Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2019 року N 585

м. Київ

Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Порядок встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України:

від 26 грудня 2003 року N 1456 "Про затвердження Процедури встановлення (перегляду) тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами" (зі змінами);

від 04 травня 2006 року N 563 "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, а також послуги з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою";

2) постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

від 27 липня 2017 року N 978 "Про затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання" (Постанова N 978);

від 27 липня 2017 року N 980 "Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання" (Порядок N 980).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
22 квітня 2019 року N 585

Порядок
встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює відносини щодо формування ліцензіатом та/або суб'єктом господарювання, який планує здійснювати діяльність з передачі електричної енергії (далі - ліцензіат), тарифу на послуги з передачі електричної енергії та встановлення цього тарифу Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, які використовуються при здійсненні діяльності з передачі електричної енергії, що амортизуються протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

базовий рік - період тривалістю календарний рік, який передує прогнозному року;

встановлення тарифу - встановлення, у тому числі перегляд, уточнення та коригування тарифу на послуги з передачі електричної енергії для ліцензіата;

загальний показник ефективності - цільове галузеве завдання щодо щорічного скорочення операційних контрольованих витрат у відсотках;

заява - офіційне письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення тарифу;

заявник - суб'єкт господарювання, який у встановленому порядку звернувся до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії;

коригування тарифу - встановлення для ліцензіата тарифу на послуги з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням фактичних даних за базовий рік;

необхідний дохід - дохід, що визначається для ліцензіата згідно з цим Порядком та має забезпечувати здійснення діяльності з передачі електричної енергії;

операційні контрольовані витрати - операційні витрати, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата;

операційні неконтрольовані витрати - операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, обов'язкові платежі, розмір яких установлюється відповідно до законодавства України);

перегляд тарифу - встановлення для ліцензіата тарифу на послуги з передачі електричної енергії на перший рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу на прогнозний рік або регуляторний період;

перехідний період - це період незастосування стимулюючого регулювання при встановленні тарифу для ліцензіата у зв'язку із невиконанням ним умов переходу на стимулююче регулювання та/або неподання заяви на встановлення тарифу з урахуванням стимулюючого регулювання;

прогнозний рік - період тривалістю календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду, який становить 3 роки;

структура тарифу - складові економічно обґрунтованих витрат ліцензіата на здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії, що групуються за економічними елементами і на основі яких розраховується та встановлюється тариф на послуги з передачі електричної енергії (на перехідний період);

тариф на послуги з передачі електричної енергії (далі - тариф) - розмір плати в розрахунку на одиницю обсягу передачі електричної енергії електричними мережами визначеної якості, що забезпечує відшкодування ліцензіату обґрунтованих витрат на здійснення діяльності, а також отримання прибутку;

уточнення тарифу - встановлення для ліцензіата тарифу на послуги з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду, крім першого, на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням уточнених прогнозованих значень індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, інвестиційної програми на цей рік тощо.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про природні монополії", "Про ціни і ціноутворення" (Закон N 5007-VI), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), Галузевих методичних рекомендаціях з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 20 вересня 2001 року N 447 (Наказ N 447), Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248 (далі - П(С)БО 16 "Витрати").

1.3. Питання щодо встановлення тарифу розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання (далі - засідання), з урахуванням вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року N 866 (Порядок N 866) (далі - Порядок проведення відкритого обговорення).

НКРЕКП забезпечує доступ споживачів до інформації шляхом оприлюднення тарифу на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, у засобах масової інформації.

Під час засідання не оголошується інформація, визначена ліцензіатом як конфіденційна. Перелік конфіденційної інформації, у разі її наявності, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 1993 року N 611 "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці" ліцензіат подає до НКРЕКП за 5 календарних днів до дня засідання НКРЕКП.

1.4. Вартісні показники в розрахунках надаються в тис. грн з округленням до цілого числа, обсяг електричної енергії - у МВт·год з округленням до цілого числа, тариф - у грн/МВт·год з округленням до двох знаків після коми.

1.5. Розрахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії та всіх його складових здійснюється без урахування податку на додану вартість.

2. Вимоги до оформлення заяви та документів, що додаються до неї

2.1. Для встановлення тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, і такі документи у друкованій та електронній формах:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифу, що включає обґрунтування прогнозних витрат ліцензіата за їх складовими;

2) загальну характеристику ліцензіата в динаміці за останні 5 років за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку;

3) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата від здійснення діяльності з передачі електричної енергії на регуляторний період (за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку), у тому числі розрахунок операційних контрольованих витрат з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку), розрахунок фонду оплати праці ліцензіата з передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку), розрахунок операційних неконтрольованих витрат з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку), розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовується при здійсненні діяльності з передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку), розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення діяльності з передачі електричної енергії), які утворені після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку), розрахунок річної амортизації на активи (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), які були утворені на момент переходу до стимулюючого регулювання (за формою, наведеною в додатку 9 до цього Порядку), розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), що були отримані ліцензіатом на безоплатній основі після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 10 до цього Порядку), та розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 11 до цього Порядку), із додаванням до додатків 8, 10, 11 деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді;

4) баланс електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 12 до цього Порядку);

5) джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період (за формою, наведеною в додатку 13 до цього Порядку), визначені з урахуванням Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року N 1972, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за N 840/27285 (далі - Порядок формування інвестиційних програм);

6) розрахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 14 до цього Порядку);

7) динаміку технологічних витрат та обсягів передачі електричної енергії за останні 5 років (за формою, наведеною в додатку 15 до цього Порядку);

8) протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення (Порядок N 866);

9) у разі коригування тарифу - розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії у зв'язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 16 до цього Порядку);

10) інші обґрунтовуючі матеріали.

2.2. Для перегляду тарифу при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку), документи, визначені у пункті 2.1 цієї глави, та додатково такі документи:

1) звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року N 293 (Методика N 293), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за N 522/23054;

2) рецензію звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження;

4) копію звіту про аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності діяльності ліцензіата, проведений незалежним аудитором за останній календарний рік (подається при наданні матеріалів на встановлення тарифу на 2020 рік та в подальшому);

5) розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу на стимулююче регулювання, з урахуванням пунктів 2.2 (Порядок N 979) та 2.3 глави 2 Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (Порядок N 979), затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року N 979 (далі - Порядок визначення регуляторної бази активів) (у друкованій та електронній формах);

6) розрахунок базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат від діяльності з передачі електричної енергії (у друкованій та електронній формах).

2.3. Для уточнення тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку) та документи, визначені у пункті 2.1 цієї глави, у друкованій та електронній формах з уточненням даних на прогнозний рік регуляторного періоду, на який встановлюється тариф.

2.4. Для коригування тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку) та додатково:

1) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії за базовий рік, у тому числі розрахунок фактичної суми амортизації за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку (у друкованій та електронній формах);

2) розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії у зв'язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії за базовий рік за формою, наведеною в додатку 16 до цього Порядку (у друкованій та електронній формах);

3) довідку, завірену належним чином, щодо зміни користувачів системи передачі;

4) довідку, завірену належним чином, щодо зміни кількості умовних одиниць обладнання ліцензіата за базовий рік.

2.5. НКРЕКП може запросити у ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

Ліцензіат має надати всі необхідні матеріали протягом 5 робочих днів від дати отримання письмового запиту від НКРЕКП.

2.6. Ліцензіат зобов'язаний обґрунтовано розподілити витрати між ліцензованими та іншими видами господарської діяльності відповідно до порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності, затвердженого відповідним наказом ліцензіата.

2.7. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цього Порядку у друкованій формі, мають бути підписані керівником або особою, яка виконує його обов'язки, а копії документів - завірені ліцензіатом належним чином.

2.8. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

3. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява про перегляд тарифу та додані до неї відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 глави 2 цього Порядку документи подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 90 днів до початку регуляторного періоду, з якого буде встановлюватися тариф.

3.2. Заява про уточнення тарифу та додані до неї відповідно до пункту 2.3 глави 2 цього Порядку документи подаються до НКРЕКП за 90 днів до початку кожного року регуляторного періоду.

3.3. Заява про коригування тарифу та додані до неї відповідно до пункту 2.4 глави 2 цього Порядку документи подаються до НКРЕКП до 01 квітня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифів.

3.4. Сума коригування необхідного доходу ураховується при коригуванні тарифу за відповідним рішенням НКРЕКП, як правило, протягом 12 місяців.

3.5. Якщо сума коригування необхідного доходу менша ніж 5 %, вона за рішенням НКРЕКП може враховуватися при черговому встановленні тарифів.

3.6. У разі якщо заява або додані до неї документи містять помилки, ліцензіат має усунути їх протягом 5 робочих днів з дня отримання письмового повідомлення НКРЕКП.

У разі якщо після виправлення помилок заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 цього Порядку або якщо ліцензіат не виправляє помилки у встановлений строк, НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата про залишення заяви без розгляду.

Неподання згідно з вимогами Порядку формування інвестиційних програм оформленої належним чином інвестиційної програми на прогнозний рік регуляторного періоду та інші обґрунтовуючі випадки також є підставою для залишення заяви без розгляду.

3.7. У разі якщо заява та додані до неї документи не подані у встановлені пунктами 3.1 - 3.3 цієї глави строки, НКРЕКП може самостійно здійснювати розрахунки, що необхідні для встановлення тарифу (крім перегляду тарифу при переході на стимулююче регулювання).

При цьому неподання заяви та доданих до неї документів розглядається як порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року N 1388 (Постанова N 1388) (далі - Ліцензійні умови).

3.8. Після розгляду заяви ліцензіата та доданих до неї документів, оформлених відповідно до вимог, визначених главою 2 цього Порядку, та надання ліцензіатом усіх додаткових матеріалів (у разі їх запиту) НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду та уточнення тарифу не пізніше ніж за місяць до початку календарного року, з якого передбачається встановлення тарифу.

3.9. НКРЕКП приймає рішення щодо коригування тарифу не пізніше 01 червня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифів.

4. Підстави для встановлення тарифу за ініціативою НКРЕКП

4.1. НКРЕКП може встановлювати тариф у випадку, передбаченому пунктом 3.7 глави 3 цього Порядку, відповідно до наявної в НКРЕКП інформації. При цьому необхідний дохід ліцензіата (без урахування витрат на виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів) за рішенням НКРЕКП може бути зменшений на суму до 10 % від розрахованого.

4.2. НКРЕКП за власною ініціативою, у тому числі на підставі звітності, може коригувати тариф:

1) у разі невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу;

2) у разі зміни обсягів передачі електричної енергії відносно врахованих при розрахунку діючого тарифу більше ніж на 5 %;

3) у разі наявності дефіциту або профіциту коштів від здійснення діяльності з надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у році t-1, що підтверджується розширеним звітом ліцензіата;

4) за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов (Постанова N 1388).

5. Визначення необхідного доходу

5.1. Розрахунок прогнозованого необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії здійснюється щороку до початку кожного року регуляторного періоду на поточний та всі наступні роки цього регуляторного періоду з урахуванням:

1) встановлених НКРЕКП параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, які є незмінними протягом цього регуляторного періоду:

регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка визначена на дату переходу до стимулюючого регулювання;

регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання;

показника ефективності для контрольованих операційних витрат;

коефіцієнта поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання;

параметра коригування необхідного доходу за недотримання цільових показників якості послуг;

2) прогнозованих значень параметрів розрахунку необхідного доходу відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики:

індексу споживчих цін;

індексу цін виробників промислової продукції;

індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати.

У разі відсутності зазначених прогнозованих значень на дату встановлення тарифу до розрахунку беруться його фактичні значення за II півріччя попереднього до базового року та I півріччя базового року.

5.2. Щороку за фактичними даними базового року регуляторного періоду проводиться коригування необхідного доходу, яке враховує:

фактичні обсяги виконання інвестиційної програми;

фактичні значення параметрів розрахунку необхідного доходу;

відповідність фактичної якості послуг ліцензіата цільовим показникам якості послуг;

зміни в законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов'язкових платежів;

зміну обсягів передачі електричної енергії;

зміну кількості умовних одиниць обладнання.

5.3. Прогнозований необхідний дохід (прогнозовані витрати) від здійснення діяльності з передачі електричної енергії на рік t () розраховується за формулою

  

, тис. грн, (1)

де - прогнозовані операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії (примірний перелік яких наведено в додатку 17 до цього Порядку) на рік t, тис. грн;

  - прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з передачі електричної енергії (примірний перелік яких наведено в додатку 18 до цього Порядку) на рік t, тис. грн;

  - вартість прогнозованих витрат, пов'язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу, на рік t, що визначається за формулою

  

, тис. грн, (2)

де - прогнозований обсяг технологічних витрат електричної енергії на її передачу на рік t (з розбивкою по кварталах), що визначається з урахуванням Прогнозного балансу електроенергії об'єднаної енергосистеми України на відповідний рік (за умови його наявності) та Методичних рекомендацій з визначення обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними мережами і витрат при її передачі, затверджених Міністерством палива та енергетики України 12 грудня 2005 року, МВт·год;

  - рівень прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, затвердженої НКРЕКП (проект рівня прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії), або рівень цін електричної енергії, що продається за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, балансуючому ринку та на ринку "на добу наперед" (у встановленому співвідношенні), на рік t, грн/МВт·год;

At - амортизація на рік t, тис. грн;

  - прогнозований прибуток на регуляторну базу активів на рік t після оподаткування, тис. грн;

  - прогнозований податок на прибуток на рік t, тис. грн;

  - прогнозовані витрати на виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів на рік t, тис. грн;

КДt - коригування доходу (витрат) (вилучення або компенсація ліцензіату за результатами діяльності ліцензіата) на прогнозний рік, тис. грн.

5.4. Прогнозовані операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

  

, тис. грн, (3)

де - прогнозовані операційні контрольовані витрати в році t-1, тис. грн;

  - прогнозований фонд оплати праці, що врахований у складі прогнозованих контрольованих витрат, у році t-1, тис. грн;

  - прогнозований індекс цін виробників промислової продукції для року t, %;

  - прогнозований фонд оплати праці (витрати на оплату праці) у році t, що розраховується відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року N 2645 (Порядок N 2645), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за N 1431/27876 (далі - Порядок визначення витрат на оплату праці), тис. грн;

 ПЕ - показник ефективності для операційних контрольованих витрат, встановлений НКРЕКП, %.

5.5. До складу операційних контрольованих витрат мають бути включені тільки операційні контрольовані витрати, що безпосередньо пов'язані зі здійсненням ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії.

5.6. Базові рівні операційних контрольованих витрат для першого регуляторного періоду (ОКВ0) установлюються на рівні відповідних витрат, затверджених останньою структурою тарифу, з урахуванням принципів та положень Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року N 975 (Порядок N 975) (далі - Порядок розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата).

Економія операційних контрольованих витрат протягом регуляторного періоду залишається в розпорядженні ліцензіата.

5.7. Базові рівні операційних контрольованих витрат на другий та наступні регуляторні періоди встановлюються з урахуванням частини економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду за формулою

  

, тис. грн, (4)

де - прогнозовані операційні контрольовані витрати в останньому році попереднього регуляторного періоду, тис. грн;

 ЕОКВ - економія операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), що розраховується за формулою

  

, тис. грн, (5)

де - уточнені операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн;

  - фактичні операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн;

- кількість років у попередньому періоді регулювання.

5.8. До складу операційних неконтрольованих витрат мають бути включені тільки операційні неконтрольовані витрати, що безпосередньо пов'язані зі здійсненням ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії.

5.9. Прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з передачі електричної енергії на рік t визначаються за формулою

  

, тис. грн, (6)

де - прогнозовані операційні неконтрольовані витрати в році t-1, тис. грн;

  - фактичний рівень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у році t-1, відносні одиниці;

  - прогнозований індекс споживчих цін для року t, %;

  - рівень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на рік t, відносні одиниці.

5.10. Базові рівні операційних неконтрольованих витрат для регуляторного періоду встановлюються на рівні відповідних витрат, затверджених останньою структурою тарифів, з урахуванням принципів та положень Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів (Порядок N 975).

5.11. При збільшенні (зменшенні) рівня операційних неконтрольованих витрат більше ніж на величину індексу споживчих цін + 5 % базовий рівень операційних неконтрольованих витрат переглядається.

Підставою для перегляду базового рівня операційних неконтрольованих витрат є зміни у законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов'язкових платежів.

5.12. Амортизація в році t регуляторного періоду (Аt) визначається відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів (Порядок N 979) окремо на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, та активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання, за формулою

  

, тис. грн, (7)

де - амортизація в році t на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (додаток 9), тис. грн;

  - амортизація в році t на активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, яка розраховується поквартально згідно з додатком 8, тис. грн;

  - амортизація в році t на активи, які отримані ліцензіатами на безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання, крім активів, що відносяться до підгрупи 1.1.3 групи 1, груп 3 - 6 активів, визначених у додатку до Порядку визначення регуляторної бази активів (Порядок N 979) (додаток 10), тис. грн;

 - амортизація на активи, які створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання (додаток 11), тис. грн.

5.13. При визначенні амортизації в році t у відповідних складових ураховується фактична амортизація активів, що були створені після переходу до стимулюючого регулювання, за 4 звітні квартали року t-2.

5.14. Прибуток на регуляторну базу активів у році t (Пt) визначається за формулою

  

, тис. грн, (8)

де РБА0 - регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

 РНД0 - встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці;

  - регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на рік t, тис. грн;

 РНДнов - встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці.

5.15. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА0), та регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, визначаються з урахуванням вимог Порядку визначення регуляторної бази активів (Порядок N 979).

5.16. Регуляторна база активів, яка створена на момент переходу до стимулюючого регулювання, може бути уточнена при коригуванні необхідного доходу на суму вартості активів, які були створені на момент переходу до стимулюючого регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, у роках, які передували року впровадження стимулюючого регулювання, але на момент переходу до стимулюючого регулювання були відсутні дані щодо їх фактичної вартості.

5.17. На початок першого року першого періоду регулювання регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання , дорівнює 0.

5.18. Регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, на рік t визначається за формулою

  

, тис. грн, (9)

де - регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t-1 періоду регулювання, тис. грн;

  - регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t-2 періоду регулювання, тис. грн;

  - вартість вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, у році t-2, тис. грн;

  - фактична амортизація активів, які створені після переходу до стимулюючого регулювання, у році t-2, тис. грн;

  - фактична сума реінвестицій або додатково залучених інвестицій на виконання заходів інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, протягом року t-2, тис. грн без ПДВ.

При цьому до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, не включаються:

активи, отримані на безоплатній основі;

активи, які створені за рахунок грантових коштів;

активи, створені за рахунок надання послуг з приєднання електроустановок замовників.

5.19. Податок на прибуток підприємств у році t (ППt) розраховується за формулою

  

, тис. грн, (10)

де НППt - ставка податку на прибуток підприємств у році t, відносні одиниці.

6. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії

6.1. Скоригований необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії розраховується щороку на підставі фактичних даних у році t-1 за формулою

  

, тис. грн, (11)

де ВНДt-1 - відхилення уточненого необхідного доходу на рік регулювання t-1 від прогнозованого необхідного доходу, що визначається за формулою

  

, тис. грн, (12)

  - необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії у році t-1;

  - уточнений необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії у році t-1.

6.2. Уточнений необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії у році t-1 розраховується за формулою

  

, тис. грн, (13)

де - уточнені операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії у році t-1, що визначаються за формулою

  

, тис. грн, (14)

де - уточнені операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії у році t-2 (для першого періоду регулювання = ОКВ0, при цьому ОКВ0 визначається з урахуванням пунктів 5.4 та 5.7 глави 5 цього Порядку), тис. грн;

  - середньорічний фонд оплати праці у році t-2, що врахований у складі уточнених операційних контрольованих витрат у році t-2 тис. грн;

  - середньорічний фонд оплати праці в році t-1, що розрахований відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці (Порядок N 2645), з урахуванням фактично застосованих параметрів, тис. грн;

  - фактичний індекс цін виробників промислової продукції в році t-1, %;

 КУ - коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання (0 < КУ < 1), встановлений НКРЕКП, відносні одиниці;

 DУОt-1 - зміна кількості умовних одиниць обладнання у році t-1;

 УОt-1 - кількість умовних одиниць обладнання на початок базового року t-1;

  - уточнені операційні неконтрольовані витрати з передачі електричної енергії у році t-1, що визначаються за формулою

  

, тис. грн, (15)

де - фактичний рівень операційних неконтрольованих витрат у році t-1, тис. грн;

  - фактичний фонд оплати праці в році t-1, тис. грн;

  - фактичний рівень єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в році t-1, відносні одиниці;

  - вартість фактичних витрати, пов'язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу, у році t-1, що визначається за формулою

  

, тис. грн, (16)

де - фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії (але не більше ніж обсяг нормативних витрат електричної енергії, розрахований за фактичним балансом електроенергії) на її передачу у році t-1, МВт год;

  - рівень фактичної закупівельної ціни електричної енергії або фактична ціна електричної енергії, купованої за двосторонніми договорами на електронних аукціонах або на балансуючому ринку, або на ринку "на добу наперед", у році t-1, грн/МВт·год.

 Аt-1 - амортизація в році t-1, що враховувалася при визначенні необхідного доходу, тис. грн;

  - уточнений прибуток у році t-1, розрахований відповідно до пункту 5.14 глави 5 цього Порядку з урахуванням фактичних даних щодо активів, утворених після переходу до стимулюючого регулювання, вартості вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, суми інвестицій у році t-1 відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, тис. грн;

  - уточнений податок на прибуток підприємства у році t-1, розрахований відповідно до пункту 5.19 глави 5 цього Порядку, тис. грн;

  - фактичні витрати на виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у році t-1, тис. грн;

 ПРt-1 - дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж (у разі профіциту коштів ПРt-1 є від'ємним), у році t-1, тис. грн;

 КЯt-1- коригування необхідного доходу за перевищення цільового індексу середньої тривалості відключень у системі та/або цільових значень показників якості електричної енергії в електричних мережах у році t-1, тис. грн;

 КОt-1 - коригування необхідного доходу у зв'язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії в році t-1, тис. грн, що визначається за формулою

  

, тис. грн, (17)

де m - кількість змін тарифу на передачу електричної енергії протягом року t-1;

і - період у році t-1, протягом якого тариф на передачу електричної енергії залишався незмінним;

  - тариф на передачу електричної енергії, що діяв протягом періоду i в році t-1, грн/МВт·год;

  - різниця між фактичним та прогнозованим, передбаченим при розрахунку відповідного тарифу обсягом переданої електричної енергії протягом періоду i в році t-1, МВт·год, що розраховується за формулою

  

, МВт·год, (18)

де - фактичний обсяг переданої електричної енергії протягом періоду i в році t-1, МВт·год;

  - прогнозований обсяг, передбачений при розрахунку тарифу на передачу електричної енергії протягом періоду i в році t-1, МВт·год, що визначається за формулою

  

, МВт·год, (19)

де - річний прогнозований обсяг передачі електричної енергії, передбачений при розрахунку тарифу на період i у попередньому році t-1, МВт·год;

 - річний фактичний обсяг переданої електричної енергії в році t-1, МВт·год;

 КДt-1 - коригування доходу (витрат) (вилучення або компенсація ліцензіату за результатами діяльності ліцензіата) у році t-1, тис. грн.

7. Вимоги до оформлення заяви, порядок та строки розгляду заяви, підстави для встановлення тарифу, механізм формування прогнозованого необхідного доходу (прогнозованих витрат) ліцензіата на перехідний період

7.1. Для встановлення тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку), і такі документи у друкованій та електронній формах:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифу, що включає обґрунтування прогнозних витрат ліцензіата за їх складовими;

2) загальну характеристику ліцензіата в динаміці за останні 5 років (за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку);

3) розрахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 14 до цього Порядку);

4) розрахунок прибутку від здійснення ліцензованої діяльності на прогнозний рік (за умови наявності такої пропозиції);

5) протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення (Порядок N 866);

6) розшифровку інших операційних витрат "інші витрати" (за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку);

7) розрахунок витрат на оплату праці на прогнозний рік;

8) розрахунок амортизаційних відрахувань на прогнозний рік, здійснений згідно зі стандартами бухгалтерського обліку та відповідно до Податкового кодексу України, та інформацію щодо сум фактичних амортизаційних відрахувань за податковим та бухгалтерським обліками за базовий рік;

9) копію фінансової звітності за останній звітний період;

10) звіт про аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності діяльності ліцензіата, проведений незалежним аудитором за останній календарний рік (подається при наданні матеріалів на встановлення тарифу на 2020 рік та в подальшому);

11) копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження (при першому встановленні тарифу після отримання ліцензії та/або на вимогу НКРЕКП);

12) баланс електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 12 до цього Порядку).

7.2. НКРЕКП може запросити в ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

Ліцензіат має надати всі необхідні документи протягом 5 робочих днів від дати отримання письмового запиту від НКРЕКП.

7.3. Ліцензіат зобов'язаний обґрунтовано розподілити витрати між ліцензованими та іншими видами господарської діяльності відповідно до порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності, затвердженого відповідним наказом ліцензіата.

7.4. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цього Порядку у друкованій формі, мають бути підписані керівником ліцензіата (або особою, на яку покладені обов'язки керівника), а копії документів - завірені належним чином.

7.5. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

7.6. Для встановлення тарифу на перехідний період (незастосування стимулюючого регулювання) ліцензіат має право, як правило, раз на рік звернутися до НКРЕКП із заявою щодо встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії.

7.7. Встановлення тарифу здійснюється за зверненням ліцензіата за наявності таких умов:

1) закінчення періоду, на який встановлювався тариф та його структура (або закінчення терміну врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу);

2) необхідності оновлення (реконструкції) основних фондів стратегічно важливих об'єктів, які забезпечують передачу електричної енергії у загальнодержавних інтересах, погодженої з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі;

3) зміни обсягів передачі електричної енергії, урахованих при розрахунку тарифу на базовий рік, більше ніж на 5 %;

4) зміни економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік відносно врахованих при розрахунку діючого тарифу, що склалася з причин, не залежних від ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифу більше ніж на 5 % від установленого рівня;

5) збиткової діяльності ліцензіата за базовий рік, що склалася з причин, не залежних від його діяльності;

6) в інших випадках за умови надання детальних обґрунтувань.

7.8. НКРЕКП ініціює встановлення тарифу ліцензіата як засіб державного регулювання у сфері електроенергетики, у тому числі за зверненням ліцензіата, у разі:

1) закінчення періоду, на який встановлювався тариф та його структура (або закінчення терміну врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу);

2) за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов (Постанова N 1388);

3) невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу;

4) порушення ліцензіатом порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, визначених чинним законодавством України;

5) зміни обсягів передачі електричної енергії відносно врахованих при розрахунку тарифу на базовий рік більше ніж на 5 %;

6) зміни економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік відносно врахованих при розрахунку діючого тарифу, що склалася з причин, не залежних від провадження діяльності з передачі електричної енергії, якщо це призводить до зміни тарифу більше ніж на 5 % від установленого рівня;

7) наявності дефіциту або профіциту коштів від здійснення діяльності з надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у році t-1, що підтверджується розширеним звітом ліцензіата;

8) в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕКП.

7.9. За наявності підстав, передбачених пунктом 7.8 цієї глави, НКРЕКП встановлює тариф ліцензіату виходячи з даних звітності, актів перевірок та/або пояснень і матеріалів ліцензіата.

7.10. При недотриманні ліцензіатом структури тарифу та/або невиконанні інвестиційної програми НКРЕКП може зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.

7.11. Для тарифу на послуги з передачі електричної енергії на прогнозний рік заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими пунктом 7.1 цієї глави та нормами Порядку проведення відкритого обговорення (Порядок N 866) проектів рішень, подаються до НКРЕКП не пізніше 01 жовтня базового року.

Для встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії серед прогнозного року заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими пунктом 7.1 цієї глави, та нормами Порядку проведення відкритого обговорення (Порядок N 866) проектів рішень подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 75 днів до запропонованої ліцензіатом дати набрання рішенням НКРЕКП чинності.

Для першого встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії відповідно до цього Порядку заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими пунктом 7.1 цієї глави, та нормами Порядку проведення відкритого обговорення (Порядок N 866) проектів рішень подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 60 календарних днів до запропонованої дати набрання рішенням НКРЕКП чинності.

7.12. У разі якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам пункту 7.1 цієї глави, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 20 робочих днів з дати реєстрації заяви.

7.13. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам пункту 7.1 цієї глави НКРЕКП розглядає:

заяву та документи, подані для встановлення тарифу на прогнозний рік - не більше 75 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП;

заяву та документи, подані для встановлення тарифу серед прогнозного року - не більше 60 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.

7.14. У разі встановлення факту надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності НКРЕКП має право відмовити ліцензіату у встановленні тарифу або встановити тариф за власною ініціативою, зменшивши необхідний дохід ліцензіата (без урахування витрат на виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів) на суму до 10 % від розрахованого, з урахуванням ступеня завданої шкоди та потенційних наслідків.

7.15. Розрахунок тарифу здійснюється відповідно до структури тарифу, встановленої НКРЕКП. В основу формування тарифу на відповідний прогнозний рік покладено розрахунок прогнозованого доходу, який включає обґрунтовані витрати заявника та розрахунковий прибуток і розмір якого є достатнім для забезпечення діяльності з передачі електричної енергії та виконання інвестиційних програм.

7.16. Витрати, які можуть бути віднесені до витрат діяльності з передачі електричної енергії, визначаються та відображаються відповідно до Закону України "Про природні монополії", П(С)БО 16 "Витрати", Міжнародних стандартів, які регулюють бухгалтерський облік, Галузевих методичних рекомендацій з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 20 вересня 2001 року N 447 (Наказ N 447), Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, рішень ліцензіата щодо принципів і методів планування, ведення обліку витрат та калькулювання виробничої собівартості з урахуванням особливостей, установлених цим Порядком.

7.17. Ліцензіат має вести окремий облік витрат та доходів господарської діяльності з передачі електричної енергії та інших видів господарської діяльності.

7.18. Прогнозований необхідний дохід (прогнозовані витрати) ліцензіата на провадження діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік повинен забезпечувати покриття в межах провадження діяльності всіх економічно обґрунтованих витрат, які входять до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат, інших операційних витрат, фінансових витрат, розрахункового прибутку, і розраховується за формулою

  

, тис. грн, (20)

де - прогнозований необхідний дохід (прогнозовані витрати) від провадження діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, тис. грн;

  - операційні витрати на провадження діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, тис. грн;

  - фінансові витрати при провадженні діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, тис. грн;

  - прогнозований прибуток для провадження діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, тис. грн, що розраховується за формулою

  

, тис. грн, (21)

де - прогнозовані капітальні інвестиції при провадженні діяльності з передачі електричної енергії, тис. грн;

  - сума коштів на інше використання прибутку, у тому числі на повернення кредитних коштів, залучених у міжнародних фінансових організаціях, тис. грн;

  - відрахування частини чистого прибутку на прогнозний рік, тис. грн;

  - прогнозований податок на прибуток, тис. грн;

  - прогнозовані витрати на виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів на прогнозний рік, тис. грн;

ПР - дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов'язаних із наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж (у разі профіциту коштів ПР є від'ємним), тис. грн.

З метою недопущення перехресного субсидіювання при розрахунку прогнозованого необхідного доходу (прогнозованих витрат) ліцензіата не враховуються витрати та доходи ліцензіата за іншими, крім діяльності з передачі електричної енергії, видами діяльності.

7.19. Витрати суб'єкта господарювання на провадження діяльності з передачі електричної енергії визначаються виходячи з фактичних витрат заявника в попередньому періоді регулювання та його обґрунтованих пропозицій.

7.20. Розрахунок операційних витрат:

1) операційні витрати для забезпечення діяльності з передачі електричної енергії визначаються за такими економічними елементами та їх окремими складовими і розраховуються за формулою

  

, тис. грн, (22)

де - матеріальні витрати на провадження діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, тис. грн, які розраховуються за формулою

  

, тис. грн, (23)

де - витрати на оплату послуг виробничого характеру на прогнозний рік, тис. грн;

  - витрати на сировину і допоміжні матеріали на прогнозний рік, тис. грн;

  - витрати на паливно-мастильні матеріали на прогнозний рік, тис. грн;

  - витрати на ремонт на прогнозний рік, тис. грн;

  - витрати на купівлю електричної енергії для господарських потреб на прогнозний рік, тис. грн;

  - витрати на охорону праці на прогнозний рік, тис. грн;

  - прогнозовані витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу, на рік t, що визначаються за формулою

  

, тис. грн, (24)

де - прогнозований обсяг технологічних витрат електричної енергії на її передачу на рік t (з розбивкою по кварталах), що визначається з урахуванням Прогнозного балансу електроенергії об'єднаної енергосистеми України на відповідний рік (за умови його наявності) та Методичних рекомендацій з визначення обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними мережами і витрат при її передачі, затверджених Міністерством палива та енергетики України 12 грудня 2005 року, МВт·год;

  - рівень прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, затвердженої НКРЕКП (проект рівня прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії), або рівень цін електричної енергії, що продається за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, балансуючому ринку та на ринку "на добу наперед" (у встановленому співвідношенні), на рік t, грн/МВт·год;

  - витрати на оплату праці на прогнозний рік, тис. грн;

  - відрахування на соціальні заходи на прогнозний рік, тис. грн;

  - амортизація на прогнозний рік, тис. грн;

  - прогнозні витрати (доходи) від управління обмеженнями з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину на прогнозний рік, тис. грн;

  - інші операційні витрати на прогнозний рік, тис. грн;

 КДt - коригування доходу (витрат) (вилучення або компенсація ліцензіату за результатами діяльності ліцензіата) на прогнозний рік, тис. грн;

2) витрати на оплату праці визначаються відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці (Порядок N 2645);

3) відрахування на соціальні заходи здійснюються в межах норм та нормативів, установлених законодавством;

4) амортизація визначається відповідно до норм діючого законодавства;

5) при розрахунку інших операційних витрат ураховуються витрати на дослідження та розробки, інші операційні витрати, у тому числі відрахування профспілкам.

Розрахунок розміру інших операційних витрат, здійснюється з урахуванням норм та нормативів, установлених законодавством.

7.21. До фінансових витрат заявника, що включаються до складу прогнозованого необхідного доходу (прогнозованих витрат) на прогнозний рік, можуть відноситися витрати на обслуговування залучених за погодженням з НКРЕКП кредитних коштів, у тому числі для реалізації інвестиційних програм.

7.22. Визначення розрахункових витрат з прибутку здійснюється з урахуванням капітальних інвестицій, що спрямовуються на розвиток виробничої діяльності в межах діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, вимог чинного законодавства щодо податку на прибуток та відрахувань частини чистого прибутку, які сплачуються до Державного бюджету України, необхідності повернення у прогнозному році залучених кредитних коштів та інших витрат з прибутку.

8. Розрахунок тарифу (у тому числі на перехідний період)

Тариф на послуги з передачі електричної енергії на прогнозний рік (Тt) розраховується за формулою

  

, грн/МВт·год, (25)

де - прогнозований необхідний дохід (прогнозовані витрати) на послуги з передачі електричної енергії на прогнозний рік, тис. грн;

  - прогнозований обсяг передачі електричної енергії електричними мережами на прогнозний рік, МВт·год.

Прогнозований обсяг передачі електричної енергії визначається з урахуванням Прогнозного балансу електроенергії об'єднаної енергосистеми України на відповідний рік (за умови його наявності) та Методичних рекомендацій з визначення обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними мережами і витрат при її передачі, затверджених Міністерством палива та енергетики України 12 грудня 2005 року, інформації щодо прогнозованих обсягів передачі електричної енергії на прогнозний рік, наданої ліцензіатом, очікуваних фактичних обсягів передачі електричної енергії в базовому році.

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

 

Додаток 1
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАЯВА
про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії

_
(найменування ліцензіата)

Прошу розглянути цю заяву та додані до неї документи щодо встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії
_
(у разі застосування або незастосування стимулюючого регулювання)

Підтверджую, що додані до цієї заяви документи містять достовірну інформацію.

До цієї заяви додаються: ____
                                                                                              (перелік документів згідно з вимогами Порядку)
_

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 2
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Загальна характеристика
_________
(назва ліцензіата)
у динаміці за останні 5 років

N з/п

Параметри

Рік t-6

Рік t-5

Рік t-4

Рік t-3

Рік t-2

А

Б

1

2

3

4

5

1*

Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, кв. км

 

 

 

 

 

2*

Загальна довжина електричних мереж, км

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

800 кВ

 

 

 

 

 

750 кВ

 

 

 

 

 

500 кВ

 

 

 

 

 

400 кВ

 

 

 

 

 

330 кВ

 

 

 

 

 

220 кВ

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

3*

Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА

 

 

 

 

 

750 кВ

 

 

 

 

 

500 кВ

 

 

 

 

 

400 кВ

 

 

 

 

 

330 кВ

 

 

 

 

 

220 кВ

 

 

 

 

 

4*

Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

 

у т. ч.: з передачі електричної енергії

 

 

 

 

 

5

Нормативна чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

 

6

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн

 

 

 

 

 

7

Річний обсяг передачі електроенергії, млн кВт·год

 

 

 

 

 

прогнозний

 

 

 

 

 

фактичний

 

 

 

 

 

8

Річний дохід від надання послуги з передачі електричної енергії, тис. грн

 

 

 

 

 

9

Нарахований податок на прибуток, тис. грн

 

 

 

 

 

10

Сплачений податок на прибуток, тис. грн

 

 

 

 

 

11*

Сума залучених інвестицій, тис. грн

 

 

 

 

 

12

Кількість умовних одиниць енергетичного обладнання, од.

 

 

 

 

 


* На кінець року.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 3
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Розрахунок прогнозованого необхідного доходу (назва ліцензіата) від здійснення діяльності з передачі електричної енергії на регуляторний період з ____ року по ____ рік

N з/п

Складові необхідного доходу

Рік t

Рік t+1

Рік t+2

Рік t+3

Рік t+4

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Операційні контрольовані витрати (ОКВ), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у т. ч. фонд оплати праці (ФОП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Операційні неконтрольовані витрати (ОНВ), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

у т. ч. єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Нфоп), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Амортизація (А), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Прибуток (П), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Відрахування частини чистого прибутку (ВЧП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Податок на прибуток (ПП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Коригування по даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг (КЯ), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Коригування у зв'язку зі зміною обсягів (КО), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Інші коригування (КД), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Необхідний дохід (НД), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

у т. ч. коригування, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованого необхідного доходу на період регулювання здійснюється один раз при встановленні тарифу на послуги з передачі електричної енергії на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) необхідного доходу здійснюється щороку при уточненні тарифу на послуги з передачі електричної енергії на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого необхідного доходу з урахуванням коригування здійснюється щороку при коригуванні тарифу на послуги з передачі електричної енергії з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 4
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Розрахунок операційних контрольованих витрат з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду

N з/п

Показник

Рік t

Рік t+1

Рік t+2

Рік t+3

Рік t+4

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогноз-
ваний

прогнозований (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням кориг-
вання

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Операційні контрольовані витрати (ОКВ) у році t-1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фонд оплати праці (ФОП) у році t-1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Індекс цін виробників (ІЦВ) у році t, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фонд оплати праці (ФОП) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Показник ефективності (ПЕ), %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання (КУ), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Зміна кількості умовних одиниць (DУО) за рік t-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Кількість умовних одиниць (УО) на початок року t-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Операційні контрольовані витрати (ОКВ) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованих операційних контрольованих витрат на період регулювання здійснюється один раз при встановленні тарифу на послуги з передачі електричної енергії на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованих (уточнених) операційних контрольованих витрат здійснюється щороку при уточненні тарифу на послуги з передачі електричної енергії на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточнених операційних контрольованих витрат з урахуванням коригування даних здійснюється щороку при коригуванні тарифу на послуги з передачі електричної енергії з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

________
(підпис)

_________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 5
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Розрахунок фонду оплати праці
_________
(назва ліцензіата)
з передачі електричної енергії

N з/п

Показник

Рік t

прогнозований

прогнозований (уточнений)

уточнений з урахуванням коригування

А

Б

1

2

3

1

Фонд оплати праці (ФОП) у році t-1, тис. грн

 

 

 

2

Індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної плати (ІЗП) у році t, %

 

 

 

3

Коефіцієнт коригування фонду оплати праці (k) на рік t, відн. од.

 

 

 

4

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t, тис. грн

 

 

 

5

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t-1, тис. грн

 

 

 

6

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, у році t, тис. грн

 

 

 

7

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, у році t-1, тис. грн

 

 

 

8

Фонд оплати праці (ФОП) у році t, тис. грн

 

 

 

Розрахунок прогнозованого фонду оплати праці на період регулювання здійснюється один раз при встановленні тарифу на послуги з передачі електричної енергії на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) фонду оплати праці здійснюється щороку при уточненні тарифу на послуги з передачі електричної енергії на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого доходу фонду оплати праці з урахуванням коригування здійснюється щороку при коригуванні тарифу на послуги з передачі електричної енергії з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

__________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 6
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Розрахунок операційних неконтрольованих витрат з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду

N з/п

Показник

Рік t

Рік t+1

Рік t+2

Рік t+3

Рік t+4

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням кориг-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогноз-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Операційні неконтрольовані витрати (ОНВ) у році t-1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фонд оплати праці (ФОП) у році t-1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у році t, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фонд оплати праці (ФОП) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Фактичний рівень єдиного соціального внеску (Нфоп) за останній звітний рік, що передує року t, відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Фактичний рівень єдиного соціального внеску (Нфопф) у році t-1, відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Операційні неконтрольовані витрати (ОНВ) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованих операційних неконтрольованих витрат на період регулювання здійснюється один раз при встановленні тарифу на послуги з передачі електричної енергії на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованих (уточнених) операційних неконтрольованих витрат здійснюється щороку при уточненні тарифу на послуги з передачі електричної енергії на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточнених операційних неконтрольованих витрат з урахуванням коригування здійснюється щороку при коригуванні тарифу на послуги з передачі електричної енергії з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 7
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовуються при здійсненні діяльності з передачі електричної енергії

N з/п

Складові необхідного доходу

Рік t

Рік t+1

Рік t+2

Рік t+3

Рік t+4

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогноз-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогноз-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Регуляторна база активів, сформована на момент переходу до стимулюючого регулювання (РБА0), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, сформована на момент переходу до стимулюючого регулювання (РНД0), відн. од

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Регуляторна база активів, утворена після переходу на стимулююче регулювання, на початок року (РБАновп), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Регуляторна база активів, утворена після переходу на стимулююче регулювання, на кінець року (РБАновк), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, утворена після переходу до стимулюючого регулювання (РНДнов), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Вартість вибуття активів із регуляторної бази активів, утвореної після переходу до стимулюючого регулювання (ВАнов), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Амортизація на активи, утворені після переходу до стимулюючого регулювання (Анов), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Сума інвестицій відповідно до інвестиційної програми (І), тис. грн (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Дохід від плати за реактивну енергію (ДР), тис. грн (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Прибуток на регуляторну базу активів (П), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ставка податку на прибуток (НПП), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Податок на прибуток (ПП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованого прибутку на період регулювання здійснюється один раз при встановленні тарифу на послуги з передачі електричної енергії на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) прибутку здійснюється щороку при уточненні тарифу на послуги з передачі електричної енергії на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого прибутку з урахуванням коригування здійснюється щороку при коригуванні тарифу на послуги з передачі електричної енергії з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 8
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), які утворені після переходу на стимулююче регулювання

N з/п

Групи активів

Річна на рік t

1 квартал, за рік t-2

2 квартал, за рік t-2

3 квартал, за рік t-2

4 квартал, за рік t-2

вартість активів на початок року, тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

строки корисного викорис-
тання, років

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець року, тис. грн

вартість активів на початок кварталу, тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець кварталу, тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець кварт., тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець кварт., тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець кварт., тис. грн

А

Б

1 = 7

2 = 8 + 12 + 16 + 20

3 = 9 + 13 + 17 + 21

4

5 = 10 + 14 + 18 + 22

6 = 1 + 2 - 3 -5

7

8

9

10 = 7/4/4 (квар.)

11 = 7 + 8 - 9 - 10

12

13

14 = 11/4/4 (кварт.)

15 = 11 + 12 - 13 - 14

16

17

18 = 15/4/4 (кварт.)

19 = 15 + 16 - 17 - 18

20

21

22 = 19/4/4 (кварт.)

23 = 19 + 20 - 21 - 22

1

Група 1. Будівлі, споруди, передавальні пристрої

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Будівлі, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

будівлі технологічного (виробничого) призначення

0

0

0

50

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

2.2

будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт)

0

0

0

50

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

2.3

будівлі адміністративного призначення

0

0

0

70

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

3

Споруди:

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

 

4

Передавальні пристрої, повітряні та кабельні лінії електропередач, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1

ПЛ-800 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.2

ПЛ-750 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.3

ПЛ-500 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.4

ПЛ-400 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.5

ПЛ-330 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.6

ПЛ-220 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.7

ПЛ-110 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.8

ПЛ-35 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.9

КЛ-110 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.10

КЛ-35 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.11

КЛ-0,4 - 10 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

0

0

5

Перетворювальне обладнання, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1

ПС-750 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.2

ПС-500 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.3

ПС-400 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.4

ПС-330 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.5

ПС-220 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.6

ПС-110 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6

Силові трансформатори, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1

Трансформатори 750 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.2

Трансформатори 500 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.3

Трансформатори 400 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.4

Трансформатори 330 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.5

Трансформатори 220 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.6

Трансформатори 154 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.7

Трансформатори 110 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.8

Трансформатори 35 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.9

Трансформатори 3 - 20 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

7

Шунтуючі реактори, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1

Реактор 750 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

7.2

Реактор 500 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

7.3

Реактор 35 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

8

Група 2. Машини та обладнання, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1

Технологічне обладнання

0

0

0

25

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

8.2

Вимірювальні прилади, телемеханіка та РЗА

0

0

0

15

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

8.3

Обладнання систем зв'язку

0

0

0

15

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

8.4

Обчислювальна техніка

0

0

0

7

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

9

Група 3. Транспортні засоби

0

0

0

10

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

10

Група 4. Меблі

0

0

0

15

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

11

Група 5. Інвентар

0

0

0

5

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

12

Група 6. Програмне забезпечення

0

0

0

7

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

13

Група 7. Інші активи

0

0

0

15

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

14

Усього

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 9
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Розрахунок річної амортизації на активи (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), які були утворені на момент переходу до стимулюючого регулювання

N з/п

Показник

t

t+1

t+2

t+3

t+4

А

Б

1

2

3

4

5

1

Вартість активів, тис. грн

 

 

 

 

 

2

Строк корисного використання, років

30

30

30

30

30

3

Амортизація, тис. грн

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 10
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), що були отримані ____ на безоплатній основі після переходу на стимулююче регулювання

N з/п

Групи активів

Річна на рік t

1 квартал, за рік t-2

2 квартал, за рік t-2

3 квартал, за рік t-2

4 квартал, за рік t-2

вартість активів на початок року, тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

строки корисного викорис-
тання, років

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець року, тис. грн

вартість активів на початок кварталу, тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець кварталу, тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець кварт., тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець кварт., тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець кварт., тис. грн

А

Б

1 = 7

2 = 8 + 12 + 16 + 20

3 = 9 + 13 + 17 + 21

4

5 = 10 + 14 + 18 + 22

6 = 1 + 2 - 3 - 5

7

8

9

10 = 7/4/4 (квар.)

11 = 7 + 8 - 9 - 10

12

13

14 = 11/4/(4 кварт.)

15 = 11 + 12 - 13 - 14

16

17

18 = 15/4/(4 кварт.)

19 = 15 + 16 - 17 - 18

20

21

2 2 =19/4/(4 кварт.)

23 = 19 + 20 - 21 - 22

1

Група 1. Будівлі, споруди, передавальні пристрої

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Будівлі, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

будівлі технологічного (виробничого) призначення

0

0

0

50

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

2.2

будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт)

0

0

0

50

0

0

 

 

0

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

2.3

будівлі адміністративного призначення

0

0

0

70

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

3

Споруди:

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

 

4

Передавальні пристрої, повітряні та кабельні лінії електропередач, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1

ПЛ-800 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.2

ПЛ-750 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.3

ПЛ-500 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.4

ПЛ-400 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.5

ПЛ-330 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.6

ПЛ-220 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.7

ПЛ-110 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.8

ПЛ-35 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.9

КЛ-110 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.10

КЛ-35 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.11

КЛ-0,4 - 10 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

0

0

5

Перетворювальне обладнання, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1

ПС-750 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.2

ПС-500 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.3

ПС-400 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.4

ПС-330 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.5

ПС-220 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.6

ПС-110 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6

Силові трансформатори, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1

Трансформатори 750 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.2

Трансформатори 500 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.3

Трансформатори 400 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.4

Трансформатори 330 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.5

Трансформатори 220 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.6

Трансформатори 154 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.7

Трансформатори 110 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.8

Трансформатори 35 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.9

Трансформатори 3 - 20 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

7

Шунтуючі реактори, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1

Реактор 750 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

7.2

Реактор 500 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

7.3

Реактор 35 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

8

Група 2. Машини та обладнання, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1

Технологічне обладнання

0

0

0

25

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

8.2

Вимірювальні прилади, телемеханіка та РЗА

0

0

0

15

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

8.3

Обладнання систем зв'язку

0

0

0

15

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

8.4

Обчислювальна техніка

0

0

0

7

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

9

Група 3. Транспортні засоби

0

0

0

10

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

10

Група 4. Меблі

0

0

0

15

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

11

Група 5. Інвентар

0

0

0

5

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

12

Група 6. Програмне забезпечення

0

0

0

7

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

13

Група 7. Інші активи

0

0

0

15

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

14

Усього

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 11
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), що були створені за рахунок отримання плати за приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання

N з/п

Групи активів

Річна на рік t

1 квартал, за рік t-2

2 квартал, за рік t-2

3 квартал, за рік t-2

4 квартал, за рік t-2

вартість активів на початок року, тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

строки корисного викорис-
тання, років

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець року, тис. грн

вартість активів на початок кварталу, тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець кварталу, тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець кварт., тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець кварт., тис. грн

введення в експлуа-
тацію, тис. грн

вибуття, тис. грн

аморти-
зація, тис. грн

вартість активів на кінець кварт., тис. грн

А

Б

1 = 7

2 = 8 + 12 + 16 + 20

3 = 9 + 13 + 17 + 21

4

5 = 10 + 14 + 18 + 22

6 = 1 + 2 - 3 - 5

7

8

9

10 = 7/4/4 (квар.)

11 = 7 + 8 - 9 - 10

12

13

14 = 11/4/4 (кварт.)

15 = 11 + 12 - 13 - 14

16

17

18 = 15/4/4 (кварт.)

19 = 15 + 16 - 17 - 18

20

21

22 = 19/4/4 (кварт.)

23 = 19 + 20 - 21 - 22

1

Група 1. Будівлі, споруди, передавальні пристрої

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Будівлі, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

будівлі технологічного (виробничого) призначення

0

0

0

50

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

2.2

будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт)

0

0

0

50

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

2.3

будівлі адміністративного призначення

0

0

0

70

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

3

Споруди:

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

 

4

Передавальні пристрої, повітряні та кабельні лінії електропередач, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1

ПЛ-800 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.2

ПЛ-750 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.3

ПЛ-500 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.4

ПЛ-400 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.5

ПЛ-330 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.6

ПЛ-220 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.7

ПЛ-110 кВ

0

0

0

40

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.8

ПЛ-35 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.9

КЛ-110 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.10

КЛ-35 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

4.11

КЛ0-0,4 - 10 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

0

0

5

Перетворювальне обладнання, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1

ПС-750 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.2

ПС-500 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.3

ПС-400 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.4

ПС-330 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.5

ПС-220 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

5.6

ПС-110 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6

Силові трансформатори, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1

Трансформатори 750 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.2

Трансформатори 500 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.3

Трансформатори 400 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.4

Трансформатори 330 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.5

Трансформатори 220 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.6

Трансформатори 154 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.7

Трансформатори 110 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.8

Трансформатори 35 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

6.9

Трансформатори 3 - 20 кВ

0

0

0

30

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

7

Шунтуючі реактори, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1

Реактор 750 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

7.2

Реактор 500 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

7.3

Реактор 35 кВ

0

0

0

35

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

8

Група 2. Машини та обладнання, у т. ч.:

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1

Технологічне обладнання

0

0

0

25

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

8.2

Вимірювальні прилади, телемеханіка та РЗА

0

0

0

15

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

8.3

Обладнання систем зв'язку

0

0

0

15

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

8.4

Обчислювальна техніка

0

0

0

7

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

9

Група 3. Транспортні засоби

0

0

0

10

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

10

Група 4. Меблі

0

0

0

15

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

11

Група 5. Інвентар

0

0

0

5

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

12

Група 6. Програмне забезпечення

0

0

0

7

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

13

Група 7. Інші активи

0

0

0

15

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

14

Усього

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 12
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Баланс електричної енергії на прогнозний рік

N з/п

Показники

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

20_ рік

виробіток, млн кВт·год

обсяг передачі, млн кВт·год

виробіток, млн кВт·год

обсяг передачі, млн кВт·год

виробіток, млн кВт·год

обсяг передачі, млн кВт·год

виробіток, млн кВт·год

обсяг передачі, млн кВт·год

виробіток, млн кВт·год

обсяг передачі, млн кВт·год

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Виробіток електроенергії - усього,
у
тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

ТЕС енергогенеруючих компаній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

ТЕЦ та когенераційними установками, що відпускають електроенергію в ОРЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

ГЕС, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші ГЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі ті, що працюють за "зеленим" тарифом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

ГАЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

АЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Блокстанції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Альтернативні джерела, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Імпорт електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Експорт електроенергії України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Передача електроенергії в суміжні ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Різниця перетоків із суміжними ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Технологічний переток електричної енергії, зумовлений паралельною роботою з ЕС суміжних країн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Електроспоживання (брутто)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 13
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період з ____ року по ____ рік

N з/п

Джерела фінансування, тис. грн (без ПДВ)

Рік t

Рік t+1

Рік t+2

Рік t+3

Рік t+4

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

прогнозо-
ваний

прогнозо-
ваний (уточнений)

уточнений з ураху-
ванням коригу-
вання

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дохід від реактивної електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Дохід від проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності електричних мереж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інші доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Залучені кошти (приєднання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Кредити:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

іноземні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

технічна допомога (гранти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 14
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Розрахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії

на 20__ рік

__
(назва ліцензіата)

N з/п

Перелік складових частин витрат з передачі електричної енергії, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниця виміру

Базовий період (очікуваний факт)

У діючому тарифі

Пропозиція компанії на прогнозний рік

1

Операційні витрати

тис. грн

 

 

 

1.1

Матеріальні витрати

тис. грн

 

 

 

1.1.1

послуги виробничого характеру

тис. грн

 

 

 

1.1.2

сировина та допоміжні матеріали

тис. грн

 

 

 

1.1.3

паливно-мастильні матеріали

тис. грн

 

 

 

1.1.4

витрати на ремонт

тис. грн

 

 

 

1.1.5

витрати на електричну енергію для господарчих потреб

тис. грн

 

 

 

1.1.6

витрати на охорону праці

 

 

 

 

1.2

Витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії

тис. грн

 

 

 

1.3

Витрати на оплату праці

тис. грн

 

 

 

1.4

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

 

 

1.5

Амортизація

тис. грн

 

 

 

1.6

Витрати (доходи) від управління обмеженнями з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину

тис. грн

 

 

 

1.7

Інші операційні витрати (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

1.8

Коригування необхідного доходу (витрат)

тис. грн

 

 

 

2

Фінансові витрати

тис. грн

 

 

 

3

Витрати з прибутку:

тис. грн

 

 

 

3.1

прибуток (чистий прибуток)

тис. грн

 

 

 

3.2

капітальні інвестиції

тис. грн

 

 

 

3.3

на повернення залучених кредитних коштів

тис. грн

 

 

 

3.4

інші витрати з прибутку

тис. грн

 

 

 

3.5

відрахування частини чистого прибутку

тис. грн

 

 

 

3.6

податок на прибуток

тис. грн

 

 

 

5

Витрати на виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

5.1

 

тис. грн

 

 

 

5.2

...... (розшифрувати)

тис. грн

 

 

 

6

Дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов'язаних з наданням послуг із приєднання електроустановок замовників до електричних мереж

тис. грн

 

 

 

7

Усього витрат (необхідний дохід)

тис. грн

 

 

 

8

Обсяг передачі електричної енергії

МВт·год

 

 

 

9

Тариф

грн/МВт·год

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 15
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Динаміка технологічних витрат та обсягів передачі електричної енергії за останні 5 років

N з/п

Показник

Рік t-6

Рік t-5

Рік t-4

Рік t-3

Рік t-2

А

Б

1

2

3

4

5

1

Обсяги передачі електричної енергії, МВт·год

 

 

 

 

 

2

Фактичні технологічні витрати електричної енергії, МВт·год

 

 

 

 

 

3

Нормативні витрати електричної енергії, розраховані за фактичним балансом електроенергії, у році t-1, МВт·год

 

 

 

 

 

4

Фактичні технологічні витрати електричної енергії, %

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 16
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії у зв'язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії

N з/п

Показник

Прогноз

Факт

Різниця між фактичним та прогнозо-
ваним обсягами (передба-
ченими при розра-
хунку тарифу на послуги з передачі електрич-
ної енергії) переданої електрич-
ної енергії протягом періоду i1, МВт·год

Різниця між фактичним та прогноз-
ваним обсягами (передба-
ченими при розрахунку тарифу на послуги з передачі електрич-
ної енергії) переданої електрич-
ної енергії протягом періоду i2, МВт·год

Тариф на послуги з передачі електричної енергії, грн/МВт·год

Ставка податку на прибуток, відн. од.

Ставка відраху-
вань частини чистого прибутку до Держав-
ного бюджету України

Сума коригу-
вання, тис. грн

річний обсяг передачі електрич-
ної енергії, передба-
чений при розра-
хунку тарифу на послуги з передачі електрич-
ної енергії (W), МВт·год

обсяг, передба-
чений при розра-
хунку відповід-
ного тарифу на послуги з передачі електрич-
ної енергії протягом періоду i1, МВт·год

обсяг, передба-
чений при розра-
хунку відповід-
ного тарифу на послуги з передачі електрич-
ної енергії протягом періоду i2, МВт·год

річний обсяг передачі електрич-
ної енергії, передба-
чений при розра-
хунку тарифу на послуги з передачі електрич-
ної енергії (Епп), МВт·год

обсяг, передба-
чений при розра-
хунку відпові-
ного тарифу на послуги з передачі електрич-
ної енергії протягом періоду i1, МВт·год

обсяг, передба-
чений при розра-
хунку відповід-
ного тарифу на послуги з передачі електрич-
ної енергії протягом періоду i2, МВт·год

період i1

період i2

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 17
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Примірний перелік операційних контрольованих витрат

N з/п

Статті витрат

тис. грн

1

Аудиторські послуги

 

2

Атестація робочих місць

 

3

Вивіз сміття, санітарна обробка та інші побутові послуги

 

4

Витрати, пов'язані з техоглядом автотранспорту

 

5

Водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

 

6

Дозиметричний контроль

 

7

Дозвіл на роботи з підвищеної небезпеки

 

8

Електроенергія для господарських потреб

 

9

Інші витрати на обслуговування виробничого процесу та вартість виконаних робіт (послуг)

 

10

Інформаційно-обчислювальні послуги

 

11

Інформаційно-консультаційні послуги

 

12

Медогляд

 

13

На передплату періодичних видань

 

14

На дослідження та розробки

 

15

Обслуговування обладнання підстанцій

 

16

Обслуговування повітряних ліній

 

17

Обслуговування пристроїв РЗА

 

18

Обслуговування засобів вимірювальної техніки

 

19

Обслуговування засобів обчислювальної техніки

 

20

Обслуговування засобів ДТУ

 

21

Обслуговування спецтехніки і спецмеханізмів

 

22

Обслуговування інших основних засобів

 

23

Охорона праці та техніка безпеки

 

24

Оплата праці

 

25

Оренда

 

26

Оформлення прав землекористування

 

27

Опалення

 

28

Паркування та стоянка

 

29

Паливно-мастильні матеріали

 

30

Послуги зв'язку

 

31

Послуги сторожової та воєнізованої охорони, обслуговування охоронної сигналізації

 

32

Підготовка та перепідготовка кадрів

 

33

Послуги пожежної охорони

 

34

Паспортизація об'єктів

 

35

Паспортизація санітарно-екологічного стану об'єктів та робочих місць (екологічний паспорт)

 

36

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

 

37

Ремонт

 

38

Роз'їзний характер робіт

 

39

Сировина та допоміжні матеріали

 

40

Службові відрядження

 

41

Страхування

 

42

Технічне обслуговування легкового автотранспорту

 

43

Транспортні послуги

 

44

Юридичні, експертні послуги

 

45

Інші (розшифрувати)

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 18
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Примірний перелік операційних неконтрольованих витрат

N з/п

Статті витрат

тис. грн

1

Внесок на регулювання

 

2

Відрахування профспілковій організації

 

3

Екологічний податок

 

4

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

5

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

6

Лікарняні за рахунок підприємства

 

7

Мито

 

8

Обов'язкові виплати по соціальних пільгах

 

9

Отримання дозволів та ліцензій

 

10

Страхування працівників

 

11

Плата за землю

 

12

Податок на нерухоме майно

 

13

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

 

14

Рентна плата за спеціальне використання води

 

15

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 

16

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

 

17

Інші обов'язкові платежі (розшифрувати)

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.

 

Додаток 19
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Інші операційні витрати ("інші витрати" (розшифровка))

N з/п

Стаття витрат

Базовий період (очікуваний факт)

У діючому тарифі

Пропозиція компанії на прогнозний рік

1

Витрати на відрядження

 

 

 

2

Роз'їзний характер робіт

 

 

 

3

Паспортизація об'єктів

 

 

 

4

Витрати на оплату послуг банків за обслуговування зарплатного проекту, поточних рахунків зі спеціальним режимом використання та інших поточних рахунків

 

 

 

5

Податки, збори та інші платежі до бюджетів, у тому числі:

 

 

 

5.1

плата за землю

 

 

 

5.2

рентна плата за спеціальне використання води

 

 

 

5.3

екологічний податок

 

 

 

5.4

тощо (розшифрувати)

 

 

 

6

Внески на регулювання

 

 

 

7

Послуги сторожової та воєнізованої охорони, обслуговування охоронної сигналізації

 

 

 

8

Послуги зв'язку

 

 

 

9

Послуги пожежної охорони

 

 

 

10

Відрахування профспілковим організаціям

 

 

 

11

Витрати на оплату лікарняних за рахунок підприємства (перші 5 днів)

 

 

 

12

Страхування

 

 

 

13

Аудиторські послуги

 

 

 

14

Юридичні послуги, експертні послуги

 

 

 

15

Плата за оренду

 

 

 

16

Вивіз сміття, санітарна обробка та інші побутові послуги

 

 

 

17

Поліграфічні, друкарські послуги

 

 

 

18

Інформаційно-консультаційні послуги

 

 

 

19

Підготовка, перепідготовка кадрів

 

 

 

20

Атестація робочих місць

 

 

 

21

Медогляд

 

 

 

22

Інформаційно-обчислювальні послуги

 

 

 

23

Паспортизація санітарно-гігієнічного стану об'єктів та робочих місць (екологічний паспорт)

 

 

 

24

Дозвіл на роботи з підвищеної небезпеки

 

 

 

25

Дослідження та розробки

 

 

 

26

Обов'язкові виплати по соціальних пільгах

 

 

 

27

Інші (розшифрувати)

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

"___" 20     р.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали