ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.07.2012 р. N 1199

Київ

Про затвердження Порядку ведення претензійної та позовної роботи у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації", рекомендацій Міністерства юстиції України від 15 січня 1996 року N 2 "Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації", з метою належної організації та ведення претензійної та позовної роботи у виконавчому органі Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація):

1. Затвердити Порядок ведення претензійної та позовної роботи у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), що додається.

2. Доручити першому заступнику та заступникам голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків підписувати претензії, позовні заяви та процесуальні документи до судів загальної юрисдикції.

3. Покласти персональну відповідальність за забезпечення представництва інтересів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судах загальної юрисдикції України на керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Покласти відповідальність на керівників структурних підрозділів організаційного забезпечення діяльності першого заступника голови, заступників голови Київської міської державної адміністрації за своєчасне та якісне опрацювання процесуальних документів, які надходять до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Зобов'язати керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не допускати фактів зволікань при розгляді претензій, безпідставних відмов у задоволенні обґрунтованих вимог заявників претензій, та здійснювати заходи щодо усунення причин та умов, які породжують обґрунтовані претензії.

Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) посилити співпрацю з контрагентами з метою досудового врегулювання можливих спорів та мінімізації випадків їх звернень до суду з позовами до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Взяти до відома, що пред'явлення та розгляд претензій у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурних підрозділах здійснюється у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України.

7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 02.03.2007 N 199 "Про заходи щодо забезпечення виконання судових рішень та ухвал";

від 10.08.2007 N 1017 "Про затвердження Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)".

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Виконуючий обов'язки голови

О. Мазурчак


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
11.07.2012 N 1199


Порядок
ведення претензійної та позовної роботи у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

1. Загальні положення

1.1. Порядок ведення претензійної та позовної роботи у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі - Порядок) визначає механізм досудового врегулювання спорів, роботи з позовними заявами, рішеннями суду у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

1.2. Претензійна та позовна робота від імені виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ведеться структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.3. Ведення претензійної та позовної роботи у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) покладається на юридичний підрозділ (спеціаліста - юрисконсульта) відповідного структурного підрозділу (далі - юридична служба структурного підрозділу).

У разі необхідності до участі у судових справах можуть залучатися й інші кваліфіковані працівники структурного підрозділу за письмовим дорученням керівника.

1.4. Представництво інтересів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється за довіреністю.

1.5. Претензійна та позовна робота повинна сприяти:

забезпеченню виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів;

зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють;

забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів, що охороняються законом;

ефективному використанню законодавства для поліпшення економічних показників господарської діяльності та запобіганню його порушенням.

1.6. До претензійної та позовної роботи належить:

підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;

пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;

підготовка відповідей, відзивів, заперечень, заяв і скарг про перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, з підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, а також у зв'язку з нововиявленими обставинами;

захист інтересів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів під час розгляду справ у судах;

здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправлення претензійних та позовних матеріалів);

забезпечення контролю за претензійним та позовним провадженням;

розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійної та позовної роботи;

підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійної та позовної роботи;

здійснення інших, передбачених законодавством організаційно-правових заходів.

2. Реєстрація претензійних і позовних матеріалів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

2.1. Претензійні та позовні матеріали, в т. ч. процесуальні документи (ухвали, повістки, накази, постанови тощо), одержані виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) поштою або наручно (від уповноваженої особи), реєструються в управлінні документального забезпечення апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - підрозділ з реєстрації) як вхідна кореспонденція у день одержання або в перший робочий день, у разі надходження їх у неробочий час, і в той же день передаються з проектом резолюції на розгляд голови Київської міської державної адміністрації або відповідного заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

2.2. Працівник підрозділу з реєстрації, який приймає кореспонденцію, що надійшла, повинен до претензійних та позовних матеріалів додати конверт (за яким можна встановити адресу відправника, час відправлення документа тощо), що може бути єдиним доказом своєчасної або несвоєчасної їх відправки та отримання.

2.3. При реєстрації претензій чи позовних заяв перевіряється наявність усіх додатків, зазначених у супровідному листі. При відсутності або невідповідності зазначених додатків працівниками підрозділу з реєстрації складається про це відповідний акт.

2.4. Підрозділ з реєстрації після реєстрації претензії чи позовної заяви і резолюції голови Київської міської державної адміністрації або його заступника в той же день передає ці документи у відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - структурний підрозділ), які здійснюють їх первинну правову оцінку та формують справу.

2.5. Після первинної правової оцінки претензійних чи позовних матеріалів, що надійшли з резолюцією голови чи заступника голови Київської міської державної адміністрації, у разі встановлення, що порушені питання не відносяться або виходять за межі його компетенції структурний підрозділ протягом одного робочого дня повертає їх із супровідним листом на ім'я посадової особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за дорученням якої такі документи надійшли.

3. Ведення позовної роботи

3.1. Позовна робота у справах, де стороною виступає виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), включаючи підготовку матеріалів для пред'явлення позовів та відзивів і заперечень, здійснюється структурними підрозділами, до повноважень яких належать питання, що потребують вирішення в судовому порядку.

3.2. Одержавши позовну заяву, відповідний структурний підрозділ реєструє її у журналі обліку судових документів вхідної кореспонденції, вивчає вимоги, викладені в позовній заяві, аналізує їх.

3.3. Позовна заява передається у юридичну службу структурного підрозділу, яка у визначений строк готує мотивований відзив (заперечення) та необхідні документи по суті позовних вимог.

В юридичній службі структурного підрозділу забезпечується ведення журналу обліку судових документів, що надійшли у справах, стороною у яких є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація). Ведення такого журналу може здійснюватись в електронному вигляді.

До журналу обліку судових документів своєчасно вноситься інформація про хід та результати розгляду справ, стороною у яких є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

3.4. Позовна заява, відзив (заперечення) на позовну заяву підписується головою чи відповідним заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків або особою, уповноваженою на здійснення представництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за належним чином оформленою довіреністю.

3.5. Після одержання ухвали суду про відкриття провадження у справі або порушення провадження у справі за резолюцією голови Київської міської державної адміністрації чи його заступника відповідно до розподілу обов'язків, відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виконує вимоги цієї ухвали у строки, визначені судом.

3.6. Відповідний структурний підрозділ дає правову оцінку документів, переданих йому для опрацювання, щодо їх обґрунтованості і законності та в процесі підготовки позовної заяви, відзиву на позов та інших процесуальних документів має право вимагати від інших структурних підрозділів матеріали, необхідні для ведення позовної роботи.

У разі, коли інший структурний підрозділ не передав за вимогою необхідні документи, структурний підрозділ, що здійснює представництво інтересів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), повинен повідомити про це голову Київської міської державної адміністрації.

3.7. До позовної заяви, відзиву на позов та інших процесуальних документів додаються всі необхідні докази, що необхідні для даного виду документа відповідно до законодавства, а також довіреність, що підтверджує повноваження представника виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.8. Позовна заява, відзив на позов або інший процесуальний документ подається до суду в письмовій формі і підписується відповідним заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків або особою, уповноваженою на здійснення представництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за належним чином оформленою довіреністю та реєструється в журналі обліку вихідної кореспонденції відповідного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.9. В разі розгляду судами справ, стороною по яким виступає виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), рішення по яких може вплинути на дохідну чи видаткову частини міського бюджету, інформація по даним судовим справам надається структурними підрозділами до структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який виконує функції у галузі бюджету та фінансів, в письмовій формі.

3.10. У випадках запиту судом рахунків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для можливого списання коштів за рішенням суду, структурний підрозділ звертається до структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який виконує функції у галузі бюджету та фінансів, для спільного вирішення питання стосовно визначення такого рахунку.

3.11. Позовна заява, відзив на позов, заперечення надсилаються суду, а також сторонам відповідно до законодавства, рекомендованим або цінним листом.

4. Порядок роботи з документами виконавчого провадження

4.1. Документи виконавчого провадження, які надходять до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), реєструються в підрозділі з реєстрації як вхідна кореспонденція у день одержання або в перший робочий день, у разі надходження їх у неробочий час, і в той же день передаються з проектом резолюції на розгляд голови Київської міської державної адміністрації або відповідного заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

4.2. Відповідальним виконавцем щодо документів виконавчого провадження визначається структурний підрозділ, який здійснював представництво інтересів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у судах.

4.3. Виконання рішень суду здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".

4.4. У разі зобов'язання виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) рішенням суду прийняти відповідний нормативно-правовий акт, розробником такого акту є відповідальний виконавець щодо документів виконавчого провадження по справі.

4.5. Стягнення коштів з рахунків розпорядників коштів бюджету міста за рішенням судів та за вимогою органів державної виконавчої служби здійснюється Управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві у відповідності до бюджетного законодавства.

4.6. У випадках запиту державним виконавцем рахунків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для подальшого списання коштів за рішенням суду, структурний підрозділ звертається до структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який виконує функції у галузі бюджету та фінансів, для спільного вирішення питання стосовно визначення такого рахунку.

4.7. Здійснення контролю за термінами виконання структурними підрозділами документів виконавчого провадження покладається на керівників структурних підрозділів організаційного забезпечення діяльності першого заступника голови, заступників голови Київської міської державної адміністрації.

4.8. Структурні підрозділи зобов'язані інформувати голову Київської міської державної адміністрації або відповідного заступника голови Київської міської державної адміністрації про стан виконання рішень суду щорічно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

4.9. Відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності відповідно органів державної влади або органів місцевого самоврядування, територіальна громада міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) має право зворотної вимоги до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних із трудовими відносинами та відшкодуванням моральної шкоди). Право представляти інтереси територіальної громади міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у якості позивача у таких справах надається структурним підрозділам відповідно до окремого доручення голови Київської міської державної адміністрації.

Загальний строк позовної давності для звернення з такими позовами визначається відповідно до Цивільного кодексу України.

5. Порядок підготовки довіреностей

5.1. Проекти довіреностей на здійснення представництва в судах інтересів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підготовлені структурними підрозділами, подаються до юридичного управління апарату, де реєструються в журналі реєстрації довіреностей.

Зареєстровані проекти довіреностей подаються заступнику голови Київської міської державної адміністрації - керівнику апарату для їх підпису головою Київської міської державної адміністрації, про що в журналі реєстрації довіреностей робиться відповідна відмітка.

Підписані головою Київської міської державної адміністрації довіреності повертаються того ж дня, або ж не пізніше наступного дня до юридичного управління апарату та передаються до структурного підрозділу, про що робиться відповідна відмітка в журналі реєстрації довіреностей юридичного управління апарату.

6. Зберігання претензійних та позовних матеріалів

6.1. Претензійні та позовні матеріали, що готувалися виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також ті, що надійшли до нього, зберігаються у структурних підрозділах, які здійснювали представництво інтересів, в окремих справах.

6.2. Закінчені претензійні та позовні матеріали виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зберігаються юридичною службою структурного підрозділу протягом трьох років до передачі їх на збереження до архіву. Ці матеріали підшиваються у відповідні папки в тій послідовності, у якій вони були зареєстровані.

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали