Додаткова копія: Про затвердження Порядку ведення Реєстру організацій колективного управління

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.11.2018

м. Київ

N 1741

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2018 р. за N 1433/32885

Про затвердження Порядку ведення Реєстру організацій колективного управління

Відповідно до статей 4 (Закон N 2415-VIII) і 17 Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (Закон N 2415-VIII)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру організацій колективного управління, що додається.

2. Департаменту інтелектуальної власності забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітарчука М. І.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
21 листопада 2018 року N 1741

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2018 р. за N 1433/32885

ПОРЯДОК
ведення Реєстру організацій колективного управління

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Реєстру організацій колективного управління (далі - Реєстр) в Мінекономрозвитку.

2. Реєстр створюється як єдина інформаційна база, до якої забезпечується постійний вільний доступ і яка містить відомості про організації колективного управління, передбачені Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (Закон N 2415-VIII) (далі - Закон).

II. Ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру передбачає:

унесення відомостей про зареєстровані або акредитовані організації колективного управління до Реєстру;

надання інформації з Реєстру у формі витягу;

унесення змін до записів Реєстру на підставі заяв про внесення змін до Реєстру;

виключення організації колективного управління з Реєстру.

2. Юридична особа для реєстрації як організації колективного управління подає до Мінекономрозвитку заяву про реєстрацію організації колективного управління (додаток 1) та відомості про засновників, персональний склад наглядового і виконавчого органів та штатних працівників юридичної особи (додаток 2).

3. Відомості про організацію колективного управління вносяться до Реєстру на підставі наказу Мінекономрозвитку про реєстрацію або акредитацію організації колективного управління. Унесення організації колективного управління, у тому числі акредитованої, до Реєстру здійснюється шляхом заповнення форми Реєстру організацій колективного управління (додаток 3), що містить такі дані:

найменування організації колективного управління;

реєстраційний номер і дата включення організації колективного управління до Реєстру;

відомості про засновників;

місцезнаходження організації колективного управління;

сфера, за якою організація зареєстрована;

сфера та строк акредитації організації колективного управління;

відомості про осіб, які входять до наглядового та виконавчого органів організації колективного управління.

4. Відомості про організацію колективного управління вносяться до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття наказу Мінекономрозвитку про реєстрацію або акредитацію організації колективного управління.

5. Витяг з Реєстру організацій колективного управління (додаток 4) надається протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

6. Зміни до Реєстру вносяться не пізніше трьох робочих днів з дня надходження заяви про внесення змін до Реєстру організацій колективного управління (додаток 5) на підставах, зазначених у статті 18 Закону (Закон N 2415-VIII).

7. Виключення організації колективного управління з Реєстру здійснюється на підставі наказу Мінекономрозвитку.

III. Реєстраційна справа

1. Для кожної організації колективного управління оформлюється реєстраційна справа, що є невід'ємною частиною Реєстру.

2. Реєстраційна справа організації колективного управління містить:

документи, що подаються організацією колективного управління для прийняття рішення про реєстрацію або акредитацію організації колективного управління;

рекомендації постійно діючої комісії з акредитації організацій колективного управління;

копію наказу Мінекономрозвитку щодо внесення організації колективного управління до Реєстру або її виключення з Реєстру;

документи, на підставі яких уносяться зміни до Реєстру.

3. Реєстраційна справа організації колективного управління формується не пізніше трьох робочих днів з дати внесення запису до Реєстру.

IV. Вимоги до ведення Реєстру

1. Реєстр ведеться українською мовою в електронному вигляді, записи вносяться у хронологічному порядку за наявності підстав для включення, унесення змін до Реєстру та виключення організації колективного управління з Реєстру.

2. Кожній організації колективного управління в Реєстрі присвоюється реєстраційний номер у порядку черговості.

3. У разі внесення змін до записів про організацію колективного управління у графі "Примітка" Реєстру зазначаються вхідні реєстраційні дані відповідного документа правовласника або організації колективного управління.

4. У разі внесення змін до запису про організацію колективного управління її реєстраційний номер не змінюється.

5. У разі виключення організації колективного управління у графі "Примітка" Реєстру, що містить відомості про цю організацію, робиться запис із зазначенням дати виключення організації колективного управління з Реєстру та дати і номера наказу про скасування реєстрації або акредитації організації колективного управління.

6. Реєстр та реєстраційні справи підлягають постійному зберіганню в Мінекономрозвитку.

 

Директор департаменту
інтелектуальної власності

В. О. Жалдак

 

Додаток 1
до Порядку ведення Реєстру організацій колективного управління
(пункт 2 розділу II)

ЗАЯВА
про реєстрацію організації колективного управління

Прошу зареєструвати ______
                                                                                        (найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи)
_
як організацію колективного управління у сферах діяльності _________
_
                                         (зазначається, якими категоріями майнових прав яких суб'єктів авторського
_
                                        права та (або) суміжних прав управлятиме організація колективного управління)

Місцезнаходження, телефон постійно діючого органу управління
_
_
_

Додатки: 1. Копії Статуту, установчих документів та внутрішніх правил організації на ____ арк.

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на _____ арк.

3. Копія документа, яким підтверджується статус організації, що не має на меті отримання прибутку, на ____ арк.

4. Копія довідки про відкриті банківські рахунки на ____ арк.

5. Основні відомості про засновників, персональний склад наглядового і виконавчого органів та штатних працівників юридичної особи на _____ арк.

6. Копії письмових заяв правовласників про намір доручити організації управління належними їм правами на _____ арк.

7. Відомості про доменне ім'я, структуру і зміст веб-сайту організації на ____ арк.

Керівник

_________
(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку ведення Реєстру організацій колективного управління
(пункт 2 розділу II)

ВІДОМОСТІ
про засновників, персональний склад наглядового і виконавчого органів та штатних працівників юридичної особи

Основні відомості про засновників юридичної особи

Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків* (для фізичних осіб)

 

Повне найменування, організаційно-правова форма, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер контактного телефону (для юридичних осіб)

 

Дата та підстава набуття статусу правовласника

 

Основні відомості про персональний склад наглядового і виконавчого органів юридичної особи

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада (за наявності)

Категорія правовласника

Орган, до якого входить особа (наглядовий чи виконавчий)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні відомості про штатних працівників юридичної особи

Кількість осіб та досвід роботи у сфері авторського права чи суміжних прав

 

Кількість осіб, які представляють організацію в областях

 


* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Керівник

_________
(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

Додаток 3
до Порядку ведення Реєстру організацій колективного управління
пункт 3 розділу II)

РЕЄСТР
організацій колективного управління

N з/п

Найменування організації колективного управління

Місце- знаходження

Дата включення до Реєстру

Сфера, за якою організація зареєстрована

Сфера акредитації

Строк акредитації

Відомості про засновників

Відомості про осіб, які входять до наглядового та виконавчого органів

Примітка

прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), найменування (для юридичних осіб)

реквізити

наглядовий

виконавчий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Порядку ведення Реєстру організацій колективного управління
(пункт 5 розділу II)

ВИТЯГ
з Реєстру організацій колективного управління

N _____

_____
(дата)

Організацію колективного управління ____
                                                                                                                            (найменування організації)
_
включено до Реєстру організацій колективного управління ___________
                                                                                                                                                            (номер і дата)

Місцезнаходження організації колективного управління _
_

Відомості про засновників організації колективного управління _______
_

Сфера, за якою організація зареєстрована _
_

Сфера акредитації організації колективного управління __
_

Строк акредитації організації колективного управління __
_

Директор департаменту
інтелектуальної власності

 
_______
(підпис)

 
_
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 5
до Порядку ведення Реєстру організацій колективного управління
(пункт 6 розділу II)

ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру організацій колективного управління

Підстава для внесення змін (потрібне відмітити):

  зміна найменування юридичної особи (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією юридичної особи);

  зміна місцезнаходження юридичної особи.

Нове найменування _______
_

Нове місцезнаходження, номер контактного телефону органу управління
_
_

Додатки: 1. Копії документів юридичної особи (організації колективного управління) про зміну найменування або місцезнаходження на _____ арк.

2. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про зміну найменування або місцезнаходження юридичної особи (організації колективного управління) на _____ арк.

Керівник

_________
(підпис)


(ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали