Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у 2018 - 2019 роках

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у 2018 - 2019 роках

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 13 березня 2018 року N 130

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
16 березня 2018 р. за N 24/1903

Керуючись статтею 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах, "Назустріч людям" на 2015 - 2019 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 25 грудня 2014 року N 28, та з метою визначення механізму використання коштів обласного бюджету для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у 2018 - 2019 роках (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 28 грудня 2016 року N 756 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах у 2017 - 2019 роках" (Розпорядження N 756), зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 29 грудня 2016 року за N 70/1794.

3. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Гугніна Е. А.

 

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
13 березня 2018 року N 130

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
16 березня 2018 р. за N 24/1903

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у 2018 - 2019 роках

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у рамках реалізації обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах, "Назустріч людям" на 2015 - 2019 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 25 грудня 2014 року N 28 (далі - Програма "Назустріч людям").

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем заходу Програми "Назустріч людям" щодо надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах (далі - грошова допомога), є Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є комунальна установа "Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр" Запорізької обласної ради (далі - КУ "КІОЦ" ЗОР).

3. Грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які законно перебувають на території України, зареєстровані в Запорізькій області та опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі особам, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Закон N 3671-VI).

До складних життєвих обставин відносяться обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті.

4. Рішення про надання або відмову в наданні грошової допомоги приймається комісією з питань надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах (далі - комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

До складу комісії включаються представники Департаменту, інших структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької обласної ради, КУ "КІОЦ" ЗОР та громадських об'єднань.

Формою роботи комісії є засідання, що проводиться в міру надходжень заяв, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів та оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії (за його відсутності - заступника) є вирішальним.

Протокол засідання комісії підписують усі її члени, присутні на засіданні.

5. Грошова допомога надається на підставі особистої заяви особи (або одного із членів її сім'ї), яка опинилася в складних життєвих обставинах, а особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю - на підставі особистої заяви або заяви одного із батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), в якій зазначаються підстави надання грошової допомоги та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства, поданої до Запорізької обласної державної адміністрації або Департаменту.

До заяви додаються:

копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця, особу без громадянства, статус біженця, особу, яка потребує додаткового або тимчасового захисту;

копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі надання копії паспорта у формі картки);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. У разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це контролюючий орган, подається копія паспорта з відміткою про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для зазначеної категорії осіб);

копії документів, що підтверджують родинні стосунки та повноваження законного представника (у разі подання заяви членом сім'ї, законним представником);

оригінал документа медичного закладу про стан здоров'я особи (крім осіб, яким виповнилося 80 років і більше) або копія документа про встановлення інвалідності (у разі необхідності);

оригінал довідки про доходи за три місяці, що передують зверненню особи за грошовою допомогою.

У разі коли особа, яка звернулася за грошовою допомогою, є одержувачем пенсії через органи Пенсійного фонду України та/або соціальних виплат - через органи соціального захисту населення, використовуються дані програмного забезпечення "АСОПД/КОМТЕХ (АСОПД/КОМТЕХ-W) - Автоматизована система обробки документації отримувачів пенсій та допомог".

Заявник може додати інші документи, що підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах.

Заява з документами передається для обробки КУ "КІОЦ" ЗОР.

У разі подання документів не в повному обсязі, Департамент або за його дорученням КУ "КІОЦ" ЗОР письмово повідомляє особу, яка звернулася за грошовою допомогою, про необхідність подання повного пакета документів не пізніше 30 календарних днів з дня такого повідомлення.

За достовірність інформації, що міститься в заяві та доданих документах, відповідає особа, яка звернулася за грошовою допомогою.

6. Грошова допомога надається особі, яка опинилася в складних життєвих обставинах, якщо її середньомісячний дохід за три місяці, що передували зверненню за грошовою допомогою, нижчий від двократного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня поточного року на одну особу в розрахунку на місяць (крім осіб, які потребують проведення складного високовартісного лікування з хірургічним втручанням та/або потребують приймання високовартісних ліків після проведення такого лікування чи лікування довготривалої хвороби високовартісними ліками, осіб, постраждалих від пожежі або стихійного лиха, внаслідок якого заподіяно шкоду їх майну чи здоров'ю).

Для працездатних осіб, які не працювали (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними), не проходили військову службу, не навчалися за денною формою навчання в навчальних закладах протягом трьох місяців, що передували зверненню за грошовою допомогою, місячний дохід обчислюється у розмірі півтора прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб у відповідному періоді.

Під час обчислення середньомісячного доходу особи, яка звернулася за грошовою допомогою, не враховуються доходи, отримані у вигляді:

адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в зазначеній операції, на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва;

грошової допомоги на виготовлення та встановлення надгробка на могилі загиблого учасника антитерористичної операції;

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також особам з інвалідністю з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов;

інших одноразових адресних грошових виплат, отриманих через органи соціального захисту населення;

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

грошової допомоги, що надається громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах;

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

7. Грошова допомога надається один раз на рік. Її розмір визначається як різниця між двократним розміром прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня поточного року на одну особу в розрахунку на місяць, та середньомісячним доходом за три місяці, що передують зверненню особи за грошовою допомогою, але не може бути меншим ніж 20 відсотків і не більшим ніж 100 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня поточного року на одну особу в розрахунку на місяць, та проводиться з округленням з точністю до цілого числа.

8. Для осіб, які потребують проведення складного високовартісного лікування з хірургічним втручанням та/або потребують приймання високовартісних ліків після проведення такого лікування чи лікування довготривалої хвороби високовартісними ліками, осіб, постраждалих від пожежі або стихійного лиха, внаслідок якого заподіяно шкоду їх майну чи здоров'ю (за наявності відповідного оригінала документа, що підтверджує перебування особи у таких обставинах), розмір грошової допомоги не може перевищувати протягом поточного року трикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня поточного року на одну особу в розрахунку на місяць.

9. Якщо витрати (збитки) осіб, зазначених у пункті 8, в п'ять і більше разів перевищують розмір середньомісячного доходу за три місяці, що передували зверненню особи за грошовою допомогою, та підтверджені відповідними оригіналами документів, комісія одноголосним рішенням присутніх на засіданні може прийняти рішення щодо надання грошової допомоги таким особам у розмірі, що не перевищує протягом поточного року п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня поточного року на одну особу в розрахунку на місяць.

10. Документи для розгляду на засіданні комісії готує КУ "КІОЦ" ЗОР.

КУ "КІОЦ" ЗОР:

здійснює розгляд заяв і документів до них на відповідність вимогам цього Порядку;

письмово повідомляє (за необхідності) особу, яка звернулася за грошовою допомогою, про документи, які повинні бути надані додатково;

обчислює середньомісячний дохід осіб, які звернулися за грошовою допомогою;

використовує дані програмного забезпечення "АСОПД/КОМТЕХ (АСОПД/КОМТЕХ-W) - Автоматизована система обробки документації отримувачів пенсій та допомог";

за необхідності направляє запити до підприємств, установ, організацій (незалежно від підпорядкованості та форми власності), місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на підтвердження факту перебування осіб, зазначених в пункті 3 цього Порядку, в складних життєвих обставинах.

11. Підставою для відмови в наданні грошової допомоги є:

відсутність коштів обласного бюджету для виплати грошової допомоги у відповідному бюджетному періоді;

перевищення середньомісячного доходу особи за три місяці, що передували її зверненню за грошовою допомогою, двократного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня поточного року на одну особу в розрахунку на місяць (крім осіб, які потребують проведення складного високовартісного лікування з хірургічним втручанням та/або потребують приймання високовартісних ліків після проведення такого лікування чи лікування довготривалої хвороби високовартісними ліками, осіб, постраждалих від пожежі або стихійного лиха, внаслідок якого заподіяно шкоду їх майну чи здоров'ю);

неподання повного пакету документів;

виявлення недостовірних відомостей в документах особи.

12. Особам, щодо яких прийнято рішення про відмову в наданні грошової допомоги, КУ "КІОЦ" ЗОР надсилає письмове повідомлення з обґрунтуванням такої відмови.

13. Виплата грошової допомоги здійснюється КУ "КІОЦ" ЗОР на підставі рішення комісії шляхом перерахування коштів особі на її рахунок, відкритий у банківській установі, або поштовим переказом за місцем її реєстрації або фактичного проживання.

14. Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

Керівник апарату Запорізької
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали