Додаткова копія: Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в системі ДСНС

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 29 березня 2019 року N 200

Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в системі ДСНС

Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1052, з метою впровадження єдиного порядку та методики ведення договірної роботи в апараті ДСНС, головних управліннях (управліннях) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, підприємствах, установах та організаціях сфери управління ДСНС, посилення відповідальності посадових осіб та вдосконалення роботи з правочинами наказую:

1. Затвердити Порядок ведення договірної роботи в системі ДСНС (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС, головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС організувати роботу з укладання та ведення договорів відповідно до цього Порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДСНС від 14.03.2013 N 80 (зі змінами) "Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в системі ДСНС України".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
29 березня 2019 року N 200

ПОРЯДОК
ведення договірної роботи в системі ДСНС

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає загальні засади організації робіт із укладання, реєстрації, виконання договорів та контролю за їх виконанням, зберігання та здійснення обліку договорів, крім трудових договорів (контрактів), що укладаються відповідно до законодавства про працю.

1.2. Вимоги цього Порядку є обов'язковими до виконання під час ведення договірної роботи в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, головних управліннях (управліннях) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, підприємствах, установах та організаціях сфери управління ДСНС (далі - суб'єкт ДСНС).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

договір - це правочин (меморандум, угода, протокол тощо), однією із сторін якого є суб'єкт ДСНС, укладений за домовленістю двох або більше сторін і спрямований на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків;

ініціативний підрозділ - це самостійний структурний підрозділ суб'єкта ДСНС, до компетенції якого належать питання щодо предмету закупівлі.

1.4. Договір укладається в письмовій формі керівником суб'єкта ДСНС або одним із його заступників, який має право підпису відповідних договорів, після візування проекту договору заінтересованими структурними підрозділами суб'єкта ДСНС.

1.5. Ціна договору погоджується (визначається) сторонами до початку його укладення та виконання.

Суб'єкт ДСНС має право укладати договори в межах призначень, встановлених кошторисами, відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України), в межах коштів, передбачених та затверджених фінансовим планом.

У разі виникнення необхідності укладення договорів, предмет яких становлять товари (роботи, послуги), кошти на придбання яких не передбачені відповідними кошторисами, такі договори укладаються після внесення змін до плану закупівель та кошторису.

Під час укладання договорів на виконання науково-технічних робіт сторони керуються Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), Порядком формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. N 13 (Постанова N 13), та Положенням про договори на створення (передачу) науково-технічної продукції, затвердженим постановою Держкомітету СРСР по науці і техніці від 19.11.87 N 435.

II. Порядок розроблення та опрацювання проектів договорів

2.1. Проект договору готується ініціативним підрозділом лише після включення такої закупівлі до Річного плану закупівель чи відповідного додатка до нього на підставі доповідної (службової) записки ініціативного підрозділу, погодженої з фінансово-економічним підрозділом (бухгалтерською службою), за формою, що додається.

У разі отримання проекту договору від іншої сторони ініціативний підрозділ розглядає умови проекту договору, його економічну ефективність та доцільність.

Ініціативний підрозділ проводить перевірку копій статутних документів сторони договору, ліцензій, патентів, інших дозвільних документів (якщо законодавством передбачено обов'язковість їх отримання) і здійснює підготовку проекту договору разом із техніко-економічним обґрунтуванням, у якому мають бути відображені підстави необхідності укладення та істотні умови договору.

2.2. Невід'ємною частиною представленого для розгляду проекту договору може бути:

специфікація;

протокол про договірну ціну;

калькуляція кошторисної вартості з розрахунками відповідно до статей витрат;

графік виконання робіт;

технічні вимоги (за потреби) тощо.

До проекту договору також додаються такі документи:

копії установчих документів;

копія свідоцтва (витягу) про реєстрацію платника єдиного податку або платника податку на додану вартість;

ліцензії, патенти, дозволи тощо (за потреби).

2.3. Ініціативний підрозділ обов'язково здійснює погодження проекту договору з фінансово-економічним підрозділом (бухгалтерською службою), юридичною службою та підрозділом, відповідальним за організацію та супровід закупівель суб'єкта ДСНС.

Ініціативний підрозділ погоджує проект договору із структурним підрозділом внутрішнього аудиту суб'єкта ДСНС (за наявності) та структурним підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції, які перевіряють проект договору щодо його відповідності законодавству за напрямом своєї діяльності.

Фінансово-економічний підрозділ (бухгалтерська служба) перевіряє проект договору на відповідність кошторисним призначенням, порядок розрахунків (попередня оплата, за фактом постачання), реквізити замовника, наявність (відсутність) штрафних санкцій за невиконання умов договору.

Структурний підрозділ, відповідальний за організацію та супровід закупівель суб'єкта ДСНС, перевіряє проект договору на відповідність Річному плану закупівель (додатку до Річного плану закупівель).

За потреби проект договору погоджується іншими заінтересованими структурними підрозділами суб'єкта ДСНС.

Юридична служба, за наявності погодження керівників заінтересованих структурних підрозділів, здійснює перевірку проекту договору щодо його відповідності вимогам чинного законодавства, наявності у договорі (можливих відповідно до предмета договору) способів забезпечення виконання умов договору та визначення у договорі штрафних санкцій стосовно неналежного (неякісного, несвоєчасного) виконання умов договору, перевіряє сторону договору щодо застосування до неї спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і у разі відсутності зауважень погоджує проект договору.

2.4. Термін розгляду проекту договору з усіма додатками в кожному структурному підрозділі не може перевищувати 2 робочі дні.

2.5. У разі виявлення у проекті договору помилок та інших недоліків, що вимагають додаткового опрацювання, проект договору повертається ініціативному підрозділу на доопрацювання.

2.6. Службова записка ініціативного підрозділу, що є підставою для включення закупівлі до Річного плану закупівель чи відповідного додатка до нього, а також документація, що стосується закупівлі, за результатами якої укладається договір, зберігаються в підрозділі, відповідальному за організацію та супровід закупівель.

2.7. Договір вважається укладеним, коли між сторонами досягнуто згоди за всіма істотними умовами.

Істотними умовами договору є ті, що визначено такими законодавством або необхідні для договорів цього виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

2.8. Зміни до договору можуть вноситися шляхом укладення додаткових договорів (угод) як за ініціативою суб'єкта ДСНС, так і іншої сторони за договором. Погодження та підписання додаткового договору (угоди) здійснюється в тому самому порядку, що й основного договору.

2.9. Відповідальність за організацію та ведення договірної роботи покладається на керівників самостійних структурних підрозділів суб'єкта ДСНС відповідно до їх компетенції та напряму діяльності.

III. Укладення, реєстрація, контроль за виконанням та зберіганням договору

3.1. Проект договору, погоджений із дотриманням установленої цим Порядком процедури, подається на підпис керівнику суб'єкта ДСНС або його заступнику, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків уповноважений на підписання відповідного договору.

3.2. Оригінали укладеного договору ініціативний підрозділ надає до підрозділу, відповідального за організацію та супровід закупівель, для реєстрації його в журналі обліку договорів та присвоєння йому номера.

У журналі обліку договорів обов'язково зазначаються номер за порядком по журналу, дата та номер реєстрації договору, назва суб'єкта господарювання, з яким укладено договір, предмет закупівлі, код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, з яким укладено договір, код програмної класифікації видатків (КПКВ), за яким здійснюється фінансова операція, код економічної класифікації видатків (КЕКВ), за яким здійснюються видатки, термін дії договору, сума зобов'язання за договором, примітка (додаткова інформація щодо договору).

Після присвоєння договору відповідного номера ініціативний підрозділ передає його для подальшої роботи та зберігання до фінансово-економічного підрозділу (бухгалтерської служби), що з метою ведення контролю за виконанням умов договору може вести свій журнал обліку договорів.

3.3. Супровід договору та контроль за його виконанням здійснюється ініціативним підрозділом.

У разі порушення умов договору іншою стороною договору ініціативний підрозділ не пізніше наступного робочого дня інформує про це керівника суб'єкта ДСНС (заступника за напрямом) та вносить пропозиції щодо початку ведення претензійно-позовної роботи.

3.4. Своєчасна та повна оплата договору забезпечується фінансово-економічним підрозділом (бухгалтерською службою). У разі затримки бюджетного фінансування фінансово-економічний підрозділ (бухгалтерська служба) письмово доводить до відома керівника суб'єкта ДСНС (заступника за напрямом) інформацію про загрозу порушення виконання договірних зобов'язань.

IV. Розрахунки за договором

4.1. Розрахунки за договорами здійснюються на умовах, визначених у відповідному договорі із дотриманням вимог чинного законодавства.

4.2. Датою виконання зобов'язань за договором є дата підписання (затвердження) суб'єктом ДСНС первинних документів, що підтверджують факт отримання товарів, виконаних робіт, наданих послуг за договором, якщо інше не передбачено самим договором.

4.3. Розрахунки за договором здійснюються на підставі вартості, визначеної договором, з урахуванням виконання сторонами договірних зобов'язань та відповідно до строків оплати, передбачених договором (за умови поетапності виконання замовлення).

4.4. У разі дострокового виконання договору може передбачатися його дострокова оплата.

V. Порядок приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг)

5.1. Приймання/передача товарів, наданих послуг, виконаних робіт оформлюється первинними документами, що підтверджують факт отримання товарів (робіт, послуг) за договором, якщо інше не передбачено самим договором, що складається сторонами і є підставою для взаємних розрахунків. Такі документи зі сторони суб'єкта ДСНС візуються ініціативним підрозділом і підписуються керівником суб'єкта ДСНС або його заступником, чи іншою посадовою особою ДСНС, яка має право на підписання відповідних документів.

5.2 Суб'єкт ДСНС у термін, встановлений договором, повинен направити іншій стороні за договором первинний документ, що підтверджує факт отримання товарів, виконання робіт, надання послуг за договором, якщо інше не передбачено самим договором, або мотивовану відмову від приймання товарів, надання послуг, виконання робіт.

У разі мотивованої відмови суб'єкта ДСНС від приймання робіт (товарів, послуг) сторонами складається двосторонній акт із переліком необхідних доопрацювань, що виконуватимуться за рахунок іншої сторони за договором у відповідні строки.

Сторони в договорі можуть передбачити інший порядок і терміни приймання/передачі товарів (робіт, послуг).

5.3. У разі дострокового виконання договору суб'єкт ДСНС має право достроково прийняти поставлені товари (виконані роботи, надані послуги) за договором.

5.4. Інформація щодо виконання договору (приймання/передачі товарів (робіт, послуг), здійснення оплат за договором, прострочення/дострокове виконання договору, дострокове припинення, розірвання договору) надається до підрозділу, відповідального за організацію та супровід закупівель, протягом одного робочого дня з моменту настання вищезазначених фактів.

VI. Дострокове припинення дії договору та його наслідки

6.1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не передбачено договором або законом.

6.2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення умов договору іншою стороною та у випадках, установлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди інша сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала під час укладення договору.

6.3. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

6.4. У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються.

6.5. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконано ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

6.6. Якщо договір змінено або розірвано у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін, інша сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.

6.7. Зміна або розірвання договору здійснюється за такою самою формою, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

 

Начальник Юридичного управління

О. Кулеба
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали