ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.10.2011 р. N 127

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України

Відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 (Постанова N 740).

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України (додається).

2. З розпорядженням ознайомити працівників апарату Генеральної прокуратури України.

3. Розпорядження надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, ректору Національної академії прокуратури України, міським, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам.

Контроль за виконанням розпорядження та Порядку покласти на заступників Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Заступник Генерального
прокурора України
державний радник юстиції 2 класу

Ю. Ударцов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Генеральної прокуратури України
03.10.2011 N 127

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України

1. Цей Порядок запроваджує механізм визначення фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України (Генеральною прокуратурою України, прокуратурою Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і Севастополя, Національною академією прокуратури України, прокуратурами міст, районів, міжрайонними та прирівняними до них прокуратурами) та їх відшкодування запитувачами інформації відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закону).

2. Інформація на запит, що не перевищує за обсягом 10 сторінок, надається безкоштовно.

3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4. Відшкодування фактичних витрат запитувачами інформації здійснюється у разі виготовлення більш як 10 сторінок копій документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до наданого рахунку.

5. Розмір фактичних витрат визначається відділом фінансування та бухгалтерського обліку на підставі отриманої заявки підрозділу забезпечення доступу до публічної інформації або відповідальної за зазначений напрям особи.

6. Структурний підрозділ органів прокуратури України, який надає інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж двох робочих днів з дати отримання запиту повідомляє підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

За наявності підстав, передбачених частиною четвертою статті 20 Закону (Закон N 2939-VI), у підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації надається обґрунтоване клопотання про продовження строку на надання інформації (відповідно до вимог, визначених відповідними Інструкціями про порядок забезпечення доступу до публічної інформації) без зазначення кількості сторінок, що підлягають копіюванню або друку. Такі дані надаються у підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації додатково, але не пізніше 5 робочих днів з часу надання клопотання про продовження строку.

7. Підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг інформації, подає у відділ фінансування та бухгалтерського обліку заявку за формою згідно з додатком N 1 на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

8. Відділ фінансування та бухгалтерського обліку на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат (додаток N 4) за складовими згідно додатку N 2, оформляє рахунок за формою згідно з додатком N 3 та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його у підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації органів прокуратури України для надання його запитувачу інформації.

9. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 740 (Постанова N 740).

10. Якщо сума фактичних витрат менша за граничну норму, відшкодування здійснюється в розмірі мінімальної норми, а якщо ці витрати перевищують граничну норму, то відшкодування здійснюється в розмірі максимальної норми.

11. Оплата рахунків на відшкодування витрат, пов'язаних з копіюванням або друком документів, може здійснюватися у будь-якій фінансово-банківській установі.

12. Кошти, що сплачуються, як відшкодування витрат на копіювання або друк документів, зараховуються на рахунки загального фонду державного бюджету органів прокуратури України, відкриті в органах Державної казначейської служби України за програмою 0901010 (0901020), на відновлення касових видатків за кодами економічної класифікації.

13. Після надходження коштів на рахунки органів прокуратури України від запитувача інформації, працівники відділу фінансування та бухгалтерського обліку надають до підрозділу забезпечення доступу до публічної інформації копію раніше виписаних рахунків з відміткою "Оплачено" та датою надходження коштів на рахунок прокуратури, підписаних відповідальною особою відділу фінансування та бухгалтерського обліку.

14. Підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації упродовж 24 годин з часу отримання копії рахунку повідомляє підрозділ, що надає запитувану інформацію про оплату запитувачем витрат. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів у підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації.

15. Підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації надає запитувачу інформацію не пізніше двох робочих днів з дня її надходження у підрозділ.

Додатки:

1. Заявка на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

2. Складові фактичних витрат, які враховуються для встановлення розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України

3. Рахунок

4. Розрахунок фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України

 

Відділ фінансування та
бухгалтерського обліку

 

 

Додаток N 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України

Заявка
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

від "___" 20__ р.

Найменування структурного підрозділу органів прокуратури України

 

 

 

Індекс підрозділу

 

Запитувач (прізвище та ініціали - для фізичної особи, найменування та код ЄДРПОУ для юридичної особи, адреса)

 

 

 

 

 

 

Найменування послуг, що належать до відшкодування

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)*

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)*

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)*

 


* За відсутності даних ставиться прочерк

П. І. Б. та посада особи, відповідальної за здійснення копіювання (друк)

 

 

Тип та назва засобу копіювання (друку), інвентарний N

 

 

_
(посада відповідальної особи
структурного підрозділу)

_____
(підпис)

________
(прізвище та ініціали)

 

Додаток N 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України

Складові фактичних витрат, які враховуються для встановлення розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України

N п/п

Складові

КЕКВ

1

2

3

1.

Заробітна плата

1111

2.

Нарахування на заробітну плату

1120

3.

Витратні матеріали, в т. ч.:

1131

 

- папір;

 

 

- тонер (картридж)

 

4.

Електроенергія

1163

5.

Знос засобу копіювання (друку)

2110 (1131)*

6.

Технічне обслуговування засобу копіювання (друку)

1134


* залежно від вартості

 

Начальник відділу фінансування
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

Л. Єрхова

 

Додаток N 3
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України

Отримувач:

_______
                                                           (назва органу прокуратури)

Код ЄДРПОУ:

_______

Рахунок:

_______

Банк отримувача:

_______

Код банку:

_______

Платник

______
                      (прізвище та ініціали - для фізичної особи, найменування та код ЄДРПОУ для юридичної особи)

Рахунок N ______

від "___" 20__ р.

Найменування послуги, що надаються

Кількість сторінок

Вартість за 1 сторінку (грн.)

Разом (грн.):

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Всього:

Х

Х

 

Всього до сплати:

____
(сума прописом)

Виконавець:

__________
(посада)

_
(підпис)


(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

Додаток N 4
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України

Розрахунок
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України

Заявка

від "___" 20__ р.

Найменування структурного підрозділу

 

 

 

Індекс підрозділу

 

Запитувач (прізвище та ініціали - для фізичної особи, найменування та код ЄДРПОУ для юридичної особи, адреса)

 

 

 

 

Найменування послуг, що належать до відшкодування

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)*

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)*

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)*

 

* За відсутності даних ставиться прочерк

П. І. Б. та посада особи, відповідальної за здійснення копіювання (друк)

 

 

Тип та назва засобу копіювання (друку), інвентарний N

 

 

N п/п

Складові фактичних витрат

КЕКВ

Сума (грн.)

фактично

до сплати в межах граничних

1

2

3

4

5

1.

Заробітна плата

1111

 

 

2.

Нарахування на заробітну плату

1120

 

 

3.

Витратні матеріали, в т. ч.:

1131

 

 

 

- папір;

 

 

 

 

- тонер (картридж)

 

 

 

4.

Електроенергія

1163

 

 

5.

Знос засобу копіювання (друку)

2110 (1131)**

 

 

6.

Технічне обслуговування засобу копіювання (друку)

1134

 

 

 

Разом:

Х

 

 


** зайве закреслити

Виконавець:

__________
(посада)

_
(підпис)


(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали