Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р. N 116

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2012 р. N 116

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті МОНмолодьспорту за програмою "Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОНмолодьспорт, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держмолодьспорт.

МОНмолодьспорт визначає за поданням Держмолодьспорту інших розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які виконують програми і здійснюють заходи щодо реалізації державної політики з питань молоді (далі - розпорядники та одержувачі бюджетних коштів).

3. З метою забезпечення реалізації державної політики з питань молоді бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виплату грантів Президента України для обдарованої молоді та Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2) здійснення заходів, передбачених Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2009 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 41 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 7, ст. 217), зокрема всеукраїнських та міжнародних заходів, спрямованих на створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, пропаганду та формування здорового способу життя, створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, інтеграцію українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій;

3) надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям (далі - громадські організації) для виконання загальнодержавних програм і здійснення заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 778 "Деякі питання надання молодіжним та дитячим громадським організаціям державної підтримки для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї" (Постанова N 778) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2917);

4) надання фінансової підтримки Українському молодіжному аерокосмічному об'єднанню "Сузір'я" для виконання програм і здійснення заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді, зокрема проведення тематичних змін, всеукраїнських конкурсів "Космічні фантазії", "Мирний космос", фестивалів "Сузір'я-Артек", "Сузір'я-Ласпі" та науково-практичних конференцій, формування у дітей та молоді інтересу до космонавтики, авіації, науки, техніки, дослідницької та винахідницької діяльності в аерокосмічній галузі, виконання програм авіа- та ракетомоделювання, популяризації серед дітей та молоді аерокосмічної освіти, а також досягнень космонавтики і авіації через засоби масової інформації.

4. Програми і заходи щодо реалізації державної політики з питань молоді (далі - програми і заходи) виконуються і здійснюються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у порядку, встановленому МОНмолодьспортом, згідно з календарними планами, затвердженими Держмолодьспортом.

5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, здійснюється МОНмолодьспортом за поданням Держмолодьспорту згідно із затвердженими ним календарними планами та виходячи з обґрунтованої потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, особливостей програм і заходів, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Розподіл бюджетних коштів, передбачених для надання фінансової підтримки громадським організаціям, між такими організаціями здійснюється за результатами конкурсу, що організовується Держмолодьспортом відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049 (Постанова N 1049) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2917).

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) утримання підприємств, установ та організацій;

2) виконання програм і здійснення заходів:

з метою отримання прибутку;

не передбачених на загальнодержавному чи міжнародному рівні;

які фінансуються за іншими бюджетними програмами;

за якими не виконано вимоги пункту 5 цього Порядку;

громадськими організаціями, що не забезпечують ефективного розв'язання актуальних проблем дітей, молоді, жінок та сім'ї та не містять конкретних результативних показників виконання поставлених завдань;

3) оплату посередницьких послуг.

7. МОНмолодьспорт:

1) перераховує за поданням Держмолодьспорту на відкриті в органах Казначейства рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в обсязі, передбаченому розписом асигнувань державного бюджету, до 75 відсотків суми бюджетних коштів, визначених у затвердженому Держмолодьспортом кошторисі витрат на виконання програм і здійснення заходів;

2) приймає після проведення Держмолодьспортом перевірки фінансового та творчого звітів про виконання програм і здійснення заходів, а також документів громадських організацій, що підтверджують співфінансування програм і заходів в обсязі не менш як 25 відсотків загальної суми витрат за рахунок власних коштів або коштів, залучених з інших позабюджетних джерел, рішення щодо виділення решти бюджетних коштів відповідно до бюджетних зобов'язань, зареєстрованих в органах Казначейства.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Казначейством.

9. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

10. У разі коли закупівля товарів і послуг здійснюється без застосування установленої законом процедури, договори про надання послуг, необхідних для виконання програм і здійснення заходів, укладаються безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки - безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

11. Одержувачі бюджетних коштів, які виконують програми і здійснюють заходи, беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють видатки відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2012 р. N 116

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 174 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і проведення заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 17, ст. 528).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 160 і 174, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2010 р. N 475 "Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту за деякими програмами" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 46, ст. 1504).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. N 229 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки програм і заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 18, ст. 766).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 171 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і проведення заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї" (Постанова N 171) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 16, ст. 659).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. N 251 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї" (Постанова N 251) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 20 ст. 828).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 478 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї" (Постанова N 478) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 35, ст. 1446).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 р. N 842 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї" (Постанова N 842) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2428).

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали