ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 20.10.2011 р. N 1479

Про затвердження Порядку взаємодії посадових осіб служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил з іншими підрозділами митниці під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації

З метою упорядкування взаємодії посадових осіб служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил з підрозділами митного оформлення та іншими підрозділами Чопської митниці задіяними до митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації наказую:

1. Затвердити та ввести в дію Порядок взаємодії посадових осіб служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил з іншими підрозділами митниці під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації  (далі - Порядок), що додається.

2. Визначити, що положення Порядку є обов'язковими для виконання посадовими особами підрозділів, які беруть участь у здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації.

3. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Чопської митниці довести даний наказ згідно з розрахунком розсилки.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників начальника митниці відповідно до розподілу обов'язків.

 

Т. в. о. начальника митниці

В. Г. Середа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чопської митниці
20.10.2011 N 1479

Порядок
взаємодії посадових осіб служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил з іншими підрозділами митниці під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до положень Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314 (зі змінами та доповненнями), наказу Держмитслужби від 17.06.2010 N 655 "Про організаційне вдосконалення діяльності підрозділів митних органів, що здійснюють заходи з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил" (зі змінами та доповненнями) з метою упорядкування взаємодії посадових осіб служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил з підрозділами митного оформлення (далі - ПМО) та іншими підрозділами Чопської митниці.

1.2. Цей Порядок застосовується при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації (далі - ВМД) при участі посадової особи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (далі - СБК та ПМП) при поміщенні товарів у будь-який митний режим.

1.3. Посадові особи підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу беруть участь у митному огляді за результатами оцінки ризику за ВМД, проведеної з використанням автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (далі - АСАУР), а також за письмовим рішенням керівника СБК та ПМП, його заступників або осіб, що їх заміщують, у разі наявності інформації про можливе порушення законодавства України з питань митної справи, у тому числі отриманої в результаті аналітичної роботи, або при виявленні під час перевірки документів чи митного огляду ознак, що вказують на можливість переміщення товарів з порушеннями митного законодавства України.

1.4. Якщо здійснення митного огляду проводилось за письмовим рішенням керівника СБК та ПМП, його заступників або осіб, що їх заміщують, то при виявленні порушень митних правил при митному огляді обов'язок щодо складання протоколу про порушення митних правил покладається на посадову особу підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, яка брала участь у митному огляді.

Письмове рішення керівника СБК та ПМП, його заступників або осіб, що їх заміщують, подається посадовою особою СБК та ПМП керівнику ПМО до початку проведення дій по запобіганню контрабанди та порушення митних правил.

Доручення заступника начальника митниці - начальника СБК та ПМП, щодо організації роботи з протидії порушенням митного законодавства, отримання інформації та документації, що дані ним у межах своїх повноважень, носять обов'язковий характер для всіх посадових осіб митного органу.

1.5. Посадові особи СБК та ПМП мають право брати участь у здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням ВМД на будь-якому етапі.

1.6. При участі у здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням ВМД посадова особа СБК та ПМП керується засадами визначеними Положенням про службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, затвердженим наказом Чопської митниці від 30.09.2011 N 1345, та неухильно дотримується вимог наказу Держмитслужби від 20.04.2005 N 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації".

2. Взаємодія посадових осіб СБК та ПМП з посадовими особами ПМО при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням ВМД

2.1. Керівник ПМО, при отриманні письмового рішення керівника СБК та ПМП, його заступників або осіб, що їх заміщують, щодо участі в огляді товарів заявлених у ВМД, доводить до посадової особи ПМО, що здійснює митний контроль та митне оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням ВМД, вимогу щодо участі в огляді посадової особи СБК та ПМП.

2.2. Якщо після оцінки ризику за ВМД системою аналізу та управління ризиками визначається перелік митних процедур (далі - МП), до яких повинні залучатися посадові особи СБК та ПМП, їх участь у здійсненні митного контролю є обов'язковою. Під час проведення митного огляду співробітники СБК та ПМП виконують дії в межах своєї компетенції з метою виконання завдань за такими МП.

2.3. Рішення про проведення митного огляду товарів, що переміщуються підприємствами-резидентами, щодо яких митними органами встановлено високий (внесено до "білого списку") або достатній (внесено до "зеленого списку") рівень довіри, підлягає обов'язковому погодженню начальником митниці або особою, ним уповноваженою. Інформація про результати митного огляду таких товарів негайно доводиться до начальника митниці або особи, яка виконує його обов'язки.

2.4. Керівник ПМО, який здійснює митний контроль та митне оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням ВМД, в обов'язковому порядку інформує керівника СБК та ПМП у випадках:

- надходження до зони митного контролю вантажів віднесених до групи "ризику";

- проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, щодо яких у ПМО наявні орієнтування митних та правоохоронних органів щодо можливого їх переміщення через митний кордон України з порушенням митного законодавства;

- отримання інформації від інших підрозділів митниці щодо можливих порушень митних правил, виявлених під час проведення відповідної перевірки дотримання суб'єктами ЗЕД вимог тарифного та нетарифного регулювання;

- за результатами оцінки ризику після перевірки електронної копії ВМД за допомогою АСАУР;

- при виявленні під час перевірки документів чи митного огляду ознак, що вказують на можливість переміщення товарів з порушеннями митного законодавства України;

- в разі зміни коду товару у тих випадках, коли такі зміни призвели до:

- збільшення ставки ввізного мита;

- застосування до товару додаткових заходів нетарифного регулювання.

2.5. При вивченні посадовою особою СБК та ПМП ВМД та поданих до неї документів, під час здійснення процедури контролю до ПІК "Інспектор 2006" вноситься інформація про затримку в оформленні.

При прийнятті посадовою особою СБК та ПМП рішення про отримання додаткової інформації щодо визначення коду товару, митної вартості, країни походження, достовірності інформації, зазначеної в документах, законності отриманих документів до ПІК "Інспектор 2006" вноситься інформація про затримання митного оформлення.

2.6. В разі отримання для перевірки ВМД та документів, що стали підставою до їх митного оформлення, посадова особа СБК та ПМП, залучена до митного контролю та митного оформлення із застосуванням ВМД, вчиняє запис про це на зворотному боці інформаційного аркуша до ВМД із зазначенням посади та свого прізвища. Інформаційний аркуш до ВМД при цьому залишається в справах ПМО.

Після завершення вищевказаної перевірки посадова особа СБК та ПМП вчиняє запис про повернення зазначених документів на зворотному боці інформаційного аркуша до ВМД та зазначає у разі необхідності результати перевірки.

3. Взаємодія підрозділів СБК та ПМП з спеціалізованими підрозділами Чопської митниці

3.1. Керівник відділу адміністрування митних платежів або особа, що його заміщає, письмово звертається до СБК та ПМП у разі виявлення під час перевірки документів, наданих для застосування пільгового режиму оподаткування, ознак щодо можливих порушень митних правил, надає усі наявні документи для проведення перевірки дотримання законодавства України під час здійснення експортно-імпортних операцій суб'єктами ЗЕД.

3.2. В разі зміни коду товару, яка встановлена під час перевірки правильності класифікації та кодування товарів посадовою особою відділу контролю митної вартості та класифікації товарів, у тих випадках, коли такі зміни призвели до збільшення ставки ввізного мита або до застосування до товару додаткових заходів нетарифного регулювання, керівник відділу контролю митної вартості та класифікації товарів або особа, що його заміщує інформує про це СБК та ПМП та надає усі наявні документи для з'ясування обставин і прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3. З метою запобігання митним правопорушенням та проведення аналітичної роботи співробітники СБК та ПМП мають право направляти до відділу контролю митної вартості та класифікації товарів запити щодо надання інформації про класифікацію товарів та транспортних засобів, митне оформлення яких здійснюється із застосуванням ВМД, а також їх митної вартості.

Запити подаються з дотриманням вимог пункту 29 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації.

4. Прикінцеві положення

4.1. У всіх випадках прийняття участі в митному контролі та митному оформленні товарів та транспортних засобів із застосуванням ВМД посадовими особами СБК та ПМП, остаточне рішення про завершення митного контролю та митного оформлення може бути прийняте тільки за погодженням із керівництвом СБК та ПМП.

4.2. Результати участі посадових осіб СБК та ПМП у здійсненні процедур митного контролю у всіх випадків обов'язково фіксуються у відповідних документах та засвідчуються підписом посадової особи із зазначенням її посади, ініціалів та прізвища.

4.3. Керівники ПМО, що здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням ВМД, та посадові особи СБК та ПМП несуть персональну відповідальність за дотриманням вимог даного Порядку.

 

Заступник начальника
СБК та ПМП

Ю. В. Федорчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали