Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Порядку ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2017

м. Київ

N 1319

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 січня 2018 р. за N 20/31472

Про затвердження Порядку ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини", статті 16 Закону України "Про міжнародні договори України", статті 16 Закону України "Про культуру", в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495 (Постанова N 495) (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, що додається.

2. Управлінню стратегічного планування та розвитку (Лавро Є. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. М. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
11 грудня 2017 року N 1319

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 січня 2018 р. за N 20/31472

ПОРЯДОК
ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм створення та ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України - державної інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та доступ до інформації про наявні на території України елементи нематеріальної культурної спадщини з метою їх охорони (далі - Національний перелік).

2. У цьому Порядку терміни вживають у таких значеннях:

елемент нематеріальної культурної спадщини (елемент НКС) - форма вираження нематеріальної культурної спадщини, що передається від покоління до покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами і проявляється, зокрема, в усних традиціях, виконавському мистецтві, звичаях, обрядах, святкуваннях, знаннях і практиках, що стосуються природи та Всесвіту, навичках, пов'язаних із традиційними ремеслами (народними художніми промислами), виховними й освітніми традиціями тощо;

життєздатність елемента НКС - такий стан функціонування елемента НКС, який не містить ризиків для безперервної передачі цієї спадщини від покоління до покоління;

ідентифікація елементів НКС - виявлення, дослідження, фіксація на електронних носіях інформації елементів НКС, створення і ведення їх переліків;

місцевий перелік елементів НКС - інформаційна база, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік і доступ до інформації щодо наявних у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці елементів НКС з метою їх охорони;

носій нематеріальної культурної спадщини - окрема особа або група(и) осіб, які є носіями та зберігачами знань про елементи НКС і відтворюють їх;

облікова картка елемента НКС - документ, що містить відомості про елемент НКС та визначає заходи з його охорони;

охорона елемента НКС - система заходів, вжитих з метою забезпечення життєздатності елемента НКС, що включає його ідентифікацію, документування, дослідження, збереження, захист, популяризацію, підвищення його ролі та передання наступним поколінням, а також відродження різних аспектів такої спадщини;

термін "нематеріальна культурна спадщина" (далі - НКС) вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про культуру";

галузь НКС, представлена елементом НКС, визначається відповідно до частини другої статті 2 Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, прийнятої 17 жовтня 2003 року у м. Парижі (далі - Конвенція).

3. Національний перелік формується на підставі інформації, що міститься в обліковій картці елемента НКС, допоміжних матеріалах, які фіксують і демонструють елемент НКС (аудіо-, фото-, відеоматеріали, що зберігаються на окремих електронних носіях інформації (оптичний диск, карта пам'яті, флеш-пам'ять, твердий диск) (далі - допоміжні матеріали)).

4. Елемент НКС, що включається до Національного переліку, повинен відповідати таким критеріям:

представляти принаймні одну галузь НКС, визначену Конвенцією;

представляти традиційну українську культуру або традиційні культури національних меншин, що проживають на території України;

визнаватися спільнотами або групою осіб як їх НКС;

пройти процес передання від покоління до покоління на дату подання клопотання про його включення до Національного переліку;

застосовуватися на практиці (функціонувати) на дату подання клопотання про його включення до Національного переліку.

5. До Національного переліку не включаються елементи НКС, які:

можуть спричиняти шкоду життю і здоров'ю людини;

спрямовані на розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі;

є об'єктами авторського права та/або мають запатентовану назву.

6. До Національного переліку включаються такі відомості:

назва елемента НКС;

охоронний номер;

галузь НКС, представлена елементом НКС;

ареал сучасного побутування;

носій (носії) елемента НКС (за згодою);

установа, організація, що вживає заходів для охорони елемента НКС;

дата і номер рішення про включення елемента НКС до Національного переліку (або про виключення з нього).

7. Ведення Національного переліку здійснює Мінкультури.

Національний перелік ведеться у паперовій та електронній формах.

Електронна версія Національного переліку оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України затверджується наказом Мінкультури.

II. Порядок включення елементів НКС до Національного переліку та внесення змін до нього

1. Клопотання про включення елемента НКС до Національного переліку та внесення змін до нього (зміна відомостей про елемент НКС, виключення елемента НКС з Національного переліку) можуть подавати до Мінкультури органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації всіх форм власності, творчі спілки, громадські об'єднання, діяльність яких пов'язана з охороною НКС (далі - ініціатори).

До клопотання додаються:

облікова картка елемента нематеріальної культурної спадщини України, складена за зразком згідно з додатком до цього Порядку;

допоміжні матеріали.

Інформація щодо включення елемента НКС до місцевого переліку елементів НКС зазначається в обліковій картці. Включення елемента НКС до місцевого переліку елементів НКС не є обов'язковою умовою для включення елемента до Національного переліку.

2. Клопотання про включення елемента НКС приймається Мінкультури двічі на рік (до 15 квітня та 15 жовтня).

3. Мінкультури перевіряє повноту поданого пакета документів, здійснює технічну перевірку електронних носіїв інформації, на яких містяться допоміжні матеріали.

У разі подання документів не в повному обсязі або виявлення технічних недоліків електронних носіїв інформації, на яких збережено допоміжні матеріали, Мінкультури у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня, наступного за днем надходження клопотання, повертає його ініціатору із зазначенням підстав повернення та пропозиціями щодо усунення відповідних недоліків.

Після усунення недоліків клопотання подається повторно до настання однієї з граничних дат, визначених пунктом 2 цього розділу.

Клопотання, які відповідають вимогам, визначеним у пункті 1 цього розділу, Мінкультури передає на розгляд Експертній раді з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України, яка діє відповідно до Положення про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України, затвердженого наказом Мінкультури від 22 травня 2017 року N 439 (Положення N 439), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2017 року за N 736/30604 (далі - Експертна рада).

4. Експертна рада у строк, що не перевищує 30 днів з дати надходження пакета документів, готує рішення про достовірність поданої інформації, достатність допоміжних матеріалів, відповідність елемента НКС критеріям, визначеним у пункті 4 розділу I цього Порядку, стан життєздатності елемента НКС, ареал його сучасного побутування (поширення інформації) та пропозиції щодо його включення до Національного переліку.

До роботи Експертної ради можуть залучатися інші фахівці, незалежні експерти, що не є членами Експертної ради.

5. Експертна рада на черговому засіданні на підставі поданих документів та експертного(их) висновку(ів) приймає рішення, в якому зазначаються відомості щодо:

достатності і достовірності інформації про елемент НКС в обліковій картці та допоміжних матеріалах;

відповідності елемента НКС критеріям, визначеним у пункті 4 розділу I цього Порядку;

ареалу його сучасного побутування (поширення інформації);

життєздатності елемента НКС, ризиків та загроз щодо його подальшого функціонування (у разі включення елемента НКС до Національного переліку).

Крім зазначених відомостей, у рішенні надається рекомендація (включити елемент НКС до Національного переліку; внести зміни до відомостей про елемент НКС; відхилити клопотання у зв'язку з невідповідністю елемента НКС критеріям, визначеним у пункті 4 розділу I цього Порядку; повернути документи ініціатору для усунення недоліків в обліковій картці та допоміжних матеріалах (із зазначенням недоліків, які належить виправити)).

6. Наказ Мінкультури про включення елемента НКС до Національного переліку або про внесення змін до нього, прийнятий за результатами розгляду рекомендацій Експертної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття доводиться до відома Експертної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури та в інший прийнятний спосіб.

7. Елементу НКС у разі включення його до Національного переліку присвоюється охоронний номер, який не може дублюватися.

Охоронний номер елемента НКС складається з цілого числа та літер "н.к.с.", що розділені крапкою.

Охоронний номер елемента НКС не може бути використаний повторно.

8. Клопотання про включення елемента НКС до Національного переліку та про внесення змін до нього, відхилене Мінкультури або повернуте для усунення недоліків, може бути повторно подано до настання однієї з граничних дат, визначених пунктом 2 цього розділу.

9. Виключення елемента НКС з Національного переліку можливе за рекомендацією Експертної ради в порядку, визначеному пунктами 4, 5 цього розділу, та за результатами моніторингу стану життєздатності елемента НКС.

III. Зберігання інформації про елементи НКС

1. Оригінали облікових карток і допоміжних матеріалів, рішення Експертної ради зберігаються в Мінкультури.

2. Облікова картка, допоміжні матеріали та рішення щодо елемента НКС, включеного до Національного переліку, долучаються до відповідного запису в електронній версії Національного переліку.

3. Рішення щодо елемента НКС, виключеного з Національного переліку, розміщуються у відповідних розділах його електронної версії.

IV. Заходи для охорони та моніторингу стану життєздатності елементів НКС

1. Мінкультури у строк, що не перевищує 30 днів з дати включення елемента НКС до Національного переліку, надсилає органу виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері культури, структурним підрозділам у сфері культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - органи у сфері культури) копії облікової картки елемента НКС, допоміжних матеріалів, рішення Експертної ради, а також рекомендації та пропозиції щодо забезпечення охорони елемента НКС (за наявності).

2. З метою забезпечення охорони елементів НКС, включених до Національного переліку, здійснюється моніторинг життєздатності елементів НКС (далі - моніторинг).

Моніторинг здійснюють органи у сфері культури та Український центр культурних досліджень (далі - УЦКД).

3. Органи у сфері культури подають до УЦКД з урахуванням директив Міжурядового комітету з охорони НКС таку інформацію:

1) до 20 листопада щороку:

щодо стану наявних у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць елементів НКС, включених до Національного переліку та Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства і Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони (далі - списки ЮНЕСКО);

щодо стану реалізації положень Конвенції;

2) до 31 серпня один раз на 4 роки, починаючи з дати включення кожного елемента НКС до відповідного списку ЮНЕСКО, для підготовки відповідно до статті 29 Конвенції звітів Міжурядовому комітету з охорони НКС:

щодо наявних у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць елементів НКС, включених до списків ЮНЕСКО;

щодо вжитих заходів для охорони елементів НКС, включених до списків ЮНЕСКО.

Форми подання такої інформації затверджуються наказом Мінкультури.

4. УЦКД на підставі поданої органами у сфері культури інформації та власних досліджень подає до Мінкультури:

до 20 грудня щороку - узагальнений звіт про стан реалізації Конвенції та моніторингове дослідження про стан життєздатності елементів НКС, включених до Національного переліку та списків ЮНЕСКО, в якому зазначаються фактори, що впливають на життєздатність елементів НКС, заплановані і вжиті заходи для охорони елементів НКС та їх результати;

до 01 жовтня один раз на 4 роки, починаючи з дати включення кожного елемента НКС до відповідного списку ЮНЕСКО, - моніторингове дослідження про стан життєздатності елементів НКС, включених до списків ЮНЕСКО, заплановані та вжиті заходи для охорони елементів НКС та їх результати.

5. Матеріали, зазначені у пункті 4 цього розділу, Мінкультури протягом п'яти робочих днів з дати надходження передає на розгляд Експертній раді.

Експертна рада не пізніше ніж через 30 днів з дати надходження зазначених матеріалів рекомендує Мінкультури:

вимагати оновлення всіх матеріалів на елемент НКС у разі виявлення недостовірної інформації;

вжити невідкладних заходів для забезпечення збереження елемента НКС у разі погіршення стану його життєздатності;

виключити елемент НКС з Національного переліку в разі, якщо він перестав відповідати одному з критеріїв, визначених пунктом 4 розділу I цього Порядку.

 

Начальник управління стратегічного
планування та розвитку

Є. В. Лавро

 

Додаток
до Порядку ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України
(пункт 1 розділу II)

ЗРАЗОК

ОБЛІКОВА КАРТКА
елемента нематеріальної культурної спадщини України

 
 

(офіційна/визнана назва елемента нематеріальної культурної спадщини, до 10 слів)

інша назва елемента нематеріальної культурної спадщини
(за потреби/наявності)

 
 

(назва, яку використовує(ють) громада(и), група(и), окрема(і) особа(и), пов'язана з побутуванням елемента нематеріальної культурної спадщини, або назва, під якою елемент нематеріальної культурної спадщини вже відомий)

1. Загальна характеристика елемента нематеріальної культурної спадщини

Ареал сучасного побутування елемента нематеріальної культурної спадщини

Адміністративно-територіальна одиниця чи її частина (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, селище, село), в якій зосереджено елемент НКС

Ареал історичного побутування елемента нематеріальної культурної спадщини

За наявності інформації

Носій(ї) елемента нематеріальної культурної спадщини, що має(ють) безпосередній зв'язок з елементом НКС та вважає(ють) його частиною своєї спадщини

Громада(и), група(и), окрема(і) особа(и)

Галузь спадщини, яку представляє елемент нематеріальної культурної спадщини

Відмітити потрібне:
  усні традиції та форми вираження;
  виконавське мистецтво;
  звичаї, обряди, святкування;
  знання та практики, що стосуються природи і Всесвіту;
  традиційні ремесла;
  інше (зазначити іншу галузь, яку представляє елемент нематеріальної культурної спадщини)

Стислий опис елемента

До 500 слів

Матеріальні предмети, пов'язані з елементом нематеріальної культурної спадщини

За наявності - сировина, інструменти, одяг, ритуальні предмети, певне місце тощо, які пов'язані з побутуванням елемента нематеріальної культурної спадщини та без яких неможливе його застосування на практиці.
До 200 слів

Стисле визначення стану життєздатності елемента нематеріальної культурної спадщини

Опис стану життєздатності:
вік носіїв елемента нематеріальної культурної спадщини та середній вік інших членів громади (групи), які цікавляться елементом (слухачів, глядачів, учасників обрядів, споживачів традиційних знань, користувачів виробів народних промислів тощо);
широта охоплення елементом нематеріальної культурної спадщини членів громади (кількість носіїв) та ареал поширення елемента нематеріальної культурної спадщини;
способи передачі елемента нематеріальної культурної спадщини в громаді від покоління до покоління, опис цього процесу;
загрози сучасному побутуванню елемента нематеріальної культурної спадщини або ризики, що можуть виникнути в майбутньому для побутування елемента (за наявності);
необхідність вжиття заходів із забезпечення життєздатності елемента нематеріальної культурної спадщини на цей час, опис заходів, необхідних для усунення існуючих загроз або уникнення майбутніх ризиків, для збереження елемента нематеріальної культурної спадщини.
До 500 слів

Подібні елементи нематеріальної культурної спадщини, які існують у сусідніх адміністративно-територіальних одиницях чи їх частинах (за наявності інформації)

Вказуються елементи нематеріальної культурної спадщини, що подібні до елемента нематеріальної культурної спадщини, на який заповнюється облікова картка

Інформація щодо включення елемента нематеріальної культурної спадщини до місцевого переліку елементів нематеріальної культурної спадщини (інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та доступ до інформації про наявні в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці елементи нематеріальної культурної спадщини з метою їх охорони)

За наявності

2. Заходи з охорони елемента нематеріальної культурної спадщини

Зазначаються заходи, які проведено та плануються для забезпечення життєздатності елемента, рівень залучення до них членів громади, носіїв елемента: ідентифікація, документування, дослідження, збереження, захист, популяризація, передання наступним поколінням, інші заходи.
До 500 слів

3. Участь заінтересованих сторін у підготовці облікової картки

Зазначаються підприємства, установи, організації, громади, групи, окремі особи, в тому числі носії елемента, які та в який спосіб брали участь у підготовці облікової картки

4. Згода носія(їв) елемента нематеріальної культурної спадщини на його занесення до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, спосіб її отримання

  письмова згода
  згода, зафіксована аудіозаписом
  згода, зафіксована відеозаписом
  згода не запитувалася (нижче зазначити причину)

5. Допоміжні матеріали, що презентують елемент нематеріальної культурної спадщини

Назва

Кількість

Стислий опис зображеного (зафіксованого) у фото-, аудіо-, відеоматеріалах

Дата виконання (день, місяць, рік)

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності) особи, яка підготувала допоміжні матеріали

Фотоматеріали

До 10 од.

 

 

 

Аудіоматеріали

До 5 записів не більше 30 хв.

 

 

 

Відеоматеріали

До 5 записів не більше 30 хв.

 

 

 

Інше (за наявності)

 

 

 

 

До облікової картки може додаватися інформація про наявні інформаційні ресурси щодо елемента нематеріальної культурної спадщини, зокрема друковані джерела, посилання в мережі Інтернет. Перелік джерел подається згідно з правилами бібліографічного опису.

6. Облікову картку підготовлено

Посада, найменування організації

Спеціальність, науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

П. І. Б.

Підпис

Дата складення

 

 

 

 

 

Посада

(зазначається посада керівника відповідального структурного підрозділу органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або уповноваженої особи установи, організації, громадського об'єднання тощо, відповідального(ї) за підготовку облікової картки)

 
____
(підпис)

М. П.
(за наявності)

Ініціали, прізвище

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали