МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012

м. Київ

N 630


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 червня 2012 р. за N 1025/21337

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних об'єктів

Відповідно до частини другої статті 246 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI ( N 4495-VI) та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446 (Указ N 446/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних об'єктів, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) разом з Департаментом організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 31 січня 2011 року N 65 "Про переміщення комплектних об'єктів через митний кордон України" (Наказ N 65), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 березня 2011 року за N 435/19173.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року ( N 4495-VI), але не раніше дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

А. А. Максюта


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.05.2012 N 630

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 2012 р. N 1025/21337


Порядок
виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних об'єктів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою створення сприятливих умов для переміщення через митний кордон України товарів у розібраному чи незібраному вигляді, якщо за виробничими чи транспортними умовами їх перевезення одним транспортним засобом неможливе.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

заява - заява підприємства установленої форми, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів;

комплектний об'єкт (далі - КО) - товар, який згідно з вимогами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД) класифікується за одним товарним кодом, але за виробничими чи транспортними умовами переміщується через митний кордон України у розібраному чи незібраному вигляді декількома транспортними засобами;

контрольний список (далі - КС) - перелік складових КО, що використовується митним органом для обліку цих складових при переміщенні їх через митний кордон України;

рішення про визначення коду товару (далі - Рішення) - документ за формою, установленою Міністерством фінансів України, для попереднього рішення про класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД;

складові КО - частини КО, внесені до КС.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України ( N 4495-VI) та інших нормативно-правових актах України з питань державної митної справи.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на митні формальності, пов'язані зі здійсненням митного контролю та митного оформлення окремого КО та його складових частин, що переміщуються через митний кордон України за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом).

II. Класифікація КО згідно з УКТ ЗЕД

2.1. Класифікація КО згідно з УКТ ЗЕД здійснюється відповідно до статті 69 Митного кодексу України ( N 4495-VI) з такими особливостями.

2.1.1. З метою одержання Рішення підрозділу митного органу (далі - ПМО), який здійснюватиме митні формальності, пов'язані зі здійсненням митного контролю та митного оформлення окремого КО, подаються заповнена в установленому порядку заява та завірені декларантом або уповноваженою особою на декларування копії документів, необхідних для прийняття Рішення, зокрема:

зовнішньоекономічного договору (контракту);

технічного опису КО, що дає змогу установити призначення й функції як КО в цілому, так і його складових;

складального креслення КО із зазначенням у ньому порядкового номера кожної складової КО;

КС із зазначенням у ньому відомостей про всі складові КО за формою, визначеною в додатку до цього Порядку, та його електронна копія. Якщо до переліку складових КО входить кілька однакових складових, відомості про такі складові зазначаються в окремих позиціях КС.

2.1.2. Розгляд питань щодо віднесення КО до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД, та прийняття Рішення здійснюються у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дати реєстрації заяви, відділом митних платежів митниці (далі - ВМП), якщо КО ввозиться на митну територію України, або ПМО, якщо КО вивозиться з митної території України.

2.1.3. Якщо надані декларантом або уповноваженою особою на декларування відомості про КО є недостатніми для прийняття Рішення, то відповідна посадова особа ПМО в установленому порядку інформує декларанта або уповноважену особу на декларування про необхідність надання додаткової інформації та/або документів, необхідних для прийняття Рішення.

У такому разі строк розгляду заяви призупиняється на період отримання документів від декларанта або уповноваженої особи на декларування.

2.1.4. За результатами розгляду заяви та наданих декларантом або уповноваженою особою на декларування документів у разі відсутності підстав, зазначених у пункті 2.5 цього розділу, заповнюється Рішення.

Рішення підписується посадовою особою, яка його приймала, та при ввезенні КО на митну територію України - начальником ВМП або його заступником, а при вивезенні КО за межі України - начальником ПМО або його заступником.

2.1.5. У разі відмови в прийнятті Рішення декларанту або уповноваженій особі на декларування письмово повідомляються обґрунтовані причини такої відмови.

2.2. Якщо за поданими декларантом або уповноваженою особою на декларування документами строк, необхідний для переміщення КО через митний кордон України, перевищує один рік, то на наступний день після оформлення Рішення його копія та копії наданих декларантом або уповноваженою особою на декларування документів надсилаються для перевірки в Держмитслужбу України.

Структурні підрозділи Держмитслужби України згідно з компетенцією в строк, що не перевищує 15 робочих днів з дати реєстрації документів Держмитслужбою України, проводять перевірку правильності класифікації й кодування КО.

За результатами перевірки митному органу надсилається повідомлення про погодження (або непогодження) Рішення.

2.3. Заповнене ВМП або ПМО Рішення вручається декларанту або уповноваженій особі на декларування або надсилається їй поштою з повідомленням про вручення. Копії документів залишаються у справах митного органу.

2.4. Після вручення (відправки) Рішення декларанту або уповноваженій особі на декларування посадова особа ПМО з використанням автоматизованої системи митного оформлення заносить електронну копію КС до бази даних митного органу, вносить відомості про код товару згідно з УКТ ЗЕД, реквізити Рішення, митний режим та строк переміщення КО до розділу I КС та у встановленому порядку надсилає електронні копії Рішення й КС до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби України).

2.5. ВМП або ПМО надає відмову в прийнятті Рішення, якщо:

декларантом або уповноваженою особою на декларування не надано документів, перелік яких наведено в підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу;

декларантом або уповноваженою особою на декларування не надано додаткової інформації та/або документи на запит ВМП або ПМО згідно з підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 цього розділу;

окремі частини (частина) товару, що заявлений як КО, згідно з вимогами УКТ ЗЕД повинні класифікуватися в окремих товарних підкатегоріях;

предметом зовнішньоекономічного договору (контракту) є не всі складові КО, зазначені в КС.

2.6. Заміна, доповнення або вилучення окремих складових КО або їх частин можуть бути здійснені з дозволу ВМП або ПМО до їх митного оформлення.

2.7. Для отримання дозволу на зміну в переліку складових КО митному органу подаються заповнена в установленому порядку заява та завірені декларантом або уповноваженою особою на декларування копії документів, що підтверджують зазначені зміни, а саме:

доповнення до зовнішньоекономічного договору (контракту);

технічний опис КО, що дає змогу установити призначення й функції як КО в цілому, так і його складових;

складальне креслення КО із зазначенням у ньому порядкових номерів складових КО, вказаних у КС, яких стосується ця зміна;

список складових КО або їх частин, які будуть замінені, доповнені або вилучені з переліку складових цього КО;

документи, що підтверджують зміну фактурної вартості складових КО, не поміщених у митний режим, зазначений у розділі І КС (у разі наявності).

2.8. Заява разом з доданими документами розглядається ВМП або ПМО у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дати її реєстрації. Дозвіл на зміну в переліку складових КО надається за умови, що така зміна не призводить до зміни коду КО згідно з УКТ ЗЕД, зазначеного в Рішенні, та не стосується складових КО або їх частин, поміщених у митний режим, зазначений у розділі I КС.

2.9. Після надання дозволу ПМО вносяться відповідні зміни до розділу II КС, розміщеного в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби України:

при доповненні КО новими складовими - вказуються такі складові із продовженням нумерації згідно з КС;

при вилученні з переліку складових КО окремих складових - відомості про такі складові у відповідних графах КС прокреслюються;

при заміні окремих складових частин КО - відомості про такі складові у відповідних графах КС прокреслюються, такі графи доповнюються відомостями про складові, внесені до переліку складових КО;

у разі зміни показників фактурної вартості КО або його складових ПМО уносяться відповідні зміни до розділу II КС шляхом коригування фактурної вартості складових КО, ще не поміщених у митний режим, зазначений у розділі I КС (у разі наявності).

2.10. При внесенні змін до розділу II КС, розміщеного в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби України, до графи "Примітки" цього розділу вносяться відомості про підстави таких змін.

2.11. У разі відмови ВМП або ПМО в наданні дозволу на зміну в переліку складових КО (заміну, доповнення або вилучення окремих складових КО або їх частин) та неотримання від декларанта або уповноваженої особи на декларування протягом 30 календарних днів з дати надання відмови інформації щодо продовження переміщення КО через митний кордон України у незмінному складі ПМО вживає заходів, передбачених пунктами 3.12 та 3.13 розділу III цього Порядку.

2.12. Якщо переміщення КО не розпочалось, то заміна, доповнення або вилучення окремих складових КО або їх частин здійснюється шляхом отримання нового Рішення.

III. Особливості митного контролю і митного оформлення складових КО

3.1. Декларування складових КО здійснюється шляхом подання митної декларації (далі - МД).

3.2. Здійснення контролю за дотриманням строків, повнотою переміщення через митний кордон України та станом митного оформлення складових відповідного КО покладається на підрозділ митного органу, що здійснив оформлення МД на першу партію складових цього КО.

Для контролю й аналізу використовується інформація, розміщена в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби України (у тому числі та, що міститься у Рішенні та КС).

3.3. У разі перерозподілу напрямів діяльності між ПМО та іншим підрозділом митного органу, реорганізації митного органу або його ліквідації подальший контроль за дотриманням строків, повнотою переміщення через митний кордон України та станом митного оформлення складових КО здійснюється відповідним підрозділом митного органу згідно з установленими напрямами та зонами діяльності.

Відповідні відомості вносяться таким підрозділом до розділу I КС, розміщеного в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби України.

3.4. Після оформлення МД на першу партію складових КО посадовою особою підрозділу митного органу, яка здійснила таке оформлення, вносяться відповідні відомості до розділів I та II КС, розміщеного в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби України.

3.5. Після оформлення МД на наступні партії складових КО посадовою особою відповідного підрозділу митного органу, яка здійснила таке оформлення, вносяться відповідні відомості до розділу II КС, розміщеного в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби України.

3.6. Строк, необхідний для переміщення КО через митний кордон України, обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом першої партії складових цього КО.

3.7. При поміщенні у режим митного складу переміщених через митний кордон України складових КО строк їх подальшого декларування у вказаний у розділі I КС митний режим визначається строком зберігання товарів у митному режимі митного складу.

3.8. Строк, необхідний для переміщення КО через митний кордон України, продовжується ПМО з урахуванням обставин, у тому числі непереборної сили, які перешкоджають виконанню умов зовнішньоекономічного договору (контракту).

3.9. Для продовження такого строку до ПМО подаються заповнена в установленому порядку заява та завірені декларантом або уповноваженою особою на декларування копії документів, що підтверджують настання таких обставин.

Заява разом з доданими документами розглядаються ПМО з урахуванням вимог підпункту 2.1.2 пункту 2.1, пунктів 2.2 та 2.3 розділу II цього Порядку.

3.10. У разі продовження строку, необхідного для переміщення КО через митний кордон України, посадовою особою ПМО вносяться відповідні відомості до розділу I КС, розміщеного в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби України.

3.11. За винятком випадку, зазначеного в пункті 3.7 цього розділу, окремі частини товару можуть бути задекларовані як складові КО лише до закінчення строку переміщення КО (з урахуванням його продовження згідно з пунктами 3.8 - 3.10 цього розділу), зазначеного у розділі I КС, який розміщено в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби України.

3.12. ПМО за результатами аналізу та контролю за дотриманням строків, повнотою переміщення КО через митний кордон України надає підрозділу організації митного контролю митного органу інформацію щодо стану митного контролю та оформлення КО, не всі складові якого задекларовані у митний режим, вказаний у розділі I КС, до закінчення строку переміщення такого КО через митний кордон України.

Якщо митним органом не отримано відповідної заяви щодо продовження строку переміщення такого КО через митний кордон України, за винятком випадку, зазначеного у пункті 3.7 цього розділу, підрозділ організації митного контролю залучає до розгляду зазначеного питання ВМП.

3.13. Якщо задекларовані митному органу згідно з КС складові КО відповідно до вимог УКТ ЗЕД сукупно можуть бути класифіковані за одним товарним кодом згідно з УКТ ЗЕД, вказаним у Рішенні, то зобов'язання щодо декларування КО, наданого декларантом або уповноваженою особою на декларування, вважається виконаним.

В іншому випадку митний орган на підставі статті 69 Митного кодексу України ( N 4495-VI) визначає код згідно з УКТ ЗЕД кожної задекларованої складової КО та вживає заходів, передбачених пунктом 54.3 статті 54 глави 4 розділу II Податкового кодексу України.

3.14. Після оформлення МД на останню партію складових КО у митному режимі, вказаному в розділі I КС, посадовою особою ПМО вносяться відповідні відомості до розділу I КС, розміщеного в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби України.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток
до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних об'єктів


Форма

Контрольний список складових комплектного об'єкта

I. Загальні відомості про переміщення комплектного об'єкта (далі - КО)*

Код товару за УКТ ЗЕД ___

Рішення від "___" року N КО - _________

Митний режим ___________

Строк переміщення КО ____

Дата початку переміщення КО, код ПМО

Строк продовжено до ; дата продовження ___________

________; дата продовження __________

ПМО _________, контроль за КО закінчив з ___________ ___________
                                   (код)                                                                                                                                   (дата)

ПМО _________, контроль за КО продовжив з ________
                                    (код)                                                                                                                                (дата)

Дата завершення переміщення КО , код ПМО _________


II. Відомості про оформлення складових КО

Порядковий номер складової КО за складальним кресленням

Найменування складової КО

Вага нетто, кг

Фактурна вартість складової КО у валюті рахунка

Літерний код валюти рахунка

Тип МД

Номер МД

Номер товару

Фактурна вартість оформленої складової КО у валюті рахунка

Вага нетто, кг

Примітки

1*

2*

3*

4*

5*

6**

7**

8**

9**

10**

11**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Заповнюється заявником.

** Заповнюється митним органом.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали