виконавчі документи

Залишок виконавчих документів на початок звітного періоду

Надійшло виконавчих документів

Повернуто без прийняття до виконання виконавчих документів

Передано виконавчих документів органу державної виконавчої служби (приватному виконавцю)

Прийнято до виконання виконавчих документів у звітному періоді (гр. 1 + гр. 2 - гр. 3 - гр. 4)

У тому числі повторно
(з гр. 5)

Виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій та зупинено виконавче провадження
(з гр. 5)

У тому числі у зв'язку з порушенням справи про банкрутство боржника
(з гр. 7)

Виконавчі провадження, виконання яких ускладнено у зв'язку із дією мораторіїв
(з гр. 5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Підлягало примусовому виконанню виконавчих документів

Усього завершено виконавчих проваджень у звітному періоді
(з гр. 10)

Фактично виконано виконавчих проваджень (п. 2 (Закон N 1404-VIII), 7 (Закон N 1404-VIII), 9 (Закон N 1404-VIII), 12 ст. 39 ЗУ "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII))
(з гр. 11)

Повернуто виконавчих документів стягувачу (п. 2 (Закон N 1404-VIII), 5 (Закон N 1404-VIII), 6 (Закон N 1404-VIII), 9 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII))
(з гр. 11)

Передано виконавчих документів
(з гр. 10)

Кількість виконавчих документів, за якими відбулося часткове стягнення
(з гр. 11)

Перебуває на виконанні виконавчих проваджень на кінець звітного періоду
(гр. 10 - гр. 11 - гр. 14)

Виконавчі провадження, за якими проводяться виконавчі дії про розшук боржника
(з гр. 16)

Виконавчі провадження за якими винесено рішення про розстрочення виконання
(з гр. 16)

Виконавчі провадження, за якими звернено стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника (з гр. 16)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Розділ Б. Суми за виконавчими документами, грн

Залишок нестягну-
тих сум на початок звітного періоду

Суми, пред'яв-
лені до стягнення у звітному періоді

Повернуто без прийняття до виконання виконавчих документів на суму

Передано виконавчих документів органу державної виконавчої служби (приватно-
му виконавцю) на суму

Прийнято до виконання виконавчих документів у звітному періоді на суму
(гр. 20 + гр. 21 - гр. 22 - гр. 23)

У тому числі повторно
(з гр. 25)

Виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій та зупинено виконавче провадження на суму
(з гр. 24)

У тому числі у зв'язку з порушенням справи про банкрутство боржника на суму
(з гр. 26)

Виконавчі провадження, виконання яких ускладнено у зв'язку із дією мораторіїв на суму
(з гр. 24)

Підлягало примусовому виконанню виконавчих документів на суму

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Усього заверше-
но виконав-
чих провад-
жень у звітному періоді на суму
(з гр. 29)

Фактично виконано виконавчих провад-
жень
(п. 2 (Закон N 1404-VIII), 7 (Закон N 1404-VIII), 9 (Закон N 1404-VIII), 12 ст. 39 ЗУ "Про виконавче провадже-ння" (Закон N 1404-VIII))
(з гр. 30)

Повернуто виконавчих документів стягувачу (п. 2 (Закон N 1404-VIII), 5 (Закон N 1404-VIII), 6 (Закон N 1404-VIII), 9 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII))
(з гр. 30)

Передано виконавчих документів
(з гр. 29)

Всього стягнуто (у тому числі гр. 31)

Частково стягнуто за виконавчи-
ми документа-
ми, що перебувають на виконанні на кінець звітного періоду, на суму
(з гр. 34)

Перебуває на виконанні виконавчих проваджень на кінець звітного періоду на суму
(гр. 29 - гр. 30 - гр. 33 - гр. 35)

Виконавчі провадження, за якими проводяться виконавчі дії про розшук боржника, на суму
(з гр. 36)

Виконавчі провадження, за якими винесено рішення про розстрочення виконання, на суму
(з гр. 36)

Виконавчі провадження, за якими звернено стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, на суму
(з гр. 36)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Розділ В. Довідка

 

Найменування інформації

Кількість

Сума

1

2

1

Звіт про роботу органів ДВС

 

х

2

Звіт про роботу державних виконавців, приватних виконавців

 

х

3

На кінець звітного періоду за штатним розписом державних виконавців

 

х

4

На кінець звітного періоду фактично державних виконавців

 

х

5

Звіт про роботу приватних виконавців

 

х

6

Винесено постанов державних, приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження на суму

 

 

7

Усього стягнуто за постановами про стягнення витрат виконавчого провадження (з р. 6)

х

 

8

Винесено постанов державних, приватних виконавців про накладення штрафу

 

 

9

Усього стягнуто за постановами про накладення штрафу (з р. 8)

х

 

10

Стягнуто виконавчого збору протягом звітного періоду

х

 

11

Стягнуто коштів за рахунок реалізації майна на суму

х

 

12

Сума коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна, у тому числі конфіскованих коштів

х

 

13

Перераховано до Державного бюджету України конфіскованих коштів та коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна (з р. 12)

х

 

14

Залишок депозитних сум на кінець звітного періоду

х

 

Керівник (державний виконавець, приватний виконавець)

___________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

Телефон ___ факс _ електронна пошта ____

"___" 20__ року
           (дата формування)

 

Додаток 2
до Порядку складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
(пункт 2 розділу I)

Звіт
про виконання рішень щодо стягнення періодичних платежів органами та особами, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів

Формують звіт

Терміни формування звіту

Форма N 2
(піврічна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
від _____ N ____
 
ПОГОДЖЕНО

Державні, приватні виконавці

До 05 числа місяця, наступного після звітного періоду

Органи державної виконавчої служби

До 10 числа місяця, наступного після звітного періоду

Управління державної виконавчої служби

До 20 числа місяця, наступного після звітного періоду

Структурний підрозділ Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

До 30 числа місяця, наступного після звітного періоду

Респондент:

Найменування

Місцезнаходження

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

 

N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

 

Розділ А. Виконавчі документи

Зали-
шок виконав-
чих докумен-
тів на початок звітного періоду

Надійш-
ло вико-
навчих доку-
ментів

Повер-
нуто без прий-
няття до вико-
нання вико-
навчих доку-
ментів

Передано виконав-
чих докумен-
тів органу державної виконав-
чої служби (приват-
ному виконав-
цю)

Прий-
нято до вико-
нання виконавчих докумен-
тів у звітно-
му періоді (гр. 1 + гр. 2 - гр. 3 - гр. 4)

У тому числі пов-
торно
(з гр. 5)

Виконав-
чі докумен-
ти, за якими зупинено вчинення виконав-
чих дій та зупинено виконав-
че провад-
ження
(з гр. 5)

Підлягало примусо-
вому викона-
нню виконав-
чих докумен-
тів

Усього завер-
шено вико-
навчих провад-
жень у звітному періоді
(з гр. 8)

Фактично виконано виконав-
чих провад-
жень
(п. 2 (Закон N 1404-VIII), 7 (Закон N 1404-VIII), 9 (Закон N 1404-VIII), 12 ст. 39 ЗУ "Про виконавче провад-ження" (Закон N 1404-VIII))
(з гр. 9)

Повер-
нуто виконав-
чих доку-
ментів стягувачу (п. 2 (Закон N 1404-VIII), 5 (Закон N 1404-VIII), 6 (Закон N 1404-VIII), 9 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провад-ження" (Закон N 1404-VIII)) (з гр. 9)

Переда-
но вико-
навчих доку-
ментів
(з г р. 8)

Перебу-
ває на вико-
нанні вико-
навчих доку-
ментів на кінець звітного періоду
(гр. 8 - гр. 9 - гр. 12)

Виконав-
чі провад-
ження, за якими прово-
дяться виконав-
чі дії про розшук боржника
(з гр. 13)

Виконав-
чі провад-
ження, за якими звернено стягнен-
ня на заробітну плату, пенсію, стипен-
дію та інші доходи боржни-
ка на суму
(з гр. 13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Керівник (державний виконавець, приватний виконавець)

___________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

Телефон ___ факс _ електронна пошта ____

"___" 20__ року
           (дата формування)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали