Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 листопада 2013 р. N 835

Київ

Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка

Відповідно до частини третьої статті 121 Закону України "Про інвестиційну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. N 860 "Питання підготовки та відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 71, ст. 2560).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 листопада 2013 р. N 835

ПОРЯДОК
відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка

1. Цей Порядок визначає механізм відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких відповідно до частини першої статті 121 Закону України "Про інвестиційну діяльність" надається державна підтримка (далі - відбір), перелік документів, що подаються для відбору та критерії відбору і визначення форми надання державної підтримки.

2. Відбір здійснюється на конкурсних засадах конкурсними комісіями, які утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, що приймають рішення про надання державної підтримки, крім відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких державна підтримка надається у формі державних гарантій, який здійснюється конкурсною комісією, що утворюється Мінекономрозвитку (далі - відповідальні органи).

Кількість представників відповідального органу в конкурсній комісії становить не більше половини її складу.

Представники суб'єктів інвестиційної діяльності за рішенням голови конкурсної комісії можуть залучатися до участі в її засіданнях під час розгляду їх проектних (інвестиційних) пропозицій та/або інвестиційних проектів і в разі потреби надавати роз'яснення.

Формою роботи конкурсної комісії є засідання, періодичність проведення яких визначається відповідальним органом.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

3. Оголошення про проведення відбору публікується в офіційних засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті відповідального органу не пізніше ніж за 30 днів до початку проведення відбору. В оголошенні зазначаються:

1) повне найменування та місцезнаходження відповідального органу;

2) форма державної підтримки, для надання якої здійснюється відбір;

3) умови проведення відбору;

4) перелік документів, що додаються до заяви про участь у відборі;

5) форма заяви про участь у відборі;

6) строки проведення відбору;

7) місце, час і кінцевий строк прийняття заяв про участь у відборі;

8) контактний номер телефону для отримання додаткової інформації.

4. Для участі у відборі суб'єкти інвестиційної діяльності подають відповідальному органові заяву за визначеною ним формою, до якої додаються такі документи:

1) витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій;

2) експертний висновок Мінекономрозвитку за результатами проведення оцінки економічної ефективності проектної (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного проекту;

3) результати незалежної експертизи проектної (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного проекту (у разі наявності);

4) копія свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі наявності);

5) довідка про відсутність простроченої заборгованості:

із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видана відповідним органом доходів і зборів;

із заробітної плати працівникам суб'єкта інвестиційної діяльності;

6) документ про відсутність стосовно суб'єкта інвестиційної діяльності порушеної справи про банкрутство;

7) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

8) відомості про надану суб'єктові інвестиційної діяльності державну підтримку, зобов'язання за якою є дійсними (у разі надання зазначеної підтримки);

9) довідка про стан виконання зобов'язань, пов'язаних з наданою суб'єктові інвестиційної діяльності державною підтримкою, зобов'язання за якою є дійсними, видана органом, який прийняв рішення про надання такої підтримки (у разі надання зазначеної підтримки);

10) копія затвердженого в установленому законодавством порядку фінансового плану на поточний рік (для державної підтримки шляхом надання державних і місцевих гарантій).

Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, зазначених у документах, покладається на суб'єкта інвестиційної діяльності.

5. Відповідальний орган забезпечує збереження ним конфіденційної інформації, зазначеної в поданих суб'єктами інвестиційної діяльності документах.

6. Строк подання суб'єктами інвестиційної діяльності заяв для участі у відборі встановлюється відповідальним органом і не може бути менше ніж 30 і більше ніж 60 днів з дати розміщення на офіційному веб-сайті відповідального органу оголошення про проведення відбору.

7. Суб'єкт інвестиційної діяльності може до кінцевого строку прийняття заяв про участь у відборі відкликати заяву про участь у ньому.

8. До участі у відборі не допускаються проектні (інвестиційні) пропозиції та/або інвестиційні проекти, якщо суб'єкти інвестиційної діяльності, які їх розробляють або реалізують:

1) визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають прострочену заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), виплати заробітної плати або щодо яких порушено справу про банкрутство;

2) отримали державну підтримку в поточному бюджетному періоді або не виконують свої зобов'язання, пов'язані з наданою їм державною підтримкою.

9. Відповідальний орган розглядає протягом п'яти робочих днів з дати надходження заяви про участь у відборі подані матеріали і приймає рішення про допуск проектної (інвестиційної) пропозиції та/або інвестиційного проекту до участі у відборі або про відмову в такій участі.

10. Рішення про відмову в участі у відборі проектної (інвестиційної) пропозиції та/або інвестиційного проекту приймається у разі, коли:

1) документи, що додаються до заяви про участь у відборі, подано не в повному обсязі або в них зазначені відомості не в повному обсязі;

2) умови запозичення, зазначені суб'єктом інвестиційної діяльності у заяві для участі у відборі, не відповідають умовам, визначеним в інвестиційному проекті (для державної підтримки шляхом надання державних гарантій);

3) наявні підстави, зазначені у пункті 8 цього Порядку.

11. Про прийняте рішення відповідальний орган письмово повідомляє суб'єкта інвестиційної діяльності та у разі відмови в участі у відборі проектної інвестиційної пропозиції та/або інвестиційного проекту зазначає її підстави.

12. У випадку, передбаченому підпунктом 1 пункту 10 цього Порядку, суб'єкт інвестиційної діяльності може повторно подати заяву для участі у відборі у разі усунення виявлених відповідальним органом порушень, зазначивши про вжиті для їх усунення заходи.

13. Заяви про участь у відборі, подані після встановленого кінцевого строку їх прийняття, не розглядаються.

14. Відповідальний орган:

1) формує перелік проектних (інвестиційних) пропозицій та/або інвестиційних проектів, допущених до участі у відборі, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів після закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь у відборі;

2) готує протягом семи робочих днів з дати оприлюднення зазначеного переліку конкурсній комісії пропозиції щодо оцінки проектних (інвестиційних) пропозицій та/або інвестиційних проектів, визначеної з використанням бальної системи у встановленому Мінекономрозвитку порядку, а також пропозиції щодо форми та обсягу державної підтримки для реалізації кожного інвестиційного проекту за такими критеріями:

підвищення технологічного рівня виробництва;

економічна ефективність проекту;

впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій;

вплив реалізації проекту на розвиток внутрішнього виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції національного виробника;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища;

створення нових робочих місць;

впровадження інновацій;

реалізація проекту за рахунок недержавних джерел фінансування в розмірі не менш як 40 відсотків загальної кошторисної вартості проекту (для державної підтримки шляхом співфінансування інвестиційних проектів з державного та місцевих бюджетів);

розмір частки боргових зобов'язань, виконання яких передбачається забезпечити державною гарантією, становить не більш як 80 відсотків суми запозичення та рівень ризиків, пов'язаних з наданням державних або місцевих гарантій, є прийнятним (для державної підтримки шляхом надання державних і місцевих гарантій).

15. Для державної підтримки шляхом надання державних гарантій Мінфін, Мінекономрозвитку, центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить суб'єкт інвестиційної діяльності, забезпечують у зазначений у підпункті 2 пункту 14 цього Порядку строк здійснення ідентифікації та оцінки ризиків відповідно до Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 131 (Постанова N 131) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 569).

16. Після завершення підготовки пропозицій, зазначених у підпункті 2 пункту 14 цього Порядку, відповідальний орган забезпечує протягом п'яти робочих днів проведення засідань конкурсної комісії щодо відбору.

17. Конкурсна комісія на підставі пропозицій відповідального органу під час засідання:

1) проводить оцінку та відбір допущених до участі у відборі проектних (інвестиційних) пропозицій та/або інвестиційних проектів;

2) приймає рішення щодо можливості надання державної підтримки для розроблення або реалізації інвестиційних проектів, в якому зазначаються форма та обсяг державної підтримки для розроблення або реалізації кожного інвестиційного проекту в межах загального обсягу державної підтримки в поточному бюджетному періоді, з урахуванням даних Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій і заяви для участі у відборі суб'єкта інвестиційної діяльності, та подає його керівникові відповідального органу.

18. Інформація про результати відбору розміщується на офіційних веб-сайтах та надсилається разом з копією (копіями) протоколів засідань конкурсної комісії протягом двох робочих днів після прийняття нею рішення:

1) відповідними органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування - Мінфіну (місцевому фінансовому органу) та Мінекономрозвитку;

2) Мінекономрозвитку - Мінфіну (для державної підтримки шляхом надання державних гарантій).

19. Надання державної підтримки для розроблення або реалізації проектних (інвестиційних) пропозицій та/або інвестиційних проектів здійснюється відповідальним органом з урахуванням рішень конкурсних комісій.




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали