ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 травня 2012 року N 369

Про затвердження Порядку та утворення Комісії з перегляду нормативно-правових актів

На виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", підпунктів 5 та 6 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040, наказую:

1. Затвердити Порядок перегляду нормативно-правових актів, що додається.

2. Утворити Комісію з перегляду нормативно-правових актів у складі, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державіаслужби Гречка О. В.

 

Голова

А. А. Колісник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби
24.05.2012 N 369


ПОРЯДОК
перегляду нормативно-правових актів

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру перегляду нормативно-правових актів з метою приведення актів у відповідність із законодавством України та Європейського Союзу, а також підтримання їх у контрольному стані.

2. Порядок є обов'язковим для виконання всіма працівниками Державіаслужби.

3. Етапами приведення нормативно-правових актів у відповідність з чинним законодавством, а також до законодавства Європейського Союзу є:

перегляд нормативно-правових актів, які були видані до прийняття Акта проголошення незалежності України, тобто нормативно-правових актів СРСР та Української РСР з метою розроблення національних нормативно-правових актів, усунення множинності, скасування застарілих і таких, що не відповідають новим умовам економічного і соціального розвитку України;

перегляд нормативно-правових актів, які прийняті до запровадження державної реєстрації нормативно-правових актів в установленому законодавством порядку, тобто до 1 січня 1993 року та інших строків, встановлених чинним законодавством України;

перегляд зареєстрованих в установленому чинним законодавством порядку нормативно-правових актів;

перегляд нормативно-правових актів, які видані до прийняття Конституції України, у тому числі розробка нових нормативно-правових актів;

перегляд нормативно-правових актів, які видані з метою приведення їх у відповідність з вимогами чинного законодавства України, та адаптація їх до законодавства Європейського Союзу.

4. Перегляд нормативно-правових актів здійснюється Комісією з перегляду нормативно-правових актів, що утворюється наказом Державіаслужби.

2. Комісія з перегляду нормативно-правових актів

5. Комісія з перегляду нормативно-правових актів (далі - Комісія) є колегіальним постійно діючим дорадчим органом Державіаслужби, створеним для проведення скоординованої, послідовної роботи щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами чинного законодавства.

6. До повноважень Комісії належить, зокрема:

організація роботи з перегляду актів;

затвердження графіків перегляду актів, термінів їх перегляду структурними підрозділами;

розгляд пропозицій структурних підрозділів щодо переглянутих актів та затвердження рекомендацій за результатами їх перегляду;

участь у розробленні за результатами перегляду проектів нормативно-правових актів та їх державній реєстрації;

підготовка та проведення нарад, семінарів з питань організації роботи щодо підготовки нормативно-правових актів, приведення їх у відповідність з вимогами чинного законодавства.

7. Посадовий склад Комісії затверджується наказом Державіаслужби.

До складу Комісії включаються директор (заступники директора) департаменту правового та адміністративного забезпечення, працівники структурних підрозділів, які розробляють проекти нормативно-правових актів, представники органів виконавчої влади та експертних центрів (за згодою).

8. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Комісії. Засідання Комісії веде її Голова, а у разі його відсутності - заступник Голови Комісії.

Про дату проведення засідання та його порядок денний члени Комісії повідомляються не пізніше ніж за день до засідання.

9. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Рішення Комісії, прийняті у межах її компетенції, затверджуються Головою Державіаслужби та є обов'язковими для виконання всіма структурними підрозділами.

Протоколи засідань Комісії зберігаються у секретаря.

3. Організація роботи з перегляду актів

10. Підготовка нормативно-правових актів до перегляду та їх перегляд покладається на підрозділи, які розробляють нормативно-правові акти відповідно до їх компетенції.

11. У кожному підрозділі, перш за все, переглядаються всі нормативно-правові акти, які розроблялись цим підрозділом, та інші документи відповідно до пункту 3 цього Порядку.

12. При перегляді нормативно-правових актів слід враховувати, що вони повинні опрацьовуватися з урахуванням змін, що вносились до актів законодавства України, а також необхідністю адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Слід також враховувати і необхідність скасування тих актів чи окремих його частин, які дублюють одне одного, враховувати прогалини, суперечності та інші недоліки нормативних актів, визначити акти, які вже фактично застаріли та втратили актуальне значення.

Крім того, в ході перегляду можуть бути виявлені нормативно-правові акти, у державній реєстрації яких було відмовлено Міністерством юстиції України, і які не скасовані в установленому порядку.

13. Нормативно-правові акти спільно чи за узгодженням з іншими органами виконавчої влади, змінюються, доповнюються або визнаються такими, що втратили чинність, спільно або за узгодженням з цими органами.

14. Після опрацювання нормативно-правових актів кожний підрозділ готує переліки актів, які групуються за напрямками роботи:

акти, які слід визнати такими, що втратили чинність;

акти, що необхідно скасувати;

акти, до яких пропонується внести зміни та доповнення;

акти, які пропонується викласти в новій редакції (із внесенням змін та доповнень).

15. Зазначені переліки та пропозиції подаються на розгляд Комісії.

Разом з переліками до Комісії подаються відповідні обґрунтування та проект рішення Комісії.

16. За наслідками перегляду підрозділом нормативно-правових актів Комісія виносить рішення щодо доцільності внесення змін чи доповнень до актів, скасування актів чи визнання їх такими, що втратили чинність, викладення актів у новій редакції, необхідність погодження з іншими заінтересованими органами тощо та затверджує переліки таких актів.

У переліках також зазначається термін виконання та визначаються підрозділи, відповідальні за розроблення відповідних проектів актів.

4. Заключні положення

17. Організація роботи з розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на приведення у відповідність із законодавством України та Європейського Союзу, слід здійснювати відповідно до:

Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу";

Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. N 1156 (Постанова N 1156));

Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1242 (Постанова N 1242);

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731;

Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 381/10661.

 

Директор департаменту правового
та адміністративного забезпечення

В. В. Романчук


 

Додаток
до наказу Державіаслужби
24.05.2012 N 369


Склад Комісії
з перегляду нормативно-правових актів

Романчук Віктор Вікторович

Голова Комісії, директор департаменту правового та адміністративного забезпечення

Терлецька Наталія Віталіївна

заступник Голови Комісії, заступник директора департаменту правового та адміністративного забезпечення

Члени Комісії:

 

Федонюк Михайло Іванович

заступник директора департаменту правового та адміністративного забезпечення - начальник юридичного відділу

Тютюн Людмила Станіславівна

головний спеціаліст юридичного відділу департаменту правового та адміністративного забезпечення

Чернявська Оксана Володимирівна

головний спеціаліст юридичного відділу департаменту правового та адміністративного забезпечення

Кузін Сергій Григорович

завідувач сектору стандартів льотної придатності департаменту льотної придатності

Ідрісова Ганна Джабірівна

заступник начальника управління аеродромів та аеропортів - начальник відділу сертифікації аеродромів департаменту авіаційних перевезень та аеропортів

Овдєй Оксана Анатоліївна

начальник відділу ліцензування і сертифікації суб'єктів та регулювання перевезень небезпечних вантажів департаменту авіаційних перевезень та аеропортів

Козіцька Юлія Анатоліївна

головний спеціаліст відділу організації та контролю авіаційних перевезень департаменту авіаційних перевезень та аеропортів

Куцюк Роман Олександрович

державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією департаменту стандартів безпеки польотів

Мельничук Юрій Михайлович

державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією департаменту стандартів безпеки польотів

Ушинський Сергій Всеволодович

начальник відділу нагляду за станом авіаційної безпеки при організації повітряного руху, підготовки персоналу та нормативного забезпечення управління авіаційної безпеки

Шупік Олег Васильович

заступник начальника відділу організації повітряного руху, зв'язку, навігації, спостереження департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків

Федяков Андрій Віталійович

заступник начальника відділу нагляду за безпекою польотів в системі організації повітряного руху департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків

Яцкова Галина Миколаївна

головний спеціаліст відділу економічної політики департаменту фінансів та економіки

Гончарук Галина Федорівна

головний спеціаліст режимно-секретного сектору

Шевчук Людмила Миколаївна

завідувач сектору авіаційної медицини

Пересунько Ольга Миколаївна

завідувач сектору обліку та видачі документів суворої звітності

Ясинський Василь Єрофейович

старший інспектор спеціального сектору.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали