Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.10.2012

м. Київ

N 1519


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2012 р. за N 2213/22525

Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", враховуючи підпункт 4 пункту 3 Закону України від 04 липня 2012 року N 5042-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери" (Закон N 5042-VI), з метою приведення у відповідність до вимог законодавства нормативно-правових актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 листопада 2006 року N 1271 "Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2006 року за N 1239/13113 (із змінами).

3. Річна фінансова звітність професійних учасників ринку цінних паперів за 2012 рік може бути підтверджена аудиторським висновком (звітом), складеним аудитором або аудиторською фірмою включеним(ою) до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційних друкованих виданнях НКЦПФР відповідно до законодавства.

5. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім підпункту "ґ" пункту 2 розділу IV Порядку, що набирає чинності з 01 січня 2014 року.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Мозгового.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Аудиторської
палати України

І. І. Нестеренко


 

Протокол засідання НКЦПФР
від 25 жовтня 2012 р. N 47


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
25.10.2012 N 1519

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2012 р. за N 2213/22525


Порядок ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про аудиторську діяльність" та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг та проведення аудиту.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - аудиторська фірма, яка подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) документи для внесення її до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виключення з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, та видачі дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, за процедурою, установленою цим Порядком;

професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої НКЦПФР, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України;

реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі - Реєстр), - перелік аудиторських фірм, що здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів;

реєстраційна картка для внесення до Реєстру (далі - реєстраційна картка) - документ, який подається аудиторською фірмою для внесення її до Реєстру;

свідоцтво про внесення до Реєстру (далі - Свідоцтво) - документ встановленого зразка, що підтверджує факт внесення заявника до Реєстру відповідно до рішення про внесення до Реєстру, яке приймається НКЦПФР, та надає можливість проведення аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів;

терміни "ділова репутація", "пов'язана особа" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Інші терміни вживаються у цьому Порядку відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про аудиторську діяльність", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок".

3. Рішення про внесення до Реєстру, виключення з Реєстру, внесення змін до Реєстру, видачу дубліката Свідоцтва приймається НКЦПФР та є підставою для внесення до Реєстру, виключення з Реєстру, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва відповідним уповноваженим структурним підрозділом центрального апарату НКЦПФР, що надає можливість такій аудиторській фірмі проведення аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів відповідно до цього Порядку.

4. Реєстр ведеться відповідним уповноваженим структурним підрозділом центрального апарату НКЦПФР в електронній формі відповідно до стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави. Інформація, що розміщена в Реєстрі, є відкритою для користувачів.

5. Обробка персональних даних НКЦПФР здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

6. Аудиторська фірма може проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів виключно за наявності чинного Свідоцтва та після внесення її до Реєстру.

7. Перелік аудиторських фірм, які внесені до Реєстру, публікується НКЦПФР в кінці кожного року в засобах масової інформації, а також регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

II. Свідоцтво про внесення до Реєстру

1. Свідоцтво видається на строк дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України. Зразок бланка Свідоцтва наведено в додатку 1 до цього Порядку.

2. Свідоцтво підписується уповноваженим членом НКЦПФР та скріплюється печаткою НКЦПФР.

3. Свідоцтво має бути зареєстровано у книзі обліку Свідоцтв. При його отриманні заявник або уповноважена ним особа пред'являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу, відповідно до законодавства. Факт отримання Свідоцтва повинен бути засвідчений підписом отримувача із зазначенням у книзі обліку Свідоцтв дати отримання Свідоцтва.

4. Свідоцтво не підлягає передачі для використання іншими аудиторськими фірмами.

III. Порядок розгляду документів та прийняття рішення

1. Перелік документів, необхідних для внесення до Реєстру, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва, визначається цим Порядком.

2. Заявник надсилає документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР у швидкозшивачі з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

3. Електронна форма документів, що подаються до НКЦПФР, складається з електронних файлів, структура яких визначається документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

4. Датою надходження документів до НКЦПФР є дата реєстрації документів у загальному відділі центрального апарату НКЦПФР.

5. Відповідний уповноважений структурний підрозділ центрального апарату НКЦПФР перевіряє надані заявником документи на відповідність вимогам законодавства України.

6. Не пізніше 30 календарних днів з дати надходження документів до НКЦПФР від заявника НКЦПФР приймає рішення щодо внесення його до Реєстру або про відмову у внесенні до Реєстру, щодо внесення змін до Реєстру, щодо виключення з реєстру, щодо видачі дубліката Свідоцтва.

7. У разі прийняття НКЦПФР рішення про відмову у внесенні до Реєстру, виключення з Реєстру заявнику протягом тридцяти днів надсилається лист із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.

Зазначені рішення можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

8. Рішення щодо внесення аудиторської фірми до Реєстру або про виключення з Реєстру, відмову у внесенні до Реєстру, видачу дубліката Свідоцтва та внесення змін до Реєстру (у разі змін, передбачених у підпункті "а" пункту 1 розділу V цього Порядку) підлягає опублікуванню в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР. Реєстр регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

IV. Порядок внесення аудиторських фірм до Реєстру

1. До Реєстру можуть бути внесені аудиторські фірми, які відповідають вимогам статті 5 Закону України "Про аудиторську діяльність" та:

1.1 мають свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України;

1.2 мають штат працівників, який складається не менше ніж із трьох аудиторів, кожен із яких має сертифікат аудитора та документ, що підтверджує проходження навчання шляхом підготовки за відповідною програмою навчання.

2. Для внесення до Реєстру аудиторська фірма подає до НКЦПФР такі документи:

а) заяву про внесення до Реєстру (додаток 2);

б) реєстраційну картку (додаток 3);

в) копію свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчену підписом керівника та печаткою аудиторської фірми;

г) завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми копії сертифікатів аудиторів - керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів;

ґ) завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми копії документів, що підтверджують проходження навчання шляхом підготовки за відповідною програмою, затвердженою Аудиторською палатою України відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та погодженою з НКЦПФР, - керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів;

д) завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми копії трудових книжок керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів;

е) завірену підписом керівника та печаткою аудиторської фірми копію свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України;

є) завірену підписом керівника та печаткою аудиторської фірми копію штатного розпису аудиторської фірми;

ж) анкету щодо ділової репутації керівника (працівників) аудиторської фірми (додаток 4);

з) інформацію про пов'язаних осіб аудиторської фірми (додаток 5);

и) електронну форму документів, яка складається з електронних файлів, структура яких визначається документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

3. Заявник вважається внесеним до Реєстру з дати прийняття відповідного рішення НКЦПФР.

4. Після прийняття рішення про включення до Реєстру заявнику видається Свідоцтво.

5. Підставами для прийняття НКЦПФР рішення про відмову у внесенні до Реєстру є:

5.1 невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;

5.2 недостовірність інформації в документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;

5.3 неповнота інформації в документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;

5.4 подання документів, передбачених цим Порядком, не в повному обсязі.

6. У випадках відмови у внесенні до Реєстру, передбачених підпунктами 5.1, 5.2 пункту 5 цього розділу, заявник може подати до НКЦПФР нову заяву про внесення до Реєстру не раніше ніж через місяць з дати прийняття рішення про відмову у внесенні до Реєстру.

V. Порядок внесення змін до Реєстру

1. Підставою для внесення змін до Реєстру для аудиторської фірми є зміна:

а) найменування аудиторської фірми;

б) місцезнаходження аудиторської фірми;

в) номера, серії та дати видачі свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

г) зміна працівників (сертифікованих аудиторів) та/або керівника аудиторської фірми;

ґ) зміни в штатному розписі аудиторської фірми (у випадку звільнення або прийняття на роботу сертифікованих аудиторів);

д) зміни в інформації про пов'язаних осіб аудиторської фірми.

2. Аудиторська фірма зобов'язана протягом 30 днів надати до НКЦПФР документи, зазначені в пункті 3 цього розділу, в разі зміни відомостей, перелік яких зазначено в пункті 1 цього розділу.

3. Для внесення змін до Реєстру аудиторська фірма подає такі документи:

3.1 заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 6);

3.2 копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчену підписом керівника та печаткою аудиторської фірми;

3.3 копії сертифікатів аудиторів - керівника фірми та всіх працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів (подається у випадку внесення змін з підстав, передбачених у підпунктах "г", "ґ" пункту 1 цього розділу);

3.4 копію штатного розпису аудиторської фірми (подається у випадку внесення змін з підстав, передбачених у підпунктах "г", "ґ" пункту 1 цього розділу);

3.5 інформацію про пов'язаних осіб аудиторської фірми (подається у випадку внесення змін з підстав, передбачених у підпунктах "г", "ґ", "д" пункту 1 цього розділу).

4. У разі змін, що стосуються інформації, зазначеної у Свідоцтві, заявник разом з документами, передбаченими пунктом 3 цього розділу, подає оригінал Свідоцтва.

5. У разі прийняття рішення НКЦПФР про внесення змін до Реєстру, передбачених підпунктами "а", "в" пункту 1 цього розділу, НКЦПФР видає заявнику нове Свідоцтво із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє Свідоцтво.

Зазначене рішення приймається НКЦПФР протягом тридцяти днів з дня отримання відповідних документів.

VI. Видача дубліката Свідоцтва

1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

1.1 втрата Свідоцтва;

1.2 пошкодження Свідоцтва.

2. У разі втрати Свідоцтва заявник зобов'язаний звернутися до НКЦПФР та подати:

2.1 заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 7);

2.2 примірник друкованого видання, у якому опубліковано оголошення про втрату Свідоцтва відповідно до законодавства.

3. Якщо Свідоцтво не придатне для користування внаслідок його пошкодження, заявник подає до НКЦПФР:

3.1 заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

3.2 непридатне для користування Свідоцтво.

4. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення НКЦПФР про видачу дубліката Свідоцтва НКЦПФР видає заявникові нове Свідоцтво замість втраченого або пошкодженого, на якому робиться відмітка "Дублікат".

5. У разі прийняття рішення про видачу дубліката Свідоцтва оригінал Свідоцтва, втрачений або пошкоджений, вважається недійсним, про що робиться відповідна відмітка в Реєстрі.

VII. Порядок виключення аудиторської фірми з Реєстру

1. Підставами для прийняття рішення НКЦПФР про виключення аудиторської фірми з Реєстру є:

1.1 заява аудиторської фірми, складена в довільній формі;

1.2 виявлення НКЦПФР недостовірності звітності професійних учасників фондового ринку, достовірність якої було підтверджено аудиторським висновком (звітом);

1.3 невідповідність аудиторського висновку вимогам Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;

1.4 невідповідність аудиторського висновку законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам НКЦПФР, щодо порядку складання аудиторською фірмою аудиторського висновку (звіту);

1.5 виявлення недостовірної інформації в документах аудиторської фірми, що надавалися до НКЦПФР для внесення аудиторської фірми до Реєстру, про що стало відомо НКЦПФР після включення аудиторської фірми до Реєстру;

1.6 надходження інформації від Аудиторської палати України або органів державної влади про порушення вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність;

1.7 втрата чинності свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм або аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

1.8 порушення вимог пунктів 1 та 3 розділу V цього Порядку.

2. Виключення аудиторської фірми з Реєстру на підставі підпунктів 1.2 - 1.4 пункту 1 цього розділу відбувається після здійснення Аудиторською палатою України перевірки аудиторської фірми та встановлення факту неналежного виконання професійних обов'язків.

3. У разі прийняття рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру у випадках, передбачених підпунктами 1.2, 1.4 - 1.6 пункту 1 цього розділу, заявник може подати документи для внесення до Реєстру не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення НКЦПФР про виключення.

4. Рішення, прийняте НКЦПФР про виключення аудиторської фірми із Реєстру, може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

5. У рішенні про виключення аудиторської фірми із Реєстру вказуються підстави виключення та анулювання Свідоцтва.

 

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства

М. Лібанов


 

Додаток 1
до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

СВІДОЦТВО
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

___________,
                                                                              (найменування аудиторської фірми)
___________,
                                                                                                 (код за ЄДРПОУ)
___________
                     (номер, серія, дата видачі свідоцтва внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
                                                                          виданого Аудиторською палатою України)

внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Реєстраційний номер свідоцтва _______,

серія та номер свідоцтва __,

строк дії свідоцтва:

з ___________ до ______

Член
Національної
комісії з цінних
паперів та
фондового ринку

 
 
 
 
_________
(підпис)

 
 
 
 
______
(ініціали, прізвище)

                                                          М. П.

"___" 20__ року


 

Додаток 2
до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


ЗАЯВА
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Заявник ____,
                                                                 (найменування аудиторської фірми)
___________,
                                                                                 (код за ЄДРПОУ)
___________,
                                                                               (місцезнаходження)
___________
                 (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
                                                         виданого Аудиторською палатою України)

Прошу внести мене до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

До заяви додаються такі документи:

1. Реєстраційна картка для внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

2. Копія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчена підписом керівника та печаткою аудиторської фірми.

3. Завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми копії сертифікатів аудиторів - керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів.

4. Завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми копії трудових книжок керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Завірена підписом керівника та печаткою аудиторської фірми копія штатного розпису аудиторської фірми.

6. Копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації відповідно до підпункту "ґ" пункту 2 розділу IV Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1519.

7. Анкета щодо ділової репутації керівника (працівників) аудиторської фірми.

8. Інформація про пов'язаних осіб аудиторської фірми.

9. Завірена підписом керівника та печаткою аудиторської фірми копія свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України.

"___" 20 __ року


____
  (підпис керівника аудиторської фірми)

М. П.

________
(ініціали, прізвище)


 

Додаток 3
до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


Реєстраційна картка
для внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Інформація про аудиторську фірму

1. Найменування аудиторської фірми.

2. Код за ЄДРПОУ.

3. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4. Номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України.

5. Місцезнаходження:

5.1 поштовий індекс;

5.2 область;

5.3 місто (село);

5.4 район;

5.5 вулиця;

5.6 будинок;

5.7 корпус;

5.8 квартира;

5.9 телефон;

5.10 факс;

5.11 електронна адреса.

6. Інформація про керівника та працівників аудиторської фірми:

6.1 прізвище, ім'я, по батькові керівника аудиторської фірми;

6.2 серія, номер та дата видачі сертифіката аудитора - керівника фірми;

6.3 прізвища, імена, по батькові працівників аудиторської фірми, які мають сертифікат аудитора;

6.4 серія, номер та дата видачі сертифікатів аудиторів - працівників аудиторської фірми.

7. Інформація про банківські реквізити аудиторської фірми:

7.1 найменування банку;

7.2 МФО банку;

7.3 поточний рахунок;

7.4 місцезнаходження банку.

"___" 20__ року

_______
(підпис керівника аудиторської фірми)

М. П.

___
                  (ініціали, прізвище)


 

Додаток 4
до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


АНКЕТА
щодо ділової репутації керівника (працівників) аудиторської фірми

1. _________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
___________

2. Місце роботи, займана посада за останні 3 роки ____

___________
                           (найменування підприємства, установи або організації, найменування посади, період
                                              перебування на посаді з ________ до _______; причина звільнення)

3. Освіта та кваліфікація ___


                         (освіта, науковий ступінь, диплом: N, дата видачі, ким виданий, спеціальність і кваліфікація)

___________

4. Інформація про включення аудиторської фірми до розділу Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України, що містить Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям обов'язкового аудиту (для керівника фірми) __________

5. Інформація про відсутність (наявність) непогашеної, не знятої в установленому порядку судимості
___________
                                                                                              (рік, підстава)
___________

Я, ________,
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною за станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін до інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, зобов'язуюсь протягом тридцяти днів повідомити про ці зміни Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Цим надаю згоду Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на обробку моїх персональних даних в обсязі, визначеному цією анкетою, відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1519.

Підписано: _______ число місяць ___________ рік.

___________
                                                                   (підпис аудитора, прізвище, ім'я, по батькові)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань вказати причину.

"___"  20__ року

         _______
                  (підпис керівника аудиторської фірми)

М. П.

__________
           (ініціали, прізвище)


 

Додаток 5
до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


Інформація про пов'язаних осіб аудиторської фірми

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора

Прізвище, ім'я, по батькові пов'язаних осіб

Ступінь родинного зв'язку згідно з терміном "пов'язані особи"
(в разі наявності)

Повне найменування юридичної особи, де працює пов'язана особа

Посада, яку займає в цій юридичній особі пов'язана особа

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 


"___" 20__ року

_______
(підпис керівника аудиторської фірми)

М. П.

___
                  (ініціали, прізвище)


 

Додаток 6
до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


ЗАЯВА
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Заявник ____,
                                                                                (найменування аудиторської фірми)
___________,
                                                                                                (код за ЄДРПОУ)
___________,
                                                                                              (місцезнаходження)
___________,
                                  (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та
                                                               аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)
___________
                               (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
                           можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів)

Прошу внести зміни до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів:
___________
___________
          (зміни в документах, що подані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заявником)

До заяви додаються такі документи:

1. Копія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчена підписом керівника та печаткою аудиторської фірми.

2. Копії сертифікатів аудиторів - керівника фірми та всіх працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів (подається у випадку внесення змін з підстав, передбачених у підпунктах "г", "ґ" пункту 1 розділу V Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1519 (далі - Порядок)).

3. Копія штатного розпису аудиторської фірми (подається у випадку внесення змін з підстав, передбачених у підпунктах "г", "ґ" пункту 1 розділу V Порядку).

4. Інформація про пов'язаних осіб аудиторської фірми (подається у випадку внесення змін з підстав, передбачених у підпунктах "г", "ґ", "д" пункту 1 розділу V Порядку).

"___" 20__ року

         ______
                     (підпис керівника аудиторської
                                           фірми)

М. П.

_________
           (ініціали, прізвище)


 

Додаток 7
до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Заявник ____,
                                                                             (найменування аудиторської фірми)
___________,
                                                                                               (код за ЄДРПОУ)
___________,
                                                                                             (місцезнаходження)
___________,
                       (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
                                                                    виданого Аудиторською палатою України)

    (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
                                 аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів)

Прошу видати дублікат свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів:
___________
                                                                                        (зазначити причину)
___________
___________

До заяви додаються такі документи:
1. Примірник друкованого видання, у якому опубліковано оголошення про втрату свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів відповідно до законодавства (у випадку втрати).
2. Не придатне для користування свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у випадку пошкодження).

"___" 20__ року

___________
(підпис керівника аудиторської фірми)

                                                             М. П.

_________
(ініціали, прізвище)

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали