Додаткова копія: Про затвердження Порядку ведення претензійної та позовної роботи у сфері управління ДСНС

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 28 березня 2019 року N 195

Про затвердження Порядку ведення претензійної та позовної роботи у сфері управління ДСНС

З метою упорядкування ведення претензійної та позовної роботи у сфері управління ДСНС відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1040, наказую:

1. Затвердити Порядок ведення претензійної та позовної роботи у сфері управління ДСНС (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС, головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС забезпечити виконання Порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДСНС від 15.03.2013 N 82 "Про затвердження Порядку ведення претензійної та позовної роботи в системі ДСНС України".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
28 березня 2019 року N 195

ПОРЯДОК
ведення претензійної та позовної роботи у сфері управління ДСНС

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає ведення претензійної та позовної роботи в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, головних управліннях (управліннях) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, підприємствах, установах і організаціях сфери управління ДСНС (далі - органи та підрозділи ДСНС) та є обов'язковим для них.

1.2. Порядок розроблено з метою встановлення єдиного підходу до ведення претензійної та позовної роботи органами та підрозділами ДСНС.

1.3. Організація ведення претензійної та позовної роботи покладається на юридичну службу органів та підрозділів ДСНС.

Юридична служба відповідно до покладених на неї завдань під час здійснення претензійної та позовної роботи:

організовує та бере участь у забезпеченні правильного застосування законодавства в органах та підрозділах ДСНС;

організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

забезпечує в установленому порядку представлення інтересів органів та підрозділів ДСНС у судах, інших органах, підприємствах, установах і організаціях;

проводить аналіз результатів діяльності органів та підрозділів ДСНС, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованостей;

аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних та контролюючих органів, результати претензійної та позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, що характеризують стан дотримання законності органами та підрозділами ДСНС, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень і бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

визначає системні випадки порушень, допущені структурними підрозділами органів та підрозділів ДСНС, причини та умови їх виникнення;

вносить керівнику органу чи підрозділу ДСНС пропозиції щодо вжиття конкретних заходів і здійснення організаційних дій для покращення претензійної та позовної роботи, запобігання непродуктивним витратам і збиткам, відшкодування шкоди, заподіяної органу чи підрозділу ДСНС, за рахунок винних осіб;

звертається до структурних підрозділів органів та підрозділів ДСНС із запитами, що є обов'язковими до виконання.

1.4. Керівники та інші посадові особи органів та підрозділів ДСНС зобов'язані не допускати зволікань під час розгляду претензій та процесуальних документів, безпідставних відмов у задоволенні обґрунтованих вимог заявників.

1.5. Здійснення контролю за додержанням порядку ведення претензійної та позовної роботи органами та підрозділами ДСНС покладається на юридичну службу апарату ДСНС.

Юридичні служби територіальних органів ДСНС здійснюють контроль за додержанням порядку ведення претензійної та позовної роботи підрозділами, що їм підпорядковані.

За потреби органи та підрозділи ДСНС можуть залучати в установленому порядку до претензійної та позовної роботи інші спеціалізовані підприємства, установи, організації тощо.

1.6. Юридична служба забезпечує ведення журналів обліку претензій, позовних заяв та довіреностей за формами, наведеними в додатках 1, 2, 3, 4, 5 до Порядку.

Ведення таких журналів може дублюватися в електронному вигляді.

1.7. Претензійна та позовна робота спрямована на:

забезпечення виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності;

економію та раціональне використання матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів;

зменшення непродуктивних витрат та усунення причин і умов, що їх спричиняють;

забезпечення захисту і відновлення порушених прав та інтересів органів та підрозділів ДСНС;

забезпечення відповідальності порушників договірних зобов'язань;

виявлення та усунення умов (підстав) пред'явлення та отримання претензій, а також позовних заяв;

дотримання чинного законодавства та запобігання його порушенням.

1.8. До претензійної та позовної роботи відносяться:

підготовка та одержання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій, позовів, підготовка відповідей на них;

пред'явлення і розгляд претензій, позовів;

підготовка та подання необхідних документів під час розгляду справи в суді (відзиви, заяви, апеляційні та касаційні скарги, а також заяви у зв'язку з виключними та нововиявленими обставинами та інші процесуальні документи);

захист інтересів органів та підрозділів ДСНС під час розгляду майнових, переддоговірних та інших спорів у судах;

здійснення організаційно-технічних заходів з реєстрації, обліку, зберігання та відправлення претензійних та позовних матеріалів;

забезпечення контролю за претензійною та позовною роботою;

розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійної та позовної роботи;

підготовка висновків, пропозицій за результатом аналізу претензійної та позовної роботи.

II. Порядок пред'явлення претензій органами та підрозділами ДСНС

2.1. Органи та підрозділи ДСНС з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником прав та інтересів звертається до нього з письмовою претензією, крім спорів, на які не поширюється порядок їх досудового врегулювання.

У разі порушення умов договору іншою стороною договору самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що підлягають вирішенню (далі - відповідний підрозділ), з метою здійснення претензійної та позовної роботи невідкладно інформує про це керівника органів чи підрозділів ДСНС або його заступника згідно з розподілом повноважень та вносить пропозиції щодо початку ведення претензійної та позовної роботи.

2.2. За наявності підстав та обґрунтованих вимог органу чи підрозділу ДСНС відповідний підрозділ готує претензію.

2.3. У претензії зазначаються:

повне найменування і поштові реквізити органів та підрозділів ДСНС та особи (осіб), якій претензія пред'являється;

дата пред'явлення і номер претензії;

обставини, на підставі яких пред'явлено претензію;

докази, що підтверджують ці обставини;

вимоги з посиланням на нормативні акти;

сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;

платіжні реквізити органу чи підрозділу ДСНС;

перелік документів, що додаються до претензії.

Документи, що підтверджують вимоги органів та підрозділів ДСНС, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватися до претензії.

2.4. Претензія візується відповідним підрозділом, фінансово-економічним підрозділом (бухгалтерською службою), керівником юридичної служби, іншими заінтересованими підрозділами та підписується керівником органу чи підрозділу ДСНС або особами, уповноваженими на здійснення представництва органів та підрозділів ДСНС.

2.5. Фінансово-економічний підрозділ (бухгалтерська служба) здійснює розрахунок штрафних санкцій, перевіряє претензії та процесуальні документи з питань організації фінансової та бухгалтерської діяльності, стягнення дебіторської та кредиторської заборгованостей, а також забезпечує проведення розрахункових операцій і здійснює відповідні контррозрахунки.

2.6. Відповідний підрозділ:

надає юридичній службі претензію для її реєстрації у журналі обліку претензій;

надсилає претензію адресатові цінним листом з описом вкладення (листом з оголошеною цінністю) або вручає під розписку;

здійснює контроль за своєчасним надходженням відповіді на претензію;

надає юридичній службі копію претензії та усіх матеріалів, на які є посилання у претензії з оригіналами доказів її направлення (фіскальні чеки, описи вкладення, накладні або розписка про вручення);

повідомляє юридичну службу про фактичне виконання претензії та надає копії документів, що підтверджують таке виконання.

2.7. Юридична служба органів та підрозділів ДСНС оформляє окрему справу на кожну претензію.

2.8. Про результат розгляду претензії (задоволення, відхилення повністю або частково без належних підстав, залишення без відповіді) відповідний підрозділ доповідає керівнику органу чи підрозділу ДСНС або його заступнику згідно з розподілом повноважень і вносить пропозицію доручити юридичній службі вжити заходи щодо підготовки позову.

III. Порядок розгляду претензії, що надійшла до органів та підрозділів ДСНС

3.1. У разі надходження претензії служба діловодства у той же день передає її на розгляд керівнику органу чи підрозділу ДСНС або його заступнику згідно з розподілом повноважень.

Керівник органу чи підрозділу ДСНС або його заступник згідно з розподілом повноважень невідкладно розглядає претензію і направляє її відповідному підрозділу для розгляду, юридичній службі - копію.

3.2. Претензія розглядається у місячний строк з дня її одержання, якщо інше не визначено законодавством.

3.3. Під час розгляду претензії з'ясовуються такі обставини:

наявність усіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії;

правильність складання розрахунку;

обґрунтованість вимог;

наявність правових підстав для визнання чи відхилення претензії.

3.4. У разі необхідності відповідний підрозділ проводить звірку розрахунків та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в претензійному порядку.

3.5. За результатом розгляду претензії відповідний підрозділ готує проект відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії.

3.6. Відповідь про відмову в задоволенні претензії має містити мотиви її відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти. До неї додаються за потреби документи, що спростовують вимоги претензії повністю або частково (копія платіжного доручення про перерахування заборгованості, контррозрахунок тощо).

3.7. Відповідь про визнання претензії має містити строк і спосіб її задоволення (перерахування суми заборгованості тощо).

3.8. Відповідь на претензію підписується керівником органу чи підрозділу ДСНС після візування її керівником відповідного підрозділу, фінансово-економічного підрозділу (бухгалтерською службою), юридичної служби та інших заінтересованих підрозділів за потреби.

3.9. Відповідь на претензію надсилається цінним листом з описом вкладення (листом з оголошеною цінністю) або вручається під розписку.

3.10. Відповідний структурний підрозділ повідомляє юридичну службу про результат розгляду претензії та надає копії всіх документів, що підтверджують такий розгляд з оригіналами доказів її направлення (фіскальні чеки, описи вкладення, накладні або розписка про вручення).

3.11. Юридична служба органів та підрозділів ДСНС оформляє окрему справу на кожну претензію.

IV. Представлення інтересів органів та підрозділів ДСНС у судах

4.1. Порядок пред'явлення позовів органами та підрозділами ДСНС.

4.1.1. Юридична служба на виконання доручення керівника органів та підрозділів ДСНС дає правову оцінку документам, переданим їй відповідним структурним підрозділом, щодо їх обґрунтованості, законності, можливості та доцільності звернення з позовом.

4.1.2. Юридична служба у процесі підготовки позовної заяви має право вимагати від структурних підрозділів додаткові матеріали, які підтверджують позовні вимоги.

Для подання позовної заяви відповідні структурні підрозділи подають юридичній службі всі необхідні документи у трьох примірниках.

4.1.3. Якщо переданих документів виявиться недостатньо чи вони будуть неналежно оформлені, юридична служба встановлює структурним підрозділам строк для усунення недоліків.

4.1.4. Позовна заява оформляється відповідно до вимог чинного законодавства, до якої обов'язково додається доказ сплати судового збору, реєструється в журналі обліку позовних заяв та подається до суду.

4.2. Організація представництва органу чи підрозділу ДСНС у суді.

4.2.1. Метою представництва інтересів органів та підрозділів ДСНС у судах є захист процесуальними засобами їх прав та інтересів під час розгляду спорів у судах.

Функція здійснення представництва інтересів органів та підрозділів ДСНС у судах покладається на юридичну службу.

4.2.2. Юридична служба після одержання копії позовної заяви, апеляційної (касаційної) скарги на судове рішення тощо складає та подає (надсилає) відзив та інші необхідні процесуальні документи в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України.

4.2.3. Юридична служба реєструє позовні заяви у відповідному журналі обліку, вивчає вимоги, викладені в позовній заяві, аналізує їх.

4.2.4. За необхідності юридична служба звертається до відповідних структурних підрозділів, які у визначений юридичною службою строк зобов'язані надати пропозиції по суті вимог та необхідні документи.

4.2.5. Представник органів та підрозділів ДСНС у конкретній справі визначається керівником юридичної служби.

4.2.6. До представництва інтересів органів та підрозділів ДСНС за обґрунтованої потреби можуть залучатися представники юридичних служб інших органів та підрозділів ДСНС.

4.2.7. Представники органів та підрозділів ДСНС:

інформують керівника органу чи підрозділу ДСНС про стан розгляду судових справ та виконання судових рішень, процесуальні рішення, винесені під час судового провадження або виконання рішень суду, а також про факти вчинення будь-яких! перешкод належному виконанню обов'язків з представництва;

у межах компетенції вживають заходів, спрямованих на своєчасне і повне виконання запитів (вимог) судів та осіб, які забезпечують примусове виконання рішень судів, у справах, в яких вони представляють інтереси;

надсилають (надають) рішення судів (інші документи) електронною поштою, факсимільним (якщо немає можливості використання електронної пошти) та поштовим зв'язком до органів та підрозділів ДСНС, яких вони стосуються.

4.3. Перегляд судових рішень.

4.3.1. Судове рішення аналізується відповідним підрозділом та юридичною службою. За результатами цього аналізу юридична служба надає керівнику або його заступнику згідно з розподілом повноважень органу чи підрозділу ДСНС пропозиції щодо:

доцільності оскарження судового рішення в апеляційному (касаційному) порядку чи його перегляд за виключними або за нововиявленими обставинами;

необхідності виконання судового рішення;

відшкодування збитків за рахунок винних осіб;

необхідності врахування судового рішення відповідним підрозділом в аналогічних ситуаціях;

необхідності проведення перевірки окремих фактів, службового розслідування тощо.

4.3.2. Юридичною службою готуються та подаються апеляційні (касаційні) скарги на рішення судів, а також заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами у терміни та в порядку, передбаченими процесуальним законодавством України.

V. Порядок виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб)

5.1. Судові рішення і рішення інших органів (посадових осіб) (далі - рішення), що набрали законної сили, підлягають виконанню у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.2. У разі надходження до органів чи підрозділів ДСНС документів стосовно виконання рішення вони опрацьовуються відповідним підрозділом та юридичною службою. І

Відповідним підрозділом невідкладно вживаються заходи щодо виконання рішення або готується обґрунтоване повідомлення про неможливість його виконання.

5.3. Про виконання чи неможливість виконання рішення органами та підрозділами ДСНС повідомляється відповідний орган державної виконавчої служби, приватний виконавець або відповідна казначейська служба в установленому порядку.

5.4. Про виконання рішень на користь органів та підрозділів ДСНС і надходження грошових коштів за рішеннями фінансово-економічний підрозділ (бухгалтерська служба), відповідний підрозділ повідомляє юридичну службу протягом 3 днів та надає копії підтвердних документів, про що вносяться записи у відповідні журнали обліку позовних заяв.

Документи щодо виконання рішень зберігаються в одній справі разом із позовними матеріалами.

VI. Фінансування витрат, пов'язаних із представництвом інтересів

6.1. Оплата судового збору та інших витрат, пов'язаних із здійсненням претензійної та позовної роботи, здійснюється органами та підрозділами ДСНС у встановленому та першочерговому порядку.

6.2. Оплата судового збору та інших витрат, пов'язаних із здійсненням претензійної та позовної роботи, може здійснюватися представниками органів та підрозділів ДСНС із відшкодуванням у встановленому порядку.

VII. Реєстрація та зберігання претензійних і позовних матеріалів та документів, пов'язаних з виконанням рішень

7.1. Матеріали щодо претензій, позовні заяви, інші документи, пов'язані з претензійною та позовною роботою, виконанням рішень, реєструються разом із конвертом, у якому вони надійшли.

7.2. Після реєстрації претензій, позовних заяв, інших документів, пов'язаних з претензійною та позовною роботою, і документів, пов'язаних із виконанням рішень, вони у той же день передаються в юридичну службу та/або структурному підрозділу, якому також доручено їх виконання.

7.3. Документи щодо виконання рішень майнового та немайнового характеру передаються до відповідного структурного підрозділу, з кадрових питань - до кадрової служби, а їх копії - до юридичної служби та фінансово-економічного підрозділу (бухгалтерської служби).

VIII. Порядок видачі довіреностей на представлення інтересів органу та підрозділу ДСНС

8.1. З метою забезпечення представлення інтересів органів та підрозділів ДСНС видаються довіреності.

8.2. Вимоги до форми довіреності визначаються чинним законодавством.

8.3. При звільненні особи органу чи підрозділу ДСНС, якій було надано довіреність на представництво інтересів з посади, переведенні на іншу посаду довіреність має бути скасована в установленому порядку.

8.4. Контроль за виконанням пункту 8.3 цього Порядку покладається на керівників органів та підрозділів ДСНС, у якому працюють або проходять службу представники.

8.5. Видання довіреностей з правом передоручення, підписання заяв про примирення, укладення мирової угоди, відмови від позову, зменшення та визнання вимог забороняється.

8.6. Облік та реєстрація довіреностей здійснюється у журналі обліку та реєстрації довіреностей за зразком, наведеним у додатку 5 до Порядку.

8.7. З метою забезпечення розгляду справи та надання кваліфікованих пояснень по суті порушених у позові питань керівниками органів та підрозділів ДСНС можуть видаватися довіреності на представлення інтересів у судах також представникам відповідних (профільних) структурних підрозділів.

Керівник структурного підрозділу зобов'язаний здійснювати контроль за участю у судах підлеглих, яким видані довіреності.

 

Начальник Юридичного управління

О. Кулеба

 

Додаток 1
до Порядку ведення претензійної та позовної роботи у сфері управління ДСНС

ЖУРНАЛ
обліку претензій, пред'явлених органом чи підрозділом ДСНС

N
з/п

Дата і номер претензії

Особа, якій пред'явлена претензія, ідентифікацій ний код або номер РНОКПП тощо

Зміст претензії та сума претензії (якщо вона підлягає грошовій оцінці)

Дата і номер відповіді та її реєстрація в органі чи підрозділі ДСНС

Результат розгляду претензії

Примітка

Якою мірою визнана (повністю, частково, сума), дата і номер платіжного документа про перерахування коштів

Якою мірою відхилена (повністю, частково, сума)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Додаток 2
до Порядку ведення претензійної та позовної роботи у сфері управління ДСНС

ЖУРНАЛ
обліку претензій, пред'явлених органу чи підрозділу ДСНС

N
з/п

Дата і вхідний номер органу чи підрозділу ДСНС

Особа, яка пред'явила претензію, ідентифікацій ний код або номер РНОКПП, дата і номер претензії тощо

Зміст та сума претензії (якщо вона підлягає грошовій оцінці)

Відповідний підрозділ, який розглядає претензію і готує відповідь на неї

Дата і номер відповіді

Результат розгляду претензії

Примітка

Якою мірою визнана (повністю, частково, сума), дата і номер платіжного документа про перерахування коштів

Якою мірою відхилена (повністю, частково, сума)

1

2

4

5

6

7

8

9

10

 

Додаток 3
до Порядку ведення претензійної та позовної роботи у сфері управління ДСНС

ЖУРНАЛ
обліку позовних заяв, пред'явлених органом чи підрозділом ДСНС

N
з/п

Найменування суду, номер та категорія справи

Дата і номер позовної заяви

Відповідач, ідентифікацій ний код або номер РНОКПП тощо

Інші учасники у справі, їх ідентифікаційний код або номер РНОКПП тощо

Предмет позову та ціна позову (якщо позов підлягає грошовій оцінці)

Інформація по справі

Відповідальні виконавці

Результат розгляду справи судом першої інстанції

Результат розгляду справи судом апеляційної інстанції

Результат розгляду справи судом касаційної інстанції

Результат виконання рішення суду

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Додаток 4
до Порядку ведення претензійної та позовної роботи у сфері управління ДСНС

ЖУРНАЛ
обліку позовних заяв, які надійшли до органу чи підрозділу ДСНС

N
з/ п

Найменування суду, номер та категорія справи

Дата і номер позовної заяви

Позивач, його ідентифікаційний код або номер РНОКПП тощо

Форма участі органу чи підрозділу ДСНС

Предмет позову та ціна позову (якщо позов підлягає грошовій оцінці)

Інформація по справі

Відповідальні виконавці

Відповідач ідентифікаційний код або номер РНОКПП тощо

Інші учасники у справі, їх ідентифікаційний код або номер РНОКПП тощо

Результат розгляду справи судом першої інстанції

Результат розгляду справи судом апеляційної інстанції

Результат розгляду справи судом касаційної інстанції

Результат виконання рішення суду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Додаток 5
до Порядку ведення претензійної та позовної роботи у сфері управління ДСНС

ЖУРНАЛ
обліку та реєстрації довіреностей, виданих для представництва інтересів органу чи підрозділу ДСНС

N
з/п

Дата реєстрації

Номер реєстрації

Прізвище, ім'я, по батькові

Займана посада

Термін дії довіреності

Ким видана

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали