ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 червня 2012 року N 136

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств

У зв'язку із внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності (Закон України від 13.03.2012 року N 4498-VI (Закон N 4498-VI)), зокрема визначенням ст. 75 Господарського кодексу фінансового плану державного комерційного підприємства основним плановим документом, у зв'язку з посиленням відповідальності посадових осіб державного комерційного підприємства, в тому числі адміністративної, та з метою покращення фінансової дисципліни підприємств наказую:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів, у підпорядкуванні яких є підприємства:

2.1. Довести даний наказ до відома керівників підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України, та відповідно знаходяться в їх підпорядкуванні.

2.2. Забезпечити контроль за неухильним виконанням цього наказу в установлені Порядком терміни.

3. Визнати наказ Агентства держмайна України від 23.12.2011 року N 39 (Порядок N 39) таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства Каленкова О. Ф.

 

Голова Агентства
держмайна України

Д. В. Колєсніков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства держмайна України
07.06.2012 N 136


ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансових планів, державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, які відносяться до сфери управління Агентства держмайна України.

2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

При складанні фінансового плану та підготовці пояснювальної записки підприємство неухильно дотримується рекомендацій щодо складання фінансового плану та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них, затверджених наказом Міністерства економіки України від 21.05.2005 року N 173.

3. Підприємство, керівник якого призначений на посаду за результатами конкурсного відбору, складає фінансовий план з урахуванням показників його конкурсної пропозиції.

4. Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути менше ніж прогнозний показник поточного року, розрахований на базі фактично досягнутих показників 1 кварталу поточного року та прогнозних показників II, III і IV кварталів поточного року, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції, та з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України N 950 від 18.07.2007 року та N 968 від 07.09.2011 року (Постанова N 968)).

У разі зменшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового прибутку або чистого прибутку порівняно з прогнозними та запланованими показниками поточного року підприємство обов'язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

5. Керівник підприємства подає проект фінансового плану з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками в чотирьох примірниках в паперовому та електронному вигляді у форматі програмного комплексу "БЕСТ-ЗВІТ" Агентству держмайна України відповідно встановленого графіку, але не пізніше, ніж до 5 червня кожного року, що передує плановому.

До проекту фінансового плану державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, додаються в паперовому та електронному вигляді:

- пояснювальна записка, яка включає результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік;

- баланс підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, на 31 грудня минулого року і на останню звітну дату (31 березня року, у якому складається фінансовий план) з розшифровками статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

- звіт про фінансові результати підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (1 квартал року, у якому складається фінансовий план);

- звіт про рух грошових коштів за 12 місяців минулого року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3691;

- звіт про власний капітал за 12 місяців минулого року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3692;

- примітки до річної фінансової звітності за минулий рік, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125;

- декларація з податку на прибуток за 12 місяців минулого року, затверджену наказом ДПА України від 28.02.2011 N 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.03.2011 за N 397/19135;

- довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (1 квартал року, у якому складається фінансовий план);

- стратегія розвитку та інвестиційний план підприємства на середньострокову перспективу (3 - 5 років).

У разі, якщо проект фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та установленій наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 року N 173 формі, він вважається неподаним та повертається підприємству на доопрацювання.

Підприємство у тижневий термін доопрацьовує проект фінансового плану відповідно до висловлених зауважень та повторно подає його на розгляд до Агентства держмайна України.

6. Галузевий структурний підрозділ Агентства держмайна України опрацьовує проект фінансового плану, погоджує основні його показники та до 15 червня року, що передує плановому подає його для здійснення аналізу та підготовки висновків до Департаменту фінансового забезпечення (Відділ фінансового планування роботи та звітності підприємств).

Департамент фінансового забезпечення (Відділ фінансового планування роботи та звітності підприємств) у місячний строк розглядає проекти фінансових планів, формує пакет документів, згідно вимог цього Порядку та подає його в паперовому та електронному вигляді:

- Міністерству фінансів України до 15 липня року, що передує плановому, для врахування при формуванні державного бюджету лише зведені основні фінансові показники підприємства, зазначені в розділах I, II та III додатка 1, з відміткою "Розглянуто", за винятком підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

- Міністерству економічного розвитку і торгівлі України до 1 серпня року, що передує плановому, зведені показники фінансових планів підприємств з відміткою "Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів підприємств, за винятком підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень.

Окремо Департамент фінансового забезпечення подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зведені показники фінансових планів підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, з відміткою "Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів цих підприємств.

7. По підприємствах, які є суб'єктами природних монополій та підприємствах, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, Агентство держмайна подає до 1 липня року, що передує плановому, на погодження Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Міністерству фінансів України в паперовому та електронному вигляді проект фінансового плану підприємства з відміткою "Розглянуто", пояснювальну записку, пакет документів згідно вимог п. 5 цього Порядку, висновок до нього та завізований в установленому порядку проект рішення Кабінету Міністрів України.

Після погодження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України проекту рішення Кабінету Міністрів України та проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій, або підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, Агентство держмайна України погоджує проект рішення Кабінету Міністрів України з Міністерством юстиції України та подає погоджений Міністерством юстиції України проект рішення Кабінету Міністрів України і проект фінансового плану підприємства на затвердження Кабінету Міністрів України до 10 серпня року, що передує плановому.

8. Агентство держмайна України затверджує або погоджує фінансовий план підприємства до 1 вересня року, що передує плановому, та в паперовому й електронному вигляді подає до Міністерства фінансів України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України завізовані та завірені печаткою копії затверджених/погоджених фінансових планів підприємств разом із пояснювальною запискою.

9. Затверджений фінансовий план реєструється у Відділі фінансового планування роботи та звітності підприємств Департаменту фінансового забезпечення Агентства держмайна України. Один примірник зберігається в Департаменті фінансового забезпечення Агентства держмайна, а примірник підприємства - видається керівникові підприємства.

10. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситься один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року.

Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною запискою про причини змін готується підприємством і подається Агентству держмайна України не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за процедурою, передбаченою абзацом 1 пункту 5 цього Порядку.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

11. Агентство держмайна України у двотижневий строк приймає рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства та подає змінений фінансовий план підприємства Міністерству фінансів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України за процедурою, передбаченою цим Порядком, із зазначенням підстав унесення змін до нього.

По підприємствах, що є суб'єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, подає завізований проект рішення Кабінету Міністрів України та проект зміненого фінансового плану підприємства на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і Міністерства фінансів України за процедурою, передбаченою цим Порядком.

Проект зміненого фінансового плану підприємства погоджується та затверджується за процедурою, передбаченою цим Порядком. На фінансовому плані підприємства ставляться відмітка "Змінений" та дата затвердження або погодження.

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.

12. Звіт про виконання фінансового плану підприємство надає Департаменту фінансового забезпечення (Відділ фінансового планування роботи та звітності підприємств) за кожний квартал окремо та з наростаючим підсумком у строки, встановлені для подання фінансової звітності, у паперовому та електронному вигляді у форматі програмного комплексу "БЕСТ-ЗВІТ", разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал та з наростаючим підсумком із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових.

13. Агентство держмайна України подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України зведені показники виконання фінансових планів у строки:

- за звітний рік та IV квартал звітного року - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

- за звітні квартали поточного року - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада кожного року.

До зведених показників виконання фінансових планів підприємств додаються:

- довідка щодо загальної кількості підприємств, кількості підприємств, яким були затверджені фінансові плани та які звітували про виконання фінансових планів, у тому числі кількість прибуткових та збиткових підприємств;

- пояснювальна записка.

Щодо підприємств, які є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, Агентство подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України звіти про виконання фінансових планів окремо щодо кожного підприємства.

Крім того, до звіту про виконання фінансових планів підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, додаються:

- баланс підприємства на останню звітну дату з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

- звіт про фінансові результати підприємства за останній звітний період (I квартал, півріччя, 9 місяців або рік).

14. Неподання фінансового плану у визначені Порядком терміни або подання не за встановленою формою, невиконання фінансового плану протягом двох кварталів поспіль без особливих причин (істотне скорочення ринків збуту, на що не може вплинути керівництво підприємства, форс-мажорні обставини) є підставою для розірвання контракту з керівником підприємства.

15. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств, а також за виконанням показників затверджених (погоджених) фінансових планів підприємств здійснює Агентство держмайна України.

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності" від 13 березня 2012 року N 4498-VI (Закон N 4498-VI) за несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання посадові особи державного комерційного підприємства несуть адміністративну відповідальність, установлену законом.

 

Директор Департаменту
фінансового забезпечення

Л. С. Тимошенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали