Додаткова копія: Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку впровадження ринку електричної енергії

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. N 346

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку впровадження ринку електричної енергії

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку впровадження ринку електричної енергії, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. N 346

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку впровадження ринку електричної енергії

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Підтримка впровадження ринку електричної енергії" (далі - бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є державні вугледобувні підприємства та вугледобувні господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі (далі - державні вугледобувні підприємства).

Бюджетні кошти спрямовуються до державних вугледобувних підприємств для погашення заборгованості за спожиту електричну енергію за рахунок джерел, визначених у пунктах 8 (Закон N 2246-VIII) і 9 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII).

2. Перерахування бюджетних коштів здійснюється на суму заборгованості державних вугледобувних підприємств перед підприємствами електроенергетичної галузі за спожиту електричну енергію, що не погашена на дату укладення договору про організацію взаєморозрахунків.

3. Підставою для проведення розрахунків є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається державними вугледобувними підприємствами та іншими учасниками розрахунків з погашення заборгованості згідно з довідкою, що підтверджує наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості (без урахування пені, штрафних і фінансових санкцій) на дату укладення такого договору. Примірний договір про організацію взаєморозрахунків наведений у додатку.

Кількість сторін зазначеного договору є необмеженою та визначається такою кількістю державних вугледобувних підприємств та інших учасників розрахунків з погашення заборгованості (далі - учасники розрахунків), виконання договору якими забезпечить погашення заборгованості за енергоносії та надходження до державного бюджету коштів у повному обсязі.

Учасниками розрахунків є:

Міненерговугілля;

територіальні органи Казначейства;

державні вугледобувні підприємства та їх правонаступники;

підприємства, що здійснюють передачу та постачання електричної енергії (далі - енергопостачальники);

підприємства, що здійснюють постачання вугільної продукції;

державне підприємство "Енергоринок";

виробники електроенергії;

державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго".

Учасниками розрахунків можуть бути суб'єкти господарювання незалежно від форми власності.

Взаєморозрахунки можуть бути проведені між учасниками розрахунків.

4. Учасники розрахунків підписують договори про організацію взаєморозрахунків або повертають їх державним вугледобувним підприємствам разом із вмотивованою письмовою відмовою в їх підписанні у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з моменту подання таких договорів.

5. Державні вугледобувні підприємства подають Міненерговугіллю:

1) договір про організацію взаєморозрахунків;

2) акти звіряння заборгованості, складені учасниками розрахунків, із зазначенням суми заборгованості за енергоносії, яка виникла на початок місяця, в якому підписується договір про організацію взаєморозрахунків;

3) видану територіальним органом ДФС довідку про розмір податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань та/або податку на прибуток (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що виник станом на 1 січня 2018 р., який сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей.

6. Державні вугледобувні підприємства щомісяця до 10 і 20 числа надсилають Казначейству договори про організацію взаєморозрахунків.

7. Казначейство щомісяця до 14 та 24 числа перевіряє договори про організацію взаєморозрахунків та подає Мінфіну і Міненерговугіллю інформацію про зобов'язання, що підлягають відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів, у розрізі державних вугледобувних підприємств.

Міненерговугілля узагальнює подані відповідно до пункту 5 цього Порядку документи, формує узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків та щомісяця до 15 і 25 числа подає його Мінфіну.

Мінфін на підставі поданої Казначейством інформації та поданого Міненерговугіллям узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків приймає рішення про перерахування бюджетних коштів, яке доводиться до відома Казначейства.

8. Розрахунки з погашення заборгованості за рахунок джерел, визначених у пунктах 8 (Закон N 2246-VIII) і 9 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII), проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка.

9. Казначейство відкриває асигнування спеціального фонду державного бюджету Міненерговугіллю на суму взаєморозрахунків на підставі рішення Мінфіну та спрямовує їх відповідно до розподілів Міненерговугілля державним вугледобувним підприємствам з приміткою "постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 346 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку впровадження ринку електричної енергії".

10. Для проведення розрахунків з погашення заборгованості їх учасники (крім державного підприємства "Енергоринок" та енергопостачальників, які розраховуються за електричну енергію) відкривають рахунки в територіальних органах Казначейства.

Енергопостачальники та державне підприємство "Енергоринок" проводять розрахунки за куповану електричну енергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

11. Порядок розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, установлюється НКРЕКП відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

12. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в територіальних органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Казначейство подає щомісяця до 10 числа Міненерговугіллю інформацію щодо договорів про організацію взаєморозрахунків, видатки за якими здійснено у місяці, що передував звітному.

 

Додаток
до Порядку

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
N ___ про організацію взаєморозрахунків

____
(місце укладення договору)

___ 2018 р.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України в особі

__
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - сторона перша), що діє на підставі __;

державне вугледобувне підприємство _____
                                                                                                                                       (повне найменування)

в особі _______
                                                                              (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - сторона друга), що діє на підставі ___;

енергопостачальник ________
                                                                                                   (повне найменування)

в особі _______
                                                                           (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - сторона третя), що діє на підставі ___;

державне підприємство "Енергоринок" ____
                                                                                                                                     (повне найменування)

в особі _______
                                                                           (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - сторона четверта), що діє на підставі ;

підприємство, установа, організація _______
                                                                               (повне найменування)

в особі _______
                                                                       (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - сторона п'ята), що діє на підставі ___;

підприємство, установа, організація _______
                                                                                                                                  (повне найменування)

в особі _______
                                                                             (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - сторона остання), що діє на підставі _

(далі - сторони), уклали договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Предметом договору є організація проведення сторонами взаєморозрахунків за бюджетною програмою "Підтримка впровадження ринку електричної енергії" (КПКВК 1101570), передбаченою у додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII), відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку впровадження ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 346.

Порядок проведення взаєморозрахунків

2. Сторони погоджують перелік підприємств, установ та організацій, що беруть участь у проведенні взаєморозрахунків, та послідовність виконання сторонами договору.

3. Сторона перша перераховує на рахунок сторони другої кошти у сумі гривень для погашення заборгованості за електричну енергію державних вугледобувних підприємств.

4. Сторона друга перераховує на рахунок сторони третьої кошти у сумі гривень для погашення заборгованості за електричну енергію державних вугледобувних підприємств.

5. Сторона третя перераховує:

1) на рахунок сторони четвертої кошти у сумі ____ гривень, у тому числі податок на додану вартість __ гривень, для погашення заборгованості за ___ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ __________ 20__ р. N ________;

2) до спеціального фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що виник станом на 1 січня 2018 р., який сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей;

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що виник станом на 1 січня 2018 р., який сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей.

6. Сторона четверта перераховує:

1) на рахунок сторони п'ятої кошти у сумі ___ гривень, у тому числі податок на додану вартість _ гривень, для погашення заборгованості за __ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ 20__ р. N _____;

2) до спеціального фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що виник станом на 1 січня 2018 р., який сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей;

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що виник станом на 1 січня 2018 р., який сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей.

7. Сторона п'ята перераховує:

1) на рахунок сторони останньої кошти у сумі _ гривень, у тому числі податок на додану вартість __ гривень, для погашення заборгованості за ___ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ 20__ р. N ____;

2) до спеціального фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що виник станом на 1 січня 2018 р., який сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей;

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що виник станом на 1 січня 2018 р., який сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей.

8. Сторона остання перераховує до спеціального фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що виник станом на 1 січня 2018 р., який сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей;

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що виник станом на 1 січня 2018 р., який сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей.

9. Сторони у графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково зазначають "пункти 8 (Закон N 2246-VIII) і 9 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік (Закон N 2246-VIII)" або "бюджетна програма підтримки впровадження ринку електричної енергії, що надається із спеціального фонду державного бюджету відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку впровадження ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 346", а також дату укладення і номер договору.

Зобов'язання сторін

10. З метою виконання договору сторони зобов'язуються:

1) забезпечити подання територіальному органу Казначейства належним чином оформлених договорів та платіжних документів згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку впровадження ринку електричної енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 346;

2) не вчиняти до проведення взаєморозрахунків дій з погашення заборгованості відповідно до договору;

3) перерахувати кошти наступній стороні, а сторона остання - як сплату __________ до державного бюджету не пізніше наступного дня після зарахування коштів на їх рахунки;

4) обмінюватися наявною інформацією для задоволення взаємних інтересів у процесі виконання договору;

5) забезпечити проведення розрахунків відповідно до договору та з урахуванням укладених договорів на рахунково-касове обслуговування, якими може передбачатися, що у разі несвоєчасного подання сторонами платіжних документів територіальний орган Казначейства своїм платіжним дорученням може самостійно перераховувати кошти в порядку, передбаченому договором.

Відповідальність сторін

11. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за договором відповідно до закону.

Інші умови

12. Спірні питання, пов'язані з виконанням договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

13. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

Дата укладення і номер договору встановлюються після його підписання сторонами.

14. Договір є дійсним лише у разі здійснення відповідного фінансування.

15. Сторони засвідчують, що після виконання договору вони не мають одна до одної претензій стосовно предмета договору.

16. Внесення змін до договору чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових договорів. Повернення коштів здійснюється у порядку, зворотному їх отриманню.

17. Додатки до договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, коли вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін.

18. Договір вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

19. Договір укладається у такій кількості примірників, якою є кількість сторін. Додатково складаються два примірники договору для Казначейства та уповноваженого банку. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

20. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються законодавством.

Сума договору

__
(цифрами)

        ____ гривень
                                       (словами)

Реквізити сторін

Розрахунковий рахунок _____

Код банку ____

Код згідно з ЄДРПОУ ______

Керівник

______
(підпис)

Головний бухгалтер

______
(підпис)

М. П. (у разі наявності)

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали