Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 січня 2019 р. N 80

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. N 80

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реструктуризація вугільної галузі" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є вугледобувні підприємства державної форми власності або господарські товариства з видобутку вугілля, 100 відсотків акцій яких належать державі (далі - вугледобувні підприємства).

Одержувачем бюджетних коштів не може бути вугледобувне підприємство, яке визнано в установленому порядку банкрутом, стосовно якого порушено справу про банкрутство чи яке перебуває в стадії ліквідації, крім вугледобувних підприємств, щодо яких введено процедуру розпорядження майном.

Бюджетні кошти спрямовуються вугледобувним підприємствам на безповоротній основі.

3. Метою бюджетної програми є задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) повернення до державного бюджету коштів у сумі 100 млн. гривень, виділених Міненерговугіллю для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості на поворотній основі, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. N 572 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" (Розпорядження N 572-р);

2) забезпечення вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, спожитої електроенергії, а також погашення заборгованості із заробітної плати;

3) здійснення заходів з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств у сумі 1000000 тис. гривень.

5. Заходи з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств затверджуються Міненерговугіллям.

6. Погашення заборгованості із заробітної плати працівникам та обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, без урахування штрафів і пені здійснюється відповідно до інвентаризації, що проводиться вугледобувними підприємствами, результати якої подаються Міненерговугіллю, яке:

1) затверджує розподіл обсягу бюджетних асигнувань у розрізі вугледобувних підприємств;

2) перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Якщо сума виділених бюджетних коштів є меншою, ніж обсяг заборгованості із заробітної плати працівникам та обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, Міненерговугілля розподіляє бюджетні кошти між вугледобувними підприємствами пропорційно визначеній заборгованості у тих періодах, в яких є заборгованість працівникам.

7. З метою визначення обсягу бюджетних коштів, необхідного для часткового покриття витрат, що включаються до собівартості товарної вугільної продукції, вугледобувні підприємства готують з урахуванням розроблених Міненерговугіллям методичних рекомендацій прогнозовані техніко-економічні показники діяльності та план заходів, які спрямовані на поліпшення показників з виробництва та зниження витрат товарної вугільної продукції, і подають їх на розгляд Міненерговугіллю в установленому ним порядку.

8. Міненерговугілля:

1) розподіляє та затверджує в установленому порядку обсяги бюджетних коштів між вугледобувними підприємствами, якщо вартість товарної вугільної продукції за прогнозованими цінами не покриває прогнозованих витрат, що включаються до її собівартості, з урахуванням того, що вони не можуть перевищувати стовідсоткового покриття прогнозованих збитків вугледобувного підприємства;

2) затверджує для кожного вугледобувного підприємства окремі прогнозні щомісячні показники їх діяльності в установленому Міненерговугіллям порядку, а саме:

обсяг видобутку рядового вугілля;

обсяг, вартість та витрати із собівартості товарної вугільної продукції.

Затверджений обсяг видобутку рядового вугілля та товарної вугільної продукції може коригуватися або уточнюватися:

у зв'язку з техногенними аваріями із зупинкою виробництва не менш як на п'ять робочих днів;

у разі потрапляння очисного вибою до зони гірничо-геологічного порушення, що призводить до зниження якості вугілля, яке видобувається;

у разі несвоєчасного введення в дію очисних вибоїв, зокрема у зв'язку із затримкою виготовлення чи постачання необхідного гірничошахтного обладнання;

у разі передачі державних вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів для підготовки до ліквідації;

3) визначає для кожного вугледобувного підприємства з урахуванням плану заходів, зазначеного у пункті 7 цього Порядку, щомісячні показники, а саме:

прогнозовану вартість товарної вугільної продукції виходячи з її асортименту, показників якості та прогнозованої ціни. Прогнозовані ціни на сортове вугілля, вугілля для коксування, а також вугілля для теплових електростанцій та інших споживачів визначаються виходячи з цін для кінцевого споживача відповідно до договорів про продаж вугілля;

прогнозовані витрати, що включаються до собівартості товарної вугільної продукції, без урахування адміністративних витрат та витрат на збут, а також сум амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що придбані за рахунок бюджетних коштів. Такі витрати розраховуються вугледобувними підприємствами відповідно до галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на виробництво продукції, затверджених Міненерговугіллям.

Обсяг прогнозованих збитків визначається як різниця між прогнозованими витратами та прогнозованою вартістю товарної вугільної продукції.

9. Річний або місячний обсяг бюджетних коштів на 1 гривню прогнозованих збитків вугледобувних підприємств визначається за такою формулою:

P = Bi : Zi,

де Bi - річний або місячний обсяг бюджетних коштів відповідно до розпису державного бюджету, тис. гривень;

Zi - загальний обсяг прогнозованих збитків на рік або відповідний місяць, тис. гривень.

10. Обсяг бюджетних коштів для окремого вугледобувного підприємства визначається за такою формулою:

R1,2,3 = P х Z1,2,3,

де Z1,2,3 - обсяг прогнозованих збитків вугледобувного підприємства, тис. гривень.

11. Затверджений Міненерговугіллям відповідно до підпункту 1 пункту 8 цього Порядку обсяг бюджетних коштів підлягає коригуванню:

за умови, що вугледобувне підприємство отримало позитивний результат наростаючим підсумком від виробництва товарної вугільної продукції з урахуванням одержаних бюджетних коштів;

у разі перевищення обсягу прогнозованих збитків від виробництва готової товарної вугільної продукції за результатами діяльності вугледобувного підприємства, крім вугледобувних підприємств, що видобувають вугілля на пластах крутого падіння, наростаючим підсумком за звітний квартал, шляхом зменшення виділення бюджетних коштів на 0,1 відсотка за кожний відсоток перевищення у наступних трьох місяцях за місяцем подання звітності.

У наступних кварталах державна підтримка вугледобувним підприємствам може бути відновлена до запланованих обсягів за умови неперевищення наростаючим підсумком показника збитків від виробництва товарної вугільної продукції;

у разі передачі державних вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів для підготовки до ліквідації або на ліквідацію.

У разі прийняття рішення про ліквідацію шахти Міненерговугілля здійснює перегляд прогнозованих показників та перерозподіл затвердженого обсягу бюджетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств у межах обсягу, передбаченого у державному бюджеті на відповідний рік. Розрахунок збільшення обсягу бюджетних асигнувань на ліквідацію державних вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів та соціальну підтримку працівників, що вивільняються у зв'язку з їх ліквідацією, здійснюється під час формування бюджетного запиту на наступний рік за програмою "Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств".

Коригування обсягу бюджетних коштів не здійснюється, якщо план виробництва товарної вугільної продукції не виконано з об'єктивних причин, зокрема у зв'язку із зупинкою виробництва не менш як на п'ять робочих днів.

12. Міненерговугілля:

перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства, із зазначенням напрямів їх використання, у тому числі у платіжних дорученнях;

подає не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном, на підставі звітів, поданих вугледобувними підприємствами;

складає та подає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та вугледобувних підприємств.

13. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

14. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали